مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 37

در این قسمت  لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 37 عرضه شده است.

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات راه و ساختمان – معماری – عمران / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات راه و ساختمان - عمران - معماری - ایران ترجمه

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 37
punching failure
خرابی پانچ، خرابی بصورت برش سوراخ کننده
Bulging failure
خرابی حبابی
form-release oil
روغن جداساز قالب
form-release agent
ماده جداساز قالب
laitance
کف، خمیره، شیره، حباب پدیدار شده پس از بتن ریزی که سبب متخلخل شدن بتن می شود
smart concrete
بتن هوشمند
Self-heating concrete / self heating concrete
بتن خود گرمایشی
Self-cleaning concrete / Self cleaning concrete
بتن خود تمیز شونده
reactive concrete
بتن واکنشی زا / واکنش پذیر
powder concrete
بتن پودری
powder reactive concrete
بتن واکنشی پذیر پودری
concrete fresh matrix
ماتریس تازه بتن
gain strength
استحکام دانه ای
silica fume
دوده سیلیسی
Flowing concrete
بتن سیال، بتن روان
fly ash
خاکستر بادی
ground granulated blast furnace slag
روباره آهنگذاری مصرفی در بتن و ملات
plasticizer
نرم کننده، روان کننده
Superplasticizer
فوق روان کننده
water reducer
کاهش دهنده آب
accelerator
تسریع کننده، تندگیرکننده، شتاب دهنده
retarder
کندگیر کننده، تاخیرکننده، تاخیرانداز
air entraining agent
ماده حباب ساز، ماده محبوس کننده هوا، ماده هوازا، ماده هواده، ماده هوادهنده
Deicing salt
نمک ذوب کننده یخ
Smog eating concrete / smog-eating concrete
بتن ضد دود
photocatalytic concrete
بتن فوتوکاتالیستی
photocatalyst
فوتوكاتالیست
self-disinfecting
خود آلایندگی زدایی
cement plate
ورق سیمانی
Co-modified
هم اصلاح
cement paste
خمیر سیمان
organic water contaminate
آلودگی آب با مواد آلی
UV–vis / UV/VIS
نور مرئی / ماورای بنفش
Photocatalysis
فوتوکاتالیز
adsorbed phase
فاز جذب
Corrosion-inhibiting admixture
افزودنی ضد خوردگی
Inhibiting layer
لایه بازدارنده
Inhibiting
بازداری، ممانعت، بازدارندگی، جلوگیری
Band gap narrowing / narrowing band gap
باریک شوندگی گاف نواری
band gap
گاف نواری
imbued cement plate
ورق سیمانی اشباع شده
trace amount
مقدار جزئی
most characteristic wide bands
بیشترین مشخصه باندهای پهن
Calcined at 300 ◦C
پخته شده در 300 درجه سلسیوس / حرارت داده شده
Calcination
کلسینه شدن، تکلیس
cut-outs
ابزارهای قطع و وصل
Cleaner Production
تولید تمیزتر
Clean Production
تولید تمیز
Calcium Silicate Hydrate
کلسیم سیلیکات هیدارت
methylene blue
آبی متیلن
waste glass
ضایعات شیشه
surface-replica
دگرجانشینی – سطح
malodorous substance
ماده بد بو
Polycarboxylate
پلی کربوکسیلات
Degree of cement
درجه سیمان
crush stone
خرده سنگ
vibration table
میز ارتعاش
gun scanning electron microscopy
میکروسکپ الکترونی روبشی مجهز به تفنگ نشر میدانی
scanning probe microscope
میکروسکپ پروب / ردیاب روبشی
scanning probe microscopy
میکروسکپی پروب / ردیاب روبشی
Nanoscope
نانوسکوپ، نانوبین
Nanoscopic
نانوسکپی
Specular reflection
انعکاس آینه ای
photo degradation
تخریب نوری
tapping mode
مود ضربه ای
starting material
ماده پیش ساز، ماده اولیه، ماده آغازین
vitrified surface
سطح شیشه ای
Vitrification
انجماد شیشه ای
Photocatalytic degradation
تجزیه فوتوکاتالیستی
spot size
اندازه نقطه ای
pass energy
انرژی گذر
Brunauer–Emmett–Teller (BET) method
روش هایبرونر – امت – تلر
Sorptometer
جذب سنج
reflectance
بازتابندگی
Diffuse reflectance spectra
طیف های بازتابی پخشیده
diffuse reflectance accessory
سیستم جانبی بازتابی پخشیده
powder diffraction
پراش پودری
Monochromator
تکفام ساز
photoinduced orientation
جهت گیری نورالقایی
extinction coefficient
ضریب خاموشی، ضریب استهلاک نوری
molar extinction coefficient
ضریب خاموشی مولی، ضریب استهلاک مولی
chemiluminescence
نورتابی شیمیایی
stained cement plate
ورق سیمانی رنگی
stained concrete
بتن رنگ شده
Staining solution
محلول رنگ آمیزی
weatherproofig
عایق بندی هوا
Weatherproof
عایق هوا
crack bridging
پل گذاری ترک
gum Arabic
صمغ عربی
Dispersion
پاشیدگی
Fibrillated cellulose
سلولز میکروفیبریل
Aerogels
هواژل، آئروژل
anti-graffiti coating
پوشش نوشت ناپذیر
anti-fingerprint coating
پوشش ضد اثرانگشت
Scratch resistance
مقاومت در برابر خراشیدگی
pore solution
محلول حفره
differential scanning calorimetry (DSC)
گرماسنجی روبشی تفاضلی / افتراقی
superplasticizer
ابر روانساز، رونساز اعلا، روان کننده ممتاز
Superplasticized cement paste
خمیر سیمان ابر روانساز شده
aggregate’s interfacial transition zone
ناحیه گذار بین وجهی ریزدانه ای
surge anticipating valve
شیر پیش بینی کننده نوسان
lift check valve
شیر یکطرفه بالا رونده
Tilting disc check valve
شیر یکطرفه دورانی
double-door valve
شیر دو درب
forward flow
جریان مستقیم
nonreturn valve
شیر غیر قابل برگشت
air valve
شیر تخلیه هوا، شیر هواگیری
closed conduit analysis
تحلیل مجرای بسته
fluid friction
اصطکاک شاره، اصطکاک درون سیال، اصطکاک سیال
minor loss
افت فرعی
energy grade line
خط تراز انرژی
hydraulic grade line
خط تراز هیدرولیکی
turbulent flow
جریان متلاطم
laminar flow
جریان آرام
viscous force
نیروهای چسبندگی
inertial force
نیروی اینرسی
square of velocity / velocity square
مجذور سرعت
pipe roughness
ناهمواری لوله، زبری لوله
surge tank
مخزن تعادل
perfect gas law
قانون گاز کامل
reference datum
سطح مبنا
Weber Number
عدد وبر
Bulk modulus
مدول حجمی
Bulk modulus of elasticity
مدول کشسانی حجمی
suction lift
ارتفاع مکش، بلندی مکش
proportionality constant
ثابت تناسب
Kinematic Viscosity
ویسکوزیته سینماتیک
scale effect
اثر مقیاسی، تاثیر مقیاسی
Continuity equation
معادله پیوستگی
Momentum Equation
معادله مقدار حرکت
rigid conduit
مجرای صلب
mass flow rate
شار جرمی، دبی جرمی، شدت جریان جرمی، آهنگ شارش جرمی
surface integral
انتگرال سطحی
vector dot product
ضرب نقطه ای بردار
elemental flow
جریان عنصری
velocity head
بار سرعت
elevation head
بار ارتفاع
dynamic head
ارتفاع دینامیکی، بار دینامیکی
total head
کل ارتفاع، کل بار
piezometric head
ارتفاع پیزومتری
head loss
افت بار، افت فشار
Thermoelectric Module
مدول ترموالکتریک
datum
مبنا
datum level
سطح مبنا
Datum point
نقطه مبنا
Venturi flow meter
جریان سنج ونتوری
rough pipe
لوله زیر
complete turbulence rough pipe
آشفتگی کامل لوله زبر
wall shear stress
تنش برشی دیواره
velocity gradient normal
بردار عمود گرادیان سرعت
friction loss
افت اصطکاک
Darcy–Weisbach equation
معادله دارسی- ویسباخ
roughness height
ارتفاع زبری
Colebrook equation
معادلۀ کولبروک
Moody diagram
نمودار مودی، دیاگرام مودی
Continuous Beam
تیر یکسره، تیر چند دهانه
Fixed beam
تیر دو سر گیردار
eccentric moment
گشتاور خارج از مرکز
Bored Pile Foundation
فندانسیون شمع درجا
pile toe settlement
نشست پنجه شمع
compressive load
بار فشاری
pile head
سر شمع
embedment factor
ضریب گیرداری، ضریب جایگیری، ضریب جاسازی
embedment sand
ماسه گیرداری
Stoichiometric coefficient
ضریب استوکیومتری
bearing misalignment
لنگی یاتاقان، ناهمترازی بردگاهی
cone penetration
نفوذ مخروط
borehole
گمانه
shallow foundation
فندانسیون سطحی، پی سطحی
Piled foundation
فندانسیون شمعی، پی شمعی
Pilling foundation
شمع کوبی فندانسیون
rigid coupling
کوپلینگ صلب
flexible coupling
کوپلینگ انعطاف پذیر
deep pile foundation
فندانسیون شمعی عمیق
deep foundation
فندانسیون عمیق
working load
بار کار
safe working load
بار کار ایمن
cast-in-place
در جا
cast-in-place pile
شمع ساخته شده درجا / در محل
trial pit
چاله آزمایش
granulometric
دانه سنجی
Proctor density
تراکم پراکتور
Proctor test
آزمون پراکتور
pore pressure
فشار منفذی
silty sand
ماسه سیلتی، ماسه لایدار
gravel‏
شن
gravel sand
شن ماسه ای
sand‏
ماسه
Well graded
دانه بندی خوب
 ‏poorly graded
داﻧﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺪ‎
silt
لای
Clay
رس
Clayey sand
ماسه رس دار
silty gravel‏
شن لای دار
clayey gravel
شن رس دار
low plasticity clay
رس با شکل پذیری / حالت خمیری اندک
blow count
ضربه شمار
cohesionless soil
خاک بدون چسبندگی
Lithology
سنگ شناسی، صخره شناسی
end-bearing pile
شمع نوک تیز
shaft resistance
مقاومت میله
bearing pressure
باربرد، فشار باربری، فشار بردگاهی
shape factor
ضریب شکل
Reduction factor
ضریب کاهش
point bearing pile
شمع اتکایی
skin resistance
مقاومت جداری
Reference beam
تیر مبنا
differential movement
حرکت نسبی، حرکت ناهمسان
Response Modification Factor
ضریب اصلاح پاسخ
Restrained Braced Frame
قاب مهار شده گیردار
Buckling Restrained Braced Frame
قاب مهاربند کمانش گریز
Ductility
شکل پذیری
Overstrength
مقاومت مازاد
Bay
دهانه، فاصله بین دوستون
bracing bay
دهانه تقویتی، دهانه با مهاربند
Brace
مهاربند
ductility factor
ضریب شکل پذیری
overstrength factor
ضریب مقاومت مازاد
equivalent static force
نیروی استاتیک معادل
height wise distribution
توزیع متناسب با ارتفاع
elastic vibration
نوسان الاستیک
hysteretic behavior
رفتار هیستریک
Steel concentric braced frame
قاب مهاربندی همگرای فولادی
Steel eccentric braced frame
قاب مهاربندی واگرای فولادی
story drift
رانه طبقه
fundamental period
فاصله بنیادی
yield displacement
جابجایی تسلیم
base shear
برش پایه
Chevron bracing
مهاربندی شورون
reduction due to ductility
کاهش بواسطه شکل پذیری / نرمی
braced bay
دهانه مهاربندی شده
Geofabric
زمین پارچه
Clayey subgrade
بستر رسی
Road rut formation
ایجاد شیار در جاده
coir
الیاف سخت و زبر
Jute
جوت، چتایی
Geogrid
ژئوگرید، زمین گرید
Effective Depth Ratio (EDR)
نسبت عمق موثر
Strength Benefit Ratio (SBR)
نسبت مزیت مقاومت
base course / foundation course
لایه اساس
wearing course
لایه رویی، رویه راه
Subbase
زیربستر
Differential Free Swell Index
شاخص تورم آزاد دیفرانسیل
Maximum dry unit weight
وزن مخصوص خشک حداکثری
surcharge weight
وزن سربار
California bearing ratio (CBR)
نسبت باربری کالیفرنیا
roller compaction
فشردگی غلتکی
Impact Roller Compactor
غلتک فشرده ساز ضربه ای
Lateritic soil
خاک لاتریتی
Casagrande
کاساگراند
Bearing Strength
مقاومت باربری، بارپذیری
deep open shaft
چاه تهویه عمیق، داکت
main shaft
محور اصلی
yellow tuff
توف زرد
groundwater table
سفره آب زیر زمینی
service tunnel
تونل سرویس
back analyze
تحلیل برگشتی
uplift
زیرفشار
upheaval
برآمدگی
Backfill / rock dump
خاکریز
centrifuge model test
تست مدلسازی با سانتریفوژ
pullout test
آزمایش بیرون کشیدگی، آزمایش بیرون کشش
Pullout resistance
مقاومت بیرون کشش
Commissioning
بهره برداری
plane strain
کرنش مسطح / صفحه ای
soil failure
گسیختگی خاک
point load
بار نقطه ای
Wedge element
المان گوه
pulsed water jet impact
اثر جت واتر ضربه ای
stress-wave / stress wave
موج تنش
water slug
آب بند، ضربان آب
Slug flow
جریان تپشی
square of the distance
مربع فاصله
Inverse Distance Square
مربع فاصله معکوس
Standoff distance
فاصله توقف
Through-transmission / through transmission
دامنه عبور
Overconsolidated soil
خاک پیش تحکیم یافته / بیش تحکیم
Preconsolidated soil
خاک پیش تحکیم شده
Fracture toughness
چقرمگی شکست
Tunnel face
جبهه حفاری
Limit analysis
تحلیل حدی
Spiral failure
گسیختگی اسپیرال
Matric suction
مکش بافتی
Unsaturated soil
خام غیر اشباع
pressurized shield
سپر فشاری / تحت فشار
face pressurized shields analysis
تحلیل سپرهای تحت فشار جبهه کار
 Face Pressure Effect
تاثیر فشار جبهه کار
Overburden
اندازه روباره
volume loss
افت حجم
slurry pressure
فشار دوغاب
shield conicity
مخروطی شدگی سپر
grout consolidation
تثبیت دوغاب
overcutting
اضافه حفاری
shield overcutting
اضافه حفاری سپر
Pre-grouting
پیش تزریق
Grouting
تزریق
لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 37
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.