مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 22

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 22 عرضه شده است.

 

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 22
 ساخت انگوری، ساخت خوشه ای
 BOTRYOID AL STRUCTURE
 ساخت برشی، ساختار برشی، ساخت برشی شكل
 BRECCIATED STRUCTURE
 ساخت تخته سنگی، ساخت كلوخه ای
 BLOCK STRUCTURE
 ساختمان لانه زنبوری، ساختمان كندوئی نوعی ساختمانی كه خاك های سازنده آن به اشكال منشوری، چند وجهی حفره ای بوده و به قسمت های متعدد تقسیم شده است
 BEE NEST STRUCTURE
 ساروج و ملاط سیمان
 BOULHACA
 سرزمین گرانیتی
 BARENO
 سرزمینی كه تمام قسمت های آن به صورت چمن بوده وطی سالیان متوالی به عنوان مرتع و چراگاه از آن بهره برداری می شود
 BAN
 سری سنگ های دگرگونی بارو، سری بارووین
 BARROW SERIES METAMORPHIC
 سطح بالائی تخته سنگی را گویند كه دارای خطوط سفید مغزی شكل می باشد
 BRAIN
 سطح بینوف
 BENIOFF PLANE
 سطح شیب دار، سراشیبی تند، جبهه
 BROW
 سطح لایه بندی، صفحه لایه بندی
 BEDDING PLANE
 سطح مبنای فرسایش، پست ترین سطح هر منطقه كه عوارضی مانند رودخانه وجویبار در آن جاری باشد
 BASE LEVEL OF EROSION
 سقوط ناگهانی توده های رسی آبدار
 BOUSA
 سكو وپله ای در اراضی شیب دار وجود دارد
 BANCEU
 سنگ، سنگ صاف و سطحی كه برای پوشش سقف بامها به كار می رود
 BADIER
 سنگ آبی رنگ
 BLUESTONE
 سنگ آتش زنه
 BOUG
 سنگ آهك متبلور كنگرسیون دار
 BALL STONE
 سنگ بستر، سنگ زیرین
 BED ROCK
 سنگ بستر، سنگ مادر، سنگ زیرین
 BED ROCK
 سنگ بیتومین دار، سنگ قیری، سنگ های آغشته به تركیبات نفتی
 BITUMINOUS ROCK
 سنگ ساختمان، سنگ بنا
 BUILDING STONE
 سنگ شكسته و خرد شده
 BROKEN STONE
 سنگ معدنی آهنی مرداب ها، سنگ معدن آهن باتلاقی
 BOG IRON ORE
 سنگ وسنگریزه های متروكه و غیرقابل استفاده معدن را گویند
 BOULDERS RUN TO WASTE
 سنگ های آتشفشانی بسیار سیاهرنگ، غنی از اكسید كلسیم واسیدفسفریك بوده و مقدار آن در اینگونه سنگ ها از تراكیت نیز بیشتر است
 BASANITOID
 سنگ های بازالتی، سنگ بازالت
 BASALTIC ROCKS
 سنگ های خمیده مانند سنگ های آتش زنه را گویند كه از گل سفید ناشی می شود
 BRANCH STONE
 سنگ های صفحه ای ومسطح
 BLESTO
 سنگ های قلیائی، سنگ های بازیك سنگ هایی كه مقدار درصد كانی های تیره در آن زیاد است.
 BASIC ROCKS
 سنگ های قلیائی، سنگ هایی كه محتوی 45 تا 55 درصد مواد سیلیسی می باشند
 BASIC ROCK
 سنگ های مدور گرد سنگریزه های پراكنده در مزرعه
 BRAMES
 سنگ های نوك تیز
 BARRI
 سنگ هماتیت، در سیستم هگزاگونال متبلور می شود
 BLOOD STONE
 سنگال های آهكی ناخالص كه بصورت گرهكهای منفرد در خاك لسی ورسی دیده می شود
 BRAIN OF CAT
 سنگریزه و شن های ساحلی
 BIJE
 سنگریزه ها و واریزه های آهكی متلاشی شده كه حاصلخیزی كمتری دارند
 BLANCHOT
 سنگریزه هائی كه به وسیله اكسید آهن سیمانی شده ودر بخش های زیرین خاك به صورت برآمدگی های سخت و شاخ مانند دیده می شود
 BETAIN
 سوزاندن
 BURNING
 سیاه، در سنگ ها رنگ سیاه امكان دارد آثار زغالی (زغال سنگ ها، تورب ها، گونه ای از آهك ها شیست ها) یا آثار مواد بیوتومین باشد.
 BLACK
 سیستم كشت های نواری پهن را گویند
 BROAD BASE
 سیلت سیاه سیلت های توربی صدف دار
 BLACK SILT
 سیلیكات آب دار آهن، منیزیوم، آلومینیوم در سیستم مونوكلینیك متبلور می شود
 BRUNSVIGITE
 شاهین ترازو
 BALANCE BEAM
 شخم زدن، خرد كردن كلوخه های مزرعه
 BEYE
 شخم عمیق پیش از زمستان
 BILOQUER
 شخم كردن مزرعه درو شده
 BRANGER
 شریان آبی، جوی، پرتگاه
 BAREN
 شكاف ودرزی كه در میان توده های شن یا خاك دیده می شود وپای انسان ناگهان در آن فرو می رود
 BEDOUSSE
 شكاف های موجود در در سنگ های آهكی
 BOUFADOR
 شكستگی
 BREAKING
 شكستگی درخشان وجلادار
 BRILLIANT FRACTURE
 شكستن، خرد كردن
 BREAKING
 شكستن جریان های آب زمانی كه آب از ارتفاع بلند به زمین سقوط می كند در این صورت آب با نیروی فرساینده ای همراه است
 BENCH EFFECT
 شمالی، وابسته به موجودات بخش شمالی زمین
 BOREAL NORTHERN
 شن های درشت
 BALLAST
 شن های روان
 BLOUSE
 شن های روان
 BEDOUSE
 شناوری، ئیدروستاتیكی را گویند
 BUOYANCY
 شیب، كشت زار، مزرعه
 BRO
 شیست های آبی
 BLUE SCHIST
 شیست های پیریت دار كه در اثر هوازدگی متلاشی شده و خاك های سفید رنگ را تولید می كند
 BLANCHERO
 شیست های مارنی سخت، شیست های سفید
 BLANCASSO
 شیل سیاه، شیست های سیاه رنگ، شیستی كه اثر سیاهی بر انگشت باقی می گذارد
 BALCK SHALE
 صخره، سنگلاخ
 BOTAXI
 صدف های سائیده و تخریب شده ای كه برای ساختن دیوارهای گلی وامثال آن به كار می رود
 BANCHEE
 طیف نواری
 BAND SPECTRUM
 ظرفیت بافری، ظرفیت تامپونی
 BUFFERING CAPACITY
 عقب راندگی
 BACK THRUSTING
 علامت اختصاری خاك های راندزین كه تبدیل به خاك های خرمائی می شوند
 BK
 علامت اختصاری عنصر بیسموت
 Bi
 علامت خاكی كه سرشار از هوموس است
 Bh
 علف هرزه، زمین كشت نشده ای كه پوشیده از خزه، بوته های كوچك خاردار، جوانه های نامرغوب درختچه ها وبوته ها است
 BRUSH
 عمق سنج، باتیمتر
 BATHYMETER
 عمیق، منطقه عمیق دریا
 BATHYAL
 غار، چاله بزرگ، غار بزرگ
 BALMA
 غار مغاك، دره ای كه پرتگاه های خطرناك دارد
 BALSE
 غار مغاكی را گویند كه تقریباً دهان گشاده بوده و در تشكیلات نمكی وژیپسی دیده می شود
 BOFIA
 غارهای مناطق كارستی
 BUSI
 غارهای موجود در سنگ های آهكی وگل سفید
 BOVE
 غاری كه نور در آن نفوذ می كند
 BALM
 غلتانك، لاوك خاكشوئی، اراضی باتلاقی
 BREAKSTAFF ROCKER
 فاز بروتون
 BRETONNE PHASE
 فرازسنج، ارتفاع پیما
 BOILING POINT THERMOMETER
 فرسایش ساحلی وپلاژی
 BEACH EROSION
 فرسایش كناره های رودخانه
 BANKCUTTING
 فرمول آن C6H6
 BENZENIC CORE
 فسفات قلیائی
 BASIPHOSPHATE
 فسیل درختی را گویند كه درمرداب ها یا ماسه های كنار دریائی مدفون شده باشد
 BOURBAN
 فعالیت بیولوژیكی موجودات زنده كه در خاك زندگی می كنند
 BIOACTIVITY
 فعالیت زیستی
 BIOLOGIC ACTIVITY
 قاعده مسطح
 BASAL PLANING
 قسمتی از زمین غیر قابل كشت را به زیر كشت در آوردن
 BAUCHEE
 قشر بالائی تورب كه 20 تا 50 سانتیمتر آن شامل خرده های متلاشی نشده است.
 BOLSTER
 قشر معدنی بسیار سفت و سخت را گویند
 BENCH
 قشر یخ زده خاك
 BLEK
 قطعه سنگ، تخته سنگ، قطعه سنگ بزرگ ومدور كه بوسیله یخچال های طبیعی شكل گرفته باشد
 BOULDER
 قلوه سنگ های آهن دار
 BALL MINE
 قلوه سنگ های آهن كربناته
 BALL-IRONSTONE
 قلوه سنگ، سنگریزه های مدور وگرد
 BOLEGO
 قله ای را گویند كه منشوری یا مخروطی بوده و دارای پرتگاه و صخره های سخت نوك تیز وكوتاه است
 BREC
 قیرماده سیاهی كه ممكن است جامد یا خمیری بوده واز تولیدات نفت خام است
 BITUMEN
 قیری شدن، تبدیل به قیر كردن، قیراندود سازی
 BITUMINIZATION
 كارگر آجرریزی، توده گل
 BARDE
 كانال نهر و آسیاب، كانالی كه هادی آب است
 BISSE
 كانال ویژه آبیاری
 BIAL
 كانسارهای آهن موجود در مرداب ها ودریاچه ها، لیمونیت، هیدرواكسید آهن
 BOG ORE
 كانسنگ خرد شده، سنگ معدن شكسته شده
 BROKEN ORE
 كج بیلی كه دو دندانه صاف بشقابی وبسیار كوچك دارد
 BECHARD
 كرت یا نوار آبیاری
 BORDER
 كشاورزی در حد وسیع را گویند
 BINER
 كشت دیمی و بدون آب
 BOUR
 كشت نواری
 BAND
 كفزی
 BENTHONIC
 كلوئیدی بازی یا بازوئید، كلوئیدی كه دارای خواص قلیائی است
 BASOID COLLOID
 كلوخه های زمین
 BOLUS
 كمربند سیمانی، بلتنیك سیمانی
 BELTING CEMENT
 كنار دریاچه هائی كه به صورت پلاتفرم با شیب های ملایم می باشد، قسمتی از آن در آب فرور رفته یا بیرون از آب قرار دارد
 BEINE
 كناره عمودی رودخانه
 BANK
 كندن علف های هرزه در تاكستان ها
 BINAILLE
 كنگلومرا یا تیلیتی را گویند كه دارای مقداری تخته سنگ باشد
 BOULDER BED
 كوارتز سفید وسفید رنگ را گویند كه بصورت لكه های كوچك در سنگ های شیستی دیده می شود
 BLANCO
 كوباژ دریا اندازه گیری سنگ و یا خاك در محل اصلی خود قبل از شروع به حفاری
 BANK MEASURE
 كود، احتمال دارد گل و لای را گویند كه بعنوان كود و مواد نیروبخش از آن استفاده كنند
 BUBBLE
 كونكرسیون های آهن ومنیزیوم در خاك های گلی كاذب
 BOBOWINAS
 كوهستان های زنجیری و طویل كه دارای پرتگاه است
 BARS
 كیسه یا تورهای حاوی سنگ های شكسته كه در ساختمان خاكریزهای زیرآبی و برای كمك دربستن شكستگی در كانال یا كنترل فرسایش یا پركردن آب بردگی های پایاب با مجاورت ساختمان های آبی داخل رودخانه ها بكار می رود.
 BOLSTER
 گدازه بازالتی
 BASALTIC LAVA
 گدازه های سیال و سیلابی مانند
 BOUFFRE
 گرد و غبار
 BOUBOUK
 گروه باریلیت
 BARYLITES GROUP
 گروه خاك ها
 BYNDEL
 گسیختن، منقطع كردن، پیچ خوردگی، گسستگی طبقات ولایه ها را گویند
 BOULEVERSEMENT
 گل آبدار
 BORNILLE
 گل آلود، لجن زار
 BARDOUS
 گل رس، خاك رسی، سوراخ، شكاف ساختمان
 BOLE
 گل ضخیم، فرو رفتن در گل، گل ملایم
 BOURBAILLE
 گل كش
 BAILR
 گل لای و لجن
 BODERE
 گل لای و لجن زار
 BOURASSAS
 گل و لای، مرداب
 BARRO
 گل و لای
 BOUILHEN
 گل و لای
 BIERBO
 گل و لای
 BOSA
 گل و لای بركه و مرداب موقتی را گویند
 BAKERE
 گل و لای لجن
 BETO
 گل و لای لجن، مرداب
 BEGDO
 گل و لای و لس
 BOUDERE
 گلوله، گوی
 BALL
 گمانه زنی
 BORING
 گمانه زنی زیرآبی، حفاری زیرآبی
 BORING UNDER WATER
 گمانه مته، سرمته
 BIT CHISEL
 گودال با چاله ای كه آب در آن جمع می شود
 BACHAS
 گودال وچاله ای كه در دشت قرار دارد
 BASE
 گونه ای از باكتری های هوازی كه شرایط و محیط مساعد برای زیست آن بین 30 تا 35 درجه سانتگیراد است
 BACILLUS POLYMYXA
 گونه ای تراكتور كه بولدزر گویند
 BULLDOZER
 گونه ای لس چسبنده و چرب دار كه بوی گوگرد از آن به علت دارا بودن تركیبات سولفات ها استشمام می گردد
 BITUMA
 لانه، آشیانه فرورفتگی وچاله های كوچك در دامنه های مسطح یا محدب را گویند كه كناره های پلانیمتری آن حدود 5 تا 50 متر و عمق آن 5 یا 10 مرتبه از آن كوچكتر است شیب محدب آن به سمت بالادست تند و بطرف پائین دست ملایم است
 BOX
 لای و لجن، لجن زاری كه گرازها غلت می خورند
 BAUSSER
 لایه، به لایه ای گفته می شود كه ضخامت كم دارد
 BED
 لایه، لایه بندی
 BEDDED
 لایه بندی
 BEDDING
 لایه سطحی و نابرجا و تخریب شده تورب زاری كه از خزه ها نظیر اسفاگنوم تشكیل شده است
 BONKAARDE
 لایه های مشخص قشر اقیانوسی را گویند
 BED
 لجن زار
 BOUILLA BOUILLE
 لجن زار، گل ولای دار
 BOUDROUS
 لجن و گل لای ضخیم ته آب های راكد
 BOULIO
 لس های خرمائی رنگ كه به طورضعیف در اثر وجود كونكرسیون بی رنگ می گردد
 BIRCHERDE
 ماده سیاه
 BLACK MATTER
 مارن قیردار، مارن بیوتومین دار
 BITUMINOUS MARL
 مارن هائی كه از لایه های رویهم چیده تشكیل یافته است.
 BANDED MARL
 ماسه روان
 BOUGUE
 ماسه سنگ ساحلی
 BEACH ROCK
 ماسه سنگ های آهكی متخلخل
 BRASIER
 ماسه و شن
 BISRI
 ماسه و شن
 BRESILH
 ماسه ولكانیكی، ماسه مگنتیتی، ایلمنیتی، ماسه لیگنیت دار
 BLACK IRON SAND
 ماسه های آبی
 BLAUSAND
 ماسه های داغ ماسه هائی كه در اثر حرارت و آتش دستخوش تغییر وتحول شده است
 BURNED SAND
 ماسه های روان كنار دریا
 BOGUES
 ماسه های زمین های خاكستری كه با كوارتزهای گرد مدور در هم آمیخته است
 BORNAIS
 ماسه های ساحلی، تپه های ماسه ای كرانه ای
 BEACH SAND
 متد بویوكوس , متد اندازه گیری مقدار رطوبت خاك بوسیله تغییرات مقاومت الكتریكی در این روش یك تخته سنگ گچی در كنتاكت با خاك قرار می دهند
 BOUYOUCOS METHOD
 متد و روش بیودینامیك
 BIODYNAMIC METHOD
 محل گل و لای دار
 BOURBASSIERE
 محل های باتلاقی و مردابی
 BOMBERIEULE
 محلی كه پر از آب است
 BOIRE
 محلی كه پر از درختان توسكا بوده اغلب دارای خاك های مرطوب و اسیدی بوده و یا خاك به وسیله سوزاندن عاری از پوشش گیاهی است
 BETULAIE
 محلی كه پر از گیاهان و درختان تیره توسكا است كه بیشتر در زمین بدلند می رویند
 BIRCH
 مرداب مكان گل و لای لجن زار
 BODRI
 مرداب، لجن زار، زمین های رسی پر چرب
 BARDISSE
 مرداب، باتلاق
 BOG
 مردابی كه تورب ها شناور می باشند
 BASCULE
 مردابی كه در خاك های رسی پدید می آید
 BAUCHERE
 مرز و دیوار كوچكی كه بین دو تراس كشت شده قرار دارد
 BONE
 مركز زمین، درون زمین
 BOSOM OF THE EARTH
 مزارع كشت نشده
 BERDU
 معدن تخته سنگ معدنی كه در آن فرسایش به موازات درزها صورت گرفته و تولید قطعات كروی شكل را كرده است
 BOULDER QUARRY
 معدن سرب، گرافیت
 BLACK LEAD PLUMBAGO GRAPHITE
 مغز، یكی از اقسام مرمر
 BRAIN
 مقاومت در برابر خمش، مقاومت بریدگی تحت تاثیر نیروی خمش
 BENDING STRENGHT
 مقاومت شكستگی، مقاومت در برابر شكستگی
 BREAKING STRENGTH
 مقایسه تخته سنگ ها، تراس ها
BENCH COMPARISON   TERRACES
 مقیاس بومه
 BAUME SCALE
 مكان باتلاقی، برگه آبی گل آلود، مرداب، تورب زار
 BOUILLA
 مكان پر از درختان شمشاد
 BUXAIE
 مكان سنگلاخی كه كنار رودخانه ها دیده می شود
 BOYARD
 مكان گلی
 BOUEILLS
 مكانی كه پر از گل و لای است
 BORLAT
 مناطق باتلاقی
 BACHEUX
 مناطق تاكستانی گویند اراضی تاك دار حاصلخیز
 BOURGOGNE
 مناطق ژرف دریایی 200 تا 2000 متر ژرفا دارد
 BATHYAL
 منحنی عیار سنجی
 BUFFER CURVES
 منطقه ای كه سطح طغیان آب تا 1/5 متر است
 BONTI ZONE
 منطقه باتلاقی، منطقه مرطوب
 BACOUS
 منطقه عمقی
 BATHYDRIC ZONE
 منطقه كمربند گرانیتی، قلمرو كمربندی ناحیه گرانیتی
 BELT OF GRANITIC COUNTRY
 منطقه مردابی وباتلاقی ومرطوب
 BERYE
 منظره معدنی كه سنگ های سازنده آن به صورت پرتگاه بوده و قسمت انتهائی آن مسطح و هموار است.
 BAUS
 منفذ و سوراخی كه رس پلاستیكی استخراج می كنند
 BARDEIRO
 منفذ، سوراخ
 BOUET
 مواد متراكم و سفت و آهن دار كه به صورت گرد و مدور می باشد
 BALL
 مواد و مصالح لازم حفاری
 BORING PLANT
 مورن های دیواره ای، بخرفت های محصور
 BOULDER WALL
 میكای سیاه یا بیوتیت
 BIOTITE
 ناحیه ای كه خوب آبیاری نشده است
 BADLY WATERED DISTRICT
 ناحیه باتلاقی زمین های باتلاقی چرب دار
 BONNO
 ناحیه پشت ساحلی
 BACKLAND
 ناحیه طغیانی كه حداكثر یك متر آب دارد
 BOKLE
 ناحیه لند شامل جنوب غرب اقیانوس اطلس می باشد كه دارای اراضی ماسه ای و سرشار از اكسید های آهن است
 BRANA
 ناهممواری، پیچ وخم
 BARRANCH
 نشانه افق خاكی كه غنی از عنصر كلسیم می باشد
 BCa
 نشانه افق های خاك كه عمل صافی و فیلتراسیون در خارج از محدوده اتفاق می افتد
 BAC
 نشانه خاك های مرطوب وكاذب كمرنگ
 Bg
 نشانه و علامت افق خاكی كه غنی از سسكیوكسید باشد
 BRY
 نشانه و علامت افقb خاك كه غنی از مواد رسی باشد
 BT
 نقاط لغزنده جاده كه بر سطح صخره قرار دارد
 BROCHET
 نقشه هائی كه اندازه گیری عمق دریاها را نشان می دهد
 BATHYMETRICAL CHART OF THE OCEANS
 نگاه كنید به :bard
 BART
 نگاه كنید به :bardeiro
 BARDIERE
 نگاه كنید به baume
 BARME
 نگاه كنید به بولین
 BOURBAINE
 نگاه كنید به: palta
 BALTA
 نگاه كنید به:Tourbiere
 BASICILINE
 نوار سیاه، از اقسام Knick نازك كه بوسیله هوموس رنگی شده است
 BALCK TAPE
 نوار كوچك زمینی كه بین دوشیار شخم اولیه قرار گرفته است
 BORIONURE
 نوع تخته شخمی كه دراز وتنگ وبرآمده می باشد
 BILLON
 نوع خاك سیاه با كلوخه های بزرگ كه در قسمت های عمیق خاك با تراكم آهك همراه می باشد
 BADOB
 نوع خاك كمرنگ كه میانگین خاك های لسی وخاك های چرنوزیوم بلوطی رنگ است
 BELAZION
 نوع دستگاهی كه برای مطالعه جانوران كوچك (میكروفون) موجود در خزه های خاك وضمناً در خاك های بدون خزه مورد استفاده قرار می گیرد
 BERLESE CORRIE
 نوع رس سفید رنگی كه برای ساختن ظروف سوراخ دار كه در آن مایعات را به روش تبخیر سرد می كنند
 BUCAROS EARTH
 نوعی خاك باتلاقی كه پس از خشك شدن برجای می ماند
 BAREN
 نوعی خاك باتلاقی كه پس از خشك شدن برجای می ماند
 BARENC
 نوعی خاك رس قوی، سرد، كپه وپشته مانند
 BOULOISE
 نوعی خاك رسی كه در كناره مرداب ها وباتلاق ها دیده می شود
 BAMBO
 نوعی خاك سفید و یكی از اقسام خاك های سروزوم
 BIELOZEM
 نوعی خزه را گویند كه به عنوان جاروب از آن استفاده می كنند
 BRANDE
 نوعی دولین تقریباً به طول 100 وبه عرض 8 متر
 BOGAZ
 نوعی رس خوشبو
 BUCARO

 

 

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 22
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.