مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 16

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 16 عرضه شده است.

 

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 16
سنگ شناسى، علم احجار
petrology
سنگ شناسی، صخره شناسی
Lithology
مربوط به سنگ شناسی
lithological
مربوط به سنگ
litho
جهت شیب، راستای شیب
aspect  / aspect direction
یخ آشفتگی، متلاشی شدن سنگ در اثر یخ زدگی
gelifraction
سیل آسا، سیل آورده، سیل مانند
Torrential
سیل آسایی
torrentiality
سیلاب
Torrent
پشته تیز، تیز پشته
hogback
جناح
flank
ناحیه جناحی
flank zone
جوش سنگ
conglomerate
جهت خط تقاطع یک لایه یا رگه با صفحه افقی، امتداد لایه جهت خط مستقیمی است که دو نقطه هم ارتفاع بر روی لایه را به هم متصل می سازد
strike
لغزش امتدادی
strike slip
ناودیس
syncline
طاقدیس
anticline
پیش روی
Transgression
سریدگی
Gliding
تکتونیک، زمین ساختی
tectonic
قرنیس، قرنیز
cornice
خط القعر
thalweg
تنگه، گذرگاه دو کوه، دره عمیق باریک، گلوگاه
gorge
دگرگونی
metamorphism
ارتفاع مطلق
Absolute altitude
زیرلایه
substratum
کنگلومرا، سنگ جوش
Conglomerate
ماندگاری برف
snow preservation
سریدگی برف
snow gliding
نواحی برف زا
Snow Production  areas
نواحی بهمن زا
avalanche  areas
ویژگیهای زمین یخ – برف
cryonival
ویژگیهای مربوط به زمین یخ
Cryergic
مرتبط با برف
Nival
زمین یخ
ground ice
حوزه / ابگیر پذیرا
reception basin
مربوط به سنگ شناسی
Lithologic / lithological
میان دو رود، میان اب
interfluve
متوقف ساختن
Flag down
جبهه کار طولانی، جبهه کاربلند
longwall
استخراج جبهه کار طولانی
Longwall mining
تکتونیک، زمین ساختی، ساختمان‌ شناسی‌، مبحث‌ ساختمان‌ طبقات‌ زمین‌ شناسی، زمین ساخت
Tectonics
آبخیز، لایه آبدار، آبدار
Aquifer
لایه آبدار / آبخیز بزرگ
mega-aquifer
شکست، گسیختگی
failure
گسیختگی لایه، شکست لایه
Strata failure
معیار شکست مور – کولومب
Mohr-Coulomb failure criterion
روش جزء مرزی
boundary element method (BEM)
گسل حدی
Boundary Fault
روباره، لایه سربار، مواد پوشان، مواد سطحی، روبار
overburden
لایه های سربار
Overburden strata
وزن مخصوص لایه سربار
Overburden unit weight
خمش بالایی
up-bending
شکاف، شکستگی یا درز بزرگ در سنگها
fissure
شکستگی
fracture
خطوط تراز
Contours
فرو ریختگی
caving
گودال، حفره
cavity
لایه آبخیز
Water-Bearing Stratum
لایه زغال سنگ خیز
Coal-bearing Stratum
تراوا، آبدار
Water-Bearing / Water bearing
تشکیلات تراوا
Water bearing formations
ظرفیت تحمل پذیری خاک
Soil bearing capacity
فرو نشست، نشست، فرونشینی، فروکشی، نشست خاک، ته نشینی
subsidence
حاصلخیز
prolific
ترو، افت قائم
throw
شدت شکستگی
Fracture intensity
انتشار شکستگی
Fracture propagation
درزه، رگه
joint
ژئوتکتونیک، مربوط به مبحث ساختمان و تشکیلات صخره هاى پوسته زمین
geotectonic
سپر،
مناطقی که در طول چند میلیارد سال شاهد هیچ فعالیت تکتونیکی نبوده و به عبارت دیگر مناطق پایداری هستند. سپر آفریقا
Shield
ایوان، زمین سکو مانند و تقریبا تراز و مسطح
Platform
درون کراتونی
Intracratonic
پیش گودال
Foredeep
فروزمین
graben
نیم فروزمین
half-graben
ورقه، صفحه
plate
کمربند چین خوردگی
Fold Belt
مربوط به ترکیب، توالی و تطابق سنگهای لایه ای
Stratigraphic / stratigraphical
پی سنگ
Basement
ریفت، کافت
rift
کافت درون قاره ای
Intracontinental rift
کشش
extension
تنش کششی
extensional stress
چاه گمانه، چاه آزمایشی، چاهک
Borehole / bore hole / bore-hole
توده سنگی زیر یک ساختار زمین شناسی مثل یک کانسار یا گسل
Footwall
نیروی حجمی
Body force
کواترنری
دومین دوره از دوران سنوزوئیک از 8/1 میلیون سال پیش تاکنون. این دوره مشتمل بر دو عنصر است: پیلوستوسن و هولوسن نام آن از واژه لاتین”quatern” گرفته شده است
Quaternary
اصطکاک داخلی
internal friction
سازند
Formation
دهانه ورودی ، بازشو ، بازشدگی، درگاهی
opening
کرنش انحرافی
Deviatoric Strain
تنش انحرافی
deviatoric stress
روش اتاق و پایه
room-and-pillar / room and pillar
رگه زغال سنگ
coal seam /  coal-seam
جاسازی، محفظه تعبیه شده در بتن
block out / blocked out
پوشش، سقف، طاق، بام، آسمانه
لایه سنگ یا مواد دیگر بالای یک رگه زغال؛ سطح فوقانی محل برداشت زغال
roof
 ستونها، جکها، کمربندهای سقفی و شاهینهای به کار گرفته شده برای حمایت سنگ روی یک رگه زغال در معدن زیرزمینی
roof support
خود متحرک
self-advancing
حفاظ های هیدرولیکی خود متحرک
self-advancing hydraulic roof supports
زغال بر
Coal cutter
بار وارده، بار اعمال شده، بار زنده، سربار (سازه)
Imposed Load
سنگ اعمال شده
imposed rock
ارتفاع سطح زمین
Ground surface elevation
توده سنگ
Rock mass
مقاومت توده سنگ
Rock mass strength
مقاومت کششی، استحکام کششی، حد گسیختگی، حد انقطاع
Tensile strength
هیدروژئولوژیکی، وابسته به آب – زمین شناختی
Hydrogeological
گودال
Plunging
آبخیز نیمه تراوا
Aquiclude
ماسه سنگ
Sandstone
جریان ترجیحی
preferential flow
رگه زغال
coal bed
چند برشی
multi-slice / multi-slice
تک برشی
single-slice / single slice
معدن زغال سنگ
coal mine
گندوانا
قاره پالیوزوییک پسین نیمکره جنوبی. که توسط سویس برای سیستم گندوانا هند نامگذاری شد، بازه سنی آن از کربونیفر تا ژوراسیک است و شامل تیلیت (نهشته ای یخچالی) در مقطع پایین ترو مقداری زغال بالای آن می باشد.
Gondwana
خطوط تراز
Contours
پوسته
Crust
آرکاین،  قسمت میانی پرکامبرین که زمانی حدود 8/3 تا 5/2 میلیارد سال پیش را در بر می گرفته است. حیات بر روی کره زمین در خلال اوایل آرکاین پدیدار شده است
Archaean
فرورفتگی
Downthrow
بسترهای زغال سنگ
coalbeds
بسترهای متانی زغال سنگ
coalbed methane / coal bed methane / coal-bed methane (CBM)
 نما، سطح، رخنمون، منطقه رخنمون یافته یک لایه زغال از زغالی که استخراج می شود
face
نمای طرح، تصویر از بالا
Plan view
دنده، پشت بند، تیرچه، تیرک، میله، باریکه
Rib
آبگذری، مقدار آبی که در یک واحد زمانی معین از یک نقطه معین از رودخانه عبور می کند.
Discharge
سنگ رسوبی
Sedimentary Rock
سنگ رسوبی شیمیایی
Chemical sedimentary rock
رسوب شناسی
Sedimentology
توده سنگ های رسوبی
Sedimentary rock masses
گسستگی / گسستگی ها
Discontinuity / Discontinuities
پوسته فوقانی
upper curst
بلوک سنگ
rock block
مخازن / معادن دارای شکستگی / شکسته
fractured reservoirs
انرژی زمین گرمایی
Geothermal power
استخراج انرژی زمین گرمایی
geothermal energy extraction
سازندهای متخلخل شکسته
fractured porous formations
مدل هندسی
Geometrical model
روزنه، دهانه، سوراخ، گشادگی
Aperture
لایه بندی
Bedding
پوده، ذره (ذراتى که در نتیجه عمل فرسایش از زمین جدا می شوند
detritus
ناپیوستگی
Unconformity
ناپیوستگی زاویه دار
Angular unconformity
واحد سنگی
rock unit
نهشت ، نهشته (رسوبگذاری مواد رسوبی)
Deposition
هوازدگی
weathering
برهنه شدن خاک، لخت شدن زمین، برهنگی
Denudation
چین خورده
folded
گسله
faulted
آوار
clast
آواری، کلاستیک
Clastic
سنگ آواری
Clastic rock
نهشتی، نهشته ای
depositional
مادستون
Mudstone
شیل
Shale
طبقات زغال خیز
coal measures
سنگ لای، ماسه سنگ ریز دانه، فورش سنگ، لای سنگ
siltstones
سنگ آذرین
Igneous rock
سنگ دگرگونی
Metamorphic Rock
واحد لیتواستراتیگرافی
Lithologic unit
اینترسرتال
intersertal
سیمانی شدن
Cementation
دانه دانه بودن
granularity
تبدیل لگاریتمی
log transformation
آواری، خاکزاد
Terrigenous
سنگ های آواری
Terrigenous rocks
نمودار جرمی، نمودار انباشتگی، نمودار تجمع
Cumulative Curve
حجم سنگ
rock content
حجم ذرات
detritus content
مقاومت فشاری یک محوری،  تاب فشردگی یک محوری
uniaxial compressive strength
تماس صلب
rigid contact
تماس نقطه ای
point contact
تماس خطی
line contact
تماس محدب، تماس کوژ
convex contact
تماس مقعر، تماس کاو
concave contact
سیمانی شدگی اساسی
basal cementation
سیمانی شدگی متخلخل
Porous cementation
سیمانی شدگی متوسط / قرار گرفته در میان
osculant cementation
سیمانی شدگی مندرج
inserted cementation
دانه کوارتز
Quartzy grain
ماسه سنگ کوارتز
quartzy sandstone
ماسه سنگ فلدسپاتى
feldspathic sandstone
ماسه سنگ کوارتز فلدسپاتى
feldspathic quartzy sandstone
واریزه، آواری
Debris
ماسه سنگ واریزه- کوارتز
debris-quartzy sandstone
تراوش، پركولاسیون
percolation
جذب، اشباع، آبگیری
imbibition
تخلخل
Porosity
قابلیت نفوذ
permeability
غارها
Caves
کارست
karst
سطح ایستایی ثابت، سطح آب های زیرزمینی ثابت
Stable Water Table (S. W. T.)
سطح ایستایی
Water Table
پیزومتریک
Piezometric
سنگ شناسی
petrology
سخت کره، قسمت سخت زمین
lithosphere
سنگ های آذرین
Igneous Rocks
سنگ های آذرین بیرونی
volcanic rocks
سنگ های آذرین درونی
plutonic rocks
سنگ های دگرگونی
Metamorphic rocks
ناودیس‌ها
Syncline
سنگ های رسوبی
sedimentary Rocks
کنگلومرا
Conglomerate
سنگ برش
Breccia
سنگ رس
Clay stone
ماسه سنگ
Sand stone
سنگ توف
Tuff
سنگ اهک
Limestone
چرت، سنگ آتش زنه سیاه
Chert
پلئیستوسن
Pleistocene
عصر جدید
Holocene
لس، بادرفت، خاک بادآورده
Loess
رس
Clay
ضریب قابلیت انتقال
Transmissibility
لوله رانی، لوله گذاری با جک
Pipe Jacking
مغزه گیری، نمونه گیری
Coring
قطعه سنگ، گرداله
boulder
قلوه سنگ بزرگ
Large cobble
قلوه سنگ ریز
Small cobble
ریگ خیلی درشت
Very large-pebble
ریگ متوسط
Medium pebble
ریگ ریز
Small pebble
شن، گراول
Gravel
ماسه خیلی درشت
Very coarse sand
ماسه درشت
coarse sand
ماسه متوسط
Medium sand
ماسه ریز
Fine sand
ماسه خیلی ریز
Very fine sand
سیلت درشت
Coarse silt
سیلت ریز
Fine silt
سیلت خیلی ریز
Very fine silt
لای با رس درشت
Coarse clay
لای با رس متوسط
Medium clay
لای با رس ریز
Fine clay
مارن
Marn
اهک ماسه ای
Sandy limestone
خاک رس دار
argillaceous
اهک تخمی، سنگ آهک دانه ای
oolitic limestone
اهک صدفدار
Shelly limestone
دولومیت
Dolomite
نمک (رگه)
salt
ماسه (دانه ریز)
Sand (fine-Grain)
ماسه (دانه درشت)
Sand (coarse-Grain)
کنگلومرای (ریز)
Conglomerate (fine)
ماسه سنگ
Sand stone Beds
کنگلومرای (سخت)
Conglomerate (hard)
سیلت
Silt
گچ
Gypsum
سنگهای دگرگونی
Metamorphic Rocks
سنگهای آذرین بیرونی / خروجی
Extrusive Rocks
سنگهای آذرین درونی
Intrusive Rocks
نمک سدیم
Sodium Salt
تشکیلات نمکی، سازند نمکی
Salt formation
مرمر
Marble
تراورتن
travertine
کوارتزیت
quartzite
پهنه بندی
Mapping
تئوری رسوب شناختی
sedimentological theory
سیدریت
Siderite
كائولینیت
Kaolinite
ایلیت
Illite
کلریت
Chlorite
اکسید فریک
ferric oxide
گرانوفیری
Granophyric
گرانوفیر
Granophyre
مادستون کربن دار
carbonaceous mudstone
افت حرارتی، اتلاف احتراقی
Ignition Loss
 آنی، فوری، بی واسطه
لایه ای از سقف که بلافاصله بالای لایه زغال قرار دارد ، در طی استخراج زغال نیاز به حمایت دارد
Immediate
مقطع نازک
thin section
درزه های امتدادی
Strike Joints
درزه های شیبی
Dip Joints
درزه های مورب
Oblique Joints / Diagonal Joints
درزه های طبقه ای
Bedding Joints
درزه های برشی
Shear Joints
درزه های ستونی
Columnar Joints
درزه های رهایی
Release Joints
درزه های تکتونیکی
Tectonics Joints
درزه های غیر تکتونیکی
Nontectonics Joints / Non-tectonics Joints
بستار درزه
closure of the joint / joint closure
درزه جابجا شده
dislocated joint
انبساط
dilation
ناهمواری شکستگی
fracture asperity
دایره مور
Mohr s circle
فشار آب منفذی
Pore Pressure
لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 16
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.