مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 38

در این قسمت  لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 38 عرضه شده است.

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات راه و ساختمان – معماری – عمران / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات راه و ساختمان - عمران - معماری - ایران ترجمه

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 38
Squeezing
مچاله شوندگی
double shield TBM
ماشین حفار سپر دوبل
silty alluvial
آبرفتی لای دار
tunnel face support
نگهداری جبهه تونل
face support pressure
فشار نگهداری جبهه کار
pre-support method
روش پیش تحکیمی
Rock Bolt
میخ سنگ
Cutter head / Cutting wheel
چرخ حفار / سر حفار
Support system
سامانه نگهداری
Instrumentation
ابزار دقیق، ابزارنگاری
leveling benchmark system
سیستم ترازیابی دقیق
leveling
ترازیابی
extensometer
کشش سنج
inclinometer
شیب سنج
shield tail
دامن سپر
shield support
پایه (نگهداری) سپری
lining
روکوبی
shield passage
عبور سپر
tunnel face passage
عبور جبهه تونل
annular void
فضای خالی
Grout consolidation
تثبیت دوغاب تزریقی
consolidation settlement
نشست تحکیمی
Deviatoric stress
تنش انحرافی
Deviatoric strain
کرنش انحرافی
elastic perfectly plastic constitutive model
مدل رفتاری الاستیک کاملا پلاستیک
Mohr Coulomb failure criterion (MC)
معیار شکست مور کولومب
tail void grout / tail void injection
تزریق انتهایی
Heave
بالازدگی، برآمدگی
oedometer
اُدیومتر ، دستگاه آزمایش تحکیم
settlement trough
گودی نشست
grout modulus
مدول دوغاب / ملات
overconsolidated clay
خاک رس پیش تحکیم شده
Expansive clay
خاک متورم شونده
Proctor compaction test
آزمون تراکم پروکتور / خاک
methylene blue test
آزمون متیلن بلو
California bearing ratio test
آزمون نسبت باربری کالیفرنیا
undrained direct shear test
آزمون برش مستقیم زهکش نشده
Undrained shear test
آزمون برش زهکشی نشده
soil strength
استقامت خاک
soil stability
پایداری خاک
pavement base
اساس روسازی
hydraulic binders
مواد چسبنده هیدرولیکی
quicklime
آهک زنده، آهک خام
extinct lime
آهک مرده
lime slurry
دوغاب آهک
dune sand
ماسه بادی
fly ash
خاکستر بادی
rice husk ash
خاکستر پوسته برنج
stone dust
گردسنگ
swelling soil
خاک متورم
clay loam
لوم رسی
silty clay loam
لوم رسی سیلتی
calcic montmorillonite
مونموریونیت کلسیم
marly clay
خاک رس مارلی
Casagrande plasticity chart
نمودار مومسانی کازاگرانده
plasticity chart
نمودار مومسانی
diffractogram
پراش نگار
specific surface area
مساحت سطح ویژه
Consistency index
شاخص قوام
Fragmentability coefficient
ضریب خرد شوندگی
void ratio
نسبت پوکی / تهی جایی / فضای خالی / تهیگاه ها / خلاء / منفذ / تخلخل
Initial setting
گیرش اولیه
Volume of extinction
حجم زوال
Buckling strength
مقاومت کمانشی
tapered girder
تیر باریک شونده
tapered bridge girder
تیر باریک شونده پل
bridge girder
تیر پل
plate girder
تیر ورق
tapered plate girder
تیر ورق باریک شونده
web plate girder
تیر ورق جان
web plate
ورق جان
Elastic stability
پایداری الاستیک
deep beam
تیر عمیق، تیر تیغه ای
slender steel Beam
تیر فولادی لاغر
web panel
پانل جان
slender web girder
تیر جان باریک
compression buckling
کمانش فشاری
compression flange
بال فشاری
prismatic girder
تیر منشوری
inclined plate edge
لبه صفحه مورب
plane acting load
بار فعال سطح
tension field theory
تئوری میدان کششی
tension field action
عمل میدان کششی
bending moment
گشتاور خمشی
pure moment
گشتاور / لنگر خالص
yielding stress
تنش تسلیم
Three point bending
خمش سه نقطه ای
Balancing Load
متعادل سازی بار
aspect ratio
نسبت ابعادی، نسبت منظر
rigid stiffener
پشتبند صلب
finite strain shell element
جزء پوسته کرنش محدود
reclaimed asphalt pavement (RAP)
خرده آسفالت، تراشه آسفالت
Asphalt binder
چسبمایه آسفالت، قیر
aged bitumen
قیر پیر شده
unaged bitumen
قیر پیر نشده
virgin bitumen
قیر تازه
virgin asphalt
آسفالت تازه
Virgin mixes
ترکیبات تازه
Virgin binder
مواد چسبنده تازه، همبند تازه
conventional bitumen
قیر عادی
Bitumen binder
چسب قیری
extender oil
روغن پوشا، روغن بسط دهنده
vegetal oil
روغن نباتی
maltene
مالتن
rutting
شیارشدگی
softening point
نقطه نرمی
Wheel tracking test
آزمایش اثر چرخ
functionally graded plate
ورق با عملکرد درجه بندی شده، ورق از جنس مواد هدفمند، ورق هدفمند
Out- of- Plane Shear Stress
کرنش برشی برون صفحه
rule of mixture
قانون اختلاط
Underframe
زیرسازه
cast in place
درجا ریخته
driven pile
شمع کوبیده، شمع کوبشی
Pile Driving Analyzer
تحلیل گر کوبش شمع
friction fatigue
خستگی اصطکاکی
Soil Resistance to Driving
مقاومت خاک به فرورفت
Soil Ageing
سالخوردگی خاک
Stress Relaxation
وادادگی تنش
bridging crack
ترمیم ترک خوردگی
Nanoindentation
نانوسختی سنجی
Seismic Isolation
جداسازی لرزه ای
Recentering / re-centering
بازگردانندگی
sliding bearing
بالشتک لغزشی
elastomeric bearing
بالشتک الاستومری
Pot Bearing
بالشتک محفظه ای
Seismic Isolators
جداگرهای لرزه ای
Restraining Structural Bearing
بالشتک ساختارهای مهار کننده
Non – Reinforced Elastomeric Bearing
بالشتک الاستمری تقویت نشده (نئوپرن غیر مسلح)
Laminated Reinforced Elastomeric Bearing
بالشتک الاستمری تقویت شده لایه ای (نئوپرن مسلح)
Twinning
دوقلویی (سازی)
detwinning
غیردوقلویی (سازی)
austenite finish temperature
دمای پایان آستنیت
base isolation
جداسازی پایه
Shear reinforcement
آرماتور برشی
reinforced concrete T-Section beam
تیر مقطع تی شکل بتن آرمه / مسلح
reinforced concrete beam
تیر بتن آرمه
diagonal shear reinforcement (DSR)
آرماتور برشی قطری
Diagonal reinforced Concrete Shear Wall
دیوار برشی بتنی با آرماتورگذاری قطری
yield strength
مقاومت تسلیم
Wavy Steel Fibers
الیاف فولادی موجدار
strain gauge
کرنش سنج
Stirrup
خاموت
stirrups spacing
فاصله گذاری خاموت ها
coupling beam
تیر همبند
coupled shear wall
دیوار برشی همبسته
casting concrete
بتن ریزی
bent-up longitudinal bar
میلگرد طولی خمیده بسمت بالا / با خم رو به بالا
Inclined stirrups
خاموت های مایل
shear reversal
معکوس شدگی (بارگذاری) برشی
Diagonally oriented reinforcement
آرماتور به جهت گیری قطری
moment strength
مقاومت لنگر
moment distribution
پخش لنگر
Clear length
طول خالص
rectangular spiral reinforcement
آرماتور مارپیچ مستطیلی
spiral transverse reinforcement
آرماتور عرضی حلقوی
wire rope
سیم فولادی، سیم بکسل
spiral wire rope
سیم فولادی حلقوی
crossed inclined bar
میلگرد مایل عرضی
joint reinforcement
آرماتور بند
joint shear reinforcement
آرماتور بند برشی
Bed joint Reinforcement
آرماتور بستر
exterior beam–column joints
اتصالات خارجی تیر به ستون
slab-beam
دال – تیر
compressive strength
مقاومت تراکمی، تاب فشردگی
Load–displacement relationship
رابطه بار – جایگزینی
smeared crack model
مدل ترک خوردگی پیش رونده
post-peak softening
نرم شوندگی پسا – اوج / پیک
Brittle fracture concept
مفهوم شکست ترد
rupture strain
کرنش گسیختگی
Crushing strain
کرنش خردشدگی
beam element
المان تیر
two-node layered composite beam element
المان تیر کامپوزیت لایه ای دو گره ای
steel/fiber reinforced polymer-reinforced concrete beam
تیر بتن آرمه – پلیمری تقویت شده فولاد / الیاف
Timoshenko’s beam function
تابع تیر تیموشنکو
Timoshenko beam theory
تئوری تیر تیموشنکو
shear-locking
قفل شدگی برشی
slender beam
تیر باریک
cantilever slender beam
تیر باریک یکسو گیردار
Fiber reinforced polymer
فیبرهای پلیمری تقویت شده
Fiber-Reinforced Polymer Composites
کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با الیاف
Lap-Spliced Concrete Beam
تیر بتنی وصله دار
 Splice length
طول وصله
glass fiber reinforced polymer (GFRP)
پلیمر تقویت شده با الیاف شیشه
carbon fiber reinforced polymer (CFRP)
پلیمر تقویت شده با الیاف کربن
aramid fiber reinforced polymer (AFRP)
پلیمر تقویت شده با الیاف آرامید
tensile strength
مقاومت کششی
slippage
جابجایی
bond–slip effect, bond slip effect
تاثیر چسبندگی – لغزش
tension-stiffening model
مدل سخت شدگی کششی
in-plane force
نیروی داخل صفحه
in-plane displacement
جابجایی داخل صفحه
neutral axis
تار خنثی، محور خنثی
curvature–displacement matrix
ماتریس انحنا- جابجایی
Dowel bar
میلگرد اتصال
tangential stiffness matrix
ماتریس سختی مماسی
moment–curvature relationship
رابطه لنگر – انحنا
Temperature–deflection relationship
رابطه دما- خیز
Deflection rate
نرخ خیز
Flexural failure
خرابی خمشی
drying shrinkage
انقباض خشک
hooked-end steel fibers
الیاف فولادی  قلاب دار
Cement-based Matrix
ماتریس پایه سیمانی
Corrugated fibers
الیاف کنگره های
crimped fibers
الیاف موجدار
Load bearing / load-bearing
باربری
High strength concrete
بتن فراتوانمند، بتن پر مقاومت، بتن با مقاومت بالا
confined with / by
محصور شده با
Rectangular tie
بست مستطیلی
Concentric loading
بارگذاری همگرا
Eccentric loading
بارگذاری واگرا
Concentric Steel Bracing
مهاربندی فولادی هم محور / همگرا
T‌u‌n‌n‌e‌l f‌o‌r‌m c‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e b‌u‌i‌l‌d‌i‌n‌g
ساختمان بتنی قالب ‌تونلی
 s‌h‌e‌a‌r w‌a‌l‌l
دیوار برشی
r‌e‌s‌p‌o‌n‌s‌e m‌o‌d‌i‌f‌i‌c‌a‌t‌i‌o‌n f‌a‌c‌t‌o‌r
ضریب اصلاح رفتار / پاسخ
o‌v‌e‌r‌s‌t‌r‌e‌n‌g‌t‌h
مقاومت افزون
 p‌u‌s‌h‌o‌v‌e‌r a‌n‌a‌l‌y‌s‌i‌s
تحلیل بار افزایشی استاتیکی غیرخطی
reinforcement ratio
ضریب آرماتور، نسبت آرماتور
Concrete spalling
پوسته شدگی بتن
Lateral Confinement Coefficient
ضریب محصور شدگی جانبی
Non-Linear Regression Analysis-Based Exponential Model
مدل نمایی مبتنی بر تجزیه و تحلیل رگرسیون غیرخطی
Concrete column / Concrete-column
ستون بتنی
concrete cover
پوشش بتن
section reduction
کاهش مقطع
confined concrete
بتن محصور (شده)
High-Strength Fiber Reinforced
Concrete
بتن آرمه الیافی فراتوانمند
straight fibers
الیاف مستقیم
hooked fibers
الیاف قلاب دار
Duoform fibers
الیاف دوفرم
Crimped fibers
الیاف چین دار
volume fraction
کسر حجمی
splitting tensile strength
مقاومت کششی دو نیم شدگی
axial strain
کرنش محوری
size effect
تاثیر اندازه
dead weight
وزن مرده،
reinforcement cage
قفسه آرماتوری
vault
آهون
rise/ pitch
افراز
impost/ springing/ springer
پاکار
impost/ springing
پاطاق
spandrel
پیشانی
keystone/ key block/ clavis/ sagitta/ mensole/ key
تاج‌مهره
segmental arch/ segmented arch
چفته هلالی
flat arch/ jack arch/ straight arch
چفته تخت
three-hinged arch/ three-pinned arch
چفته سه‌مفصلی
stepped arch
چفته کنگره‌ای
skew arch/ oblique arch
چفته کج
circular arch
چفته گرد
canted arch
چفته لاریز سه‌گوش
catenary arch/ parabolic arch/ catenarian arch
چفته تابی
striped arch
چفته راه‌راه
corbel arch
چفته لاریز
elliptical arch/ semielliptical arch/ basket-handled arch/ basket arch
چفته پانیذ
gauged arch
چفته پیش‌تراش
two-hinged arch
چفته دومفصلی
arch/ arc
چفته
rough arch
چفته ناتراش
semicircular arch
چفته نیم‌گرد
brick arch
چفته آجری
extradosed arch
چفته بارز
fixed arch
چفته گیردار
depressed arch
چفته خفته
rigid arch
چفته صلب
voussoir arch
چفته مهره‌ای
soldier arch
چفته هره‌چین
chimney arch
چفته بخاری
triangular arch/ miter arch
چفته سه‌گوش
arcuated lintel/ Syrian arch
چفته سوری
shoulder arch/ caernarvon arch/ square-headed trefoil arch/ shoulder-headed arch
چفته هوبری
لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 38
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.