مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات روان شناسی – بخش 2

در این قسمت  لغات روان شناسی بخش 2 عرضه شده است.

 

لغات روان شناسی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات روان شناسی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات روان شناسی - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات روان شناسی بخش 2
طرحواره، طرح واره
schema
حافظه روندی
procedural memory
حافظه معنایی
semantic memory
یادگیری
learning
توان رفتاری
behavioral potentiality
آموزش
instruction
سنجش
assessment
ارزشیابی هنجاری
normative evaluation
کارآموزی
training
تقویت کننده نخستین
primary reinforcer
تقویت کننده شرطی
conditioned reinforcer
تقویت‌ کننده اجتماعی
social reinforcer
رفتار درمانی
Behavior therapy
روانکاوی
psychoanalysis
روان رنجوری
Neurosis
پیشگیری
preventive Techniques
اختلال شخصیت گروههای خودیار
self-help group
بیماریهای روان تنی
psychosomatic illness
روان پرشی
psychosis
مشکلات ساده عاطفی
simple emotional problems
اسکیزوفرنی
paranoia schizophrenia
روان گروهی
psyche group
راهنمایی گروهی
group guidance
گروه آموزشی
T. group
گروه حساسیت
sensitivity group training
گروه رویارویی
Encounter group
روان درمان گروهی
group psychotherapy
مشاوره گروهی
group counseling
پویایی گروه
group dynamics
همدردی و همدلی
Empathic
فرایند گروهی
group process
گروه سنجی
group measuring
هنجار گروهی
بازی درمانی
play Therapy
جنبش درمانی
Movement Therapy
شعردرمانی
Lyric Therapy
پذیرش و احترام
Acceptance &Respect
رهبر گروه
group Leader
درک همدلی
Empathic understanding
مددکاری اجتماعی
 social work
روانشناسی مشاور
 counseling or psychologist
روان درمانگران
 psychotherapists
تحول روانی اجتماعی
 Psychosocial development
روانشناسی اجتماعی
 Social psychology
همرنگی
 Conformity
همانند سازی
 Identification
درونی کردن
 Internalization
تعاون
 Cooperation
تعادل
 Equilibrium
بهنجار
 Normal
بررسی طولی
 longitudinal study
بررسی متوالی
 Sequential Study
الگو
 pattern
بوم شناسی
 Ecology
تبلیغات
 Propaganda
قابلیت اعتماد
 trustworthiness
عقیده
 Opinion
نگرش
 Attitude
توجیه خود
 Self-justified
توجیه برونی
 External justified
ناهماهنگی شناختی
 cognitive dissonance
تزاید یا تشدید
 escalation
پیشگویی خودکامروایی
 Self-fulfilling prophecy
چاره ناپذیری
 inevitability
عزت نفس
 self esteem
پرخاشگری
 Aggressiveness
ناکامی
 frustration
پاداش
 Reward
تنبیه
 punishment
قالب فکری
 stereotype
پیشداوری
 prejudice
یادگیری اجتماعی
 social learning
تصور
 representation
متابعت
 Compliance
کشش و جاذبه
 Attraction
سازگاری
 Adjustment
خود پنداری
 Self-concept
شایعه
 Rumor
فرضیه
 Hypothesis
محرک های ناخودآگاه
 Unconscious motivation
اختلالات زودگذر شخصیت
 Transient Personality reactions
کنش درونی
 Tension
جنون سمی
 Toxic psychosis
از جا پریدن فشار
 Startle reaction stress
آستانه فشار روانی
stress threshold
تحمل فشار روانی
 stress tolerance
برتر کردن
 Sublimation
شوک روحی
 Shock reaction
ارزیابی شخصی
 self-evaluation
امنیت فردی
 Self-Security
سادیسم
 Sadism
دفاع بازگشت
 Regression
جنون جوانی
 Schizophrenia
واکنش سازی
 Reaction formation
روان درمانی
 Psychotherapy
دوگانگی احساس
 Ambivalence
کمپلکس یا عقده
 Complex
انکار حقیقت
 Denial of reality
تشخیص
 Diathesis
جابجا کردن
 Displacement
انگیزه
 Drive
عایق سازی احساسی
 Emotional insulation
برون گرایی
  Extrovert
تخیل
 Fantasy
خطای هواس
  Illusion
تعقل
 Intellectualization
درون افکنی
 Introjection
مکانیسم
 Mechanism
نیاز
 Need
توهم ترس
 Delusional
پاسخ طبیعی
 Innate responses
وقفه
 Time Out
رفتار تهاجمی
 Assaultive
تقویت کننده
 Reinforcer
وسواس
  obsessions
انحراف روانی
mental aberration
نابهنجار
abnormal
حالت رویاگونه
absent state
بالیزم
ballism
رفتار درمانی
behavior therapy
ناهنجاری خواب
parasomnia
روان پزشکی کودک
child psychiatry
آتاکسی
ataxia
آزارگری
sadism
عمل وسواسی
Compulsion
اختلالات تشنجی
convulsive disorder
آفازی مادرزادی
aphasia – congenital
هیستری
Hysteria
همه چیز هراسی
panphobia
هذیان
delusion
وهم، توهم زدگی
Hallucinosis
نشانه مرضی
symptom
نارسایی حافظه
dysmnesia
منفی بافی
negativism
منزوی
solitary
مالیخولیا
Melancholy
لکنت
stuttering
کمرویی
timidity
عقده
Complex
عقب ماندگی ذهنی
mental deficiency
صرع
epilepsy
روانشناسی بالینی
clinical psychology
روان پزشکی
psychiatry
دلهره
anguish
خیال بافی
fantasm
جنون
psychosis
بهداشت روانی
mental hygiene
افسردگی
depression
توانایی مدرسه‌ای
Academic ability
اخلاق تربیتی
 Ethics , educational
تربیت فنی
 Technical education
تربیت کودک محوری
 Child-centered education
تربیت کودکی
 childhood education
تربیت متوسطه
 secondary education
بازپروری
 Re-education
تربیت مختلط
 coeducation
تربیت معلم
 Teacher education
تربیت ناپذیر
 Non-educable
تربیت نوجوان
 Adolescent education
تربیت والدین
 parent education
تربیت ، آموزش و پرورش
 education
تربیت آزاد
 Liberal- education
تربیت ابتدایی
 elementary education
تربیت اجباری
 compulsory education
تربیت اجتماعی
 social education
تربیت اخلاقی
 Moral education
تربیت استثنایی (ویژه(
 Education special
تربیت پرورشگاهی
 Nursery education
تربیت تجربی
 Experimental education
تربیت خانواده
 Family education
تربیت خلاق
 Creative education
تربیت خود
 Auto-education
تربیت دینی
 Religious education
تربیت شغلی
 Education professional
سرعت تربیتی
 Educational acceleration
اندازه گیری تربیتی
 Educational measurement
روانشناسی تربیتی
 Educational psychology
رفتار ورودی
entering (entry) behavior
تحلیل تکلیف
 task analysis
بازپروری
re-education
برون ریزی
discharge
تراز ذهنی
mental level
حافظه
memory
حافظه فوری
short term memory
خود رهبری
self-government
رشد یافتگی
maturity
رشد
growth
رشد داخلی
maturation
سن عقلی
mental age
صراحت ذهنی
lucidity
فکر
thinking
لفظ پردازی، مکررگویی
verbigeration
رشد شناختی
cognitive development
احساس
sensation
احساسات
 feelings sentiments
احساس حقارت
 Inferiority  feeling
احساس گناه (بی ارزشی )
 sin feelings
اختلال اسكیزوفرنیایی
 schizophrenia  disorder
اختلال اضطرابی
  Anxiety disorder
اختلال اضطراب فراگیر
  Generalized anxiety disorder
اختلال خلقی
  Disorder Temperamental
اختلال خلقی تك قطبی
  Polar temperamental disorder
اختلال خلقی دو قطبی
Bipolar Temperament Disorder
اختلال روانی فیزیولوژیكی
Psychophysiological Disorder
اختلال شخصیت
 Personality  Disorder
اختلال هراس
  Phobic  disorder
اخلاق
   Morality
ادراك
   Perception
ردیابی، كشف، بازیابی، بازرسی، اكتشاف
Detection
تمیز،  افتراق
 Discrimination
 بازشناسی
Recognition
شناسایی، همانند سازی
Identification
ارزش
Value
ارزشهای اجتماعی
    Social values
آزمایش
  Experiment
آزمون
Test
آزمون های استعداد (آزمون پیشرفت):
 Aptitude tests/ Achievement  test
آزمونهای آماری
 Statistical  tests
آزمون بالانس وزنه ها
Weights  Balancing test
آزمون های غیر كلامی
 Nonverbal test / Non-language test
استدلال
  Reasoning
استدلال استقرایی
  Inductive  reasoning
استدلال قیاسی
 Deductive  reasoning/ Syllogistic
  استروژن
 Estrogen
استوانه ها و مخروطها
  Rods  and cones
آسیب مغزی
Brain  Damage
اصل رمز گذاری اختصاصی (اصل زمینه)
Encoding  specificity  principle
اضطراب
 Anxiety
اعتبار
    Reliability
اعتیاد
  Narcotism / Addiction
افلاطون
  Plato
اكسون
  Axon(e(
الکتروشوك درمانی
  Electroshock Therapy
آمار
 Statistics
آمار استنباطی
 Inferential  Statistics
رشد جنسی
 Sexual  development
 رشد روانی –اجتماعی
psychosocial  development
 رشد شناختی
 cognitive  development
 رفتار اجتماعی
 Social  behavior
 رفتار اخلاقی
 Moral  behavior
 رفتار درمانی
 Behavior  Therapy
 رفتار مقابله ای
  Behavioral  cooping
 رفتار نا سازگار (نا بهنجار )
 Behavioral  maladaptive
 رقابت
  competition
 روانپزشک
  psychiatrist
 روان درمانی
  psychotherapy
 روانشناسی
  psychology
 روانشناسی آموزشگاهی و پرورشی
 school psychology
 روانشناسی بالینی
 clinical psychologist
 روانشناسان مدرسه
  School  psychologists
 روانشناسان مشاوره
  consulting psychologists / Counseling  psychologists
روانشناسی تربیتی
 Educational  psychology
 روانشناسی سلامت
  Health  psychology
روانشناسی صنعتی و سازمانی
  organizational  psychology
 روانشناسی فیزولوژیك
   Physiological  psychology
روایی
 Validity
 روش  آزمایشی
 Experimental  Method
 روش زمینه یابی
 Survey  method
 روش مشاهده ا ی
 Observation  method
 روش همبستگی
  Correlation  method
 رویا
Dream
 رویكرد پدیدار شناختی
 Phenomenological  approach
 رویكرد رفتار گرایی
  Behaviorist approach
 رویكرد روانكاوی
Psychoanalysis
 رویكرد شناختی
 Cognitive  approach
 رهبری
 Leadership
زیگموند فروید
 Sigmund Freud
زیگوت
  Zygote
زبان
 Language
ترس مرضی ( هراس )
   Phobia
تستوسترون
 Testosterone
تصویرسازی ذهنی
 Imagery
   تعارض
  Conflict
لغات روان شناسی بخش 2
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.