مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 29

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 29 عرضه شده است.

 

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 29
 حفره و گودالی كه در اثر سقوط بهمن بر روی زمین ایجاد می شود
 EKHAVAUE
 حوضه رسوبی كم اكسیژن
 EUXINIC BASIN
 خارپوستان
 ECHINODERMATA
 خارج قسمت بارش گرمایی آمبرژه
 EMBERGER. PLUVIOTHERMIC-  QUOTIENT
 خارداران
 ECHINOIDEA
 خاك آنورمال، آتشفشان خاموش
 EXTINCT VOLCANO
 خاك ابتدایی، خاكهای خام
 ELEMENTARY EARTH
 خاك الوویال
 ELUVIAL SOIL
 خاك انگلیسی
 ENGLISH. SOIL
 خاك انگلیسی
 ENGLISH. EARTH
 خاك شكل نیافته، خاك رویانی، خاك رشد نكرده
 EMBRYO SOIL
 خاك فاسد و غیر قابل بارور
 EARTH SPOIL
 خاك فرسایشی، خاكهای تحلیل رفته
 EROSION SOIL
 خاك فرسوده، خاكهای فرسایش یافته
 ERODED SOIL
 خاك محیطی
 ECTODINAMORPHIC SOIL
 خاك مصنوعی
 ESGROND PLAGGENBODEN
 خاك یا تپه شاهد های چمنی
 EARTH MOUND
 خاكریز، كوره، دیواره، سد حفاظتی
 EMBANKMENT
 خاكریز-پشته، سد
 EMBANKMENT FILL
 خاكهای جوان كه در آغاز مرحله پدوژنز تشكیل می گردد
 EMBRYONNAIRE
 خاكهای راندزین اصلی با ویژگیهای مشخص
 EURENDZINE
 خاكهای رسی خوب
 EUGLEY
 خاكهای محلی
 ELUVIUM
 خاكهایی كه در اثر عمل نیروهای درونی به وجود می آیند
 ENDODYNAMOMORPHE
 خاكهایی كه غنی از مواد آلی و الاستیكی است
 ELASTIC
 خروج، خارج شدن، دهانه خروجی كه گازهای اتشفشانی و یا آبهای گرم آبفشان از ان خارج می شود
 EVENT
 خشكی زایی، جنبشهای شاقولی پیوسته
 EPEIROGENY
 خوشكیدگی
 EXSICCATION
 در برگیری، كشش
 ENTRAINEMENT
 درز انبساط
 EXPANSION JOINT
 درصد سدیم تعادلی
 EXCHANGEABLE SODIUM PERCENTAGE (E. S. P )
 درون خواری، درون تغذیه ای
 ENDOTROPHE
 درون زاد، سنگهای درون زایی
 ENDOGENOUS
 دره های روزادی، دره اپی ژنیك، دره ای كه درسطح بسیار نزدیك زمین تشكیل شده است
 EPIGENETIC VALLEY
 دم اسبیان
 EQUISETALES
 دوره ژیلبرت، دوره گیلبرت
 EPOCH GILBERT
 دوره كامل تحول خاك
 EVOLUTION OF THE SOIL CYCLE
 ذرات ریز خاك
 EARTH FINE
 رابطه شرایط زندگی مشترك گیاهان
 ECOPHYTOCENOTIC
 رابطه گیاه و خاك
 EDAPHIC
 رخنمون نسبی سطح هموار یك سنگ گرانیتی
 ESSEMILLER
 رسانایی الكتریكی
 ELECTRICAL CONDUCTIVITY
 ریشه كردن، ریشه افشانی
 ENGRAINED ROOTING
 ریولیت دانه ریز
 EURITE
 زمین، خشكی
 EARTH
 زمین بذر افشانی شده
 EMBLAVURE
 زمین بكر، زمین خالص
 EARTH
 زمین پولیقون، خاكهای پولیقون
 EARTH POLYGON
 زمین شناسی تجربی
 EXPRIMENTAL GEOLOGY
 زمین لرزه
 EARTHQUAKE
 زمین لرزه، زلزله، پدیده های زمین لرزه
 EARTHQUAKE
 زمین، كره زمین، ارض
 EARTH
 زمینهای آبرفتی جدید كه تازه از زیر آب خارج شده اند و برای كشاورزی چندان مساعد نیست و بیشتر دارای خاكهای نمكی است و اغلب تیره اسفناجیان و مشابه آن می رویند
 ENGANE
 زمینهای باتلاقی
 EIGASSOUS
 زمینهای باتلاقی
 ECROULIS
 زمینهای دارای آلكالیدهای فلزی
 EARTY ALCALINO METAL
 زمینهای شیبدار و سست و نرم را گویند
 EGRAVAT
 زمینهایی كه در معرض تابش آفتاب قرار گرفته و مملو از خس و خاشاك است
 EYSAR
 زمینهایی كه دور آن پرچین و حصار كشیده اند، پرچینهای دیوار
 ENCLOSURE
 زمینی، خاكی، مالكیت قلمرو وسیع، موجودی كه در دشت زندگی می كند، انسانی كه در مزرعه یا در دشت زندگی می كند
 EARTHY
 زمینی، زیرزمینی، حفره، نقب
 EARTH
 زمینی كه دارای سنگهای كوچك و سنگریزه دار است
 EGROUETTE
 زیستمندانی كه در محیطهای متغیر اقلیمی می توانند زندگی كنند
 EURYTHERME
 ساختمان
 EDIFICATION
 ساختمان، بنا، كودهای متنوع را گویند كه به خاك می دهند
 EDOFOCE
 سایش، فرسایش دهنده مانند باد و آب
 EROSIVE
 سطح فرسایشی
 EROSION SURFACE
 سطح هم نیرو، سطح هم پتانسیل، سطح هم درجه
 EQUIPOTENTIAL SURFACE
 سفره سنگهای خروجی
 ERUPTIVE ROCK SHEET
 سنگ آذرین خروجی
 ERUPTIVE ROCK
 سنگ درون گیر
 ENCLOSING ROCK
 سنگ ریزه های آهكی را گویند كه چندان زیاد نیستند، دارای دو افق A وB می باشند
 EVOLUTION. RENDZINA
 سنگ زمرد، نوع سبز رنگ بریل
 EMERALD
 سنگ سرگردان
 ERRATIC BLOCK
 سنگ سمباده
 EMERY STONE
 سنگ عقاب
 EAGLESTONE
 سنگ عقاب
 EAGLESTONE
 سنگهای آذرین خروجی
 EXTRUSIVE ROCKS
 سنگهای آذرین خروجی
 EFFUSIVE ROCKS
 سنگهای اریتی، سنگهای اریتیك
 EURITIC ROCKS
 سنگهای اصلی (منظور سنگهای آذرین، رسوبی، دگرگونی)
 ESSENTIAL ROCKS
 سنگهای خروجی
 EXOGENOUS ROCKS
 سنگهای درونی
 ENDOGENOUS ROCKS
 سنگهای سرگردان
 ERRATIC BOULDER
 سنگهای سرگردان
 ERRATICS
 سیرك فرسایشی
 EROSION CIRQUE
 سیستم كلوئیدی، ماده ای كه شبیه امولوسیون است
 ENCLOSURE
 سینیت گلی رنگ مصری، نوعی سینیتی كه در مصر یافت می شود
 EGYPTIAN RED SYENITE
 شبه جزیره رودخانه ای
 EMBAYEMENT
 شخم بد را گویند
 EGAUBALER
 شكست بیرونی، اكستراكلاست
 EXTRACLASTE
 شكستگی صاف، هموار
 EVEN FRACTURE
 شكستن سنگریزه های زمین
 ECAILLOUCHER
 شكلی كه تحت تاثیر نیروهای خارجی قرار می گیرد
 ECTODYNAMOGENE
 شوره زدن
 EFFLORESCENCE
 شیب فرسایشی، سنگریزه فرسایشی
 EROSION TALUS
 شیب مؤثر
 EFFECT GRADE
 ضریب انبساط
 EXPANSION OF COEFFICIENT
 طغیان
 EGANNA
 ظرفیت كلی مبادله
 EXCHANGE TOTAL CAPACITY
 ظروف گلی، گل سفالی، ظروف سفالین
 EARTHENWARE
 عبوریابی خارجی
 EXTERNAL PIPING
 عقیق چشمی
 EYE AGATE
 علامت بارندگی آمبرگر
 EMBERGER INDICATION PLUVIOMETRIC
 عمل الكتروویسكوز
 ELECTROVISCOUS EFFECT
 عنصر
 ELEMENT
 غنی كردن، حاصلخیز كردن
 ENRICHMENT
 فرسایش
 EROSION
 فرسایش انتخابی
 ELUTRIATION
 فرسایش ستونی یا استوانه ای، سنگهای ستونی، سنگهای رگه ای یا ستونی و یا سنگهای شیبدار معادن
 EROSION COLUMN
 فرسایش مخفی
 EROSION CRYPT
 فرسایش مناطق خشك، فرسایش صحرایی
 EROSION DESERTIQUE
 فشار خاكی
 EARTH PRESSURE
 فلورا و فونای (گیاهان و جانوران) میكروسكوپی خاك .جامعه موجودات زنده خاك
 EDAPHON
 قابل تبادل
 EXCHANGEABLE
 قدرت انتشار
 EMISSIVE POWER
 قدرت مبادله ای، توان مبادله ای
 EXCHANGE POWER
 قسمتهای بسیار خارجی یك زنجیره ژئوسنكلینالی كه در میوژئوسنكلینالها تشكیل یافته اند، چنین نمونه های ژئوسنكلینالی فاقد افیولیتها بوده و متحمل پدیده های دگرگونی نشده اند
 EXTERNIDES
 قشری از نی جگن كه مانع تبخیر آب موجود در خاك است
 EMBOLAGE
 قطبهای اولر
 EULER POLES
 قطبهای اولر، قطب های اویلر
 EULERIAN POLES
 قوس خارجی، پشته بیرونی
 EXTRADOS
 كاتیون مبادله ای
 EXCHANGING CATION
 كربنات آهك ناخالص، به رنگ خاكستری یا متمایل به زرد، كدر، محتوی آلومین و سیلیس و مقدار كمی قیر
 EARTHY-MARL
 كرم سفید
 EARTH DAG
 كشت تخریبی
 EXHAUSTIVE FARMING
 كلمات پیشوندی است به معنای : روی، پهلوی، جلو، در میان، بیرون
 EP
 كلمات پیشوندی است به معنای : روی، پهلوی، جلو، در میان، بیرون
 EPI
 كلیماكس واقعی، درجه بندی واقعی
 EUCLIMAX
 كنده شدن دانه های سنگی در اثر اصطكاك
 EGROIGNER
 كنده كاری رویین
 EPIGLYPTIC
 كود
 EMADEMENT
 كوهستان
 EJELD
 كیفیت ارگانیسمها و جانداران ویژه آبی كه در محیطهای مختلف نمكی دریاها می توانند زندگی كنند.
 EURYHALIN
 گاز جوش
 EFFERVESCENCE
 گرماگیر
 ENDOTHERMIC
 گسترش، انبساط، انبساط حجم
 EXPANSION
 لیمون های جدید، لسهای بادی
 ERGERON
 ماده زمینی، ماده خاكی
 EARTHY SUBSTANCE
 ماسه بادی، ماسه های بادی
 EOLIAN SAND
 مبادله قلیایی
 EXCHANGEABLE BASE
 مته دستی برای آزمایش خاك رس و خاك های معمولی كه بدون سنگریزه و پاره سنگ می باشند
 EARTH AUGER
 مجتمع كاتیونهای تبادلی، مجموع كاتیونهای مبادله ای
 EXCHANGEABLE CATIONS
 مجموعه روشهای آنالیز مقداری را گویند
 ELECTROTITRATION
 محلول خارجی
 EXSUDATION
 محیط
 ENVIRONMENT
 مرداب، باتلاق، الود
 ELODEA
 معدن زمرد
 EMERALD MINE
 مقاومت مصالح، علامت و نشانه واحد مقیاس یونگ (الاستیسیته)
 E
 مقیاس كشسانی، مقاومت مصالح
 ELASTICITY MODULE
 مكان سنگلاخی و سنگی
 ECHAILLON
 منطقه اپی پول هیدریك، منطقه روان آب
 EPIPOLHYDRIC ZONE
 مواد بیرون ریخته، مواد دفع شده
 EJECTA
 موادی كه از ماسه و لیمون تشكیل یافته و به مقدار خیلی كم با سنگریزه همراه است و پدید آورنده تپه های شنی است
 EOLIAN DRIFT
 موقعیت زمین
 EARTH STATE
 مول تیپ دلمه ای
 EARTH MULL
 ناپدید شدن لایه های بیرون شده رخنمونها كه در زیر سایر تشكیلات قرار گرفته اند
 ENNOYAGE
 نشانه و علامت افق آب شسته
 E
 نقطه اعتدالین شب و روز، اعتدال شب و روز
 EQUINOXES
 نقطه تعادل یونی
 EQUIIONIC POINT
 نقطه ثابت ذوب، به یكباره منجمد شدن
 EUTECTIC
 نگاه كنید به compact/lourd/argileux
 EARTHWORK
 نمو روئین
 EPIGENETIC
 نوعی از دو كفه ای هایی كه قشر صدفی آنها متقارن می باشد
 EQUIVALVE
 نهر تخلیه
 ESCAPE
 نهشته های تبخیری، رسوبات تبخیری
 EVAPORATES
 نهشته های زمینی
 EPIGENIC DEPOSIT
 نهشته های كشندان، خور، مدخل رودخانه بزرگ به دریا كه تشكیل خلیج را می كند
 ESTUARIN BED
 نهشته های كشندان، خور، مدخل رودخانه بزرگ به دریا كه تشكیل خلیج را می كند
 ESTUARIN DEPOSIT
 وابسته به لایه های سطحی آب كه جهت تامین رشد گیاهان سبز نور كافی به آن نفوذ می نماید
 EUPHOTIC
 وارود، جریان آبی كه از یك رودخانه یزرگ یا دریاچه جدا می شود
 EFFLUENT
 واریزه های ساقه و شاخه های كلوئیدی
 ENTROC
 ورسكیان
 ERICACEAE
 هم قدر، هم اندازه
 EQUIVALENT
 همسان
 EQUANTE
 هوموس زمینی
 EARTH MULL
 یخرفت داخلی، مورنی كه در بخش داخلی یخچال وجود دارد
 ENGLACIAL DRIFT
 یخرفت داخلی، مورنی كه در بخش داخلی یخچال وجود دارد
 ENGLACIAL TILL
 یكی از فازهای تكتونیكی كربونیفر كه در انتهای نامورین و وستفالین اتفاق افتاده است
 ERZGEBIRG PHASE
  صفحه شكست
 FRACTURE PLANE
 چشمه، منبع
 FOUNTAIN
 1- خاك یا سنگی كه آهن دارد، یا به صورت تركیبات آهن دو ظرفیتی (فرو) ویا سه ظرفیتی (فریك) می باشد.2-خاكی كه دارای هیدرات آهن است
 FERRUGINOUS
 1- سنگهایی كه در اثر عمل یخ بستن شكسته می شوند. 2- به خاكهایی اطلاق می گردد كه آب را به شدت جذب می كنند، این خاكها كلا حاصل سنگهای محتلفی بوده كه تخلخل، مقاومت مكانیكی، كانیهای دگرگون دارند.
 FROZEN
 1- گسلهای تغییر شكل یافته و عمودی را گویند كه در كنار سطح توپوگرافی به وسیله یك فشار افقی پسین به وجود آمده است.2- چینهای همراه با گسلهای تند و شیب دار
 FOLD FAULT
 1- ماسه های بسیار دانه ریز، 2- شكستگی و ذرات خاكی را گویند كه اندازه قطر آنها بین 0.02 تا 2 میلیمتر است، 3-اراضی پهناور و بدون پوشش گیاهی4-ماسه های دریایی، 5-ماسه هایی را گویند كه برای پاك كردن دیگ و دیگچه بكارمی برند
 FINE SAND
 1-برآمدگیهایی كه در اثر عمل انباشتن به وجود می آید.2- برجستگیهای كمانی شكل
 FLANGE
 آب طنابی و رشته ای
 FUNICULAR WATER
 آبرفتهای سنگ ریزه دار
 FLUSSGRAND
 آبشار، شیب شكن
 FALL
 آبیاری بارانی برای سطح غیر مشخص
 FIELD SPRINKLER METHOD
 آبیاری حاصلخیزی، آبیاری با كود
 FERT IRRIGATION
 آرد، گرد، پودر
 FLOUR
 آزمایش آب شكنی یا آزمایش نهایی
 FINAL TEST
 آهك اندودی
 FINISHING LIMES
 آهكهای كربنات داری كه در اثر تماس با آب، آبكی می گردد.
 FLUENT CHALK
 آهن دار
 FERRIFEROUSE
 آهن سیانید دار، نمك اسید فرو سیانیك
 FERRICYANIDE
 آهن كلسیم دار، آهن كلسیت دار، كانیهای آهن و كلسیم دار
 FERROCALCITE
 آهن و منیزیم دار
 FERROMAGNESIAN
 اثر شكافتگی اتمی، اثر شكستن هسته ای، اثر شكاف
 FISSION TRACE
 اراضی بوریادار
 FUSHS EARTH
 اراضی جنگلی
 FOREST LAND
 ارزش هماوری، تمركز الكترولیتهای لازم برای تولید فلكولها و خاكدانه ها
 FLOCCULATION VALUE
 از انواع خاكهای لسی كه اندازه قطر ذرات آن كوچكتر از 50 میكرون می باشد و بیشتر از كوارتز غباری با مقدار كمی از رس تشكیل یافته و در آبهائی كه از الكترولیت فقیر می باشند دیده می شود. در اثر افزایش آب سیال و خمیری می گردد.
 FLIESSERDE
 اسپات فلوئور
 FLOUR SPAR
 استهلاك جبهه ای، میرایی جبهه ای
 FRONTAL AMORTIZEMENT
 استهلاك جبهه ای، میرایی جبهه ای
 FRONTAL-AMORTISSEMENT
 اسید فولیك
 FULVIC ACID
 اشكال زمین
 FORM OF GROUND
 اصطكاك، مالش
 FRICTION
 افت انرژی
 FALL
 افقی كه سرشار از اكسید و هیدرات آهن باشد
 FE HORIZON
 الیاف، نخ مانند
 FIBROUS
 الیاف، نخ مانند
 FIBRORADIA
 انجماد
 FREEZING
 انجماد، یخ بستن
 FREEZING. FROST
 انسان فونته شواد
 FONTECHEVADE MAN
 اوپال آتشین
 FLAME-OPAL
 اوپال آتشین
 FIRE OPAL
 بادبزن، آبرفت، مخروط افكنه آبرفتی
 FAN
 باروری، بارخیز و حاصلخیز
 FERTILE
 بالا آمدگی در اثر پدیده یخبندان
 FREEZING UP HEAVAL
 بالا آمدگی در اثر پدیده یخبندان
 FROST UP HEAVAL
 بتون پوزولان
 FILLER POUZZOLANE
 برش اصطكاكی
 FRICTION BERCCIA
 برش روانه ای
 FLOW(BRECCIA)
 برش های تكتونیكی
 FRICTION BRECCIA
 برش های واریزه ای
 FALL BRECCIA
 به شیار قائم و طویل موجود در سطح ستون یا سایر اعضای سازه ها اتلاق می شود
 FLUTE

 

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 29
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.