مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 25

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 25 عرضه شده است.

 

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 25
 شارنوكیت، از سنگ های ماگمایی با رخساره گرانیتی یا گرانیت گنایسی
 CHARNOKITE
 شازموفیت، گیاهانی كه در درز و شكاف سنگها زندگی می كنند
 CHASMOPHYTE
 شامل اجسامی می باشند كه دندانی شكل بوده و اندازه آنها معمولاً یك میلمتر بوده و تنها به صورت سنگواره یافت شده است
 CONODONTES
 شامل موادی است كه به مقدار كم جهت اصلاح ساختمان خاك می افزایند
 CONDITIONER
 شاموزیت
 CHAMOSITE
 شبكه، نوع دیاگرامی را گویند
 CANEVAS
 شبه بلور، ماده ای كه حالت بلور را دارد
 CRYSTALLOID
 شبه كلریت
 CHLORITOID
 شخم زنی، زمین قابل گشت
 CHARRUAGE
 شخم سطحی
 CHERFOUIR
 شخم سطحی، زمینی كه تازه به زیر كشت در آمده است
 CHERBOTTAGE
 شطرنجی
 CHECKING
 شكستگی روشن
 CLEAN FRACTURE
 شكستگی صدفی، دارای سطح شكستگی صدفی
 CONCHOIDAL FRACTURE
 شكستگی متراكم
 COMPACT FOACTURE
 شكستگی مخروطی شكل
 CONICIAL FRACTURE
 شمع ماتیو، دستگاهی كه برای مطالعه رطوبت خاك های ثابت واتوكتون به كار می رود
 CANDLE MATHIEU
 شور، دریاچه نیمه عمیقی كه آب آن بسیار شور بوده وشدت تبخیر زیاد است
 CHOR
 شوره شیلی، سالیتر شیلی، نیترات پتاسیم شیلی
 CHILIAN SALTPETERE
 شیار كوچكی كه پس از شخم زدن در بین ساقه های مو پدید می آید
 CHAVAILLON
 شیار یا گودالی كه در اثر رعد وبرق در مزرعه بوجود می آید
 CHASSERO
 شیارهای خاكی را گویند كه برجسته می باشند، برآمدگی بین دو قطعه زمینی كه علامت گذاری یا میخكوب نشده است
 CHEVAU
 شیب تند، ریزش، سقوط، تندآب
 CHUTE
 شیب تند و بدون درختی كه مكان مناسبی برای سقوط بهمن می باشد
 CALANCO
 شیب قاره ای، حاشیه قاره ای
 CONTINENTAL SLOPE
 شیب، پناهگاه
 CALA
 شیبی كه رنگ سوخته ای دارد
 CHOUPLEK
 شیس های لوحی
 CLAY SLATE
 شیست
 CISTE
 شیست بلورین، نوعی شیست سنگی می باشد كه از ورقه های نازك و منظم تشكیل شده است.
 CRYSTALLINE SCHIST
 شیست زغالی، شیستی كه محتوی تركیبات زغال سنگی است
 CARBONIFEROUS SHALE
 شیست كالمین دار، شیل های كالمین دار
 CALYMENE SCHIST
 شیست كلریكی، شبیت های كلریت دار
 CHLORITE SCHIST
 شیست مس دار، به سنگ های شیستی گفته می شود كه محتوی تركیبات مس هستند
 COPPER SLATE
 شیست های محدب
 COFFINE
 شیلی، لایه كلرورها، سولفات های سدیم در رگه ها و معادن نیترات سدیم
 CONGELO
 شیموسنتز، شعبه ای از علم شیمی بوده كه به مطالعه تهیه تركیبات مواد كانی به خصوص مواد آلی احتصاص دارد
 CHEMOSYNTHESIS SYNTHECTIC CHEMISTRY
 شیمی، دانشی كه از تركیب اجسام بحث می كند
 CHEMISTRY
 صندوقه
 CAISSON
 ضریب پپتیزاسیون
 COFFICIENT OF PEPTISATION
 ضریب پورشه، ضریب نفوذ پذیری پورشه
 COFFICIENT OF PORCHET
 ضریب تغییرات
 COEFFICIENTOF VARIATION
 ضریب ذخیره
 COEFFICIENT OF STORAGE
 ضریب لزجت، ضریب لزوجت، ضریب عددی كه مقاومت یك مایع را به هنگام جریان یافتن اندازه می گیرد
 COEFFICIENT OF VISCOSITY
 ضریب نفوذ پذیری
 COFFICIENT OF PERMEABILITY
 ضریب هدایت آبی
 COEFFICIENT OF CONDUCTIVITY
 ضریب، نسبت تنش های اصلی در نقطه ای از جرم خاك
 COEFFICIENT
 طبقه بندی خاكدانه ها در خاكشناسی
 CLASSIFICATION AGGREGATE
 طلای درشت، طلای پست
 COARSE GOLD
 طلای مركب
 COMBINED GOLD
 طیف پیوسته
 CONTINOUS SPECTRUM
 ظرفیت آبراهه
 CHANNEL CAPACITY
 ظرفیت جریان آب، گنجایش جریان آب
 CAPACITY OF STREAM
 عاملی كه باعث گل آلود شدن آب یا بركه می گردد
 CHIFE
 عایق، پایدار، عایق، مقاوم
 CONSTANT DIELECTRIC
 عدد موئینه ای
 CAPILLARY NUMBER
 علامت اختصاری آن cu وزن اتمی آن 63 عدد اتمی آن 29
 COPPER
 علامت خاك رس در كشور های انگلیسی زبان
 cb
 علامت شیمیایی سلتیوم
 CT
 علامت شیمیایی عنصر منیزیوم
 CS
 علامت مارك بلژیكی كه در مورد مخلوط دانه دار مانند گل سفید + نمك آمونیاك
 CALCIAMMON
 علف یخ، پوشش نباتی محیط های بسیار سرد و یخبندان كه هرگز آب نمی شوند
 CRYOPHYTIE
 عمق بحرانی
 CRITICAL DEPTH
 عمل آوردن یا نگهداری بتون
 CURING OR MATURING
 عمل خرد كردن، خرد كردن
 CONCASSAGE
 عمل یخ بستن
 CRYERGY
 عملكرد لوله های موئین
 CAPILLARY ACTION
 غار زدن به شكل غار درآمدن، یخچال ضمن حركت، سطح زمین را حفر كرده و اشكالی به شكل غار به وجود می آورد
 CALVING
 غارهای مناطق كارستی
 CHANTOIR
 غلظت، میزان ماده در واحد حجم را گویند
 CONCENTRATION
 غلظت بحرانی
 CRITICAL CONCENTRATION
 غلظت بحرانی تعادل
 CRITICAL CONCENTRATION EQUILIBRIUM
 غلظت یون های هیدرژن
 CONCENTRATION OF INOS H
 فازی های سیمرین
 CIMMERIA PHASE
 فرسایش، خوردگی
 CORROSION
 فرسایش كانالی
 CHANNEL EROSION
 فرسایش كنونی و معاصر
 CONTEMPORANEOUS EROSION
 فرماسیون و شكل بلورخواه در محیط طبیعی ویا مصنوعی باشد
 CRYSTALLOGENESE
 فرود آوردن، پائین آوردن
 CALAR
 فرورفتگی زمین
 CANCHE
 فرورفتگی های بین تپه های ماسه ای را گویند كه اغلب در اثر جریان های آبی به وجود می آید
 CHARRIN
 فسیل درختی كه در لجن یا باتلاق و یا در درون ماسه های دریائی یافت می شود
 COUERON
 فشرده، فشرده كردن، متراكم
 COMPACT
 فضای كشت نشده
 COUARD
 فضای هموار وآزاد
 CANCHA
 فضله، رس مدفوع
 CAGA
 فنر مارپیچی، فنر حلقه حلقه
 COIL SPRING
 فنر مخروطی
 CONICAL SPRING
 فیلم سینماتوگرافیك
 CINEMATOGRAPHIC FILM
 قابل تبدیل به آهك، سنگ های آهكی كه در حرارت های بالا به كربنات كلسیم تبدیل می گردد
 CALCINABLE
 قابلیت حل گازكربنیك
 CARBONIC SOLUBILITY
 قارچ، ‌قارچ ها
 CHAMPIGNOUS
 قاره، خشكی، در زمین شناسی و ژئوفیزیك به سپرهای بزرك برآمده زمین گفته می شود
 CONTINENT
 قالب، جعبه، گودال، گودالی را گویند كه سنگ و سنگریزه های مزرعه را در آن جمع می كنند
 CASE
 قسمت انتهائی مزرعه شخم شده ای را گویند
 CHAINTRE
 قسمت سطحی تاكستان را گویند كه شیب تند دارد
 CHARDA
 قشر آهكی طبقه سخت شده بوسیله كربنات كلسیم
 CALCAREOUS CRUST
 قشر خاك، سطح بیرونی خاك را گویند
 CROSSE
 قشر خاكی كه با بیل جابجا می كنند
 CAUCHEE
 قشر خاكی كه بوسیله یخبندان سخت و سفت شده است
 CRSUT
 قطعات خاكی كه در اثر شخم زدن بوسیله گاو آهن از زمین كنده می شوند
 CHISELED EARTH
 قطعات نامنظم گدازه های آتشفشانی بر روی روانه های ولكانیكی را گویند
 CHEYRE
 قطعه سنگ، پاره سنگ، قطعه خاك
 CIRCUIT
 قلاب، آلت آهنی كه از یك یا از نقاط متعدد دارای خمیدگی است
 CROC
 قلوه سنگ، سنگ مربعی شكل
 CAYRE
 قلوه سنگ، پاره سنگ
 CHARVERON
 قلوه سنگ، پاره سنگ، ماسه سنگ های نوك تیز
 CODINA
 قلوه سنگ ریز، سنگریزه های گرد و مدور
 CALCULUM CAUCULUS
 قلوه سنگ گرد و مدور
 CODOL
 قلوه سنگ های سیلیسی كه بوسیله تركیبات آهن به یكدیگر چسبیده وافق سخت و متراكم را پدید آورده است
 CHAMERON
 قلوه سنگهائی كه به اندازه تخم كبوتر هستند
 COLOMBAIRE
 قله نوك و ذره كوه
 CALAN
 كابرریت، نوعی سنگ آتش زنه ای كه بوسیله ماده شیری رنگ پوشیده گردد
 CABRERITE
 كاتافورز، برق بردی
 CATAPHORESIS
 كاتاكلاستیك، خرد شدن و پودر شدن یك كانی در اثر تنش
 CATACLASTIC
 كاته تومتر
 CATHETOMETER
 كاتیون، یون مثبت
 CATION
 كادت، سنگ های ممبز و منظمی كه در سنگفرش خیابان ها مورد استفاده قرار می گیرد
 CADET
 كادمیم
 CADMIUM
 كارا، جنس گیاهی از گروه كاروفیت ها
 CHARA
 كاردیوسراس، از فسیلی های آمونیت دوره ژوراسیك بالایی
 CARDIOCERAS
 كاردیولا، از صدف های دوكفه ای دوران اول (دوره های سیلورین تا دوونین)
 CARDIOLA
 كاركارودن، كوسه ماهی فسیلی كه سنگواره آن ازكرتاسه تا حال وجود دارد.
 CARCHARODON
 كارلسباد
 CARLSBAD
 كارن
 CARINA
 كارن، ‌اصطلاحی است كه كه به بخش های سخت بدن برخی از حیوانات گفته می شود كه دارای ستیغ كشیده و راست می باشند
 CARENE
 كارنالیت
 CARNALLITE
 كاروفیت ها
 CHAROPHYCEAE
 كاشالونگ، اوپال مرواریدی
 CACHALONG
 كافت دار، اشكال درز و شكاف دار
 CREVASSEMENT
 كالامیت، از انواع دم اسبیان دوران اول زمین شناسی كه بصورت درختان بلندی بوده اند كه همراه با سرخس ها و پنجه گرگیان تشكیلات زغال سنگی كربونیفر به وجود آورده اند
 CALAMITE
 كالامین، كالامین یا سیلیكات روی، یكی از كانی های متبلور سیستم اورترومبیك با فرمول شیمیائی كه به اشكال مختلف متبلور می شود
 CALAMINE
 كالامین، اكسید آهنی است كه پس از گرم كردن آهن با فولاد در محیط اكسید كننده در سطح آن تشكیل می شود
 CALAMINE
 كالاوریت، نام نوعی از كانی است
 CALAVERITE
 كالاون آون، چاه های طبیعی مناطق كارستی با دیواره های تند و خشن را گویند
 CALAVEN
 كالدرا، فرورفتگی آتشفشانی
 CHALDERA
 كالدریا، فرورفتگی آتشفشانی
 CALDERA
 كالسدوئن (فیبری، كلیه ای، چكیده ای لایه ای می باشد )
 CHALCEDONY
 كالسدوئن قرمز رنگ، رنگ آن در اثر وجود تركیبات اكسید آهن است
 CARNELIAN
 كالسی رودیت، سنگ آهكی كه از تجمع قطعات شكسته شده جانوران بوجود می آید
 CALCIRUDITE
 كالسی مورف، خاكهای غنی از كربنات كلسیم دار را می گویند
 CALCIMORPHIC
 كالكرت در خاك شناسی به نوعی از كنگلومرائی گفته می شود كه بوسیله سیمانی از آهك و تحت تاثیر آب های نفوذی تشكیل یافته و اغلب دارای روبان و پوسته های آهكی است
 CALCRETE
 كالكوپیریت
 CHALCOPYRITE
 كالكوپیریت
 COPPER PYRITES
 كالكوفیل به عناصر شیمیایی گفته می شود كه به آسانی گوگرد را در خود حل می كنند
 CHALCOPHILLITE
 كالكولیت، با سیستم مربعی
 CHALCOLITE
 كالكونیتر، كود دانه ای متمایل به سبز مخروط با كربنات كلسیم و نیترات آمونیوم
 CALCONITRE
 كالونه، نوعی پوشش گیاهی اریكاسه ها
 CALLUNAIE
 كالیپونل ها
 CALPIONELLAE
 كامبرین، یكی از سیستم های دوران اول می باشد
 CAMBRIAN
 كامپانین، یكی از آشكوب های كرتاسه بالائی
 CAMPANIAN
 كامفیت، جوانه هوائی گیاهانی كه از سطح خاك كمتر از 25 سانتیمتر بلندی دارند
 CHAMEPHYTE
 كانادائی، خاكی كه از واریزه های مواد آلی تشكیل یافته است
 CUMULOSE
 كانال، نهرسازی، ایجاد كانال كردن
 CANALIZE
 كانال انحرافی
 CHANTEPLEURE
 كانال كوچك، مجرای باریك
 CANALICULUS
 كانال، ترعه
 CHANNEL
 كانت یا مجرای بستر زهكش، گودال كوچك كه اغلب سنگفرش شده است
 CUNETTE
 كانتون، پیشوند نام بسیاری از مكان هائی كه پرندگان و سایر حیوانات در آن مشغول آوازه خانی هستند
 CANTON
 كانسنگ مركب، كانسنگ مركب
 COMPLEX ORE
 كانسنگ های كربنات دار، كانسنگ آهك دار
 CARBONATE ORE
 كانیون های زیردریائی
 CANYON SUB MARINE
 كاو، مقعر، فرورفتگی
 CONCAVE
 كاهش حجم با افزایش واحد فشار یكسان
 COMPRESSIBILITY
 كبالت، فلزی است سفید چكش خوار، بصورت خالص یافت نمی شود
 COBALT
 كپه سنگ های انباشته در مزرعه
 CAYDE
 كتوژن
 CHTHOGENE
 كتونیوس
 CHTHONIOS
 كد استوالد، رمز استوالد
 CODE OF (OSTWALD)
 كراتوژن، محدوده جابجائی امروزی زمین به وسیله كراتون ها
 CRATOGENE
 كراتون، بخش های وسیع وثابت قلمروهای قاره ای كه در نقطه مقابل مناطق غیر ثابت و ناپایدار زمین قرار دارند
 CRATON
 كرئودونت، فسیل، پستانداران گوشتخواری كه اجداد گربه سانان وسگ سانان امروزی بودند
 CREODONTE
 كربن، یكی از عناصر بوده جرم اتمی آن 12 وتشكیل كربن خالص والماس را در طبیعت می كند
 CARBON
 كربن 14 ایزوتوپ سنگین ورادیواكتیو كربن كه جرم اتمی آن 14 بوده و در مطالعات دیرینه شناسی وزمین شناسی سن مواد را از روی آن تعیین می كنند
 CARBON 14
 كربن دار
 CARBONACEOUS
 كربنات
 CARBONATE
 كربنات های قلیائی
 CARBONATE ALKALI
 كربناته شدن
 CARBONATION
 كربناته شدن
 CARBONATATION
 كربناتیت، سنگ های كربنات دار كه دارای منشاء آتشفشانی می باشند
 CARBONATITE
 كربنیزه شدن، تبدیل یك ماده كربن دار به كربن بوسیله اجزا تشكیل دهنده آن
 CARBONIZATION CHARRING
 كرتاسه، در زمین شناسی به آخرین دوره دوران دوم گفته می شود.
 CRETACEOUS
 كرم علامت اختصاری cr
 CHROME
 كرم علامت اختصاری cr
 CHROMIUM
 كرومیت، از گروه اسپینل ها كه می تواند محتوی منیزیوم نیز باشد
 CHROMITE
 كرون سدیت، از انواع كائولینیت
 CHRONSTEDITE
 كرونوپدولوژی، بررسی دانش خاك شناسی در رابطه با عامل زمان
 CHRONOPEDOLOGY
 كرونوزون
 CHRNOZONE
 كرونوسكانس، سری خاك های گوناگونی كه هر یك نتیجه تكامل ژنتیكی سال های مختلفی است
 CHRONOSEQUENCE
 كرونولوژی، زمان سنجی، تاریخ شماری
 CHRNOLOGY
 كرونوواستراگرافی، مجموعه طبقاتی كه هر كدام معرف دوران های تاریخی معینی می باشند، چینه نگاری تاریخی
 CHRONOSTRATIGRAPHY
 كریپتوكریستالین، پنهان بلورین
 CRYPTOCRYSTALLINE
 كریستالوگرافی، مطالعه اشكال و ساختمان و ویژگی های بلور
 CRYSTALLOGRAPHY
 كریستوبالیت، از كانی های كاذب مكعبی و یكی از اشكال بلورین سیلیس sio2 واغلب در سنگ های آتشفشانی وجود دارد
 CRISTOBALITE
 كریسوپراز
 CHRYSOPRASE
 كریسوتیل
 CHRYSOTILE
 كریوپدومتر، دستگاهی كه توسط آن اندازه گیری عمق و ارتفاع خاك های یخ بسته در مكان های مشخص و ثابت امكان پذیر است
 CRYOPEDOMETRE
 كریوتورباسیون، جنبش ها وحركات ماده ای در درون خاك ها را گویند
 CRYOTURBATION
 كریوستاتیك، موضوعی كه رابطه مستقیم با بزرگترین جریان های سرد سطح زمین را دارد
 CRYOSTATIC
 كریوكارست، درزها و شكاف های زیرزمینی
 CRYOKARST
 كریوكونیت، گرد خاك بسیار ریزی كه بر روی یخچالها دیده می شود و رنگ آن تمایل به سیاه است
 CRYOCONITE
 كریومورف، فرم وحالتی كه در نتیجه عمل یخ بستن و آب شدن یخ ها حادث می شود
 CRYOMORPHE
 كشت اراضی زراعی
 CULTIVATION
 كشت حفاظتی
 CONSERVATION FARMING
 كشت در جنگل های تخریب شده
 CROPPING IN DESTROED FOREST
 كشت روشن
 CULTURAL CLEARING
 كشت سطحی، در جنگلداری روش كشت سطحی را گویند
 CROCHETAGE
 كشت گیاهان وجینی
 CLEANTILLED CROPS
 كشت نواری در امتداد خطوط تراز
 CONTOUR TERRACE
 كشت نهال در زمین بارخیز كه بافت خاك از دیدگاه شیمیایی مغایر با سنگ مادر است
 COLONIASATRICE
 كشت های سطحی خاك
 CRUTCH KEY
 كشتزار پهن وگسترده
 COULOUMINE
 كشتزارهای سنگلاخی با خاك های ضعیف
 CORROILLAS
 كشیدن گاو آهن در خاك، شخم زدن
 CHARUER
 كك سازی
 COKIG
 كلاستیك، آواری
 CLASTIC
 كلاكسونیان
 CALCTIONIAN
 كلامیدومورفیك، خرد ساختمان یا میكرواستروكتوری كه در آن هر ذره كانی موجود در خاك بوسیله یك حبه كلوئیدی احاطه شده است
 CHLAMYDOMORPHIC
 كلانودیا گونه گلسنگی كه باعث تثبیت شن شده و خاك های بسیار دانه ریز را تولید می كند
 CLADONIA
 كلاهك، درپوش، پوشش
 CAP
 كلر
 CHLORINE
 كلرلا، جلبك سبز
 CHLORELLA
 كلرور آهك
 CHLORIDE OF LIME
 كلرور پتاسیم
 CHILORURE DE POTASIUAM
 كلرور سدیم
 COMMON SALT
 كلرور كلسیم
 CHLORIDE OF CALCIUM
 كلروفیسه ها، جلبك های سبز
 CHLORPHYCES
 كلریت
 CHLORITE
 كلریت، این كانی از سیلیس و سیلیكات های آلومینیوم فقیر بوده به رنگ سفید بی شكل وآمورف وغنی از اكسید آلومینیوم می باشد
 COLLYRITE
 كلریتی شدن، یكی از انواع طرق تجزیه و دگرسانی كانی های سیلیكات موجود در سنگهای آذرین است
 CHLORITISATION
 كلستریدیوم، از انواع باكتری های كه عامل تثبیت ازت هوا در خاك است
 CLOSTRIDIUM
 كلسیت، كربنات كلسیم
 CALCITE
 كلسیم
 CALCIUM
 كلمین، از انواع پابرسران ( آمونوئیده ها) كه فقط در دوونین بالایی شناخته شده
 CLYMENIA
 كلوئید
 COLLOID
 كلوئیدی، چیزی كه خاصیت كلوئیدی دارد
 COLLOIDAL
 كلوخ، خاك
 CLOD
 كلوخ، خاك
 CLUMP
 كلوخه، ماده ای كه تولید كلوخه می كند
 CLUMP
 كلوخه دار، كلوخه هائی كه اندازه قطعات 2 تا 10 سانتیمتر می باشند
 CLUMPY
 كلیپاستر، از انواع خارپوستان كه پیدایش آن در ائوسن بالائی بوده ومخصوصاً در میوسن و پلیوسن نواحی مدیترانه نقش مهمی دارا بوده است
 CLYPEASTER
 كلیپنا
 CLYPEINA
 كلیماكس
 CLIMAX
 كلیماكسیك، محیطی كه در رابطه با كلیماكس است
 CLIMAXIC
 كلینكر، فرآورده هایی كه در موقع تهیه سیمان پرتلند حاصل می شود
 CLINCKER
 كلینوزوئیست
 CLINOZOISITE
 كلینوسكانس، سری خاك های متنوعی كه تكامل یكنواخت داشته و در دامنه های مختلف دیده می شود
 CLINOSEQUENCE
 كلینوكلر
 CLINOCHLORE
 كلیواژ، رخ
 CLEAVAGE
 كم شدن یك ماده غذایی، نارسائی، فقدان
 CARENCE
 كمپلكس شارنوكیتی
 CHARNOKITIC COMPLEX
 كمپلكس، مجتمع
 COMPLEX
 كمربند زغالی
 COAL BELT
 كناره ساحل، ناحیه ساحلی
 COAST COAT
 كناره های مزرعه را گویند كه شخم نمی شود
 CHAMBORD
 كنتاكت، تماس، عملی كه موجب تماس بین دو تشكیلات زمین شناسی می شود.
 CONTACT
 كنتاكت زاویه ای
 CONTACT OF ANGLE
 كنترل كردن، كاربری
 CONTROL
 كنكرسیون، تجمع موضعی بعضی از مواد بعضی از مواد شیمیائی از قبیل كربنات یا كلسیم با تركیبات آهن كه به شكل گره ها و دانه های سختی به ابعاد و شكل های گوناگون با رنگ های مختلف دیده می شود
 CONCRETION
 كنگرسیون های بزرگ آهك در خاك های چرنوزیوم كه بیشتر در اراضی كه حیوانات جونده مانند موش كور و یا آبدزدك زندگی می كنند تشكیل می گردد
 CROTOVINAS

 

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 25
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.