مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 19

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 19 عرضه شده است.

 

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 19
 خاك آلوویال، خاك آبرفتی
 ALLUVIAL SOIL
 خاك آلیتیك
 ALLITE HARRASSVITZ
 خاك انتقالی
 ALLOTHIGENE
 خاك بادرفتی
 AEOLIAN SOIL
 خاك بكر معدنی را گویند كه در بخش عمقی قرار داشته ودر معرض هوازدگی وتابش نور قرار ندارد
 ADAMICA SOIL
 خاك تازه زیر كشت رفته را گویند
 AUSWAENNIGE BUEDEM
 خاك تحول یافته غیر طبیعی
 ABNORMAL EVOLUED SOIL
 خاك تغییر یافته ، خاك دستكاری شده
 ALTERED SOIL
 خاك چمنی آبرفتی
 ALLUVIAL MEADOW
 خاك حاصلخیز ،  خاك فعال
 ACTIVE SOIL
 خاك خشك
 ARID SOIL
 خاك خنثی
 AIRAUX
 خاك درختان پوسیده هوموس لیمون دار
 ADAMICA SOIL
 خاك رس
 ARGELO
 خاك رس
 ARGLEZ
 خاك رس
 ARZILLIER
 خاك رس
 ARCHILA
 خاك رسی
 ARGILLACEOUS EART
 خاك زراعتی
 AGRICULTURAL SOIL
 خاك طلادار
 AURIFEROUS GROUND
 خاك قاره ای آبرفتی
 ALLUVIAL CONTINENTAL SOIL
 خاك قرمز، خاك آهن دار،  از اقسام خاك های گل اخری كه آلماگرا نامیده می شود .
 ADAMICA SOIL
 خاك قلیائی
 ALKALI SOIL
 خاك قلیائی
 ALKALITIC SOIL
 خاك قلیائی سفید
 ALKALI SOIL
 خاك قلیائی، خاك سدیم دار
 ALKALI SOIL
 خاك كامل، خاك های تحول یافته
 ADULT SOIL
 خاك واراضی مرطوب رسی تازه كه بارخیز می باشند
 AUBU
 خاك ها واراضی رسی قرمز
 ALMAGRE
 خاك هائی كه آهك وماسه های سیلیس دارند
 ARENACEOCALCAREOUS
 خاك های استپی
 AGARDE
 خاك های برون منطقه ای
 AZONAL SOIL
 خاك های تیره رنگی كه بر سطح خاكسترهای آتشفشانی قرار گرفته تیپ Ac شباهت زیادی به خاك های خرمائی جنگلی دارد
 ANDO SOIL
 خاك های چرب داركه خاصیت چسبندگی دارد
 AMITIEUX AMIQUIEX
 خاك های رسی
 ARGILLOUS EARTH
 خاك های رسی
 AGLIAT
 خاك های رسی ، اراضی رسی
 ARGILLACEOUS
 خاك های رسی كه از گرانیت حاصل می شود
 ARDILAE
 خاك های رسی، اراضی بارور
 ARDILLE
 خاك های شخم وزیر و رو شده را گویند
 AGRIPEDIC STAGE
 خاك های قهوه ای
 ACRE
 خاك های كنده شده چاله ها وگودال ها
 ADOUSSE
 خاك هایی كه دارای دو افق می باشند
 AG
 خاك هایی كه سولفات های آهن آلومینیوم داشته وخاصیت اسیدی دارند.
 ALUN TYPE
 خاك هوموسی، خاكستری، خاكستر آتشفشانی
 ASH HUMO SOIL
 خاك هوموسی اسیدی
 ACID HUMUS SOIL
 خاكستر آتشفشانی
 AS
 خاكستر باقیمانده از سوزاندن، خاكستر
 ASH CINDER
 خاكی را گویند كه آب را درون خود نگه نمی دارد،اینگونه خاك ها را خاك تشنه وسوزان گویند زیرا به علت عدم مواد كلوئیدی ذخایر ومواد بارور خود را از دست داده است
 AFFAME
 خانواده كارتنه،تارتنك مانند ها،عنكبوتیان
 ARACHNIDA
 خرد و متلاشی كردن كلوخه های زمین زراعتی با غلطك های شخم زنی
 ADDOUSSER
 خشك
 ARID
 خشك، اراضی بایر ولم یزرع كه سنگ های آن بیشتر سنگ های آهكی می باشد
 ARID
 خشكی حاد، خشكی خاك هایی كه تابعی از اقلیم است
 ARIDITY
 خطوط مصنوعی
 ARTIFICIAL LINES
 خود ریخت، همدیس
 AUTOMORPHOUS
 خیش های قدیمی بدون چرخ كه دارای گاو آهن مثلثی دو پره ای است
 ARIARE
 دامنه معمولی
 ARCH LIMB
 دانش بهره برداری از خاك، خاك شناسی كشاورزی
 AGRONOMIC
 در اصطلاح كشاورزی به فصلی اطلاق می گردد كه برای كشت مناسب است
 ASSAISONNER
 در جاده سازی به مجموعه عناصر و موادی گفته می شود كه كمتر از 5 میلیمتر اندازه قطر آنهاست
 ARGILLACEOUS MATERIALS
 در جاده سازی خاك های متنوع والوانی را گویندكه قاعده آن را خاك های رسی تشكیل می دهد
 ACTIVELY EARTH ,ACTIVATED SOIL
 در چنین واكنشی هوموس ها وخاك برگ ها از همدیگر مشتق می شوند
 AMPHOTERE COMPLEX
 در سیستم تریكلینیك متبلور می شود درجه سختی آن 6 تا 6/5،چگالی 2/19
 AMARANTITE
 در سیستم مونوكلینیك متبور می شود درجه سختی آن 2/5تا 3چگالی 2/19
 AMARILLITE
 در معرض آفتاب قرار دادن
 APRIC
 درآشام، جاذب
 ABSORBANT
 درجه تخریب شیمیایی
 ALTERATION CHEMISTRY DEGREE
 درجه حرارت مطلق
 ABSOLUTE TEMPERATURE
 درز و شكاف طبیعی در سنگ های شیستی را گویند
 AVANTAGE
 درز و شكاف های بزرگ در سنگ های آهكی را گویند كه ده ها متر طول داشته ودر اثر جریان نفوذ آب اغلب درزها عمودی هستند
 AGOLINA
 در لغت به معنی نوك تیز، شخم كردن و شخم زدن
 ARIOTER
 دره آنتی كلینال، دره طاقدیسی
 ANTICLINAL VALLEY
 دره های صخره ای خطرناك منطق صحرائی را گویند كه دارای ستیغ های پیچ وخم دار وصخره ای بوده وتپه های شنی در كناره های آن قرار دارد
 AOUKER
 دریا ماهی
 ANADROMOUS FISH
 دسته ای كه اگر كروموزون وارد گردد منجر به رنگی شدن آن می شود
 AUXOCHROME
 دگرسانی خاك های رسی
 ARGILLOUS-ALTERATION
 دگرسانی كانی ها، تجزیه كانی ها
 ALTERATION OF MINERALS
 دوزیستان
 AMPHIBIA
 دوزیستان
 AMPHIBIAN
 ذرات كلوئیدی نامرئی
 AMICRON
 ذوب قلیایی
 ALKALINE FUSION
 راندزین خاكستری، راندزین خاكستری خشك
 ASH RENDZINA
 رس
 AIDILE
 رس ، آهك
 ARGILLOCALCAREOUS
 رس پرفیری
 ARGILOPHYRE
 رس دوست، موجودات رس زی
 ARGILICOLE
 رس سفید را گویند
 AUBICO
 رس ماسه ای
 ARGILLOARENACEOUS
 رس، آهك، سیلیس، به گونه ای از خاك گفته می شود كه مقدار رس آن بین 25 تا 45 درصد بوده
 ARGILLOSILICEOUS
 رستی، خاك های رس دار
 ARGILLACEOUS
 رسوب نهشته
 ASSOURUM
 رنگ اجسام و موادی كه در نتیجه دخالت مواد خارجی تولید می شود و رنگ ذرات گرفته شده را به خود اختصاص می دهد
 ALLOCHROMATIC
 رودخانه آبرفتی
 ALLUVIAL RIVER
 روستایی، ناهنجار، خشن
 AGRESTIC
 ریشه واژه سلتیكی CELTIQUE و به معنی (جریان آب) است
 AR
 ریشه واژه لاتین ، زمین قابل زراعت
 AGROMANORUM TERRA
 ریشه هندی، اروپایی دارد و به معنی شخم كردن
 AR
 زاج سفید
 ALUM
 زئولیت سدیم دار ، سیلیكات آبدار آلومینیوم و سدیم است
 ANALCIME
 زئولیت سدیم دار ، سیلیكات آبدار آلومینیوم و سدیم است
 ANALCITE
 زراعت آزاد ، كشاورزی اختیاری
 AGRICULTURE FREE
 زراعت و شخم در اراضی برآمده و برجسته را گویند
 ADOSER
 زمین آبرفتی
 ALLUVIAL GROUND
 زمین آلومینیوم دار، خاك آلومینیوم دار
 ALUMINOUS EARTH
 زمین بارخیز
 ACKERBODEN
 زمین بارخیز وحاصلخیر
 ARABLE
 زمین بارور و بارخیز
 ARBOIS
 زمین بایر و خشك
 AFAMADO
 زمین بایر و لم یزرع
 ARENEAS
 زمین بكر ، سنگ بستر
 ADAMITA EARTH
 زمین تند ، خاك سوزاننده
 ACRID EARTH
 زمین خاكستری ، خاك خاكستری
 ASH EARTH
 زمین سوراخ كن بوسیله جریان آبی پیوسته
 AUGER WITH FLUSHING ARRANGEMENT
 زمین سوراخ كن مته
 AUGER
 زمین شناسی عملی
 APPLIED GEOLOGY
 زمین صاف و هموار
 AIRE
 زمین قابل كشت
 ARRIBLE
 زمین كشت نشده ، زمین تازه به زیر شخم رفته را گویند
 ARTIGUE
 زمین متروك و بایر
 ASSA
 زمین های خشك
 ARESTYE
 زمین های خشك و نامناسب
 AURAIO
 زمین های رسی
 ARGILUDE
 زمین های رسی كه كم و بیش آهكی و ماسه ای می باشند
 ARGERENE
 زمین های رسی ماسه ای دانه ریز
 ARGILLOARENACEOUS EARTH
 زمین های مشرف به چشمه ها كه بسیار بارخیز هستند
AOUCHA
 زمین هایی كه تراكم گیاهان در آن زیاد می باشد
 AVAUS TERRAU
 زمینی كه در اثر تابش آفتاب و یا اثر آتش به زمین سوخته تبدیل می گردد
 ARSE
 زمینی كه شخم به دقت انجام نگرفته است
 ARGONNIE
 زوج آلبیت
 ALBITE TWIN
 زهكش تهویه ای
 AERATION DRAINAGE
 زهكش شریانی
 ARTERIAL DRAINGE
 زهكش قائم ، چاه جاذب
 ABSORBING.WELL
 زیرو رو كردن و مخلوط خاك را گویند
 ATERRASSI
 ژئوفیزیك عملی
 APPLIED GEOPHYSICS
 سائیدگی، ، اصطكاك، مالش
 ATTRITION
 ساختار بادامی ، ساخت بادامی
 AMYGDALOID STRUCTURE
 سایا ، شست و ساب
 ABRASIVE
 ستارگان دریائی
 ASTEROIDA
 ستیع و خط الرس بایر و لخت
 AFFIAT
 سخت و تند، پرتگاه
 ARDOUS
 سد
 ARTSE
 سرب آنتیموان دار
 ANTIMONIATED LEAD
 سرشار از آب
 AUVOUSE
 سرعت ظاهری آب زیرزمینی
 APPRENT VELOCITY OF(GROUND WATER)
 سری سنگ های سوزنی شكل و نوك تیز
 AGULHER
 سطح تراكم ، سطح انباشتگی
 ACCUMULATION SURFACE
 سطح محوری روی هر سطح می توان یك محورچین تعیین كرد
 AXIAL SURFACE
 سفت كردن زمین
 ACLAPI
 سفره بهم چسبیده ، سفره های آبی بهم پیوسته را گویند
 ADHERING -NAPPE
 سلولی كه تولید سلول جنسی می كند
 AUXOCYTE
 سن، مدت زمانی كه پس از تولد شروع می شود
 AGE
 سنگ
 ART
 سنگ آسفالت
 ASPHALT STONE
 سنگ آسفالت
 ASPHALT ROCK
 سنگ رسی، سنگ رستی ، ماسه سنگ رس دار ،
 ARGILLACEOUS ROCK
 سنگ عقاب
 AETITES
 سنگ عقاب
 AETITES
 سنگ نفت آركنزاس
 ARKANSAS OILSTONE
 سنگ های آبدار
 AQUEOUS ROCKS
 سنگ‌های آركئن
 ARCHEAN ROCKS
 سنگ‌های اسیدی
 ACID ROCKS
 سنگ‌های اسیدی آذرین
 ACID IGNEOUS ROCKS
 سنگ‌های بدون تورق، سنگ‌های فاقد شیستوزیته
 ASHISTIC ROCKS
 سنگ‌های بی‌شکل
 AMORPHOS ROCKS
 سنگ‌های پلوتونیكی ، سنگ‌های آذرین
 ABYSSAL ROCKS
 سنگ‌های ماسه‌ای، سنگ‌های ماسه دار
 ARENACEOUS ROCKS
 سنگریزه
 ARREBOT
 سنگریزه‌های گرد و سفید كوارتزدار
 AUBESSON
 سیلاب آب خروشان
 ABRAOU
 سیلت رس دار
 ARGILLACEOUS SILT
 سیلگاه
 AREC
 شبه رس
 ARGILLOID
 شخانه
 AEROLITE
 شخصی را كه بر روی زمین تخم می‌افشاند و كشت می‌کند
 AGRICULTURAL
 شخم ، زمین شخم شده
 ARASION
 شخم زدن ، خرد كردن کلوخه‌های مزرعه
 ARSE
 شخم كردن، استعمال گاوآهن، كشت و زرع
 ARERU
 شخم كردن، استعمال گاوآهن، كشت و زرع
 ARARO
 شرایط تناوب
 ALTERNANTE CONDITIONS
 شیار آپالاشی
 APPALACHIAN FURROW
 شیار اثر گاو آهن در زمین
 ATE
 شیار و اثر گاو آهن و خیش در خاك
 AREYE
 شیب محوری، شیب محوری یك چین را گویند
 AXIAL DIP
 شیب مصنوعی
 ARTIFICIAL GRADE
 شیست آكتینوت دار
 ACTINOTE SCHIST
 شیست آكتینولیتی
 ACTINOLITE SCHIST
 شیست آلومین دار
 ALUM SLATE
 شیست آلومین دار
 ALUM SCHALE
 شیست آلومین دار
 ALUN SCHIST
 شیست آمپلیتی ، شیست هایی كه محتوی مواد عالی و غنی از پیریت می باشند
 AMPELITIC SCHIST
 شیست اسلیتی
 ARGILLACEOUS SLATE
 شیست های رسی، شیست رسی
 ARGILLACEOUS SCHIST
 شیست های گسترده دوران اول
 ARGELETTE
 شیمی خاك
 AGROCHEMISTRY
 صفحه محوری، سطح محوری
 AXIAL PLANE
 صفحه های سنگی شیست را گویند
 ASSEREAUX
 صفر مطلق
 ABSOLUTE ZERO
 ضریب اندازه گیری برای تولید آمونیك از نمونه هوموسی كه دریك اتو20 تا 25 درجه ای كه به مدت سه ماه نگهداری می شود
 AMMONISATION COEFFICIENT
 طبقه
 A.HORIZON
 طلای آبرفتی، طلای پلاسه ای
 ALLUVIAL GOLD
 طیف جذبی
 ABSORPTION SPECTRUM
 طیف سنجی جذب اتمی
 ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY
 طیف غیر طبیعی
 ABNORMAL SPECTRUM
 طیف كمانی، طیف قوسی
 ARC SPECTRUM
 ظرفیت جذب، ظرفیت مبادله
 ABSORPTION CAPACITY
 ظرفیت هوای خاك
 AIR CAPACITY
 عاملی كه باعث اتحاد و اجتماع وهمبستگی اشخاص و اشیاء می شود
 ASSEMBLING
 عكس های هوائی
 AERIAL PHOTOGRAPHY
 علامت و نشانه افق A كه خاك های پودزولی ندارند. اندیس  Mآلمانی بوده واز واژه Mild به معنی ملایم گرفته شده است
 AM
 علم كشاورزی
 AGRONOMY
 عمل تسریع یك ماده
 AUXOACTION
 عمل جذب و همانند سازی
 ASSIMILABLE
 غیر هوازی، ناهموازی، بی هوازی
 ANAEROBIC
 فار اطریشین
 AUTRICHIAN PHASE
 فاز آتیك، فاز تكتونیكی دوران سوم كه در محدوده میوسن وپلیوسن اتفاق افتاده است
 ATTIC PHASE
 فاز آستورین، فاز تكتونیكی كربونیفر كه در حد ویستافیلین واستفانین اتفاق افتاده است
 ASTURIAN PHASE
 فاز آسینتیكك، فاز تكتونیكی مرحله پایانی بره كامبرین وآغاز كامبرین
 ASSYNTIC PHASE
 فاز تكتونیكی آردنین
 ARDENIAN PHASE
 فاقد جریان آبی، بدون جریان آب
 AREISME
 فاكتور باران آلبرت
 ALBERTS RAIN FACTOR
 فرساب، بادكند، كندن و حمل مواد
 ABLATION
 فرسایش تشدیدی
 ACCELERATED EROSION
 فعال
 ACTIVE
 فلزات رنگین مخلوط با خاك های رسی را گویند
 ALIOSTE
 قابل تغذیه
 ALIBILE
 قابلیت دگرسانی قابلیت تغییر
 ALTERABILITY
 قسمت سنگلاخی رودخانه
 AUVAS
 قسمت صعودكننده وبالا آمده آب در فاصله زمانی نسبتاً زیادی در سال واین كیفیت بر اثر مدهای بزرگ دریائی ویا از پیشروی آب های باران در خشكی ایجاد می گردد
 ADLITTORAL
 قشر سطحی وخاكستری رنگ خاك های قطبی را گویند
 AFJA
 قطب غیر همنام
 ANTILOGOUS POLE
 قطب همنام
 ANALOGOUS POLE
 قطعه زمینی كه شخم در آن به مدت نیمروز انجام گرفته است
 ARWEYURE
 قلیا بخش
 ALKALINISANT
 قلیائی
 ALKALI
 قلیائی
 ALKALINE
 قلیائی، حالت قلیائی
 ALKALINITY
 قلیایی كردن
 ALCALIZATION
 كار در روی زمین
 AFFIER
نوعی موش، ولیان
 ARVICOLE  / Arvicolinae
 كشاورزی، زراعت، برزیگری، كشت كاری، فلاحت
 AGRICULTURE
 كشت باندهای نواری، كشت باندهای زنجیری
 ALTERNANT BAND
 كشت متنوعی كه در یك واحد زمین به طور متوالی سال به سال كشت می شود
 ASSOLEMENT
 كشت و فلاحت
 AIRURE
 كشتگر
 AGRICULTURAL
 كشش سطحی
 ADHESION
 كف بند
 APRON
 كلوئید اسیدبازی
 AMPHOLYTOID
 كلوئید اسیدی یا اسیدوئید
 ACIDOID COLLOID
 كمپلكس تبادلی
 ABSORBING COMPLEX
 كوارتز طلادار
 AURIFEROUS QUARTZ
 كوچكترین ذره یك عنصر است كه می تواند در یك تغییر شیمیائی شركت كند
 ATOM
 كود دادن
 AMORCER
 كود شیمیایی، فسفات آمونیاك خالص
 AMMOPHOS
 كوراتز دلربا
 AVENTURINE QUARTZ
 كوهزائی آپالاشین
 APPALACHIAN OROGESIS
 كهربا، عنبر
 AMBER
 كهن، سالخورده
 AGEING
 كهن، سالخورده
 AGING
 كیه، توده، توده تجمع یافته
 ARROLE
 گالری دست یابی
 ACCESS GALLERY
 گدازه اسیدی مانند آندزیت
 ACID LAVA
 گروهی از رزونه داران از نوع میلیولیده ها
 ALVEOLINIDEA
 گل لای لعابداردریائی لجن لزج و لعاب دار دریائی
 ADAMICA SOIL
 گل لای و فعال
 ACTIVATED SLIME
 گنجایش كشاورزی
 AGROLOGIC CAPACITY
 گنجایش هوا
 AIR CONTENT
 گنجایش هوای خاك
 AIR CONTENT OF SOIL
 گوگرد بی شكل گوگرد آمورف
 AMORPHOUS SULPHUR
 گونه تجزیه و دگرسانی و تخریبی كه تحت تاثیر عوامل جوی و هوازدگی انجام گیرد.
 ATMOSPHERIZATION
 گونه رس سفید رنگ همگون كه در نتیجه تخریب و تجزیه كربنات كلسیم به وجود می آید
 AUBUIS
 گونه نبات آموفیلیا آرون دیناسه آ، گونه نباتی كه جهت تثبیت تپه های شنی بكار می رود
 AMMOPHILA ARRONDINACEA
 گیاهان تخمیر كننده ای كه بر روی كودهای مخلوط تاثیر نموده و به خمیر مایه اندك نیاز دارند
 ACTIVE
 گیاهان ماسه دوست
 ARIOTER
 گیاهان و خرده زیستمندانی كه ازت موجود در كانی ها را جذب و تبدیل پروتیدها و مواد آلی می سازند
 ASSIMILATION NITROGEN
 گیاهی كه در محیط شنی و ماسه ای می روید
 ARENICOLE
 لای و لجن و رس چسبنده كه حاوی هیدراتهای كربن می باشد
 ADAMIC EARTH
 لایك كمكی
 AUXILIARY LAMINA
 لایه ضخیم گل و لای
 AROCHIR
 لس قدیمی
 ANCIENT LOESS
 لس و لیمون را گویند
 AKATSUCHI
 لس های آبرفتی ته دره ای را گویند كه به چمن همراه است
 AUELEHM
 لس های طغیانی ، نهشته های لسی رودخانه ای
 AUELEHM
 لوله هوا
 AIR LIFT
 لوله هوا
 AIR PIPE
 ماده ای بسیار فشرده و متراكم
 AVAR
 ماده ای كه alun (زاج) دارد
 ALUMINIOSUS,A
 ماده ای كه باعث نگهداری گچ می شود
 AMMONITRE
 ماده ای كه بدون دخالت عوامل خارجی اكسیده می شود
 AUTO OXIDATION
 ماده ای كه دارای خواص اسیدی است
 ACIDITY
 ماده ای كه رس دارد
 ARGILLIFEROUS
 ماده ضد سم، ضد زهر
 ANTITOXIC
 ماده مقاوم در برابر آتش
 APYRE
 ماده وجسمی كه جهت مشخص ندارد
 APOLAR
 مارن رسی، مارن رسی
 ARGILLOUS MARL
 ماسه
 AIRANNOT
 ماسه ای شدن
 ARENISATION
 ماسه رس دار
 ARGILLACEOUS SAND
 ماسه سنگ های آهن دار
 ASPERON
 ماسه و شن
 AREIA
 ماسه هائی كه از تخریب سنگ های گرانیتی حاصل می شود
 AREINE
 ماسه های سرخ رنگ
 ALEB
 ماسه های سفید
 AROUG
 متلاشی شدن، دگرسان شدن
 ALTERATION
 مته حلقوی، مته حلزونی ، مته مارپیچی
 AUGER WORM
 محل خاك های رسی
 ARGELIERO
 محلی كه پر از درختان توسكا می باشد
 AULNAIE
 محور چین، خطی را گویند كه به موازات لولای چین قرار دارد
 AXIS OF A FOLD
 مخروطه افكنه های نواحی سیلابی، الحاق و اتصال دو رودخانه
 AIAGUABARREIG
 مدار قطبی
 ARCTIC
 معدن سنگ آهن رس دار
 ARGILLACEOUS IRON ORE
 مغاك، گرداب
 ABYSS
 مغاكی كه آب در آن گم می شود
 ABEN
 مقدار آب موجود در خاك را گویند كه معادل رطوبت اتمسفر است
 AIR BREID SOIL
 ملات و ساروج هیدرولیكی
 AREYNA
 مناطق بایر
 ARMIRI
 منطقه آبیسال
 ABYSSAL ZONE
 منطقه بادخیر، فرسایش بادی
 AURE
 منطقه هواگیر
 AERATION ZONE
 مواد آواری
 ACOUVETE
لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 19
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.