مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 26

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 26 عرضه شده است.

 

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 26
كنگلومرا، جوش سنگ
CONGLOMERATE
كنگلومرائی شدن
CONGLOMERATION
كوارتز چشم گربه ای
CATS -EYE QUARTZ
كوارتز لیموئی، كوارتز لیموئی و زرد رنگ و قیمتی
CITRINE QUARTZ
كوئلن كانتیداسه ها
COELANCATHIDACEAE
كوبلانسین، یكی از اشكوب های دونین
COBLENCIAN
كوپاژ مصالح متراكم شده
COMPACTED YARDS
كوپرولیت، بعضی از سنگ های آهكی سرشار از فضولات فسیلی سخت پوستان و بندپایان بوده و به صورت لایه های نازكی در درون سنگ های دیده می شود
COPROLITE
كودزائی، تولید كود
COPROGENESE
كودهای دانه ای
CRUD AMMONIAC
كودیاسه ها، از جلبك های سبز دریائی كه در عهد حاضر رخساره های فراوان ساحلی را تشكیل می دهند
CODIACEAE
كوردائیت ها
CORDAITES
كوردیریت
CORDIERITE
كوردیلر، طنابی
CODILLERA
كورندون، در سیستم رومبئدریك
CORINDON
كورندون، در سیستم رومبئدریك
CORUNDUM
كورنیتی شدن
CONRNITISATION
كوره آهنگری، تفاله آهن
CLINCKER
كوفرمان، گروهی از آنزیم فعال را گویند اغلب بافلزات همراه هستند
COFERMENT
كوكولیت، یكی از انواع سفید یا سبز رنگ كانی دیوپسید
COCCOLITE
كوكولیتفوریداسه ها
COCCOLITHOPHORIDACEAC
كولتی واتور
CULTIVATOR TILLER
كولتی واتور كانادائی، نوعی ابزار دندانه ای است كه برای سست و نرم كردن بخش سطحی زمین به كار می رود
CANADIA CULTIVATOR
كولوژل
COLLOGEL
كوندرول، اجسام كروی شكل سیلیكات دار
CHONDRULE
كوندریت، سنگ های شهابی كه محتوی توده های كروی شكل كانی های سیلیكاته یا فلزی باشند
CHONDRITE
كونولیت، به توده های آذرینی گفته می شود كه صدها متر قطر داشته و دارای كناره های نامنظم می باشند
CHONOLITE
كیتین زوئرها، ارگانیسم های كیتینی را گویند كه طبقه بندی نامشخصی دارند
CHITINOZOA
كیروتریوم، نامی كه به آثار و رد بعضی از خزندگان اطلاق می گردد
CHIROTHERIUM
گازكربنیك
CARBONIC GAZ
گالری های گودی شكل در سنگ های آهكی را گویند، غارهای آهكی
CRAYERE
گچ، گل سفید
CHALK
گذرگاه های كوچك بهمن
CIALANCIOUN
گردو
CALOT
گروه كوفولیت ها، به مجموعه كانی های سازنده سنگ های ماگمائی گفته می شود كه چگالی آنها كمتر از 2/77 می باشد
COUPHOLITES GROUP
گروهی از آمونیت ها را گویندكه در كرتاسه زیرین زندگی می كرده اند
CRIOCERATITEA
گروهی از سخت پوستان كه فقط بصورت سنگواره یافت می شوند از اردویسین تا پرمین زندگی می كرده اند
CYSTIDEA
گروهی از سخت پوستان مژه پای كه گونه معروف آن سرخاب یا كشتی چسب است
CIRRIPEDIA
گروهی از ماهیان دریائی كه شباهت فراوانی به دوزیستان داشته اند
CROSSOPTERYGIENS
گستره زمینی كه یك فرد می تواند شخم كند
CHARRUEE
گل آلود كردن
CHAIRBOUILLER
گل آلود كردن، زمین گل آلود
CROTTOUS
گل سفید
CHALK
گل سفید رس دار
CLAY CHALK
گل سفید یا آهك هائی را گویند كه از قطعات كوچك تشكیل یافته است
CREUYE
گنجایش جریان آب
CAPACITY OF WATERCOURSE
گنچایش، ظرفیت، مقدار
CONTENT
گودال بیشتر در خاك های مرطوب مشاهده می شود
CONQUE
گودال ریزشی
COLO
گودال زهكشی شده
CHAVESSINE
گل آلود كردن
CHAIRBOUILLER
گل آلود كردن، زمین گل آلود
CROTTOUS
گل سفید
CHALK
گل سفید رس دار
CLAY CHALK
گل سفید یا آهك هائی را گویند كه از قطعات كوچك تشكیل یافته است
CREUYE
گنجایش جریان آب
CAPACITY OF WATERCOURSE
گنچایش، ظرفیت، مقدار
CONTENT
گودال بیشتر در خاك های مرطوب مشاهده می شود
CONQUE
گودال ریزشی
COLO
گودال زهكشی شده
CHAVESSINE
 لس های نرم و ریزی كه بوسیله آب راسب می شوند
 CIENTO
 لس، لجن، گل و لای
 COULIN
 لوله گذاری یا لوله جدار چاه، وسیله ای برای پائین دادن و با پوشش دیواره چاه های لوله ای
 CASING
 ماده ای كه دارای آهك است
 CALCIC MINERAL
 ماده ای كه رس دارد
 CLAY
 ماده ای كه رس دارد
 CLAYEY
 ماده ای كه ساختمان آن دارای رنگ خاكستری است
 CINDERING
 ماده ای كه كربن دارد
 CARBURE
 ماده رنگین
 COLOURING MATTER
 مارن آهكی
 CALCAREOUS MARL
 مارن های سنگریزه دار قرمز رنگ
 CAPUNMARGO
 ماسه آهك، آهك ماسه دار
 CALCAREOUS SAND
 ماسه آهك دار، ماسه آهك داری كه محتوی ذرات آهك بوده وحد واسط ماسه های بشدت آهك دار وماسه های سیلیس دار می باشد
 CALCARIFEROUS SAND
 ماسه خرد شده، ماسه شكسته
 CRUSHING SAND
 ماسه درشت
 COARSE SAND
 ماسه درشت، ماسه های درشت و خشن
 COARSE SAND
 ماسه رستی، ماسه رس دار، ماسه چرب دار
 CLAYEY SAND
 ماسه سنگ زاویه دار، سنگ زاویه دار
 CHAFRE
 ماسه سنگ های پهنی را گویند كه در لابلای لایه های زغال قرار دارد
 COUARELLE
 ماسه سنگ های ماسه دار، سنگ های نوك تیز
 CAFRE
 ماسه سنگ، نوعی سنگ سخت و خاكستری كه زود ترك و شكاف برداشته و به پودر تبدیل می گردد
 CRAG
 ماسه های درشت، واریزه های كانی های فلدسپات ها و سایر كانی ها
 CHAPE
 ماسه های مخلوط سنگریزه های ساحل آبی
 CALCHLEX
 مامور ثبت و ممیزی املاك مزروعی و غیرمنقول
 CADASTRE
 ماهی آب زلال
 CATADRO MOUS FISH
 مبارزه بر علیه فرسایش، چوب های منشوری شكل را گویند
 CABRETTE
 مبارزه علیه فرسایش خاك
 COVER CROP
 متد استحكام
 CONSOLIDATION METHOD
 متد شامیناد، روش شامیناد، روشی كه مطابق آن مقدار اسیدهای هوموسی خاك را اندازه می گیرند
 CHAMINADE METHOD
 متراكم، بهم فشردگی
 COMPACITY
 مته دستی برای آزمایش خاك رس و خاك های معمولی كه بدون سنگریزه و پاره سنگ می باشند
 CLAY AUGER
 مجراسازی
 CHANNELLING
 مجرای نازك، كانال
 CANAL
 مجموعه اسید هومیك های قهوه ای را گویند كه كمتر با رس در ارتباط است
 COMPOSANT
 مجموعه اسیدهای هومیك خاكستری چسبنده به رس ها
 COMPLEX B
 مجموعه دگرسانی ویژه توده صخره های آهكی
 CALCAROUS PHENOMENON
 محدوده بركه ای كه در تمام فصلها دارای آب كم بوده و تقریباً خشك است
 COUAILLE
 محلول قوی، محلول متراكم
 CONCENTRATED SOLUTION
 محلول های كلوئیدی
 COLLOIDAL SOLUTION
 محلی كه پر از سنگ است
 CARROUTERE
 محیط كردن، محدود كردن، مشخص كردن
 CIRCUMM SCIRBE
 مخروط افكنه مركب
 COMPOUND ALLUVIAL FAN
 مخزن آب، منبع آب،
 CISTEREN
 مخلوط كلوئیدی، محلولی كه دارای كلوئیدهای بیشتری است
 COLLOIDAL MIXING
 مرداب بركه آب، گل لای لجن
 CASSE
 مرداب، مرداب قناری ها
 CANARDIERO
 مرمر آهك های سفید، مخطط سبز كمرنگ وگلسرخی ژوراسیك بالایی
 COURNIOL
 مزرعه سنگلاخی وسنگریزه دار
 CAMARGA
 مس دار
 COPPER BEARING
 معدن زغال سنگ
 COAL MINE
 معدن زغال سنگ
 COLLIERY
 مغاك، غار
 CARAFON
 مقاومت در مقابل خرد شدن واكنش در برابر خرد شدن
 CRUSHING STRENGTH
 مقطع احجار قیمتی، برش سنگ گران بها، مقطع جواهر
 CUTTING
 مكان برهنه و عقیم، سطح فرسایش یافته و مسطح كه اغلب دارای پوشش گیاهی از نوع بوته ای و درختچه است
 CALMA
 مكان پر از سنگ
 CHAILLOCHOU
 مكان سنگلاخی
 CARROC
 مكان و زمین سوخته به وسیله آتش یا بر اثر تابش نور خورشید را گویند
 CREMAT
 مكان و زمین سوخته به وسیله آتش یا بر اثر تابش نور خورشید را گویند
 CREMAU
 مكعب، صخره ای كه به شكل پرتگاه است
 CUBE
 مكعبی
 CUBIC
 مكعبی
 CUBICAL
 مكعبی سان
 CUBOIDE
 ملاط متمركز، ملاط سخت، ملاط پشت مستقیم
 CONCENTRATION MORTAR
 مناطق گچی كه سفید وگل آلود است
 CHALK CRETACEOUS
 منافد و سوراخ هائی كه در اثر جریان های آبی در اراضی سست و نرم بوجود می آید
 CHAVAROUT
 منحنی میزان
 CONTOUR LINE
 منطقه آهكی، سنگ آهك
 CALAR
 منطقه ای كه گل سفید یا آهك استخراج می كنند
 CHOURINE
 منطقه فشاری، منطقه فشرده شده
 COMPRESSION ZONE
 منطقه موئینه ای
 CAPILLARY ZONE
 منفذ
 CLOT
 مواد بلورین سنگ های آتشفشانی
 CRYSTALLITE
 مواد سازنده اصلی سنگ ها
 CHEMICAL COMPOSITION OF ROCKS
 مواد سوختنی خاك
 COMBUSTIBLE MATERIAL OF SOIL
 موئین، لوله های استوانه ای موئینه داری را گویند كه قطر لوله های آن كوچكتر از 500 میكرون یعنی 0/5 میلیمتر است
 CAPILLARY
 موئینگی پایدار
 CAPILLARY CONSTANT
 موج سرما، موج سرمائی
 COLD WAVE
 مور قشری، مور پوسته ای
 CRUST MOR
 مور كوب روژن دار، مور حاصل از مواد كود دار
 COPROGENE MOR
 مور نهان زاد
 CRYPTOGAMIC MOR
 مورشیمیائی، موركلوئیدی با منشاء ‌شیمیایی تولید شده در افق Bخاك های پودزولی هوموس دار یا در تورب های اسیدی
 CHIMOGENE MOR
 موقعیت حفره ها و سوراخ های موجود در معدن، سوراخ معدن
 CUT HOLE
 میدان وسیع، دشت پهناور سیلیسی و ماسه ای
 CAMPING CAMPUS
 میزان الحراره صدزینه ای، دماسنج صد زینه ای، گرماسنج صد درجه ای
 CENTIGARDE THERMOMETER
 ناحیه زغال سنگ دار، منطقه زغال خیز
 COAL FIELD
 نسبت كربن بر ازت
 C/N QUOTIENT
 نفت خام
 CRUDE NAPHTHA
 نفت خام، حالت خمیری یا مالت ها را گویند
 CRUDE PETROLEUM
 نفت زغالی، نفت حاصل از زغال سنگ
 COAL NAPHTHA
 نفت قفقازی
 CAUCASIAN PETROLEUM
 نقدگر، نقاد، ارزیابی خاك یك منطقه نسبت به به چیز دیگر می شود
 CRITIC
 نقشه توپوگرافی، نقشه هائی كه دارای منحنی های میزان می باشند
 CONTOUR MAP
 نقطه كوری، اجسام و موادی فرومغناطیسی در درجه حرارت های مخصوص گرم می شوند كه نقطه كوری نامیده می شود و سنگها در این دما خاصیت آهن ربائی خود را از دست می دهند
 CURIE POINT
 نگاه كنید capillarite
 CAPILLARY ASCENSION
 نگاه كنید به capillaire
 CONSTANT
 نگاه كنید به norme
 C.I.P.W
 نگاه كنید بهcalcaire coralline
 CORALLIAN
 نگهداشت موئینگی آب، ذخیره موئینگی آب
 CAPILLARY RETENTION
 نمك تجارتی
 COMMERCIAL SALT
 نمودار، گرافیك
 CHART
 نوع هوموس ملایم و نرمی كه همراه فضله ها و مدفوعات حیوانات كوچك كه در سطح یا لایه های بسیاری سطحی خاك زندگی می كنند وجود دارد
 COPROMULL
 نوعی آمفیبول آبی كه حدواسط بین كانی ریه بكیت و گلوكوفان را گویند
 CROSSITE
 نوعی از خاك های قرمزی كه بر روی سنگهای بازالتی دشت و لای دیده می شود
 CHIROL
 نوعی از خاكسترهای جنگلی كه سرشار از پتاس بوده و پس از آبشوئی در صنعت شیشه سازی مورد استفاده قرار می گیرد
 CHARREE
 نوعی از قارچ كه برای افزایش فسفات خاك به كار می رود
 CUNNINGHAMELLA
 نوعی تخته سنگ، تخته سنگ صدادار
 CLIQUART
 نوعی خاك پودزولی است
 CRYPTOPODZOL
 نوعی خاك كه بوسیله آب و ارگانیسم های تخریب شده تشكیل می گردد
 CHITIN GYTTJA
 نوعی سدی را گویند كه مواد سازنده آن از قلوه سنگ های خالص تشكیل یافته و دیواره های آن از بتون ساخته شده وبشكل قفس می باشد
 CRAB DAM
 نوعی سنگ بلور كوارتز كه به رنگ زمرد و یا قهوه ای تیره می باشد
 CAIRNGORM
 نوعی فرماسیون فشرده گیاهی از نوع بوته ای ودرختچه ای كه اغلب بر روی خاك های سیلیسی ودر اقلیم های مدیترانه ای می روید
 CHAPARRAL FYNBOSCH
 نوعی كانی را گویند كه از تركیب آهن و فسفر بوجود آمده است
 CACOXENITE
 نوك صخره ها، قسمت انتهایی پرتگاه ها
 CUGULHA
 نوك و قله صخره، برآمدگی خاك
 CHAR
 نهان رنگ، مول تقریباً‌ غیر قابل رویت می باشد
 CRYPTO MULL
 نهانزادان، گروه بزرگی از گیاهان كه گل ندارند به همین جهت جز گیاهان پست تقسیم بندی می شوند
 CRYPTOGAMIA
 نهر، شكاف زمین، باتلاق
 COUASSE
 نهشته ای آواری دانه ریز كه در اثر جریان های كرانه ای حمل شده است
 CONTOURITE
 نی های كاشته شده
 CANABIERO
 نیرو سنج موئینه ای
 CAPILLARIMETER
 نیروی كویولیس، نیروی محركه ای كه به بدنه اجسام مانند هواپیما در اثر گردش زمین وارد می شود
 CORIDLIS FORCE
 نیروی گریز از مركز
 CENTRIFUGAL
 نیمرخ تعادل، جریان سیلابی را گویندكه سبب پائین آمدن شیب با مواد سازنده اش از بالادست به بخش پائین دست می شود.
 COMPENSATION PROFILE
 نیمرخ كمپلكس
 COMPLEX PROFILE
 وابسته به مغز سر
 CEPHALIC
 واحد كالری متری
 CALORIMETRIC UNIT
 واریزه
 CHERINES
 واریزه، نهشته های واریزه ای
 COLLUVIUM
 واریزها، مكانی كه پر از سنگ های بزرگ برهنه و لخت است
 CANCHAL
 واریزهای كوچك سنگی
 CASSILHA
 واژه آنگولائی، از انواع خاك های سرخ مناطق ساوان مقدار رس آن حدود 50% وتكامل خوبی پیدا نكرده است
 CUIMA
 واژه افسانه ای واسطوره ای
 CYBELE
 واژه لهستانی، زمین سیاه خاك های سیاه، چرنوزیوم
 CZARNOZIEM
 واكنش فشاری
 COMPRESSIVE STRENGH
 ویژگی های ارثی
 CHARACTERISTIC
 هم ارز وزنی
 COBINING WEIGHT EQUIIONIQUE POINT
 همرفت، كنكوسیون
 CONVECTION
 هنر سرامیك سازی، هنر كوزه گری
 CERAMICS
 هوای سرد
 COLD WEATHER
 هوموس دانه درشت، مول دانه درشت
 COARSE MULL
 هیدراكسید سدیم، سود سوز آور
 CAUSTIC SODA
 یارد مكعب
 CUBIC YARD
 یخ سنگ فلوئور طبیعی آلومینیوم و سدیم است
 CRYOLITHE
 یخ كره، قسمتی از سطح زمین كه بطوردائمی پوشیده و غیر پوشیده از یخچالها است
 CRYOSPHERE
 یخبندان مخصوصی كه در بعضی از انواع خاك اتفاق افتاده و موجب خشك شدن خاك می گردد
 CHANDELURE
 یكی از انواع خاك های رسی تالك دار كه در صنایع سفالگری و كوزه گری مورد بهره برداری قرار می گیرد
 COLUMINE
 یكی از انواع خاك های رسیكه در صنعت كوزه گری مورد استفاده قرار می گیرد
 COLUBRINE
 یكی از طبقات دوران چهارم می باشد كه با دوره بین یخچالی گونر-میندل مطابقت دارد.
 CROMERIEN

 

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 26
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.