مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 20

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 20 عرضه شده است.

 

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 20
 مواد اوزدار
 ASAR
 مواد مغذی خاك كه مورد استفاده نباتات قرار می گیرد
 ACTIVE
 موادی كه بوسیله فرسایش كند می شوند
 ATSANGA
 موادی كه در اثر آنالیز متد Schloesing به صورت معلق در می آیند
 AMORPHOSE CLAY
 موادی كه در یك نقطه متمركز می گردد و جابجا نمی شود
 AUTOLYSIS
 موجودات اتوتروف
 AUTOTROPHES
 موجودات بی هوازی، زیستمندان بی هوازی
 ANAEROBOIC ORGANISMS
 موجودات هوازی
 AEROBIC ORGANISM
 موجوداتی كه جهت تامین مواد آلی ساختمانی خود به منابع آلی نیاز ندارد و مواد آلی را از مواد معدنی تهیه می كند
 AUTOTROPHIC
 میرائی ، استهلاك
 AMORTIZEMENT
 میرائی ، استهلاك
 AMORTISSEMENT
 نابرجا، دگر جای
 ALLOCHTONE
 ناحیه باتلاقی
 AIGUAMOLL
 ناحیه مرطوب وجنگلی
 AIGE
 نازیستمند
 ABIOLOGIC
 نتیجه افزایش موادی كه به ساختمان خاك اضافه می شود
 AUTOLYSE
 نسبت تعادل بین انواع كشت
 AGRO-SYLVO-PASTORAL
 نشانه خارج قسمت مبادله اسیدی كود وپهن وبرگهای خشك درسطح خاك
 AQ
 نشانه خاك های ژنتیكی است .هر سه افق خاك قابل مشاهده است.
 ABC
 نشانه قدیم ازت كه حال حرف N بجای آن به كار می رود
 AZ
 نشانه گونه ای از خاك هائی است كه شامل سه افق كامل است.
 A(B)C
 نشانه نوعی خاك است كه سنگ مادر نسبتا ضخیم بوده وتحول یافته است
 ABD
 نشانه و علامت كارتوگرافی خاك های رسی
 AR
 نقشه زراعی
 AGROLOGIC MAP
 نقشه های زمین شناسی كشاورزی
 AGROGEOLOGICAL MAPS
 نگاه كنید به : allitisation
 ALLITATION
 نگاه كنید به Amine
 AMINO ACID
 نگاه كنید به Oche
 AUCHO
 نگاه كنید به PER-ASCENSUM
 ASCENCUM
 نگه كنید به :lede
 ALLETTE
 نمك اسیدی
 ACID SALT
 نمك قلیا
 ALKALINE SALT
 نوع تجزیه ودگرسانی كه در نتیجه عمل هیدرولیز مواد آلی ازت دار تولید می شود
 AMMONI FACTOR POWER
 نوع خاك هائی را گویند كه در آن تكامل خاك از نوع هیپوژنیك ویا اپی ژنیك است وخاك به صورت یكنواخت ومتعادل در آمده است
 AMPHIGENIC
 نوعی اسید هوموس دار كه كه نهشته های آن در نتیجه آب های آهن دار تشكیل می گردد
 APOCRENIC ACID
 نوعی تئودولیتی كه به وسیله آن ارتفاعات مختلف را مورد سنجش قرار می دهند
 ALTAZIMUTH THEODOLITE
 نوعی تراس محافظ كه جهت نگهداری اراضی شیب دار احداث می گردد
 ACOU
 نوعی توف های آتشفشانی كه در اطراف شهر پوزولان در ایتالیا وجود دارد
 ALLOITE
 نوعی خاك رس
 ARBELA
 نوعی سلول وابسته به تولید وتناسل یا بارآوری جلبك های اعماق دریا
 AUXOSPORE
 نوعی سم به نام آگروساید
AGROCIDE
 نوعی شنی كه دارای مقادیر متنابهی مواد فلس دار و متورق دارد
 ALLOIS
 نوعی كود شیمیائی كه از نیترات های آمونیاك تشكیل می شود
 AMMONITRATE
 نهشته آبرفتی
 ALLUVIAL DEPOSIT
 نیترات آمونیوم به فرمول NH4NO3 نمكی است سفید ومتبلور
 AMMONIUMNITRATE
 نیروی تولیدی كشاورزی
 AGRICULTURAL PRODUCTIVITY
 واحدی است كه در اندازه گیری خاك به كار می رود
 ALUZI
 واریزه
 ARRALHE
 واژه لاتینی بوده رس های چسبنده و چرب دار را گویند
 ARGILLA
 همان عین به معنی چشمه است
 AIN
 همانند سازی
 ASSIMILATION
 هوائی وهوازی
 AEROBIC
 هواشناسی كشاورزی
 AGROMETEOROLOGY
 هیدروكسید های آهن دار در خاك های رسی
 ARGILLACEOUS IRON FER ARGILEUX
 یكی از انواع خاك های راندزیتی
 ALVAR
 یكی از انواع كفك های سیاه
 ASPERGILLUS NIGER
 یكی از مواد لازم برای رشد و نمو گیاهان ماده ای كه برای نباتات اهمیت حیاتی دارد
 AUXIN
  چاله سنگفرشی می باشد كه اغلب برای تخلیه آب تاكستانها كه شیب دارند و بعلاوه برای پیشگری از فرسایش های تخریبی مورد استفاده قرار می گیرد
 BARAGNON
  آب های گل آلود
 BORI
  بریدگی مورب، اریب
 BEVEL
  خاك های ماسه ای را گویند كه در آن تركیبات آهن ورس بشدت آبشوئی شده كنگرسیون دار و یا فاقد سنگال می باشد.
 BEIGE SOIL
  رس
 BOALGA
  زمین لایه لایه، خاك های لایه لایه و مطبق را گویند كه در تخته بندی كف اطاق از آن استفاده می كنند
 BED EARTH LAYER
  زمینی كه سرشار از هوموس باشد
 BLUEME GRUND
  ساخت لایه لایه
 BANDED STRUCTURE
 آب بردار، آبی كه در آن شرایط شوری وقلیائی ممكن است وجود داشته باشد ولی در هر حال بطور محدود یا زیادی دارای عنصر بر باشد
 BORON WATER
 آب پسروی شده ، آبی كه بوسیله یك حائل سد مانند نگهداری می شود
 BACK WATER
 آب راكد، آب راكدی كه در دشت ها و مزارع دیده می شود
 BUBBLE BLOW
 آب لب شور
 BRACKISH WATER
 آب های راكد، اراضی نمك دار
 BOLBELA
 آبرفت های جدید وجوان ، جزیره های موجود كوچك در بستر عریض رودخانه رون را گویند
 BROTTEAU
 آبشار با آستانه پهن
 BROAD CRESTED FALL
 آبشار با آستانه پهن
 BROAD CRESTED
 آبكند/مسیل/، پرتگاه/ مفاك/باتلاق
 BAURI
 آبی كه در ساحل دریا در چاله های پلاژهای دریائی در اثر عمل جزر ومد ایجاد می شود
 BACHE
 آبیاری پله ای
 BENCH BORDER METHOD
 آبیاری پله ای
 BENCH BORDER IRRIGATION
 آجر پزی
 BARREDO
 آجر خشت
 BRICK
 آزمایش با گل كش، آزمایش میزان فروكش آب در حین حفاری برا تخمین آبدهی احتمالی لایه های مختلف آبدار
 BAILER-TEST
 آشفتگی زیستی
 BIOTURBATION
 آهك سوخته، آهكی را گویند كه از نظر شیمیائی بی اثر بوده وغیر قابل استفاده در تهیه ملاط با خمیر باشد
 BURNED LIME
 آهك های رسی دوره لیاس كه به رنگ سیاه خاكستری بوده
 BARRIAS
 اثر آتش سوزی در جنگل
 BULLO
 اراضی آهكی و كارستی كه به شكل قیف بوده و دارای خلل وفرج فراوان است، وآب باران به وسیله همین منافذ و سوراخ ها پس از باریدن ناپدید می شود
 BETHUNE
 اراضی باتلاقی
 BOULERE
 اراضی بایر و كشت نشده شامل باتلاق ها و نواحی سنگلاخی و جنگلی
 BIARRAGE
 اراضی پست
 BOUESSE
 اراضی تورب زاری كه محیط آن نسبتاً سالم تر از نواحی زمین های مرتفع است وجهت كشت های جالیزی وصیفی كاری مورد بهره برداری قرار می گیرد
 BASE EARTH
 اراضی جنگلی
 BOSS EARTH
 اراضی چمنی
 BOUTIERO
 اراضی حفره دار
 BORNALU
 اراضی دانه ریز رسی
 BOU
 اراضی رسی
 BOLLE
 اراضی رسی متراكم كه اغلب با سنگریزه های رس وسیلیس همراه است
 BRISARD
 اراضی زردرنگ، نقطه مقابل چنین زمین ها اراضی سفید وسیاهرنگ است
 BELOUSE
 اراضی سبك
 BOLAISE
 اراضی سفت وسخت
 BRAMO-FERRE
 اراضی سیلسی، رسی را گویند
 BANKO KUTO
 اراضی شیب دار
 BOURAL
 اراضی شیستی ، در صورت استفاده كشاورزی باید آهك نیز به چنین زمین هائی افزوده می شود
 BALUZE
 اراضی فقیر
 BRAMAFAN
 اراضی كشت نشده ای كه جز گیاهان ویژه نباتات دیگری در آن رشد نمی كند
 BOUIGO
 اراضی كه خاك های آن سرشار از توف های رسی وآهك دار است
 BANCHIS
 اراضی كه سرشار از ماسه های ریز متمایل به زرد است
 BEAUCE
 اراضی وخاك های بد ونامرغوب
 BENAS
 ارتفاع ، بلندی
 BAR
 از اقسام خاك های سنگریزه ای كه بر روی سنگ های آهكی دیده می شود
 BOROVINA
 از انواع خاك های آهكی
 BLEKE
 از انواع خاك های سولونچاك كه قشر بیرونی آن خشك وقابل انتقال است
 BOUFFI SOLONCHAK
 از انواع كانی های رسی بوده كه شبیه مونت موریونیت است
 BEIDELLITE
 از باكتری هائی كه در تبدیل نیترات به نیتریت ها دخالت دارد
 BACILLUS MICOIDES
 از تقسیمات چینه نگاری ، معادل بخشی از لوتسین فوقانی دوران سوم
 BIARRITZIAN
 از سیكلوسیلیكات ها .در سیستم هگزاگونال متبلور می شود
 BERYL
 اسپات قهوه ای
 BROWN SPAR
 اسید بوتریك ، اسید چرب،
 BUTYRIC
 اشباع بازی
 BASE SATURATION
 اصطلاح پیرنه نگاه كنید به :Vacant
 BAKANT
 اصطلاح ژئوتكنیك ، كاهش عناصر و مواد زاویه دار در اثر عمل شكستن و یا خرد كردن ویا برخورد مواد با یكدیگر كه تبدیل به شن وماسه می شوند
 BREAK
 اصطلاح مالگاش، بای بوهو، خاك های لاتریتی با نهشته های جدید وبارخیز
 BAIBOHO
 اصطلاحی كه در مورد پل ها و راه های شوسه به كار می رود
 BED ASSISE
 اغلب تخته سنگ ها به عنوان سد طبیعی برای برگردانیدن مسیر آبها و در واقع كور كردن بستر طبیعی آب ها جهت بهره برداری كشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد
 BENCH UTILIZATION
 افق زیرین خاك A1 خاك پودزولی
 BLEKJORD
 انفجار ، سنگ تركانی، انفجار معدن جهت استخراج سنگ یا مواد معدنی مفید
 BLASTING
 ایجاد شكاف كردن، رخنه كردن
 BREACH GAP OPENING
 با بیلچه كار كردن
 BECHETER
 با دارو ، زمینی كه درز وشكاف دارد
 BADAREOU
 با دارو، تراس های بلند
 BADAREOU
 با داس ، زمین بكر وبایر مترادف
 BADASSAS
 بائو ، كوه با توده های سنگی برهنه و عاری از پوشش گیاهی
 BAU
 بابینگ تونیت ، از سیلیكاتهای آبدار آهن و كلسیم
 BABINGTONITE
 باتاویت، سیلیكات آبدار آلومینیوم ومنیزیوم
 BAATAVITE
 باتلاق
 BARBOLEU
 باتلاق ، مرداب ، آب های راكد
 BARDIT
 باتولیت
 BATHOLITE
 باتونین
 BATHONIAN
 بادش، ناحیه باتلاقی
 BA-DECH
 بادی كه باعث پخش لیمون بر سطح زمین می شود
 BALAGH
 بار متحرك بستر
 BED LOAD
 بار واحد فشار با تنش را گویند
 BAR
 بارتونیان، بارتونین
 BARTONIAN
 بارمین، ار اشكوب های كرتاسه تحتانی
 BARREMIAN
 باریتین ، سولفات باریم،
 BARITE
 باریل، بشكه
 BARIL
 باریوم
 BARIUM
 بازالت ، بازالت ازسنگ های آذرین بیرونی
 BASALT
 بازیدومیست ها ، نوعی قارچ است كه بوسیله بازید و اسپرهای خود دربیرون سلول های هاگ دار را تولید می كند
 BASIDIOMYCETES
 بازیك، موادی كه خاصیت بازی دارند
 BASIC
 باژوسین، از اشكوب های ژوراسیك میانی
 BAJOCIAN
 باستائزیت
 BASTAESITE
 بافری تامپونی ، مقاومت جسم در مقابل تغییرات سریع اسیدی یا قلیائی
 BUFFERING
 باكتری
 BACTERIA
 باكتری رادیس كولا نوع باكتری كه به اشكال مختلف دیده می شود و عامل تثبیت كننده ازت هوا است
 BACTERIUM RADICICOLA
 باكتری هائی كه به شكل چوب كبریت می باشد
 BACILLUS
 باهادا، دشت های رسوبی پایكوهی
 BAHADA
 باهین، چاله طویل طشتكی كنار دریا كه در اثر عمل حفر آب به وجود می آید و به عنوان استحمام می توان از آن استفاده كرد
 BAHINE
 بایو، خاك چسبنده ، مرطوب ، لغزنده
 BAIOU
 بخش باتلاقی ته مرداب
 BARIN
 بدلند، اراضی نامرغوب، زمین های بد
 BADLANDS
 بدولین ، زیر اشكوب آپسین كرتاسه تحتانی دوران دوم
 BEDOULIAN
 برآمدگی ، برجستگی
 BOULEYER
 برآمدگی با تل كوچك تشكیلات اكسید كلسیم كه در مزرعه ها دیده می شود
 BINOT
 برآمدگی كوچك و مدور گرد
 BOLLEX
 براكیدیوم
 BRACHIDIUM
 براكیوپودها ، بازوپایان
 BRACHIOPODA
 برتراندیت
 BERTRANDITE
 برتیریت
 BERTHIERITE
 برتیه رین، از كانی های رسی
 BERTHIERINE
 برجستگی، استوك دایره ای شكل
 BOSS
 برجستگی زمینی كه بین دو گودال قرار دارد
 BOT
 برجستگی موجود در زمین
 BNOULER
 برجستگی های خاكی كه دو مرداب یا باتلاق را از هم جدا می كند
 BOSSIS
 برف باد آورد، گردو غبار برفی
 BIZZARD
 بركه ، مرداب ، چشمه
 BOUERE
 برم
 BROMINE
 برمور آستیل
 BROMIDE ACETYLE
 برواوكیت
 BROOKITE
 بروسیت
 BRUCITE
 بروكسلین، از تقسیمات چینه نگاری دوران سوم معادل لوتسین تحتانی در بلژیك
 BRUXELLIAN
 بروگناتلیت
 BRUGNATELLITE
 برونتوتریوم، از پستانداران فسیلی گروه زوج سمان (Artiodactyla) شبیه كردن ها(rhinoceros)
 BRONTOTHERIUM
 برونتوزورس، از خزندگان بزرگ دوره ژوراسیك بالائی كه در آمریكای شمالی وجود داشته است
 BRONTOSAURUS
 برونزیت ، در سیستم ارتومبیك متبلور می شود سختی 5/5 چگالی 3/3
 BRONZITE
 بریاسلا ، از آمونیت هایی كه در مرز ژوراسیك زندگی می كرده است
 BERIASELLA
 بریاسین، از اشكوب های دوره كرتاسه
 BERRIASIAN
 بریلیوم
 BERYLLIUM
 بریوزوآ، گروهی از بی مهرگان آبزی بوده كه به استثنای تعداد كمی كه در آب های شیرین زندگی می كنند بقیه دریازی هستند
 BRYOZOA
 بریوورین، از اشكوب های پركامبرین
 BRIOVERIAN
 بسا، واژه بارسلنی ، قسمت كم ارتفاع ستیغ كوهستان را گویند
 BAISSA
 بستر استخوانی ، لایه استخوانی شده
 BONE BED
 بستر رودخانه ای ونقطه ای كه آب به صورت گرداب در می آید
 BOUGE
 بسترهای ماسه ای رودخانه های موقتی
 BATHA
 بشقاب طشتك
 BASIN
 بگودین ، از رخساره های دریاچه ای كرتاسه فوقانی دوران دوم در جنوب غرب فرانسه
 BEGUDIAN
 بلاست ، پسوند یا پیشوندیونانی بوده و به معنی شكوفه، جوانه ، یاخته، نطفه است
 BLAST
 بلاستوئیدها، بلاستوئیدا ، گروهی از خارپوستان دریائی كاملاً فسیلی می باشند
 BLASTOIDEA
 بلاستومینولیت از سنگ های دگرگونی كه از سنگ های ماگمائی و یا یك سنگ دگرگونی خرد و متلاشی شده در درجه حرارت كم وبیش بالا مشتق شده است
 BLASTOMYLONITE
 بلاستیك، پسوند یونانی بوده و به معنی جوانه وشكوفه است
 BLASTIC
 بلاش نوعی بلوط پرزدار و دارای كرك كه بصورت متناوب كاشته می شوند
 BLACHE
 بلانكاس مارن های كه آهك سفید دارند، مارن های سفت وسخت گویند
 BLANCAS
 بلمنوئیدا از سفالوپودهای دوبرانشی، فدیمی ترین فسیل این گروه جنس ائوبلمنیت ها می باشد.پراكندگی چینه شناسی آنها بیشتر از كربونیفر تا كرتاسه به ویژه ژوراسیك می باشد
 BELEMNOIDEA
 بلمنیت ها، گروهی از قدیم ترین و بدوی ترین سفالوپودهای دویرانشی بوده كه سنگواره های آن از نظر دیرینه شناسی اهمیت زیادی دارد
 BELEMNITES
 بلمنیتلا ، روستروم در حاشیه قیفی شكل و در كرتاسه فوقانی می زیسته
 BELEMNTELLA
 بلند، سولفوروی
 BLENDE
 بلوروفان از شكم پایان دریائی اولیه با صدف متقارن دو طرفی ، بشكل مارپیچی مسطح و هموار كه در آن خطوط درز رشد یافته دارای پیچ و خم هائی می باشند كه یك بریدگی هلالی شكل را در كنار دهانه به وجود می آورند
 BELLEROPHAN
 بمب آتشفشانی، بمب ها قطعاتی از گدازه اند كه دارای شكل اختصاصی می باشند
 BOMB VOLCANIC
 بنتتیتال ها ، گیاهان كاملا فسیل از گروه بازدانگان
 BENNETTITALES
 بنتونیت، از انواع خاك های رسی بسیار دانه ریز كه اغلب با سدیم همراه است ونونترونیت مونت موریونیت ها را به وجود می آرود
 BENTONITE
 بوالیتی شدن
 BOWALIZATION
 بوتگنباشیت
 BUTTGENBACHITE
 بوته ، بوته زار ، شاخ وبرگ
 BUSH THICK UNDERGROWTH
 بوته زار كردن، بیشه كردن
 BRUSHING
 بوته، خاشاك بیشه
 BRUSHWOOD
 بودبناژ، وقتی یك لایه نسبتاً سخت مانند ماسه سنگ با سنگ آهك بین دولایه پلاستیكی و نرم مانند خاك رس یا مارن محصور شده باشد
 BOUDINAGE
 بور ، از عناصر نادر خاك است و یك ماده سمی برای گیاهان وحیوانات گیاهخوار محسوب می شود
 BORON
 بوردیگالین ، یكی از اشكوب های دوران سوم
 BURDIGALIAN
 بورنونیت سولفور طبیعی آنتیموان
 BOURNONITE
 بورنیت
 BORNITE
 بورونو ، گودال ، حفره
 BORONO
 بوستونیت، نوعی سنگ دانه درشتی كه دارای بافت تراكیتی باشد
 BOSTONITE
 بوسن، اصطلاحی است كه برای بخش زیرین یا فوقانی تخته سنگ های گسترده و سخت گفته می شود
 BOUSIN
 بوكسیت
 BAUXITE
 بوگ هد، زغال سنگ قیری كه كلا از جلبك های دریائی به بوجود آمده است
 BOGHED
 بولینیت
 BOWLINGITE
 بوندساندستن
 BUNTSANDSTEIN
 بوهمیت، مونوهیدارات آلومینیوم
 BOEHMITE
 به تپه های شنی ماسه ای در تركستان شوروی گفته می شود
 BARCANE
 به تل های كوچكی اطلاق می گردد كه بوسیله موش كور و جانوران حفار ایجاد می گردد و مواد كنده شده خاك های نامرغوب را به وجود می آورد
 BOUTIS
 به خاك های قلیائی گفته می شود كه بیشتر در اراضی صحرائی متراكم می گردد
 BRAK
 به خاك های قهوه ای رنگ اطلاق می گردد كه در حوضه كانسارهای آهن جنوب فرانسه دیده می شود
 BUEDEN
 به زمین هائی اطلاق می گردد كه دارای خاك های بدبو می باشد، ریشه گیاهان زمین را قطعه قطعه كرده در اثر عمل یخبندان و آبهای جاری این قطعات به نقاط دیگر حمل می گردند
 BOUBASSE
 به كارگرانی گفته می شود كه دیوار گلی می سازند
 BOUSILLEUR
 به گروه خاك هائی گفته می شود كه مواد تشكیل دهنده خاك حالت صافی را به خاك می دهد
 BODENVERBAND
 به لكه های كوچك خاكهای سیلیسی گفته می شود كه بر روی ماسه سنگها، ماسه، رس ، سنگریزه ها در تشكیلات آهكی تولید می گردد
 BOUVAINES
 به مجموعه زیست مندان اطلاق می شود
 BIOCOENOSE
 به نوع ملاط وساروجی اطلاق می شود كه مقاومت چندانی ندارد
 BATARD
 به نوعی ناودیسی گفته می شود كه بوسیله یك سطح مستوی افقی نمایان می گردد
 BRACYANTICLINAL
لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 20
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.