مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 21

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 21 عرضه شده است.

 

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 21
 بهیرات، چاله مرطوب كه ته آن غیر قابل نفوذ است
 BAHIRAT
 بیبر، از دوران های یخبندان دوران سوم
 BIBER
 بیتونیت، یكی از اعضا گروه پلاژیوكلاز كه از 10 درصد آلبیت و70 تا 90 درصد آ نورتیت تشكیل یافته است
 BYTOWNITE
 بیزیو، نوعی ماسه سنگی كه مواد سازنده آن را سنگریزه های گرد و مدور تشكیل داده و در دشت ها ودامنه ها دیده می شود
 BIZIOT
 بیسمالیت، توده سنگ آذرین پلوتونیكی از تیپ لاكولیت
 BYSMALITH
 بیسموت، علامت اختصاری شیمیائی Bi در رگه ها وسنگ های ماگمائی اسیدی یافت می شوند
 BISMUTH
 بیسولیت
 BYSSOLITE
 بیكت، یكی از اقسام سیلیس بوده كه اغلب تشكیل كالسدوئن را می دهد و به صورت توده های گرهك(كنگرسیون) دیده می شود و در بسیاری موارد بجای آهك در صدف ها دیده می شود
 BEEKITE
 بیواستراتیگرافی
 BIOSTRATIGRAPHY
 بیواستروما
 BIOSTROMA
 بیوتوپ مكانی كه با شرایط داده های خاك مانند ارتفاع، موقعیت جغرافیایی، اقلیم، جنس خاك مطابقت دارد
 BIOTOPE
 بیوتیت، میكای سیاه سیلیكات مركب كه دارای عناصر، پتاسیم، منیزیوم، آلومینیوم بوده بصورت ورقه های كوچك یافت می شود
 BIOTITE
 بیوتیك روابط وتاثیر متقابل موجودات زنده با یكدیگر را گویند
 BIOTIC
 بیورگزیستازی انگاره تفسیری بعضی از فرآیندهای رسوبی كه بر پایه پدیده های ناشی از تشكیلات خاكها و مواد تخریب ومتلاشی شده آنها در رابطه با تغییرات وتحولات پوشش نباتی قاره ها قرار دارند
 BIORHEXISTA
 بیوژن، چیزی كه مسئله زیست را فراهم می آورد
 BIOGENIC
 بیوشیمی، شیمی حیاتی
 BIOCHEMISTRY
 بیوكلاست
 BIOCLASTE
 بیومتری
 BIOMETRY
 بیومتری
 BIOMETRY
 بیوهرم
 BIOHERME
 پتاس سیاه خاكستر آبشوئی شده گیاهان را گویند
 BLACK POTASH
 پرتگاه، كوچك صخره ای
 BAUSSET
 پرتگاه های صخره ای نوك تیز
 BARACNA
 پرتگاه های آهك دار
 BANNE
 پرچرب، متراكم و فشرده
 BIEFFEUX
 پرندگان، گروهی از مهره داران كه به علت داشتن دو پا و دو بال از سایر مهره داران مشخص می شوند، بیشتر تخمگذراند
 BIRDS
 پسروی آب پائین رودخانه یا نهر
 BACKING UP OF THE TAIL WATER
 پسوند یا پیشوندیونانی بوده و به معنی شكوفه، جوانه، یاخته، نطفه است
 BLASTO
 پشته یك چین
 BACKS OF A FOLD
 پلاژ
 BEACH SHORE
 پله ساحلی وكناری:گونه تراس های هموار وافقی تغییر شكل یافته ای كه در حاشیه های ساحلی سمت های مرتفع دریاها دیده می شود
 BERM
 پیشین، افق شخم زده خورده
 BEFORE PRESENT
 تپه، كوه در زبان ایرلندی bri گفته می شود
 BRAN
 تپه های شنی منفرد و جدا از یكدیگر درمناطق صحرایی را گویند
 BARKHANE
 تخته سنگ هائی كه از اجتماع و بهم پیوستن گل ولای سیاه تشكیل یافته و جزیره های كوچك را تولید می كند
 BEHIN
 تخته سنگ های موجود در خاك كه از تخریب آهنگهای درز وشكاف دار به وجود می آید و به صورت صفحات ولوحه های كوچك سنگی كه میانگین تخته سنگ های موجود در زمین است واندازه آنها 10 تا 30 سانتیمتر است
 BENCH
 تخته سنگ های بزرگ سنگی
 BELION
 تخته سنگ های جنگلی
 BENCG FOREST
 تخته سنگ های سفیدی كه در مارن های سیاه آكسفوردین قرار داشته و در ساختن قالب كوره های گنبد شكل از آن استفاده می كنند
 BOOUSSOUN
 تخته، صفحه، لوحه
 BOARD
 تراس آبرفتی
 BUILT TERRACE
 تراس سكوئی
 BENCH TERRACE
 تراس های دراز
 BANCEL
 تشكیلاتی كه كف دریاها را بوجود می آورد
 BENTHOGENE
 تفاله قلیائی، تفاله فسفات
 BASIC SLAG PHOSPHATIC SLAG
 تكتونیك زیرین
 BOTTOM TECTONIC
 تكتونیك شكننده، تكتونیكی كه اساساً از گسله ها واز چگونگی پیدایش وشكستگی انها بحث می كند
 BRITTLE TECTONIC
 تكمه، تكمه زدن
 BUTTONING
 تكه پاره های ماسه سنگی كه به دوره ائوسن تعلق دارد وبرای سنگفرش كوچه ها وخیابان ها مورد استفاده قرار می گیرد
 BISETTE
 تكه سنگ واحد اندازه گیری معادن
 BOQUET
 تلفظ جنوبی واژه bauche پوشش گیاهی مناطق مرطوب
 BAUQUE
 تمشك زار، بوته زار
 BRAMBLED
 توالی زیستی
 BIOSEQUENCE
 توپاز برزیلی
 BRAZILIAN TOPAZ
 توپاز سوزان، توپاز، سوخته
 BRUNT TOPAZ
 توده واریزهای سنگی
 BRECCIA
 توده واریزهای سنگی
 BROCKRAM
 تورب باتلاقی، تورب های مردابی را گویند
 BOG PEAT
 تورب خره دار قهوه ای
 BROWN MOSS PEAT
 تورب خزه دار، خزه های بسیار آبدوست
 BRYO PEAT
 تورب زار
BOULHAT
 تورب زار برجسته
 BULGED PEATERY
 تورب زار قلیائی
 BASICLINE PEATE
 تورب زارهای كف دره ها
 BLACK TURBARY
 تورب زارهای كف دره ها
 BLACK PEATERY
 تورب سیاه
 BLACK PEAT
 تورم، افزایش حجم
 BULKING
 توف بازالتی
 BASALT TUFF
 تیغه، سد زیردریائی
 BAR
 جائی كه مرطوب و باتلاقی است
 BOTTEER
 جابجائی خاك های مرطوب
BROBE
 جاده سازی
 BINDER
 جای سنگریزه دار
 BORROW PIT
 جریان كوچك آب
 BEZ
 جزیره رودخانه ای ه
 BELA
 جغرافیای زیستی
 BIOGEOGRAPHY
 جویباری كه به وسیله آن آب را به مزرعه هدایت می كنند
 BAINI
 چاله، گودال
 BESSA
 چاله، گودال
 BARADE
 چاله ای كه جهت تصفیه مورد بهره برداری قرار می گیرد
 BERRET
 چاله و فرورفتگی كوچك
 BAISSETTA
 چاله، سوراخ، بركه، مرداب
 BAWE
 چاله، گودال، فرورفتگی
 BESSE
 چاه گمانه، حفره ای را گویند كه در زمین بوسیله عمل حفاری ایجاد می شود
 BORE HOLE
 چاهی كه در زمین آبده ضخیمی كه از قلوه سنگ، قطعه سنگ و شن تشكیل یافته است.
 BOULDER WELL
 چرم ساروج داری كه پس از كوبیدن و سفت كردن در زیرزمینی با خاك می پوشانند
 BATTUN
 چشم پرنده، توده های نامنظم كوچك را گویند
 BIRD EYES
 چشمه موجود در مزرعه
 BIGNON
 چگالی سنج بویوكوس
 BOUYOUCOS DENSIMETRY
 چمن زار باتلاقی
 BLACHERE
 چیزی كه مقاوم و پایدار بوده و سنگینی جسمی را تحمل می كند
 BASE
 چین زیرین، چین خوردگی عمقی
 BOTTOM FOLD
 حاشیه كناری، حاشیه ساحلی
 BACKSHORE
 حاشیه و كناره های ساحلی شیب دار
 BOLON
 حدود، كناره
 BOUNDING
 حفاری بوسیله سرمته، حفاری مته ای
 BORING WITH THE BIT
 حفاری جهت استخراج نفت،
 BORING FOR OIL
 حفاری دورانی
 BORING BY ROTATION
 حفاری ضربه ای
 BORING BY PERCUSSION
 حوضه، چاله
 BASIN
 خاك
 BUEDEM
 خاك
 BOTTEM
 خاك گلوله ای، خاك های حبه ای
 BOWL FORM SOIL
 خاك آجری، خاك هایی كه از آنها آجر تهیه می شود
 BRICK EARTH CURF
 خاك بژ كنگرسیون دار، خاك های بژ سنگالی
 BEIGE CONCRETION SOIL
 خاك بودزولی قهوه ای
 BROWN PODZOLIC SOIL
 خاك بوكاروس، نوعی رس گل اخرائی كه در اسپانیا تهیه می شود و بر روی آتش تولید رنگ قرمز زیبائی را می كند
 BUCAROS EARTH
 خاك تل شده، تراكم خاك
 BYNDEL
 خاك تلخ، خاك تند، خاك شور
 BITTER EARTH
 خاك تلخ، خاك تند، خاك شور
 BITTER SOIL
 خاك خزه ای، خاك های خزه دار
 BRYOPHYTA EARTH
 خاك رسی
 BOLAR EARTH
 خاك رسی پلاستیكی
 BARABOTINE
 خاك سفالگری خاك كوزه گری، خاك سوزان
 BURNING EARTH
 خاك سفید، این اصطلاح اولین بار بوسیله كوبینا متداول شده است
 BLEACHED SOIL
 خاك سیاه، این خاك تركیبی از خاك های مناطق باتلاقی ماسه ورس وسرشار از مواد هوموسی بوده و در ردیف بهترین خاك های زراعی محسوب می شده است
 BALCK SOIL
 خاك سیاه استوائی
 BLACK TROPICAL SOIL
 خاك سیاه چمنی، خاك رس دار به رنگ خاكستری
 BLACK TURF SOIL
 خاك سیلیكات دار گرد و مدور
 BOLUS LIKE SILICATE SOIL
 خاك قلیایی سیاه
 BLACK ALCALI SOIL
 خاك قهوه ای، خاك های قهوه ای
 BROWN SOIL
 خاك قهوه ای كه بیرون از محدوده های كناره دریائی است
 BENE
 خاك قهوه ای لاتریتی
 BROWN LATERITIC SOIL
 خاك قهوه ای لس دار
 BROWN PODOZOLIC SOIL
 خاك قهوه ای، بر روی سنگ های بازالتی یا گرانیتی یا ساختار آگرگاتی را گویند
 BROWN EARTH
 خاك كوبیده، خاك غلطك خورده
 BEATEN EARTH
 خاك گل طاووس دار
 BROOM EARTH
 خاك نخلستان، خاك ها، ، باغچه
 BATIR
 خاك های آبرفتی رودخانه ای وجنگلی كه سطح آن را گلی فراگرفته است
 BRUCHWALBODEN
 خاك های بی ارزش
 BOUSSENIE
 خاك های پشته ای
 BACK TO BACK
 خاك های پودزولی
 BIELICOWANIE
 خاك های پودزولی، خاك های رنگ پریده
 BLEACHED EARTH
 خاك های چرنوزیوم دار دگرسان و تجزیه شده كه قابل استفاده نمی باشد
 BIELICO CZARNOZIOM
 خاك های خرمائی كه از آهك های قرمز غنی از رس بوجود آمده است
 BOLO
 خاك های خنثی
 BATARDE ERATH
 خاك های رسی
 BOURNAS
 خاك های رسی صابونی مانند كه برای گرفتن مواد چربی مورد بهره برداری قرار می گیرد
 BATAN TIERRA DE
 خاك های رسی قرمز
 BOULUSSE
 خاك های رسی، غیر آبرفتی را گویند كه برای كشف مفید می باشد.
 BASHENDI
 خاك های غنی از رس
 BOLLBODEN
 خاك های قهوه ای روشن
 BUROZEM
 خاك های قیراندود وبیتومینوزدار را گویند
 BEKES
 خاك های كنكرسیون دار لاتریتی ثانوی كه مشابه ماسه های كاذب می باشد
 BIEN HOA
 خاك های ماسه ای با رس های خاكستری وقهوه ای كه در بسیاری از موارد چنین خاك هائی در نتیجه تجزیه و تخریب ماسه سنگ های رس داردوره میوسن، پلیوسن بوجود می آید
 BACOFING
 خاك های مخصوص سفالگری
 BIEUF
 خاكهای خاكستری و سرد با زمینه خاكهای رسی و سنگهای ماسه ای
 BLUZ
 خاكهای رسی متراكم و عمیق
 BOURAIS
 خانه كوچك، كلبه ای كه كلا از سنگ ساخته می شود
 BORIE
 خرك، پایه
 BENT
 خس وخاشاك
 BARTHE
 خط پایه- اثر جزر و مد در ساحل دریا
 BASE LINE
 خلیج كوچك، دهانه
 BAY
 دارای تپه های فراوان، پوشیده از تپه
 BUTTEUX
 دارای لایه بندی
 BANDING
 در اصطلاح كانی شناسی و فلز شناسی، كمپلكس بلند، پیریت، گالن، كالكوپیریت
 B.P.G.C
 در جنوب غرب :نهشته های طغیانی رودخانه ای را گویند
 BARTHE
 در زبان Azer به رنگ قرمز گویند
 BARA DUMBE
 در كوهی، آبی كوراتز كبود یاقوت كبود كاذب، نوعی كوارتز شفاف و كبود رنگ است
 BLUE QUARTZ
 در مصب رودخانه ها پوشش گیاهی چمنی جگن ها به وسیله جزر ومدهای ناشی از آب دریا
 BATTURE
 در نیمرخ منحنی شكل و خمیده كه متوجه بالادست رودخانه است
 BENCH PROFILE
 درجه اشباع بازی خاك
 BASE SATURATION OF SOIL
 درختان توسكا
 BETULA
 درز و شكاف موجود در سنگ ها را گویند
 BASCHT
 دركشاورزی، ضریب باروری شیمیائی بودن خاك
 BARBIER MORGAN
 دره كوچك
 BAISSATE
 دره كور، دره بی روزنه
 BLINING VALLEY
 دریابار، كناره دریا در امتداد
 BATEN
 دریابن، عمق اقیانوس، كفزی
 BENTHIC
 دریاچه سدی
 BARRIER LAKE
 دستگاهی كه اندازه كربناتها در خاك وسنگ ها را مورد بررسی قرار می دهد.
 BERNARD CALCIMETER
 دستگاهی كه بوسیله آن دانه ها وذرات ماسه وشنی كه 100 تا 200 میكرون قطر دارند از یكدیگر جدا می كنند
 BERTHOIS SEPARATOR
 دشت كشت نشده
 BERE
 دشت كم جمعیت
 BERRIE
 دشت های نیمه صحرائی با خاك های سفت وسخت لاتریتی كه دارای پوشش ساوانی ثانوی است
 BOWAL
 دشته تخته سنگی
 BLOCK FIELDS
 دگرسانی وتجزیه میكای سیاه كه در اثر برخورد میكا با اتمسفر دگرسان می شود
 BAUERITIZATION
 دلو، سطل، مقدار مایعی كه یك سطل در خود نگه می دارد
 BUCKET
 دم آهنگری، فانوس دوربین عكاسی
 BELLOWS
 دو حجره ای
 BIOCULAIRE
 دوره پروهنس، از تقسیمات ژئوكرونولوژی كواترنر
 BRUHNES EPOCH
 دوكفه ایها
 BIVALVES
 دیاگرام سطری یا ستونی
 BAR CHART
 ذرات خس وخاشاك پراكنده در هوا
 BOLBO
 راش، ممرز، آلش زار
 BEECH BEECHEN
 راندزین سیاه
 BALCK RENDZINA
 راندزین سیاه
 BLACK RENDZINE
 راه های سوراخ دار
 BARIGNON
 راه های گل آلود راه های خیس و پر از گل لای
 BOULANGER
 رب النوع زمین خدایان
 BAOU
 رد پای حیوانات بر سطح خاك و نبات كه به صورت گرد ومدور می باشد.
 BATELE
 رس
 BWOB
 رس، سیمان، ملاط
 BUZTIN
 رس، مرداب، گل لای
 BROUBA
 رس آبدار
 BOUETTE
 رس های الوان كه اغلب به رنگ های قرمز وسفید بوده وسرشار از تركیبات كونكرسیون آهن دار بوده و در جوار سنگ ها دیده می شود
 BIAGARNOISE
 رس، به اراضی زراعی گفته می شود كه آب باران بقدر كافی مزرعه را سیراب كرده و برای كشت وبذرافشانی مناسب است
 BROU
 رسیف سدی، رسیف های سدی
 BARRIER REEF
 رگه لایه ای، رگه های لایه ای
 BED VIEN SILL
 رگه های زغال سنگی نازا
 BARREN COALMEASURES
 روانه های خاك
 BAULIERA
 رودخانه بریده بریده، رودخانه شاخه شاخه
 BRAIDED RIVER
 رودخانه بریده شده
 BEHEADED RIVER
 روش بورگر، متد بورگر
 BURGER METHOD
 روش بوسینو
 BOUSSINGAULT METHOD
 روش حوضچه ای با روش آب بندان غرقابی
 BASIN METHOD PERCOLUTION BASINMETHOD
 ریخت بیولوژیكی، طرح وپیكر گیاهی را گویند
 BIOLOGICAL FORM
 ریشه های كوچك درختی كه در سطح خاك ظاهر می شود و قسمتی از پوست آن آكنده شده است
 BILLON
 ریگ، سنگریزه
 BATOU
 ریمای، برگ شروند
 BERGSCHRUND
 زارع، كشاورز
 BOUHIER
 زبر جد آتشین، یاقوت درخشان
 BURNT TOPAZ
 زغال قیری را گویند كه از جلبك های دریاچه ای بوجود آمده است
 BOGHEAD
 زمین آیش، زمین كشت نشده
 BOUZIGE
 زمین باتلاقی ولجن زار
 BARDACO
 زمین بارخیز
 BAUCA TERRA
 زمین بایر و كشت نشده
 BOUIGE
 زمین بایر و لم یزرع
 BARINA-EARTH
 زمین چمن زار
 BAUQUIERO
 زمین چمنزار و مرطوب
 BAUCAGI
 زمین رسی به رنگ خاكستری یا مایل به قرمز كه اغلب در كنار ویا زیر خاك های تپه های ماسه ای قدیم قرار گرفته است و ممكن است افق متراكم وفشرده ای را تشكیل دهد
 BINITE
 زمین رسی حاصلخیر كه در موقع خشكسالی یا فصلهای خشك سخت می گردد
 BAUCHE
 زمین رسی كه از خاك های رسی ماسه سنگ دارتشكیل یافته است
 BARDIAL
 زمین سفت و سخت رسی
 BANN
 زمین سوخته و غیر قابل كشت
 BUCLA
 زمین سیاه
 BLACK EARTH
 زمین صاف وهموار
 BONNO TERRO
 زمین عقیم و نازا
 BARRENLAND
 زمین غیر نمكی شامل: ماسه، رس
 BENDE
 زمین كشت نشده
 BODICA
 زمین های خشك و سوزان
 BURNING
 زمین های خشك و سوزان
 BLAZING
 زمین های رس، سیلیسی تحول یافته
 BOUHEL
 زمین های رسی كم ژرف غرقابی آبی رنگ
 BRI
 زمین های فقیر و بدی را گویند كه بر روی ماسه های درشت رس دار وآهنی سیدرولیت دار قرار دارد
 BRENNE
 زمین های كلوخه دار كه به وسیله خیش زیرو روشده است
 BLOSTE
 زمین های ماسه ای
 BISGA
 زمین های مردابی
 BRASC
 زمین های مرطوب ونمور
 BOLLION
 زمین های مرطوب، بركه ها و مرداب ها، گل لای و ضخیم
 BORBE
 زمین های نمك دار زمین های مرده و لم یزرع، اراضی عقیم
 BOYDE
 زمین های نیمه عمیق كه لسی یا رسی هستند
 BOI
 زمینی كه پوشیده از گل های طاووسی و درختچه و بوته می باشد
 BARTO
 زون بینوف، منطقه بینوف
 BENIOFF ZONE
 زهكش چهارگوش
 BOX DRAIN
 زیست بخشی
 BIOCHORE
 زیست خاك شناسی
 BIOPEDOLOGY
 ژرفاسنج، باتومتر
 BATHOMETER
 ژیزمان، رگه
 BED DEPOSIT
 ساحل، شن دار
 BEACH

 

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 21
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.