مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات روان شناسی – بخش 9

در این قسمت  لغات روان شناسی بخش 9 عرضه شده است.

 

لغات روان شناسی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات روان شناسی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات روان شناسی - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات روان شناسی بخش 9
ثابت‌بینی شی
object constancy
مشاوره کاریابی
occupational counseling
خوش‌بینی
optimism
خوش‌بین
optimist
مشکل‌گشایی آگاهانه
organic problem-solving
پرنده‌هراسی
ornithophobia
مشاوره سیار
outreach counseling
پرفعالیت
overactive
پرفعالیتی
overactivity
بدگمانی
paranoia
بدگمان
paranoiac
هذیان بدگمانی
paranoid delusion
اختلال بدگمانی
paranoid disorder
شخصیت بدگمان
paranoid personality
حالت بدگمانی
paranoid state
گرایش بدگمانانه
paranoid tendency
شبه‌خودکشی
parasuicide
خودکشی انفعالی
passive suicide
مشاوره روحانی
pastoral counseling
کودک‌هراسی
pedophobia
ثابت‌بینی ادراکی
perceptual constancy
سیاهه شخصیت
personality inventory
بدبینی
pessimism
بدبین
pessimist
هراس
phobia
مشاوره جایابی
placement counseling
اندوه پسازایمان
postpartum blues/ baby blues
افسردگی پسازایمان
postpartum depression
روان‌پریشی پسازایمان
postpartum psychosis
مشاوره پیش از ازدواج
premarital counseling
اختلال ملال پیش‌قاعدگی
premenstrual dysphoric disorder
مشکل‌گشایی
problem solving
رفتار مشکل‌گشا
problem-solving behaviour
چهره‌ناشناسی
prosopagnosia
سراسیمگی روانی ـ حرکتی
psychomotor agitation
هیجان‌زدگی روانی ـ حرکتی
psychomotor excitemen
کندی روانی ـ حرکتی
psychomotor retardation
آتش‌بارگی
pyromania
آتش‌باره
pyromaniac
تمایز پاسخ
response differentiation
بی‌قرار
restless
بی‌قراری
restlessness
یادزدودگی پس‌گستر
retrograde amnesia
انعطاف‌ناپذیر
rigid
انعطاف‌ناپذیری
rigidity
مشاوره راجرزی
Rogerian counseling
غمگین
sad
غمگینی
sadness
خاموشی حسی
sensory extinction
مشاوره جنسی
sexual counseling/ sex counseling
تنش جنسی
sexual tension
ثابت‌بینی شکل
shape constancy
ثابت‌بینی اندازه
size constancy
فشار روانی
stress
مدیریت فشار روانی
stress management
تحمل فشار روانی
stress tolerance
محرک فشارزا
stressor
بحران خودکشی
suicidal crisis
تظاهربه‌خودکشی
suicidal gesture
فکر خودکشی
suicidal ideation
تمایل‌به‌خودکشی
suicidality
خودکشی
suicide
خودکشی به‌دست پلیس
suicide by cop
ناشناسایی لمسی
tactile agnosia
یادزدودگی لمسی
tactile amnesia
تنش
tension
سردرد تنشی
tension headache
قانون تنش
tension law
تنش‌کاهی
tension reduction
بی‌خوابی پایانی
terminal insomnia
خلسه
trance
منطق خلسه‌ای
trance logic
موکنی‌بارگی
trichotillomania
موکنی‌باره
trichotillomaniac
افسردگی یک‌قطبی
unipolar depression
ناشناسایی دیداری
visual agnosia
مشاوره شغلی
vocational counseling
حیوان‌هراسی
zoophobia
اعتیاد
addiction
خرید اجبارگونه
compulsive shopping
برنامه‌های یاری کارکنان
employee assistance programs/ EAPs
لغزش
lapse
مصاحبه با لغزشگر
lapse interview
لغزشگر
lapser
مگ
NA
سیگم
NICA
سیگاری‌های گمنام
nicotine anonymous
مجگم
SAA
نوع‌دوستی
altruism
مرحله مقعدی دگرآزارانه
anal-sadistic stage
کاوش‌خواه
analysand
تحلیل انتقال
analysis of the transference/ transference analysis
تخت روان‌کاوی
analytic couch/ couch
روان‌شناسی تحلیلی
analytic psychology
قواعد روان‌کاوی
analytic rules
روان‌کاوی کاربردی
applied psychoanalysis
ریاضت‌طلبی
asceticism
تداعی
association
اضطراب اختگی
castration anxiety/ castration fear
عقده اختگی
castration complex
روان‌کاوی کودک
child analysis
نشانگان خستگی مزمن
chronic fatigue syndrome/ CFS
عقده
complex
روان‌کاوی با نظارت
control analysis/ supervised analysis,supervisory analysis
اختلال تبدیلی
conversion disorder
انتقال وارون
countertransference
سازوکار دفاعی
defense mechanism
انکار
denial
انکارگر
denier
روان‌شناسی ژرفانگر
depth psychology
ژرفادرمانی
depth therapy
روان‌کاوی مستقیم
direct psychoanalysis
دوگانه‌گرایی
dualism
آن‌من
ego
آن‌من‌کاوی
ego analysis
سازوکارهای دفاعی آن‌من
ego defense mechanisms
شکل‌گیری آن‌من
ego development/ ego formation
کارکرد آن‌من
ego function
خودمحور
egocentric
خودمحوری
egocentrism/ egocentricity
آن‌من‌ناپذیر
ego-dystonic/ ego-alien
آن‌من آرمانی
ego-ideal/ self-ideal
آن‌من ـ روان‌شناسی
ego-psychology
آن‌من‌پذیر
ego-syntonic
عقده الکترا
Electra complex
رشک
envy
شهوانی‌سازی
erotisation/ erotization
برونی‌سازی
externalisation/ externalization
تداعی آزاد
free association
شوخ‌طبعی
humour
فرومن
id
همانندسازی
identification
آزمون شناسایی
identification test
بیمار معلوم
identified patient/ symptom bearer/ symptom wearer
تکانه
impulse/ impulsion
مهار تکانه
impulse control
درونی سازی
internalisation/ internalization
درون‌فکنی
introjection
جداسازی
isolation
جداسازی عاطفه
isolation of affect
حسادت
jealousy
روان‌کاوی غیرپزشکی
lay analysis
روان‌کاو غیرپزشک
lay analyst
زیست‌مایه
libido
روان‌کاوی ادبیات
literary psychoanalysis
فراروان‌شناسی
metapsychology
یگانه‌گرایی
monism
ذات‌گرایی
nativism
ذات‌گرا
nativist
عقده ادیپ
Oedipus complex
مرحله دهانی دگرآزارانه
oral-sadistic phase
روان‌کاوی سنتی
orthodox psychoanalysis/ classical psychoanalysis
رشک قضیب
penis envy
منش نراندامه‌ای
phallic character
شخصیت نراندامه‌ای
phallic personality
نماد نراندامه
phallic symbol
شخصیت خودشیفته نراندامه‌ای
phallic-narcissistic character/ phallic-narcissistic personality
نراندامه‌مدار
phallocentric
نراندامه‌مداری
phallocentrism
نراندامه
phallus
مرحله پیش‌تناسلی
pregenital phase
نمودار
profile/ graph-chart/ graph
نیم‌رخ
profile
برون‌فکنی
projection
همانندسازی برون‌فکنانه
projective identification
روان‌کاوی
psychoanalysis
روان‌کاو
psychoanalyst/ analyst
روان‌کاوانه
psychoanalytic
گروه‌درمانی روان‌کاوانه
psychoanalytic group psychotherapy
روان‌درمانی روان‌کاوانه
psychoanalytic psychotherapy
روان‌پویه
psychodynamics
روان‌پویه‌شناسی
psychodynamics
واکنش‌سازی
reaction formation
واپس‌روی
Regression
واپس‌زنی
repression
خود
self
خودانکاری
self-denial
خود ـ روان‌شناسی
self-psychology
جنسی سازی
sexualisation/ sexualization/ eroticisation/ eroticisation / eroticization/ libidinisation/ libidinization
والایش
sublimation
جانشین‌سازی
substitution
فرامن
superego
سرکوب
suppression
درمان سرکوبگرانه
suppressive therapy
درمان سطحی
surface therapy
نمادسازی
symbolisation/ symbolization/ symbolism
انتقال
transference
روان‌نژندی انتقال
transference neurosis
مقاومت انتقالی
transference resistance
روان‌کاوی ناسنجیده
wild psychoanalysis
تقویت اتفاقی
accidental reinforcement/ incidental reinforcement
یادگیری عملی
active learning/ action learning
یادگیری فعال
active learning/ action learning
اختلال سازگاری
adjustment disorder
رفتار اشتیاقی
appetitive behaviour
اختلال دلبستگی
attachment disorder
اختلال کم‌توجهی ـ بیش‌فعالی
attention-deficit/hyperactivity disorder/ ADHD/ attention-deficit disorder
شرطی‌سازی وارونه
backward conditioning/ backward pairing
اختلال انسجام‌گسیختگی کودکی
childhood disintegrative disorder
اختلال تیک حرکتی یا آوایی مزمن
chronic motor or vocal tic disorder
شرطی‌سازی کلاسیک
classical conditioning
شرطی‌شدگی کلاسیک
classical conditioning
شرطی‌سازی
conditioning
شرطی‌شدگی
conditioning
اختلال سلوک
conduct disorder
رفتار پایانی
consummatory response consummatory behaviour/ consummatory act
مجاورت
contiguity
تقویت پیوسته
continuous reinforcement/ continuous reinforcement schedule/ continuous schedule of reinforcement
دگرشرطی‌سازی
counterconditioning
دگرشرط‌شدگی
counterconditioning
شرطی‌سازی دیرآیند
delayed conditioning/ delay conditioning
اختلال شخصیت وابسته
dependent personality disorder
اختلال تحولی هماهنگی
developmental coordination disorder
خوزدایی
dishabituation
آموزش
education
روان‌شناسی آموزشی
educational psychology
اختلال دفع
elimination disorder
سائق دفع
elimination drive
بی‌اختیاری روانی مدفوع
encopresis/ functional encopresis
بی‌اختیاری روانی ادرار
enuresis/ functional enuresis
شرطی‌سازی تهییجی
excitatory conditioning
شرطی‌سازی مرتبه‌بالاتر
higher order conditioning
اختلال شخصیت نمایشی
histrionic personality disorder
یادگیری غیرفعال
incidental learning/ nonintentional learning/ latent learning/ passive learning
شرطی‌سازی مهاری
inhibitory conditioning
دلبستگی ناایمن
insecure attachment
رفتار ابزاری
instrumental behaviour
کم‌توانی هوشی
intellectual disability
قانون مجاورت
law of contiguity
قانون اثر
law of effect
یادگیری
learning
کم‌توانی یادگیری
learning disability/ LD
اختلال یادگیری
learning disorder/ LD
ردیاد
memory trace/ trace
عقب‌ماندگی ذهنی
mental retardation/ MR
عقب‌ماندگی ذهنی خفیف
mild mental retardation
عقب‌ماندگی ذهنی متوسط
moderate mental retardation
اختلال شخصیت خودشیفته
narcissistic personality disorder
نابرشمرده
not otherwise specified/ NOS
اختلال نافرمانی مقابله‌ای
oppositional defiant disorder
تقویت ناپیوسته
partial reinforcement/ intermittent reinforcement
اختلال شخصیت پرخاشگر منفعل
passive-aggressive personality disorder/ negativistic personality disorder
شرطی‌سازی پاولفی
Pavlovian conditioning
شرطی‌شدگی پاولفی
Pavlovian conditioning
عملکرد
performance
اختلال‌های تحولی فراگیر
pervasive developmental disorders
لکنت اولیه
primary stuttering
تداخل پیش‌کنشی
proactive interference/ proactive inhibition/ PI
عقب‌ماندگی ذهنی عمیق
profound mental retardation
شبه‌شرطی‌سازی
pseudoconditioning
تنبیه
punishment
اختلال دلبستگی واکنشی
reactive attachment disorder
تقویت
reinforcement
تقویت‌کننده
reinforcer
محرک تقویت‌کننده
reinforcing stimulus
شرطی‌سازی پاسخ
respondent conditioning
شرطی‌شدگی پاسخ
respondent conditioning
پاسخ
response
بازیابی
retrieval
وقفه بازیابی
retrieval block
سرنخ بازیابی
retrieval cue
نارسایی بازیابی
retrieval failure
تداخل پس‌کنشی
retroactive interference/ retroactive inhibition
اختلال نشخوار
rumination disorder
برنامه تقویت
schedule of reinforcement/ reinforcement schedule
لکنت ثانویه
secondary stuttering
دلبستگی ایمن
secure attachment
لالی موقعیتی
selective mutism/ elective mutism
حساس‌سازی
sensitization
حساس‌شدگی
sensitization
انطباق حسی
sensory adaptation
پیش‌شرطی‌شدگی حسی
sensory preconditioning
اختلال اضطراب جدایی
separation anxiety disorder
عقب‌ماندگی ذهنی شدید
severe mental retardation
اختلال‌های تحولی خاص
specific developmental disorders
یادگیری حالت‌وابسته
state-dependent learning
محرک
stimulus
یادگیری محرک ـ پاسخی
stimulus-response learning
نظریه محرک ـ پاسخ
stimulus-response theory
لکنت
stuttering/ stammering
رفتار خرافی
superstitious behaviour
اختلال تیک
tic disorder
شرطی‌سازی پسایند
trace conditioning
اختلال تیک گذرا
transient tic disorder
آزمایه
trial
وایادگیری
unlearning/ deconditioning
عقب‌ماندگی ذهنی نامعین
unspecified mental retardation
انتزاعی
abstract
انتزاع
abstraction
بلندی‌هراس
acrophobe
بلندی‌هراسی
acrophobia,height phobia/ height fear,batophobia/ altophobia,hyposophobia/ hypsophobia
بلندی‌هراسانه
acrophobic
تخیل فعال
active imagination
جاندارپنداری
animism
خودگردانی در برابر شرمساری و تردید
autonomy versus shame and doubt
درمان شناختی ـ تحلیلی
cognitive-analytic therapy
مقابله
confrontation
سازه
construct
مدفوع‌هراسی
coprophobia/ koprophobia/ scatophobia
تخیل خلاق
creative imagination
قیاس
deduction
استدلال قیاسی
deductive reasoning
هذیان
delusion
هذیان خودبزرگ‌بینی
delusion of grandeur/ grandiose delusion
تمایزگذاری
differentiation
کاوش واگرایانه
diversive exploration
رویارویی
encounter
گروه رویارویی
encounter group
اخلاقیات
ethics
تبیین
explanation
سبک تبیین
explanatory style
رفتار کاوشگرانه
exploratory behaviour
سائق کاوشگرانه
exploratory drive
سنخ برون‌گرا
extraverted type
اختلال ساختگی
factitious disorder
جنسانیت
gender
تعمیم
generalization
گشتالت
Gestalt
روان‌شناسی گشتالت
Gestalt psychology
احساس گناه
guilt
خوپذیری
habituation
مرحله دگرپیروی
heteronomous stage
دگرپیروی
heteronomy
تخیل
imagination
القا
induction
استقرا
induction1
استدلال استقرایی
inductive reasoning
ابتکار در برابر احساس گناه
initiative versus guilt
کاوش وارسانه
inspective exploration/ specific exploration
قصد
intention
لرزش قصدبنیاد
intention tremor
قصدمند
intentional
قصدمندی
intentionality
سنخ درون‌گرا
introverted type
کامینه عشق
love object
تمارض‌گر
malingerer
تمارض
malingering
غوغاگران
mob
روان‌شناسی غوغاگران
mob psychology/ crowd psychology
اخلاقی
moral
اخلاق
morality
بازخورد منفی
negative feedback
بیماری‌هراسی
nosophobia,nephophobia
مردبارگی
nymphomania
مردباره
nymphomaniac
لغات روان شناسی بخش 9
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.