مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 36

در این قسمت  لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 36 عرضه شده است.

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات راه و ساختمان – معماری – عمران / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات راه و ساختمان - عمران - معماری - ایران ترجمه

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 36
Long float
ماله بلند
Long gallery
گالری بلند
Long grip
گیرش بلند
Long header
کله گی تمام ریشه
Longitudinal bar
میل گرد طولی
Longitudinal bracing
مهار بندی طولی
Longitudinal joint
درز طولی
Longitudinal reinforcement
میلگرد طولی
Longitudinal section
مقطع طولی
Looping in
حلقه سازی
Loose-fill insulation
عایق سست
Loose grid
شبکه آزاد
Loose knot
گره آزاد
Loose molding
زوار آزاد
Loose stop
زوار آزاد
Loss of pre-stress
افت پیش تنش
Loss of use insurance
بیمه عدم انتفاع
Lost ground
ریزش جدار گود
Loudness level
تراز بلندی
Loudspeaker
بلند گو
Louver
کرکره، کلاهک بادگیر
Louver board
تخته کرکره
Louvered ceiling
سقف کرکره ای
Louver shielding
زاویه کرکره
Louver window
پنجره کرکره ای
Low-alkali cement
سیمان کم قلیا
Lowboy
تریلر شاسی کوتاه
Lowest responsive bid
پایین ترین پیشنهاد مسئولانه
Lozenge fret
ابزار لوزی
Lug bolt
پیچ گوشواره دار
Lug sill
آستانه ریشه دار
Lumiline lamp
لامپ دو سر
Luminance
درخشایی
Luminescence
رخشانی
Luminosity
درخشندگی
Luminous paint
رنگ شب نما
Luster
جلا
Lute
لیسه لبه صاف
Lying panel
تنکه افقی
disagglomeration
ناانباشتگی
Ultrasonification
ماورای صوت سازی
ground fly ash
خاکستر بادی زمینی
Fineness Modulus
مدول نرمی و ریزی
Cut and Cover / Cut-and-Cover
کند و پوش
BLASTING method
حفر تونل به روش سنتی یا آتشباری
TBM
حفر تونل به کمک ماشینهای تمام مقطع
Open TBM
دستگاههای حفر تمام مقطع باز
 ROAD HEADER
حفر تونل به کمک ماشینهای بازویی
SHIELD TUNNELING
حفر تونل به کمک سپر
Single Shield TBM
دستگاههای حفر تمام مقطع تک سپری
Double Shield TBM
دستگاههای حفر تمام مقطع سپر تلسکوپی
Geotechnical Risk in Rock Tunnels
مخاطرات ژئوتکنیکی در تونلهای سنگی
Cablebolting in Underground Mines
کابل مهار گذاری در معادن زیر زمینی
Hardrock Tunnel Boring Machines
ماشینهای حفر تمام مقطع تونل در سنگهای سخت
Stability Analysis and Modeling of Underground Excavations in Fractured Rocks
تحلیل پایداری و مدلسازی حفاریهای زیر زمینی در سنگهای خرد شده
Bulk Head
دیواره خاک
Cutter Head Chamber
اتاقک پشت کله حفار
Settlement Trough
گودی نشست
Surface Longitudinal Settlement
گودی نشست طولی سطحی
Surface Cross-Section Settlement
گودی نشست عرضی سطحی
Crown Longitudinal Settlement
نشست طولی تاج تونل
Braced wall using wale struts
مهار بندی جداره ها توسط المان های پشت بندهای افقی و مایل
Soldier beam& lagging
مهاربندی توسط المان های کششی
Braced sheet pile
مهاربندی توسط سپر کوبی
Bored pile walls
هار بندی توسط شمع های درجا
Diaphragm walls-Slurry wall
مهار بندی توسط دیوار دیافراگمی
Soil nailing
جداره های مهاربندی شده توسط نیلینگ
 tamping rod
میله کوبش
zones of disturbance
مناطق دست خورده
heading area
ناحیه حفاری
pushing jack
جک فشاری
 locking grip
چنگک قفل شونده
Full face failure
گسیختگی تمام جبهه
face
جبهه تونل
heading
سقف تونل
bench
قسمت میانی تونل
Tunnel boring Machine
ماشین حفار تونل
Barrier Analysis
آنالیز مانع
Energy Trace
ردیابی انرژی
Double Shield TBM
دسـتگاه ماشـین حفـار سپری تمام مقطع مكـانیزه
Hard Rock
سنگ سخت
head Cutter
پیشـانی حفـاری
Disk Cutter
دیسک حفاری
Back up parts
بخش های پشتیبان
Pea Gravel
شن نخودی
Grouting
دوغاب سیمان
Crane
کرین
Shotcrete
بتن پاشی، شاتکریت
Tunneling Method
روش تونل زنی
Tunnel Boring Machine (TBM)
ماشین تونل زنی
Interaction Approach
روش اندرکنش
shallow tunnel
تونل کم عمق
backfilling
خاکریزی
excavated trench
کانال حفاری شده، ترانشه حفاری شده
Pre-Cast Concrete
بتن پیش ساخته
Corrugated sheet
ورقه کنگره ای، ورقه موجدار
Corrugated steel arch
قوس فولادی کنگره ای
Sleeve
طوقه، غلاف، پوسته
Cross bonding
هم بندی متقاطع، کراس باندینگ
return circuit
مدار برگشتی
splitting
شکافت
splitting failure
شکست ناشی از ترک خوردگی / شکافت
pull out test
آزمایش بیرون کشیدگی (آرماتور از بتن)
pull off test
آزمایش پاره شدگی
Rebound Hammer test
آزمایش چکش ارتجاعی
Bar Yielding
جاری شدگی و گسیختگی آرماتور
Slip
لغزش (آرماتور)
Bond stress-slip law
قانون تنش- لغزش پیوستگی
Lapped splice
اتصال پوششی
Cut Slope / Cut-Slope
شیروانی خاکبرداری، ترانشه خاکبرداری
Fill Slope / Fill-Slope
شیروانی خاکریزی، ترانشه خاکریزی
Right-of-way
عرض حریم
Ditch
کنار جاده
Culmann analysis
آنالیز کولمن
unsaturated soil
خاک غیراشباع
cut fail
از هم گسیختگی خاکبرداری
Particle image velocimetry (PIV)
عکسبرداری سریع از اجزای تغییر شکل یافته خاك، سرعت سنجی به کمک ذرات نشانگر
Suction stress
تنش مکش
Critical Slip Surface
 سطح گسیختگی بحرانی
extensometer
کشش سنج
Inclinometer
شیب سنج
Toe of the slope / slope toe
پنجه ترانشه، پنجه شیروانی
blast loading
بارگذاری انفجاری
as-built / as built
طبق رویه اجرایی ساخت، همانگونه که ساخته شده
Delamination
جدایش
Von-mises yield
تسلیم فون میزر
ramp function
تابع شیب
Bondline
خط پیوند
Dry Sand Slope
شیب ماسه خشک
impending failure
زوال / گسیختگی / شکست قریب الوقوع
Geoenvironmental
زمین – محیطی
Fick law
قانون فیک
pore air / pore-air
هوای منفذی
vapor extraction
استخراج بخار
Soil vapor extraction
استخراج بخار خاک
net normal stress
تنش نرمال خالص
soil mass
توده خاک، جرم خاک
horizontal drain
زهکشی افقی
stress relief
تنش زدایی
geomembrane liner
آستر ژئوغشایی
matric suction
مکش ماتریک
extended Mohr-Coulomb failure criterion
معیار تعمیم یافته شکست مور – کولومب
shallow failure
شکست سطحی
landslide
زمین لغزش
Slope Stability Analysis
تحلیل پایداری شیروانی
limit equilibrium
تعادل حدی
Inter slice / inter-slice / interslice
بین برشی، بین وصله ای
interslice shear forces
نیروهای برشی بین وصله ای
effective cohesion intercept
حایل موثر چسبندگی
Pluviation
بارش، باران زایی
mass pouring rate
سرعت ریزش جرم / توده
pouring height
ارتفاع ریزش
extrapolated peak
پیک برون یابی شده
critical state friction angle
زاویه اصطکاک حالت بحرانی
moment of area
گشتاور سطح
low velocity impact
ضربه کم سرعت
nonlocal elasticity theory
تئوری غیر محلی الاستیسیته
bracketed duration
زمان برابر
extreme value
مقدار حدی
structural response
پاسخ سازه ای
Impact Engineering
مهندسی ضربه
impacted structure
ساختار فشرده، سازه ضربه ای / تحت ضربه
Spring mass model / Spring-mass model
مدل جرم – فنر
through the thickness wave
موج در راستای ضخامت
flexural wave
موج خمشی
plastic flow
جریان خمیری
elastic–plastic contact law
قانون تماس الاستیک – پلاستیک
Restitution
بازگشت به حالت اولیه، تبدیل
governing differential equation
معادله دیفرانسیل حاکم
Finite Difference Method
روش تفاضل محدود
Finite Element Method
روش جزء محدود
Meshless Method
روش بدون جزء
Finite Point Method
روش نقاط محدود
Isogeometric Analysis Method
روش تحلیل هم هندسه
Isoparametric
هم پارامتری
Knot span
دهانه گرهی
Dirac Delta function
تابع دلتای دیراک
Kronecker Delta function
تابع دلتای کرونیکر
contact loss
افت تماس
check valve
شیر یکطرفه
Swing check valve
شیر یکطرفه لولایی
Safety valve
شیر اطمینان
ball valve
شیر توپی / کروی
segmented ball valve
شیر توپی / کروی منقطع
skeleton valve
شیر اسکلتی
plug valve / clock valve
شیر سماوری / مجرابند
Needle‎ valve
شیر سوزنی
GATE VALVE
شیر دروازه ای / کشویی
BUTTERFLY VALVE
شیر پروانه ای
DIAPHRAGM VALVE
شیر دیافراگمی
GLOBE VALVE
شیر بشقابی / کروی / ساچمه ای
ANGLE VALVE
شیر زاویه ای / زانویی
BAKE WATER VALVE
شیر برگشت معکوس فاضلابی
PRESSURE REDUCING VALVE
شیر فشار شکن
non return valve
شیر یکطرفه
CROSS GLOBE VALVE
شیر سه راهه دستی
HOSE VALVE
شیر شلنگی
WATER GAUGE VALVE
شیر آب نما
SPECIAL PURPOSE VALVE
شیر خاص
control valve
شیر خودکار
BALANCING VALVE
شیر متعادل کننده
Pressure valve
شیر پایی
Relief valve
شیر تخلیه فشار
Air relief valve
شیر تخلیه هوا
velocity check valve
شیر کنترل سرعت
pressure relief valve
شیر تخلیه فشار، شیر فشار شکن
safety relief valve
شیر اطمینان فشار شکن
Choke Valve
شیر خفه کن، شیر محدود کننده جریان
cone valve
شیر مخروطی
Sleeve valve
شیر ماسوره ای
air control valve
شیر کنترل هوا
poly-jet valve
شیر چند افشانکی
ring jet valve
شیر افشانک حلقه ای
Hollow Jet Valve
شیر افشانک توخالی
Howell-Bunger Valve
شیر هاول بانگر
Free Discharge Tube Valve
شیر لوله ای با تخلیه آزاد
Full ported valve / full-ported-valve
شیر دهانه کامل
Tube valve
شیر لوله ای
BODY
بدنه (شیر)
BONNET
کلاهک / سرپوش (شیر)
STEM
محور / میله اصلی (شیر)
ACTUATOR
محرک (شیر)
PACKING
آب بند (شیر)
SEAT
نشیمنگاه (شیر)
DISK
صفحه (شیر)
Trim
متعلقات (شیر)
Blowdown
مقدار اختلاف فشار پائین تر از نقطه تنظیم شیر اطمینان
Over Pressure
فشار بیش از حد، فشاری است که شیر اطمینان در وضعیت کاملا باز قرار می گیرد و حداکثر ظرفیت تخلیه خود را دارا می باشد
Housing spring
محفظه فنر
pilots
فرمانده ها
High pilot
فرمانده فشار زیاد
Low pilot
فرمانده فشار کم
opening protector
مجرای تنفسی
lock cap
سرپوش قفل کننده
spacer
فاصله گیر
By pass / bypass
راه فرعی
Controlling Flow Valve
شیر کنترل جریان کنترل جریان
Back Flow Prevention
یکسو کننده جریان
on – off Valve
شیر قطع و وصل
Diverting Flow
انحراف جریان
Actuated Valve
شیر با عملگر اتوماتیک
Full Bore/Port Valve
شیر با مجرای کامل
Reduce Bore/ Port
شیر با مجرای کاهنده
position indicator
نشان دهنده موقعیت
obturator
عضو مسدود کننده جریان
vacuum breaker
خلاء شکن
breaker
شکن، شکست
Draining
تخلیه
head loss in pipe
افت فشار در لوله
guide slot
شیار راهنما
Watertight
آب بندی شده
Venturi Tube
لوله ونتوری
flow through
عبور جریان
Throttling
کنترل
uplift impact force
نیروی ضربه ای بالارونده، نیروی برخورد بالارونده، نیروی ضربه ای زیرفشار
uplift pressure
زیرفشار، فشار بالارونده
vertical wall
دیوار قائم، دیوار عمودی
Volume Fraction
کسر حجمی
Velocity Inlet
ورودی سرعت
Rigid-lid
درپوش صلب
Volume of Fluid (VOF)
حجم سیال
Side Looking
جانب نگر
Down Looking
پایین نگر
Acoustic Doppler Velocimeter (ADV)
سرعت سنج سه بعدی
Spill-through
دیواره شیبدار
cantilever slab / cantilevering slab
دال طره ای
overhanging
یكسوگیردار، یك طرف گیردار
overhanging horizontal cantilever slab
دال طره ای افقی یكسوگیردار
impulsive load
بار ضربه ای
wave impact
ضربه موج
Uplift
بلند شدگی، بالاروندگی، زیرفشار
breaking wave
موج در حال شکست
Breaking wave force
نیروی شکست موج
Breaking wave impact
ضربه شکست موج
Rip Current
جریان شکافنده، جریان‌ ساحلی، جریان مرگبار
Incident wave
موج ورودی
foreshore
پیش کرانه، ساحل جلویی، پیش ساحل
Backshore
پس کرانه، ساحل عقبی، پس ساحل
Clearance
فضای باز
still water level
تراز آب ساکن
breakwater
موج شکن
Overtopping
روگذری جریان
caisson
صندوقی
slamming
کوب نشست، ضربه نشست
Parapet
تاج موج شکن، جان پناه
violent wave
موج شدید
wave steepness
شیب موج
wave flume
فلوم موج
wave gauge
موج سنج
guide wall
دیوار راهنما
broken wave
موج شکسته
Bottom slope
شیب کف
free fall
آبشار آزاد، ریزش آزاد
pulsating load
بار ضربه ای
pulsating force
نیروی ضربه ای
Flange
فلنج
free discharge
تخلیه آزاد
TWO WAY REINFORCED CONCRETE SLAB
دال بتنی تقویت شده دو طرفه
COMPOSITE STRIP
نوار کامپوزیت
OPENINGS
دهانه ها
Experimental setups
مقدمات تجربی
Section enlargement
افزایندگی مقطع
lateral support
اتکای جانبی
section with lateral support
مقطع با اتکای جانبی
ferrocement cover
پوشش فروسیمان / سیم سیمان
steel plate bonding
پیوند ورق فولادی
Post tensioning / post-tensioning / posttensioning
پس کشیدگی
span shortening technique
تکنیک کوتاه سازی دهانه
supplementary support
اتکای مکمل، اتکای کمکی
cracking load
بار ترک خوردگی
لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 36
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.