مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات روان شناسی – بخش 10

در این قسمت  لغات روان شناسی بخش 10 عرضه شده است.

 

لغات روان شناسی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات روان شناسی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات روان شناسی - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات روان شناسی بخش 10
رویکرد بازساختی ـ واپس‌رو
regressive-reconstructive approach
کامینه
object
عشق به کامینه
object love
نظریه روابط کامینه‌ای
object relations theory
پارکامینه
part-object
هذیان گزند
persecutory delusion/ delusion of persecution
صفت شخصیتی
personality trait
سنخ شخصیت
personality type
شخصی‌سازی
personalization
نورهراس1
photophobe
نورهراسی
photophobia/ light fear
نورهراسانه
photophobic
بازخورد مثبت
positive feedback
مرحله پیش‌عملیاتی
preoperational stage
روان- فیزیک
psychophysics
بازنمود
representation
تخیل بازتولیدی
reproductive imagination
تعمیم پاسخ
response generalization
بازگشت‌پذیری
reversibility
زن‌باره
satyriasic
زن‌بارگی
satyriasis
حس‌یافت
sensation
مردم‌آمیزی
sociability
مردم‌آمیز
sociable
جامعه‌محوری
sociocentrism
تلقین
suggestion
تلقین‌درمانی
suggestion therapy
اعتماد در برابر بی‌اعتمادی
trust versus mistrust
تام‌کمینه
whole-object
بیگانه‌هراسانه
xenophobic
حیوان‌بارگی
zoomania
خاموشی
extinction
انتخاب طبیعی
natural selection
درمانی
therapeutic
تبدیل
conversion
دردآمیزش
dyspareunia
حافظه کوتاه‌مدت
short term memory/ immediate memory/ short term store/ primary memory/ working memory
حافظه صریح
explicit memory
برون‌گرایی
extraversion/ extroversion
حافظه ضمنی
implicit memory
دارودرمانی
pharmacotherapy/ drug therapy/ drug treatment
حساسیت‌زدایی
desensitization
علائم قطع مصرف
withdrawal symptoms
روایی بالینی
clinical validity
روایی بیرونی
external validity
روایی درونی
internal validity
روایی
validity
مقاومت
resistance
روایی هم‌زمان
concurrent validity
روایی سازه‌ای
construct validity
روایی محتوایی
content validity
روایی ملاکی
criterion validity
متغیر وابسته
dependent variable
کم‌توانی
disability
متغیر تبیینی
explanatory variable
روایی صوری
face validity
متغیر واسط
intermediate variable
روایی پیش‌بینی
predictive validity
جنسانیت‌گذاری
gender assignment
سوگیری جنسانی
gender bias
ثابت‌بینی جنسانیت
gender constancy
ملال جنسانی
gender dysphoria
واجنسانیت‌گذاری
gender reassignment
نقش جنسانی
gender role
واجنسیت‌گذاری، تغییر جنسیت
sexual reassignment/ sex reassignment
اقتدارگرایی
authoritarianism
جابه‌جایی
displacement
واکنایی
reactance
خستگی
fatigue
اختلال سرشتاری
constitutional disorder
اشراف
orientation
اشراف به اشخاص
person orientation
اشراف زمانی
time orientation
اشراف مکانی
place orientation
اصل لذت
pleasure principle/ pleasure-pain principle
انطباق
adaptation
انطباق اجتماعی
social adaptation
برانگاره
imago
برانگاره‌درمانی
imago therapy
برون‌انطباق
accommodation
بقای شیء
object permanence
بیش‌مایه‌گذاری
hypercathexis
بینش
insight
بینش‌درمانی
insight therapy
بینش هیجانی
emotional insight
بینش حقیقی
true insight
بیماری‌شناسی
nosology
بینش عقلی
intellectual insight
پادمایه‌گذاری
anticathexis/ countercathexis
پخش فکر
thought broadcasting
پرخاشگری ابزاری
instrumental aggression/ operant aggression
پرخاشگر
aggressive
پرخاشگری
aggression
پرخاشگری جابه‌جاشده
displaced aggression
پرخاشگری خصمانه
hostile aggression
پرخاشجویی
aggressiveness
تعریف عملیاتی
operational definition
تک‌محورنگری
centration
خشم
anger
خشم‌درمانی مهاری
anger control therapy
خشم درون‌ریز
anger in
خشم انفجاری
rage
خصومت
hostility
درون‌انطباق
assimilation
ذهن‌نوشته
script/ script schema
ربایش فکر
thought withdrawal
روان‌مایه
psychic energy
سرشتار
constitution
سنخ شهودی
intuitive type
سنخ سرشتاری
constitutional type
شرکت‌کننده
participant
شهود
intuition
شناخت‌درمانی
cognitive therapy
شهودگرایی
intuitionism
طرحواره
schema
طرحواره ادراکی
perceptual schema
عامل سرشتاری
constitutional factor
عملیات‌گرایی
operationism
عملیات صوری
formal operations
عملیات ذهنی
operation
عملیات عینی
concrete operation
غریزه
instinct
فکر
thought
کاشت فکر
thought insertion
گنجانش طبقه‌ای
class inclusion
لغزه
parapraxis/ parapraxia
لغزش فرویدی
Freudian slip
مایه‌گذاری
cathexis
مایه‌گذاری آن‌من
ego cathexis
مایه‌گذاری کامینه‌ای
object cathexis
مرحله پذیرش
acceptance stage
مرحله چانه‌زنی
bargaining stage
مدیریت خشم
anger management
مرحله افسردگی
depression stage
مرحله شهودی
intuitive stage
مرحله خشم
anger stage
مرحله عملیات عینی
concrete operational stage
مرحله حسی ـ حرکتی
sensorimotor stage
مرحله شوک و انکار
denial and shock stage
مکان‌شناسی
topology
ناهم‌زمانی افقی
horizontal décalage
ناخودمحوری
decentration
ناهم‌زمانی عمودی
vertical décalage
ناهم‌زمانی
décalage
ناهم‌زمانی مورب
oblique décalage
نشت کلامی
verbal leakage
واکنش دوری نخستین
primary circular reaction
واکنش دوری دومین
secondary circular reaction
واکنش دوری سومین
tertiary circular reaction
واکنش وانهشی
abandonment reaction
وامایه‌گذاری
decathexis
همانندسازی با پرخاشگر
identification with the aggressor
بی‌اوج‌کامشی
anorgasmia
لغات روان شناسی بخش 10
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.