مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات روان شناسی – بخش 8

در این قسمت  لغات روان شناسی بخش 8 عرضه شده است.

 

لغات روان شناسی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات روان شناسی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات روان شناسی - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات روان شناسی بخش 8
موفقیت
achievement
سن موفقیت
achievement age
انگیزه موفقیت
achievement motive
آزمون موفقیت
achievement test
موفق
achiever
فراگیری
acquisition
انگیزه فراگیری
acquisition motive
عاطفه
affect
عاطفه‌پذیری
affectability
عاطفی
affective
اختلال عاطفی
affective disorder
عاطفی بودن
affectivity
پس‌تصویر
afterimage
اضطراب
anxiety
واکنش اضطرابی
anxiety reaction
اضطرابی
anxious
مضطرب
anxious
رفتار غیراجتماعی
asocial behaviour/ unsocial behaviour
دلبستگی
attachment
نظریه دلبستگی
attachment theory
توجه
attention
توجه‌طلبی
attention seeking
گستره توجه
attention span
اسناد
attribution
اسنادی
attributional
سبک اسنادی
attributional style
شخصیت اقتدارمدار
authoritarian personality
اقتداری
authoritative
اقتدار
authority
درخودماندگی
autism
درخودمانده
autistic
خودگردان
autonomous
خودگردانی
autonomy
بیزاری
aversion
بیزاری‌درمانی
aversion therapy
اجتناب
avoidance
اجتناب‌آموزی
avoidance learning
آگاهی
awareness
رفتار
behaviour
اختلال رفتاری
behaviour disorder
الگوی رفتاری
behaviour pattern
رفتاردرمانگر
behaviour therapist
رفتاردرمانی
behaviour therapy
رفتاری
behavioural
رفتارگرا
behaviourist
رفتارگرایانه
behaviouristic
تن‌آگاهی
body awareness
پیوند
bonding
روان‌پریشی واکنشی گذرا
brief reactive psychosis
چوب‌وارگی
catalepsy
قطعه‌بندی
chunking
تنگناهراسی
claustrophobia
درمان مراجع‌محور
client-centered therapy
روان‌شناس بالینی
clinical psychologist
روان‌شناسی بالینی
clinical psychology
شناخت
cognition
شناختی
cognitive
رفتاردرمانی شناختی
cognitive behaviour therapy
ناهماهنگی شناختی
cognitive dissonance/ dissonance theory
پذیرندگی1
compliance
پذیرنده
compliant
اجبار
compulsion
اجباری
compulsive/ compulsory
مفهوم
concept
مفهوم‌آموزی
concept learning
خودآگاهی
consciousness
آشفتگی خودآگاهی
consciousness disturbance
بسط خودآگاهی
consciousness expansion
پرورش خودآگاهی
consciousness raising
گستره خودآگاهی
consciousness span
مدارا
coping
سازوکار مدارا
coping mechanism
ضداجبار
counter compulsion
آفرینندگی
creativity
شرطی شدن تأخیری
delayed conditioning
تبعیض
discrimination
اسناد گرایشی
dispositional attribution
سائق
drive
قدرت سائق
drive strength
هیجان
emotion
هیجانی
emotional
رفتار هیجانی
emotional behaviour
بی‌ثباتی هیجانی
emotional liability
پاسخ هیجانی
emotional response
حالت هیجانی
emotional state
همدلانه
empathic
همدلی
empathy
آموزش همدلی
empathy training
تجربه‌گرایی
empiricism
تجربه‌گرا
empiricist
گریزآموزی
escape learning
کردارشناختی
ethological
کردارشناس
ethologist
کردارشناسی
ethology
ادراک فراحسی
extrasensory perception/ paranormal cognition
احساس
feeling
روان‌درمانی گروهی
group psychotherapy
بیش‌فعالی
hyperactivity
روان‌نژندی هیستریک
hysterical neurosis
هویت
identity
بحران هویت
identity crisis
اختلال هویت
identity disorder
تشکیل هویت
identity formation
وضعیت هویتی
identity status
نظریه هویت
identity theory
عاطفه نابجا
inappropriate affect
مشوق
incentive
نظریه تشویق
incentive theory
احساس کهتری
inferiority feeling
تعامل
interaction
اثر تعامل
interaction effect
تعاملی
interactional/ interactive
تعامل‌گرایی
interactionism
مصاحبه
interview
مصاحبه‌شونده
interviewee
مصاحبه‌گر
interviewer
درون‌نگری
introspection
درون‌نگر
introspective
اختلال حافظه
memory disorder
گستره حافظه
memory span
عصب‌روان‌پزشکی
neuropsychiatry
روان‌نژندی
neurosis
روان‌نژند
neurotic
مصاحبه غیرمستقیم
nondirective interview
درخودماندگی بهنجار
normal autism
روان‌پریشی عضوی
organic psychosis
ادراک حسی
perception
ادراکی
perceptual/ perceptive
روان‌نژندی هراسی
phobic neurosis
سائق اولیه
primary drive
روان‌پزشک
psychiatrist
روان‌پزشکی
psychiatry
روان‌پریشی
psychosis
روان‌درمانگر
psychotherapist
روان‌درمانی
psychotherapy
روان‌پریش
psychotic
تبعیض نژادی
racial discrimination
یادگیری طوطی‌وار
rote learning
یادسپاری طوطی‌وار
rote memorization
حافظه طوطی‌وار
rote memory
یادآوری طوطی‌وار
rote recall
سائق ثانویه
secondary drive
خودشکوفایی
self-actualization
خودشکوفاشده
self-actualized
خودشکوفا
self-actualizer
خودانگاره
self-image
حس‌آگاهی
sensory awareness
تبعیض جنسی
sexual discrimination
اسناد موقعیتی
situational attribution
تبعیض اجتماعی
social discrimination
احساس مهتری
superiority feeling
همدردی
sympathy
رفتار نابهنجار
abnormal behaviour
رفتار حادثه‌پذیر
accident-prone behaviour
رفتار اکتسابی
acquired behaviour
درون‌کنش‌نمایی
acting in
کنش‌نمایی
acting out
رفتار کنش‌نمایانه
acting out behaviour
مرحله مقعدی
anal stage/ anal phase
بی‌هنجار
anomic
بی‌هنجاری
anomie
مقیاس بی‌هنجاری
anomie scale
نظریه بی‌هنجاری جرم
anomie theory of crime
اختلال شخصیت ضداجتماعی
antisocial personality disorder
خودرفتارسازی
auto shaping
قرارداد رفتاری
behavioural contract
کتاب‌درمانی
bibliotherapy
شناخت‌یار
cognitive aids
راهبرد مدارای شناختی
cognitive coping strategy
نقص شناختی
cognitive defect
کمبود شناختی
cognitive deficit
تحول شناختی
cognitive development
نظریه تحول شناختی
cognitive developmental theory
افتراق شناختی
cognitive discrimination
اختلال شناختی
cognitive disorder
انعطاف شناختی
cognitive flexibility
تمرین شناختی
cognitive rehearsal
حافظه تألیفی
constructive memory
زوج‌درمانی
couples therapy
رفتار تخریبی
destructive behaviour
خانواده دوشاغل
dual careers
منظومه خانواده
family constellation
مشاوره خانواده
family counselling
مشاور خانواده
family counsellor
روش تعامل خانواده
family interaction method
مراحل زندگی خانواده
family life cycle
میانجیگری خانواده
family mediation
الگوی خانوادگی
family pattern
خودنژاده‌پنداری
family romance
خدمات حمایتی خانواده
family support services
نظریه نظامهای خانواده
family systems theory/ family systems model/ Bowen family systems theory
خانواده‌درمانی
family therapy
ارزش‌های خانوادگی
family values
مرحله تناسلی
genital stage/ genital phase
گروه‌درمانی
group therapy
درون‌گرایی
introversion
درون‌گرا
introvert
مرحله نهفتگی
latency stage/ latency/ latency period/ latency phase/ latent stage
مرحله دهانی
oral stage/ oral phase
درون‌گرایی انفعالی
passive introversion
مرحله نراندامه‌ای
phallic stage/ phallic phase
درمان راجرزی
Rogerian therapy
گروه‌های خودیار
self-help groups/ SHG
رفتارسازی
shaping/ behaviour shaping
رفتارسازی‌درمانی
shaping therapy
عامل درمان
therapeutic agent
توافق درمانی
therapeutic alliance
جو درمان
therapeutic atmosphere
پیوند درمانی
therapeutic bond
نقطه عطف درمان
therapeutic crisis
درمانگر
therapist
درمان
therapy
یادگیری مشاهده‌ای
vicarious learning/ observational learning
افسردگی همراه با سراسیمگی
agitated depression
سراسیمگی
agitation
ناشناسایی
agnosia
برزن‌هراسی
agoraphobia
برزن‌هراس
agoraphobic
یادزدودگی
amnesia
یادزدوده
amnestic
بی‌لذتی
anhedonia/ ahedonia
بی‌لذت
anhedonic
هیجان‌زدگی سال‌گردی
anniversary excitement
یادزدودگی پیش‌گستر
anterograde amnesia
سوگ پیشاپیش
anticipatory grief
ضدافسردگی
antidepressant
بی‌احساسی
apathy
نشانگان بی‌احساسی
apathy syndrome
عنکبوت‌هراسی
arachneophobia/ arachnophobia
برانگیختگی
arousal
مرحله برانگیختگی
arousal phase
خودکشی ناموفق
attempted suicide
اندام‌ناشناسی
autotopagnosia/ autopagnosia
داغ‌دار
bereaved
داغ‌داری
bereavement
درمان داغ‌داری
bereavement therapy
ثابت‌بینی درخشش
brightness constancy
مشاوره بالینی
clinical counseling
ثابت‌بینی رنگ
colour constancy
ثابت‌بینی
constancy
مشاوره
counseling
مصاحبه مشاوره‌ای
counseling interview
روان‌شناس مشاوره‌ای
counseling psychologist
روان‌شناسی مشاوره‌ای
counseling psychology
رابطه مشاوره‌ای
counseling relationship
خدمات مشاوره
counseling services
مشاور
counselor
مشاوره زوجین
couples counseling
مشاوره بحران
crisis counseling
سیاهه سازوکارهای دفاعی
defense-mechanism inventory
افسرده
depressed
افسردگی
depression
اختلال افسردگی
depressive disorder
طیف افسردگی
depressive spectrum
باده‌بارگی
dipsomania
باده‌باره
dipsomaniac
مشاوره هدایتگر
directive counseling
سوگ نامتعارف
disenfranchised grief
فشار روانی منفی
distress
ملال
dysphoria
ملول
dysphoric
کج‌خلقی
dysthymia
کج‌خلق
dysthymic
اختلال کج‌خلقی
dysthymic disorder
مشاوره التقاطی
eclectic counseling
وجدزدگی
ecstasy/ ecstatic state
وجدزده
ecstatic
خلسه وجدآمیز
ecstatic trance
نشاط‌زده
elated
نشاط‌زدگی
elation
خلق بالا
elevated mood
احساس تنهایی هیجانی
emotional loneliness
سرخوشی
euphoria
سرخوشی‌آور
euphoriant
سرخوش
euphoric
بی‌احساسی سرخوشانه
euphoric apathy
سرخوشی‌زا
euphorogenic
فشار روانی مثبت
eustress
بهین‌خلقی
euthymia
بهین‌خلق
euthymic
شعف‌زدگی
exaltation
شعف‌زده
exalted
تهییج‌پذیری
excitability
تهییج‌پذیر
excitable
تهییج
excitation
هیجان‌زده
excited
هیجان‌زدگی
excitement
مرحله تهییج
excitement phase
سیاهه تجارب
experience inventory
نسبت خاموشی
extinction ratio
مشاوره اجباری
forced counseling
سرخوردگی
frustration
تحمل سرخوردگی
frustration tolerance
نظریه سرخوردگی ـ پرخاشگری
frustration-aggression hypothesis
نرم‌افزار مشکل‌گشای عام
general problem solver/ GPS
سوگ
grief
مشاوره سوگ
grief counseling
سوگ‌درآیی
grief work
مشاوره گروهی
group counseling
شادمانی
happiness
شاد
happy
لذت‌شناسی
hedonics
لذت‌گرایی
hedonism
لذت‌گرا
hedonist
روان‌شناسی لذت‌گرایانه، روان‌شناسی لذت‌گرا
hedonistic psychology
درمانده
helpless
درماندگی
helplessness
نظریه درماندگی
helplessness theory
سوگ نهان
hidden grief
ناامید
hopeless
ناامیدی
hopelessness
بیش‌فعال
hyperactive
بیش‌تهییج‌پذیری
hyperexcitability
پرخوابی
hypersomnia
کم‌فعال
hypoactive
کم‌فعالی
hypoactivity
نیمه‌شیدایی
hypomania
بی‌خوابی آغازین
initial insomnia
بی‌خوابی
insomnia/ agrypnia/ ahypnia/ ahypnosia/ anhypnia
سیاهه
inventory
تحریک‌پذیری
irritability
تحریک‌پذیر
irritable
شادی
joy
دزدی‌بارگی
kleptomania
دزدی‌باره
kleptomaniac
درماندگی آموخته
learned helplessness
احساس تنهایی
loneliness
فقدان عاطفه
loss of affect
اختلال افسردگی عمده
major depressive disorder
دوره افسردگی عمده
major depressive episode
شیدایی
mania
شیدا
manic
دوره شیدایی
manic episode
هیجان‌زدگی شیدایی
manic excitement
مشاوره ازدواج
marital counseling/ marriage counseling
اندوه زایمان
maternity blues
مشکل‌گشایی ماشینی
mechanical problem-solving
سودازدگی
melancholia
سودازده
melancholic
خصایص سودایی
melancholic features
سنخ سودایی
melancholic type
بی‌خوابی میانی
middle insomnia
اختلال افسردگی خرد
minor depressive disorder
خلق
mood
اختلال خلقی
mood disorder
مرگ‌مایه
mortido
عزاداری
mourning
مشاوره ناهدایتگر
non-directive counseling
لغات روان شناسی بخش 8
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.