مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات روان شناسی – بخش 7

در این قسمت  لغات روان شناسی بخش 7 عرضه شده است.

 

لغات روان شناسی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات روان شناسی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات روان شناسی - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات روان شناسی بخش 7
تظاهر
display
تظاهرات تصنعی
feigned displays
تظاهرات خودبخودی
spontaneous displays
نامعتبر، ناموثق، غیرقابل اعتماد
inauthentic
اعمال موثر، انجام موثر، حصول موثر
affective delivery
سندرم محرومیت
Withdrawal Syndrome
سقف اثر
ceiling effect
آگونیست نسبی
partial agonist
آلکالوئیدهای خشخاش
Papaver somniferum
تبائین 
thebaine
سابوکسون 
Suboxone
بوپره نورفین، بوپرنورفین
 Buprenorphine
رشد مجاور
Proximal Development
منطقه مجاور رشد
Zone of proximal development
طراحی کاربر محور
User-Centered design
تحقیق کاربردی
usability research
مثال واقعی
concrete example
تیم میان نسلی
inter-generational team
تحرک میان نسلی
inter-generational mobility
پرس و جوی مفهومی
Contextual Inquiry
طراحی مشارکتی
Participatory design
پرس و جوی مشارکتی
Cooperative Inquiry
توسعه شناختی، رشد شناختی
cognitive development
منطقه تداخل
zone of intervention / intervention zone
تدریس/ آموزش متقابل
Reciprocal teaching
پازل چیدمانی
Jigsaw
دیگران مطلع
knowledgeable others
ساختگرا
constructivist
رفتارگرا
Behaviorist
روانی – حرکتی
Psychomotor
بافت سازگاری،  بافت جوری
Histocompatibility
رویکرد بر حسب بخشی از وظیفه
Part-Task Approach
رویکرد برحسب کل وظیفه
Whole-Task Approach
ویژگیهای شناختی به هم متصل
conjoined cognitive
استرس نقش
role stress
ابهام نقش
Role ambiguity
تعارض نقش
Role conflict
فروش محوری
Selling orientation
مشتری مداری
Customer orientation
پرسشنامه بسته پاسخ
close-ended questionnaire
جهت گیری مذهبی پرسش گری
Quest Religious Orientation
پرسشنامه بخشش انرایت
Enright Forgiveness Inventory (EFI)
پرسشنامه افسردگی بک
Beck Depression Inventory (BDI)
چشم پوشی
condoning
خشم
resentment
اندیشناکی، نگرانی
rumination
اختلال وسواسی جبری
obsessive compulsive disorder (OCD)
معنا درمانی
Logotherapy
تكانشگری، تحریک پذیری
impulsiveness
نو جویی، جستجوی تازگی
novelty seeking
سیستم مهار رفتاری
behavioral inhibition system
اختلال کم ‌توجّهی – بیش ‌فعالی
attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)
زیست روان اجتماعی
biopsychosocial
اختلال کنترل تکانه
impulse control disorder
قمار بازی بیمارگون
pathological gambling
آسیب شناسی های روانی
Psychopathologies
وقفه گریزی
delay aversion
تکانشگری کژکنشی
disfunctional impulsivity
بیزاری از پاداش گیری با تاخیر
aversion for delayed reward
برون ریزی
Acting out
رفتار برون ریزی
Acting out behavior
ناربوخگی
 anorgasmia/ anorgasmy
اختلال خودزشت‌انگاری
 body-dysmorphic disorder/ BDD/ dysmorphophobia
دندان‌قروچه
 bruxism/ bruxomania/ stridor dentium
اختلال نظم شبانه‌روزی خواب
 circadian rhythm sleep disorder
شکل‌گیری سازش
 compromise formation
متناوب‌خلقی
 cyclothymia/ cyclothymic disorder
متناوب‌خلق
 cyclothymic
متناوب‌خلق
 cyclothymic
کژروی
 deviance/ deviation
کژرو
 deviant
آرمش افتراقی
 differential relaxation
اختلال‌های تجزیه‌ای
 dissociative disorders
گریز تجزیه‌ای
 dissociative fugue
اختلال تجزیه هویت
 dissociative identity disorder/ multiple-personality disorder/ MPD
حواس‌پرتی
 distractibility
پراکنده‌گویی
 distractible speech
حواس‌پرت‌کن
 distractor
کژکاری نعوظی
 erectile dysfunction/ male erectile disorder
عورت‌نمایی
 exhibitionism
عورت‌نما
 exhibitionist
نمادکامی
 fetishism/ fetichism
نمادکام
 fetishist/ fetichist
نمادکامانه
 fetishistic
مالش
 frottage
مالش‌کام
 frotteur
مالش‌کامی
 frotteurism
عشق بالغانه
 genital love
دگرجنس‌کام
 heterophile
دگرجنس‌کامی
 heterophilia
هم‌جنس‌کام
 homophile
هم‌جنس‌کامی
 homophilia
اختلال کم‌میلی جنسی
 hypoactive sexual desire disorder
خودبیمارانگار
 hypochondriac
خودبیمارانگارانه
 hypochondriacal
خودبیمارانگاری
 hypochondriasis/ hypochondria
خفگی‌کامی
 hypoxyphilia/ asphixophilia
خواب‌تازش
 narcolepsy/ paroxysmal sleep
خواب‌تاخته
 narcoleptic
اختلال کابوسی
 nightmare disorder
خواب‌اندام‌پرشی
 nocturnal myoclonus
ربوخه
 orgasm
ربوخه‌ای
 orgasmic
اختلال درد
 pain disorder
کژکامی
 paraphilia
کژکام
 paraphiliac
کژکامانه
 paraphiliac
کژخوابی
 parasomnia
کودک‌کام
 pedophile/ paedophilia/ pedophilic
کودک‌کامی
 pedophilia/ paedophilia
کودک‌کامانه
 pedophiliac/ paedophiliac
انحراف
 perversion
منحرف
 pervert
زودانزالی
 premature ejaculation/ ejaculatio praecox
آرمش پیشرونده
 progressive relaxation
گریز روان‌زاد
 psychogenic fugue
اختلال درد روان‌زاد
 psychogenic pain disorder
آرمش
 relaxation
آرمش‌درمانی
 relaxation therapy
آموزش آرمش
 relaxation training
نشانگان پابی‌قراری
 restless-leg syndrome/ RLS/ Ekbom’s syndrome/ tachyathetosis
اختلال شخصیت گسیخته‌وار
 schizoid personality disorder
روان‌گسیختگی
 schizophrenia
روان‌گسیخته
 schizophrenic
روان‌گسیخته
 schizophrenic
مادر روان‌گسیخته‌پرور
 schizophrenogenic mother
اختلال شخصیت گسیخته‌گون
 schizotypal personality disorder
اختلال بیزاری جنسی
 sexual aversion disorder
کژکاری جنسی
 sexual dysfunction
انحراف جنسی
 sexual perversion/ sex perversion
منحرف جنسی
 sexual pervert/ pervert
خواب‌بی‌دمی
 sleep apnea/ ondine’s curse
اختلال‌های خواب
 sleep disorders
فلج خواب
 sleep paralysis/ nocturnal paralysis/ sleep numbness/ nocturnal hemiplegia
مراحل خواب
 sleep stages
اختلال خواب‌وحشت
 sleep-terror disorder/ night terrors/ pavor nocturnus
اختلال‌های جسمی‌نمود
 somatoform disorders
اختلال درد جسمی‌نمود
 somatoform pain disorder
مهبل‌گرفتگی
 vaginismus
نظرباره
 voyeur
نظربارگی
 voyeurism/ inspectionalism
نظرباره‌ای
 voyeuristic
نظرباره
 voyeuse
پادهم‌نوایی
 anticonformity
رفتار ضداجتماعی
 antisocial behaviour
ابرازگری
 assertion
ابرازمندی
 assertiveness
ابرازآموزی
 assertiveness training
نگرش
 attitude
تغییر نگرش
 attitude change
مقیاس نگرش
 attitude scale
نگرشی
 attitudinal
نظریه اسناد
 attribution theory
والدگری اقتدارگرا
 authoritarian parenting
والدگری مقتدرانه
 authoritative parenting
فرایند خودکار
 automatic process
خودکاری
 automaticity
اندیشه‌باران
 brainstorming/ brainstorm
عصب‌روان‌شناسی شناختی
 cognitive neuropsychology
علوم شناختی
 cognitive science
سوگیری تأییدی
 confirmation bias
هم‌نوایی
 conformity
پیوندگرایی
 connectionism
پیوندگرا
 connectionist
سازه‌گرایی
 constructivism/ constructionism
تناظر
 correspondence
سوگیری تناظری
 correspondence bias
انبوهه
 crowd
رفتار انبوهه
 crowd behaviour
تصمیم‌گیری
 decision making
دانش اظهاری
 declarative knowledge
حافظه اظهاری
 declarative memory
فردیت‌زدودگی
 deindividuation
هنجار توصیفی
 descriptive norm
تحول
 development
تحولی
 developmental
تفرق مسئولیت
 diffusion of responsibility
سوگیری خصلت‌گرا
 dispositioninst bias
عدالت توزیعی
 distributive justice
نظریه وراثت دوگانه
 dual inheritance theory
برازندگی وراثتی
 fitness
خطای بنیادین اسناد
 fundamental attribution error
سوگیری گروه‌سود
 group-serving bias
رشد
 growth
یاریگری
 helpfulness
رفتار یاریگرانه
 helping behaviour
عدالت ذاتی
 immanent justice
حافظه اتفاقی
 incidental memory
هنجار دستوری
 injunctive norm
انتخاب بیناجنسی
 intersexual selection
انتخاب درون‌جنسی
 intrasexual selection
انتخاب خویشاوندمحور
 kin selection
روان‌شناسی توده
 mass psychology
یاده
 meme
خزانه یاده
 meme pool
یاده‌ای
 memetic
یاده‌شناسی
 memetics
حافظه حرکتی
 motor memory
ناهم‌نوایی
 nonconformity
حافظه غیراظهاری
 non-declarative memory
هنجار
 norm
هنجاری
 normative
فرمانبری
 obedience
سوگیری بیش‌اسنادی
 over attribution bias
والدگری
 parenting
همتا
 peer
گروه همتایان
 peer group
فشار همتایان
 peer pressure
ترغیب
 persuasion
ترغیب‌درمانی
 persuasion therapy
هنجار تجویزی
 prescriptive norm
آماد
 prime
آمایش
 priming
عدالت رویه‌ای
 procedural justice
دانش روالی
 procedural knowledge
حافظه روالی
 procedural memory
رفتار جامعه‌یار
 pro-social behaviour
روان‌آزار
 psychopath
روان‌آزاری
 psychopathy
بلوغی
 pubertal/ puberal
بلوغ
 puberty
بالغ
 pubescent1
نظریه واکنایی
 reactance theory/ reaction theory
آمایش تکرار
 repetition priming
خودابرازگری
 self assertion/ self assertive
خودافشاگری
 self-disclosure
سوگیری خودسود
 self-serving bias
آمایش معنایی
 semantic priming
خواب‌گفت
 sleep talking
جامعه‌آزاری
 sociopathy
جامعه‌ستیزی، جامعه‌آزاری
 sociopathy
سوگیری منفی‌نگر
 trait-negativity bias/ negativity bias
توانایی
 ability
آزمون توانایی
 ability test
برون‌ریزش هیجان
 abreaction
لغات روان شناسی بخش 7
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.