مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 31

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 31 عرضه شده است.

 

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 31
 نوع مارنی كه به اشكوب آلبین تعلق دارد
 FLAMMENMERGEL
 نوع مارنی كه به اشكوب آلبین تعلق دارد
 FLAMED GRAYMARL
 نوعی كنگلومرا را گویند كه در ابتدای نهشته های دلتای آبرفتی قرار گرفته است
 FANGLOMERAT
 نوعی گالری شیب دار تحت فشار است كه بدنه داخلی آن از ورقه های فولادی موج دار پوشیده شده است
 FLEXIBLE PRESSURE SHAFT
 نهشته های آبهای ملایم، آبرفتهای رودخانه های یا توف ها
 FRESH WATER DEPOSIT
 نهشته های رودخانه ای دریاچه ای
 FLUVIOLACUSTRINE
 نهشته های رودخانه ای-دریایی
 FLUVIOMARINE DEPOSIT
 نیروی تولیدی جنگلی
 FORESTER PRODUCTIVITY
 هماوری، انباشتگی، مجتمع
 FLOCCULATION
 هوای مه آلود
 FOGGY WEATHER
 هوای یخبندان، هوای یخ زده
 FROSTY WEATHER
 هوموس ریز، هوموس دانه ریز، مول دانه ریز
 FINE MULL
 هوموس ملایم، مول ملایم
 FIRM MULL
 یكی از طبقات دوونین دوران اول است
 FAMMENIAN
  دانه دانه
 GRAINED
  سطح هندسی
 GROUND. PLANE
 1- از اقسام ژیپسهای بلورین دانه درشت.2- ماسه سنگهایی را گویند كه به صورت قشر و لایه یا تخته سنگ بین تخته سنگهای متراكم ژیپس دار قرار گرفته است.3- از انواع آهكهای صدفی یخ بسته و شكننده
 GRIGNARD
 1- چیزی كه در رابطه با چرخش زمین است، واژه ژئوستروفیكی مترادف واژه كوریولیس است.2- وابسته به نیروی انحنا و پیچیدگی یا انقباض است كه در اثر گردش زمین ایجاد می شود
 GEOSTROPHIC
 1- خاكهای رسی چسبیده سیاه رنگ كه در جاده سازی و راه آهن از آن استفاده می شود.2-لایه مورن غیرقابل نفوذ و تكلیس شده را می گویند
 GUMBO
 1- خاكهای سنگین.2- خاكهای مارنی ورسی
 GROSS GROUND
 1- دارای ریشه هند و اروپایی.2- صدای سنگهایی كه در اثر تخریب قطعات سخت تولید می گردد.3-قطعات و واریزه های سنگی
 GR
 1- ریگهای ریزی كه اندازه قطر آنها 2 تا 30 میلیمتر است.2-اراضی ریگ دار.3-زمینهای ماسه ای
 GRAVETTE
 1- زمین-خاك، زمین زراعی.2- زمینهای قابل كشت
 GLEBE
 1- سنگریزه كوچك .2- سنگریزه
 GIBBER DREIKANTER
 1- شیار كوچكی كه به هنگام بارندگی در سطح خاكها تولید می شود.خراشیدگی، 2- سنگهای قابل تراش مانند دولومی.3- لایه سنگی كه در زیر خاكهای سست قرار می گیرد
 GRIFFE
 1- قیف طبیعی در سنگهای آهكی.2- بخش حفر شده ای كه در اثر عمل حفر آبهای جاری تولید می گرددو3- حوضه های پر آب به ویژه در كنار آبشارها را گویند.4-قطعه آب عمیق و گل آلود.5-گودالی كه دارای آب راكد است.
 GOUR
 1- ماسه سنگ بسیار سفت و سخت را گویند2- ماسه سنگهایی را گویند كه برای سنگفرش خیابان مورد استفاده قرار می گیرد
 GRISARD
 1- ماسه های ریز رودخانه ای كه در كناره ها، ته رودخانه ها، جزایر رودخانه ای دیده می شود.2- ماسه های كناره ای رودخانه دانوب را می گویند
 GRIND
 1- مكان و محلی كه به صید و شكار اختصاص دارد.2-جنگل كوچك و منفرد در دشت مزروعی را گویند
 GARENNE
 1- نوعی آبگونه سنج كه برای تعیین وزن مخصوص مایعات و اجسام جامد به كار می رود.2-دستگاهی كه برای اندازه گیری شدت نیروی ثقل مورد استفاده قرار می گیرد
 GRAVIMETER
 1-سنگریزه های گرد، قلوه سنگها، شن.2-واریزه ها
 GEROLLE
 آبفشان
 GEYSER
 آبكند، مسیل
 GULLY
 ابزار شخم
 GUERIETTE
 اراضی باتلاقی جگن دار
 GUINCHETTA
 اراضی دانه ای
 GRAIN EARTH
 اراضی سنگ ریزه داری را گویند كه بزرگی سنگریزه ها به اندازه مشت بسته انسان است و بیشتر بر روی سنگهای آهكی قرار گرفته است
 GUEROUAILLE
 از اقسام برجستگیهای كوچك كه به صورت كه به اشكال گنبدی و چاله ای دیده می شوند
 GILGAI
 از انواع آهكهای دانه ریزی كه به عنوان مصالح ساختمانی از آن استفاده می شود
 GRISETTE
 از سنگهای رسوبی، سیلیسی وسبك و دانه ریز، سنگینی ویژه آن 2 تا 2.3، متخلخل و توسسط چاقو خط بر می دارد
 GAIZE
 از سنگهای ماگمایی پلوتونیكی
 GABBRO
 اسید ژئیك
 GEIC ACID
 اسید گالیك، جوهر مازو
 GALLIC ACID
 اكلوژیت
 GRIQUAITE
 انباشتگی، تراكم، جمع شدن
 GATHERING,COLLECTING
 انسان گریمالدی
 GRIMALDI MAN
 بار ثقلی آب
 GRAVITATION HEAD OF WATER
 بازدانگان
 GYMNOSPERMAE
 بتون فشاری
 GUNITE,SHOTCRETE
 بر روی خاكهای آهكی سنگریزه دار پوشش نباتی از نوع بلوط و شمشاد را گویند كه اغلب در نواحی مدیترانه ای دیده می شود
 GARIDE
 بریل طلایی
 GOLDEN BERYL
 بلندیهای مشجر را گویند
 GOUX
 بلوردان، ژئود
 GEODE. DRUSE
 به معنی زمین می باشد
 GMA
 به خاكهایی گفته می شود كه در اثر عمل آبهای ایستایی داخلی موقتی تولید می گردد
 GLEYOIDE
 به مجموعه مایعات گوناگونی گفته می شود كه برای اندازه گیری رنگ سنجی هوموس، آهك و فسفرو پتاس قابل جذب در خاك مورد استفاده قرار می گیرد
 GOUJON FERTILIMETER
 بهره برداری محصول، چیدن میوه و محصول، دروكردن
 GATHERING
 پگماتیت گرافیكی
 GRAPHIC. PEGMATITE
 تئوری یخچالی
 GLACIER HYPOTHESIS
 تئوری یخچالی
 GLACIAL THEORY
 تئوری یخچالی
 GLACIER THEORY
 تخته سنگ یخچالی
 GLACIE TABLE
 تراس شیب دار
 GRADED TERRACE
 تراس گولتز
 GOLETZ TERRACE
 تراس یخچالی
 GLACIAL TERRACE
 تركیب گرانولومتری خاكها
 GRANULOMETRIC COMPOSITION OF SOIL
 تزریق
 GROUTING
 تعریق
 GUTTATION
 تكتونیك ثقلی، تكتونیك گرانی
 GRAVITY TECTONIC
 تكتونیك جامع، تكتونیك كلی
 GLOBAL TECTONIC
 تكتونیك جهانی
 GLOBALE TECTONIC
 تكتونیك یخچالی
 GLACIOTECTONIC
 تكوین، پیدایش، تولید
 GENESIS
 تند باد، باد طوفانی
 GUSTY WIND
 تورب خاكستری
 GRAY PEAT
 تیره غلات، گیاهان تك لپه ای
 GRAMINACEAE
 جغرافیا
 GEOGRAPHY
 جلا داده، صاف
 GLAZING
 چربی
 GREASE
 چسبان، چسباندن
 GLUE
 چگالی سنج گوگل
 GOGUEL DENSIMETRY
 حركت زمین، حركت خاك، جابجایی خاكها
 GROUND MOVEMENT
 حركت كلی بار متحرك بستر
 GENERAL MOVEMENT OF BED LOAD
 حوضه آب زیر زمینی
 GROUND WATER BASIN
 حوضه زمین شناسی، محیط زمین شناسی
 GEOLOGICAL BASIN
 حوضه یخچالی
 GLACIAL BASIN
 خاك باغ، خاك باغی، خاك مزرعه
 GARDEN EARTH
 خاك بكر
 GEWACHSENER BODDE
 خاك چرب، خاكهای نرم و روغنی، اراضی سنگین، خاكهای سفید و نامرغوب
 GREASY EARTH
 خاك خاكستری
 GRAY SOIL
 خاك خاكستری جنگلی
 GRAY FOREST. SOIL
 خاك خاكستری فرو ژنیوزدار، خاك استوایی آهندار
 GRAY FERRUGINOUS SOIL
 خاك خاكستری نیمه بیابانی، خاكهای نیمه بیابانی خاكستری
 GRAY SEMI-DESERT SOIL
 خاك خواری
 GEOPHAGY
 خاك خوب
 GOOD EARTH
 خاك دوست
 GEOPHYLE
 خاك رسی
 GORD CLAY
 خاك شنی، خاك شنی دانه ریز
 GRAVEL SOIL
 خاك قهوه ای خاكستری پودزولی
 GRAY BROWN PODZOLIC SOIL
 خاك گلوتینی، خاك چسبنده
 GLUTINOUSE EARTH
 خاك یخچالی
 GLACIAL SOIL
 خاكسنری
 GREY
 خاكهای پودزول گلی دار
 GLEY PODZOL
 خاكهای پودزولی زیر آبدار
 GROUND. WATER PODZOL SOIL
 خاكهای پودزولی گلی دار
 GLEY PODZOLIC SOIL
 خاكهای تراس خاكستری
 GRAY TERRACE
 خاكهای راندزیتی خاكستری
 GRAY RENDZINA
 خاكهای سبك را گویند كه در مجاورت تورب زارها قرار دارد
 GARST
 خاكهای سطحی و خشك كه حاوی رگه های رسی و قسمتهای آبی رنگ است
 GRIVALE
 خاكهای عقیم، مارنهای زنبقی شكل
 GRITT
 خاكهای متمایل به زرد كه محتوی 5 تا 33 درصد كانی آهن است
 GRABON
 خاكهای نمكی، سولونچاك، غیر قابل استفاده كه بر روی سنگهای كاملا قلیایی قرار دارند
 GITUMBA
 خاكهایی را گویند كه دارای بافت ریز می باشند، اندازه دانه های آن بین 2 تا 5 میلیمتر می باشد. در ژئوتكنیك موادی را گویند كه اندازه ذرات آن بیشتر از 80 میكرون بوده و 35 درصد نسبت مواد سازنده جاده ها را تشكیل می دهد
 GRANULAR
 خورندگی خلیج شكل
 GULF CORROSION
 دان دان، دانه دانه
 GRANULAR
 دانش یخچال شناسی، مطالعه یخ و یخچالها
 GLACIOLOGY
 دانه، ذره، حبه
 GRAIN PARTICLE
 دانه، هسته
 GRAIN
 دانه بندی، تنظیم شیب
 GRADING
 دانه دانه شدن، دانه ای شدن
 GRANULATION
 دانه ریز، دانه دانه، دانه ای
 GRANULAR
 در پایین در اثر عمل یخبندان توده های متراكم خاك تحت تاثیر پیچ خوردن و غلطیدن در سطح خاك به وجود می آیند
 GRIGNOT
 در ناحیه لورن فرانسه روانه های گلی را گویند
 GROUIN
 درز و شكافی كه ناشی از عمل یخبندان می باشد
 GLACIAL CREVICE
 درصد ذرات باقیمانده
 GRIT CONTENT
 دریاچه یخچالی
 GLACIER LAKE
 دگرگونی عمومی، دگرگونی ناحیه ای
 GENERAL METAMORPHISM
 دیگ غول
 GIANT KETTLE
 ذرات و دانه های ماسه را گویند
 GRAVIHOUN
 راه عبور، فوران، یا جریان شدید و تند آب به داخل یا خارج گویند
 GATE WATER
 رخساره شیست سبز
 GREEN SCHISTE. FACIES
 رخساره های گرانولیتی
 GRANULITES FACIES
 رس دار شدن
 GLAISIFICATION
 ریگ، ماسه درشت
 GROUAN
 ریگ دار، ماسه دار
 GRAVELLY
 ریگها و شنهایی كه از آهكهای زاویه دار و یا نیمه ساییده شده تشكیل یافته است.
 GROISE
 ریگهای ماسه دار
 GRAVELLY SANDY
 زمانشناسی زمین، ژئوكورنولوژی
 GEOCHRONOLOGY
 زمین، خشكی، خاك
 GROUND
 زمین آیش
 GRACH
 زمین خاكستری
 GRAY EARTH
 زمین سبز، خاك سبز
 GREEN EARTH
 زمین شناسی، ژئولوژی
 GEOLOGY
 زمین گرمایی
 GEOTHERMIC
 زمین مرطوب، خیس
 GOUHATIWO
 زمینهای رسی را گویند
 GLAIVAZ
 زمینهایی كه دارای آب فراوان است
 GOUACHET
 ژای سریت، آبفشان سنگ
 GEYSERITE
 ژئنومی
 GEONOMY
 ژئوبارومتر
 GEOBAROMETER
 ژئوپتوسیمتر
 GEOPTOSIMETER
 ژئوپدولوژی
 GEOPEDOLOGIC
 ژئوپونیك
 GEOPONICS
 ژئوتروپ
 GEOTROPE
 ژئوتكنیك، مكانیك خاك
 GEOTECHNIC
 ژئودزی، علم زمین پیمایی، زمین سنجی
 GEODESY
 ژئودینامیك
 GEODYNAMIC
 ژئورجین، جئورجیان
 GEORGIAN
 ژئورژیك
 GEORGIC
 ژئورگوفیل
 GEORGOPHYLE
 ژئوسكوپی، آزمایش زمین
 GEOSCOPY
 ژئوشیمی
 GEOCHEMISTRY
 ژئوفیزیك
 GEOPHYSICS
 ژئوكراتیك
 GEOCRATIC
 ژئوكورنومتری
 GEOCHRONOMETERY
 ژئوگ نوزی
 GEOGNOSY
 ژئومورفولوژی
 GEOMORPHOLOGY
 ژدی نین
 GEDINNIAN
 ژرمانوتیپ
 GERMANOTYPE
 ژرمانیوم
 GERMANIUM
 ژن، ژنتیك
 GENETIC
 ژیبس كه در اثر انحلال تولید اشكال قیفی را می كند
 GIPPART
 ژیبسیت، هیدرآرژیلیت
 GIBBSITE
 ژیپسی شدن
 GYPSIFICATION
 ژیروانیل ها
 GIRVANELLES
 ژیروندین
 GIRONDIAN
 ژیگان توپیته كوس
 GIGANTOPITNECUS
 ژیم، خاكهای متلاشی شده و بدون گرد و خاك را می گویند
 GIME
 ژیوبرتیت
 GIOBERTITE
 ژیوسین، جیوتین
 GIVENTIAN
 ساخت دانه ای
 GRANULAR STRUCTURE
 ساخت گرانیتوئیدی
 GRANITOID STRUCTURE
 ساخت گرانیتی
 GRANITIC STRUCTURE
 ساخت گنایسی
 GNEISSIC STRUCTURE,
 ساختمان توده ای
 GRUMELEUSE
 سست، متخلخل، خاكهایی كه متراكم نمی شوند
 GAR
 سفره های آبی سطحی كه در نقطه مقابل سفره های آبی عمقی با فرآتیك قرار دارد
 GROUND-WATER
 سنگ ریزه دار
 GRAVELLY
 سنگ سبز
 GREENSTONE
 سنگ سخت
 GL
 سنگ قیمتی، گوهر
 GEM
 سنگ قیمتی، گوهر
 GEM STONE
 سنگ قیمتی، جواهر، گوهر
 GEM STONE
 سنگ گارنت دار
 GARNET ROCK
 سنگ مخزن گازدار، سنگ مخزن محتوی گاز
 GAS SAND
 سنگ یا گل سفیدی كه تولید پودرهای بسیار ریز را می نماید
 GROISON
 سنگریزه
 GUIJA
 سنگریزه، ریگ
 GRAVE
 سنگریزه، سنگریزه های سیلیسی
 GRAINCHU
 سنگهای ماگمایی پلوتونیكی دانه داری را گویند كه دارای رنگ روشن بوده و اساسا از كانیهای كوارتز و میكای سبز كه غنی از لیتیم می باشند تشكیل یافته است
 GREISEN
 سنگهای یخچالی
 GLACIAL ROCKS
 سیرك یخچالی
 GLACIAL CIRQUE
 سیلت چرب
 GRAESY. SILT
 سیلت خاكستری
 GRAY SILT
 شكستگی دانه ای
 GRANULAR FRACTURE
 شكم پایان
 GASTROPODA
 شكم زی، گاستروزوئیت
 GASTROZOIT
 شن
 GRAVEL
 شن، ریگ، ماسه
 GRAVEL
 شن دار
 GRAVEL PIT
 شیست قالبی، شیست كلوچه شكلی
 GOFFERED. SCHIST
 شیشه
 GLASS
 صخره ای، اراضی سنگی
 GROIE
 صفحه لغزش، سطح لغزش
 GLIDING-PLANE
 طاق خاك، طاق زمین
 GROUND ROFF
 طاق زمین، طاقدیس ناحیه ای
 GEANTICLINAL
 طبقه بندی تدریجی
 GRADED BEDDING
 طبقه بندی دانه ای
 GRANOCLASSEMENT
 طغیان آبهای ناشی از باران در مناطق كوهستانی
 GULLY
 طلا
 GOLD
 علامت بخشی از افق خاكهای گلوئی شده را گویند
 GR
 علامت بخشی از افق گلئی اكسید شده را گویند
 GO
 غار، مغاك
 GROTTO
 غیب گویی از روی خاك
 GEOMANCY
 فرسایش خندقی با فرسایش آب بردگی
 GULLY EROSION
 فرسایش زمین شناسی یا فرسایش طبیعی
 GEOLOGIC NORM OF EROSION
 فرسایش زمین شناسی یا فرسایش طبیعی
 GEOLOGIC EROSION.
 فرم یخچالی، شكل یخچالی، اشكال یخچالی
 GLACIAL FORM
 فشار
 GESCHIEBE
 فشردن، چلاندن
 GRINDING.
 فلات كاملا مسطح و هموار راگویند
 GAADA
 قابلیت تراوایی گازها
 GAS. PERMEABILITY
 قاپان
 GAPAN
 قاره گندوانا
 GONDOWANA CONTINENT
 قاینیاچا
 GAJNJATSCHA
 قشر گرانیتی
 GRANITIC BED
 كاوش ژئوفیزیكی، اكتشاف ژئوفیزیكی، چشك انداز ژئوفیزیكی
 GEOPHYSICAL PROSPECTION
 كاویدن، تمیز كردن
 GRUBBING
 كف یخرفت
 GROUND MORAINE
 كلوخه فلزی، كلوخه معدن دار
 GANGUE
 كلوخه های چمنی
 GOBE
 كومفولیت
 GOMPHOLITE
 گائو، جویبار
 GAO
 گابرو پورفیریت
 GABBROPORPHYRITE
 گابرو كوارتزیتی
 GABBRO-QUARTZITIC
 گابرو كوارتزیتی
 GABBRO-QUARTZIC
 گابرو، دیوریت
 GABBRO DIORITE
 گابرویی
 GABBROIC
 گابیون یا تورسنگ
 GABION
 گارگازین
 GARGASIAN
 گارنیریت
 GARNIERITE
 گاریك
 GARRIC
 گاسترولیت، سنگ معده
 GASTROLITH
 گاشی
 GASHI
 گالری، راهرو، نقب، ممبر
 GALLERY
 گالن
 GALENITE
 گالن
 GALENA
 گالیوم
 GALLIUM
 گاما
 GAMMA
 گاندا
 GANDA
 گانگاموپتریس
 GANGAMOPTERIS
 گچ، ژیپس
 GYPSUM
 گرابن، فرو زمین
 GRABEN
 گراپتولوئیدا
 GRAPTOLOIDEA

 

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 31
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.