مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 34

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 34 عرضه شده است.

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 34
 بی قاعده، غیر طبیعی
 IRREGULAR
 بین پوسته ای
 INTERCUTANY
 بین چینه ای
 INTERSTRATIFIED
 بین دو تشكیلات رسوبی
 INTERFORMATIONAL
 پتانسیل یونی، پتانسیل یونش
 IONIZATION POTENTIAL
 پنجره
 INLIER
 پیچ، پیچیدن
 INVOLUTION
 پیچ در پیچ، مارپیچی
 INVOLUTE
 تاثیر خاك
 INFLUENCE OF SOIL
 تالك سخت شده، تالك سفت شده كه در نتیجه ازدیاد حرارت حاصل می شود و سختی آن به 6 می رسد
 INDURATED TALC
 تئوری تزریق
 INJECTION THEORY
 تبدیل به یون كردن، قابلیت یونی
 IONISABLE
 تپه های شنی یك شیب تند دارند
 IGUIDI
 تثبیت هیدرواكسیدها
 IMMOBILIZATION HYDROXIDES
 تراوش
 INFILTRATION WATER
 تراوش كردن، نفوذ كردن
 INFILTRABILITY
 ترزیق
 INJECTION
 تنش، استرس
 IN STRESS
 تو یخ آبی، آبی كه در زیر زمین همیشه یخ بسته باشد
 INTRAPERMA-FROST
 ته نشین شدن موادی كه از افقهای فوقانی شسته و به اعماق انتقال یافته است
 ILLUVIATION
 جزیره
 ISLAND
 جزیره های، كمان آتشفشانی
 INSULAR
 جوانه زدن، شكوفه كردن
 INOCULATION
 چاه زهكشی
 INVERTED DRAIN
 چمنزار و چمن غرقابی
 INUNDATE. MEADOW
 چین برگشته، چین وارونه
 INVERTED FOLD
 چین خوردگی تزریقی
 INJECTION FOLDING
 چین مایل، چین شیبدار
 INCLINED FOLD
 حشرات
 INSECTA
 حشره خواران
 INSECTIVORA
 خاك اینفرا سالین به خاكهایی گفته می شود كه تراكم نمك در آن عمیق است
 INFRASALIN SOIL
 خاك درون منطقه ای
 INTRAZONAL SOIL
 خاك راكد و جامد
 INERT EARTH
 خاك سخت شده
 INDURATED
 خاك نارس
 IMMATURE(SOIL)
 خاك ناسازكار، خاك نامطبوع، خاكی كه كار بر آن به سختی انجام می گیرید
 INGRATE EARTH
 خاكهای پودزول آهندار
 IRON PODZOL
 خاكهای خام
 INDIFFERENCITY
 خاكهای مقاومی كه در مقابل آبهای جاری فرسایش نمی یابد
 INAFFOUILLABILITY
 خط تراز، منحنی میزان
 ISOHYPE CONTOURE LINE
 خط هم دما
 ISOTHERM
 خطوط هم دما
 ISOGEOTHERM
 خطوط هم لرزه
 ISOSEISMIC LINE
 خمیدگی، شیب، اراضی شیبدار حاشیه جاده ها، خاكهای شیبدار كنار جاده
 INCLINE
 خواصی كه سنگها را از یكدیگر مجزا و مشخص می كند
 INDEX PROPERTIES
 خیس بارش
 INITIAL ABSTRACTION RETENTION
 داخل برگه ای
 INTERFOLIAL
 داخلی
 INTERIOR
 داخلی
 INTERNAL
 داخلی، درون زمین
 INSIDE
 داخلی، درون زمین
 INTERIOR
 دارای زوایای مساوی
 ISOGONAL
 دارای فشار یكسان
 ISOPIESTIC
 دایك آذرین
 IGNEOUS DYKE
 در آفتاب خشكانیدن، آفتاب زده كردن
 INSOLATION
 در خاك شناسی(آمریكا)، علامت تراكم پراكندگی آهن در افق B خاك است
 Ir
 در كارهای مهندسی علامت اختصاری پلاستیسیته می باشد
 I. P.
 در محل، درجا، در حالت طبیعی، در محل طبیعی
 IN PLACE
 دربرگیری هوا، پدیده ای كه در اثر آن سفره آب كه با سرعت زیاد در جریان بوده و در حال ریزش می باشد ذرات هوا را در بر می گیرد
 INSUFFLATION,OR AIR ENTRAINEMENT
 درون راندگیهای آذرین
 IGNEOUS INTRUSIONS
 دریاچه پست، دریاچه داخلی
 INLAND LAKE
 دوره یا سیكل فعالیت آذرین
 IGNEOUS CYCLE
 ذخیره اولیه
 INITTIAL RETENTION
 رخساره آذرین
 IGNEOUS FACIES
 رودخانه كف سنگی، رودخانه حفر شده در قشر اولیه
 INCISED RIVER
 روش انحراف موازی كوتاه
 IN AND OUT METHOD
 روشهای تزریق یا طرح تغذیه نواری
 INJECTION METHODES
 زمانهای بین یخبندان، دوره بین یخچالی
 INTERGLACIAL
 زمین آهندار، خاك آهندار
 IRON EARTH
 زمین بی حاصل، زمین غیرحاصل خیز، زمین خشك و نازا، شوره زار، بایر
 INFERTILE EARTH
 زمین خشك
 INFERNET
 زمین ناكار، زمین بایر و كشت نشده، خاكهای بسیار عمیق را می گویند
 INERT EARTH
 زمینهای باتلاقی
 IHIZTOKA
 زهكش، حائل
 INTERCEPTING DRAIN
 ساخت هم شیب
 ISOCLINAL STRUCTURE
 ساختمان فلسی، ساخت هم آغوش
 IMBRICATE STRUCTURE
 ساختمان هم شیب، ساختمانهای هم خواب
 ISOCNAL STRUCTURE
 سخت كردن، سخت شدن
 INDURATION
 سریهای وارونه، سریهای معكوس
 INVERSE SERIES
 سطح تماس شیب دار
 ICLINED CONTACT
 سطح مورب، سطح مایل
 INCLINED PLANE
 سنگ آهن
 IRONSTONE
 سنگ بدل، سنگ ساختگی، سنگ جعلی
 IMITATION STONE
 سنگ بیمار، سنگ متلاشی شده یا در حال ازهم پاشیدگی
 ILLNESS STONE
 سنگ معدن آهن
 IRON ORE
 سنگریزه های متراكم و فشرده را گویند
 IMPRESSED PEBBLES
 سنگواره های ممیز
 INDEX FOSSILS
 سنگهای آذرین
 IGNEOUS ROCKS
 سنگهای آذرین پهنه ای، سنگهای آذرین در مقیاس بزرگ و پهنه ای را گویند
 IGNEOUS ROCK SHEET
 سنگهای بین لایه ای
 INTERBEDDED ROCKS
 سنگهای خنثی. سنگهای آذرینی كه دارای تركیبات متوسط می باشند، حد بین سنگهای اسیدی و قلیایی
 INTERMEDIATE ROCKS
 سنگهای نفوذ ناپذیر
 IMPERMEABLE ROCKS
 سنگهای نفوذی. نفوذ ماگما در تشكیلاتی كه از پیش وجود داشته است
 INTRUSIVE ROCKS
 سیستم آبیاری
 IRRIGATION SYSTEM
 شاخص مؤثر باران
 INDEX PLUVIO-EFFICIENCY
 شاخص، راهنما
 INDEX
 شارزیرین
 INFEROFLUX
 شكل استثنایی و مخصوص هیدرواكسید آهن، در لسهای قرمز تولید می گردد ودارای ساخت دلمه ای است
 IWATOKA
 شكل دار
 IDIOMORPHE
 شناسایی خاكها، تشخیص خاكها
 IDENTIFICATION SOIL
 ضریب اصطكاك زاویه ای
 INTERN FRICTION ANGEL
 طغیان، دشتهای سیلابی
 INONDATION FLOT
 طیف سنج مادون قرمز
 INFRA-RED SPECTOMETRY
 طیف مادون قرمز، طیف اشعه مادن قرمز
 INFRA-RED SPECTRUM DARK HEAT SPECTRUM
 ظرفیت پالایش
 INFILTRATION CAPACITY
 عامل ناتراوایی، عامل نفوذ ناپذیری
 IMPERMEABILITY FACTOR
 عایق سازی
 INSULATION
 عبور یابی داخلی
 INTERNAL PIPING
 عدم اشباع -تركیب اشباع شده
 INSATUREATION
 علامت اختصاری آن I می باشد ید
 IODINE
 علامت اختصاری عنصر ایریدیوم می باشد
 Ir.
 علامت اختصاری عنصر ید
 I
 غیر حاصلخیز
 INFERTILITY
 فاصله هم شیب رخساره ای
 ISOFACIES INTERVAL
 فرسایش اولیه
 INCIPIENT EROSION
 فرسایش درونی و داخلی
 INTERNAL EROSION
 فلات شیبدار
 INCLINED PLATEAU
 فیلتر سنج
 INFILTROMETERE
 قابلیت تراوایی غیرمستقیم
 INDIRECT PERMEABILITY
 قشرزایی، رسوب زایی
 INCRUSTATION
 قوس درونی
 INTRADOS
 كانی شناسی، سیلیكات آبدار منیزیوم و آهن
 IDDINGSITE
 كانی مشخص
 INDEX MINERAL
 كلاهك آهنی
 IRON HAT
 كلسیت بلورین و شفاف
 ICELAND CRYSTAL
 كنتاكت آذرین
 IGNEOUS CONTACT
 كنتاكت نفوذی، نوعی كنتاكت كه عامل آن ماگما است
 INTRUSIF CONTACT
 كوه یخ
 ICEBERG
 كیفیت صدف دوكفه ای را گویند كه جثه آن حالت پیچاپیچی را نشان نمی دهد
 INTEGRIPALLY
 گالری بازدید.یا راهروی بازدید
 INSPECTION GALLERIES
 گرادیان هیدرولیكی، خمیدگی دامنه ای
 I
 گسلهای هم آغوش
 IMBRICATE FAULTS
 گنجایش، میانبار، محتوی سنگ، درون سنگ
 INCLUSION
 گنجایش تراوش، ظرفیت تراوش
 INFILTRATION CAPACITY
 گنگلومرای بین تشكیلاتی
 INTERFORMATIONAL CONGLOMERATE
 گیاه بی تفاوت
 INDIFFERENTE PLANT
 گیاهان معروف Ph
 INDICATOR PLANTSOF Ph
 لایه سخت آهندار
 IRON PAN, RASENEISENTEIN
 لایه ناتراوا
 IMPERVIOUS BED
 مئاندرهای شكافی، مئاندرهای بریده بریده
 INTRENCHED MEANDER
 مئاندرهای شكافی، مئاندرهای بریده بریده
 INCISED MEANDER
 متورم شدن، افزایش حجم
 INBULK. TO SWELL
 محلولهای ایزوتونیك، محلولهای هم زور، محلولهایی كه دارای فشار رانشی برابر هستند
 ISOTONIC SOLUTION
 معدن آهن
 IRON MINE
 معدن سنگ آهن
 IRON.ORE.
 منطقه زیرین میكاشیستی
 INFERIOR MICASCHISTES ZONE
 مواد متراكم
 ILLUVIUM
 مواد هم شكل، ماده هم شكل
 ISOMORPH
 موادی كه به وسیله آب در خلل و فرج خاكها نفوذ كرده و خاك را سیمانی می كند.
 ILLUVION
 میان مرحله ای، فاصله بین پیشروی و پس روی دوره یخبندان
 INTERSTADIAL
 میاناب
 INTERFLOW
 میانگین
 INTERMEDIATE
 میكای آهندار
 IRON MICA
 ناخالصی، ناصافی
 IMPURITY
 ناكامل، خاكهای خام و نارس
 INCOMPLETE
 نامقاوم
 INCOMPETENT
 نئوری نفوذی، تئوری تراوش، تئوری جذب آب به وسیله خاك، حركت آرام آب از داخل حفره ها و شكافهای خاك یا یك توده متخلخل دیگر
 INFILTRATION THEORY
 نفوذ آب در خاك
 INFILTRATION
 نقشه راهنما، نقشه كلی
 INDEX MAP
 نقشه هم ثقل
 ISOGAM MAP
 نقطه الكتریكی یكسان
 ISOELRCTRIC POINT
 نقطه انجماد آب، درجه یخبندان آب
 ICE POINT
 نگاه كنید به آندزیت
 ISLANDITE
 نگاه كنید به كردیریت
 IOLITE
 نوعی رس، ایلیت، میكای آبدار
 ILLITE
 نوعی گنایس نواری
 INJECTION GNEISS
 وارونه، مقابل، برگشته
 INVERSE
 وارونه شدن، برگشتگی، واژگونی
 INVERSION
 هم ژرفا، هم عمق
 ISOBATH
 هم شیب، هم خواب
 ISOCLINAL
 هم ضخامت
 ISOPACH
 هم فشار
 ISOBAR
 هم میل، هم شیب
 ISOCLINE
 همزمان
 ISOCHRONE
 همگرای
 ISOTROPIC
 همگرای
 ISOTROPY
 هیدروكربور نرم و قرمز را گویند
 IXOLITE
 یخ
 ICE.
 یخ پشته
 ICE SHELF
 یون
 ION
 یون سنج
 IONIMETRY
 یونش
 IONIZATION
 یونیده
 IONISED
 استیل ژورایی، ناهمواری ژورایی، سیستم ژورایی
 JURASSIAN STYLE
 جك، باربردار، جك پیچی
 JACK SCREW
 جك، باربردار، جك پیچی
 JACK
 جوان
 JUVENILE
 جهش یا فوران- ریسه
 JET CASTING
 حادثه ژارامیلو
 JARAMILLO EPISODE OF
 در زمین شناسی علامت اختصاری دوره ژوراسیك
 J
 در هم آمیختگی، گل آلود كردن
 JUMBLING
 در هم آمیختگی، گل آلود كردن
 JUMBLEO
 درز، شكاف
 JOINT
 درهم آمیختگی
 JUMBLING
 ژاد، یشم سبز، نفریت
 JADE STONE
 ژاسپ
 JASPER
 ژاسپیلیت
 JASPILITE
 ژاوو، جزایر درون رودخانه ای كه از انباشته شدن ماسه ها و لسهای رودخانه به وجود می آید.
 JAVEAU
 ژوراسیك (دومین دوره دوران دوم)
 JURASSIC
 سنگ قیمتی
 JEWEL STONE
 سنگهای درهم و برهم، سنگهای مخلوط و درهم و برهم
 JUMBLED ROCKS
 صفحه تماسی، سطح تماس.محل تماس دو لایه غیر هم جنس
 JUNCTION PLANE
 صفحه درز، سطح درز
 JOINT PLANE
 علامت اختصاری خاكهای زرد
 J
 علامت اختصاری واژه Juvenilis در دیرینه شناسی یعنی به حد كمال و بلوغ نرسیده است، جوان
 JUV
 علامت پیوستگی، نشانه الصاق
 JUNCTION SIGNAL
 كانی ژادئیت
 JADEITE
 كهربای سیاه
 JET
 محل تماس
 JUNCTIONS
 مربوط به دوره ژوراسیك، استیل زمین ساخت ژوراسیك
 JURASSIAN
  علامت پتاسیم قابل مبادله
 KECH
 آتشفشان نوع كاتمائی
 KATMAR
 آهك های قهوای شاه بلوطی كه باتركیبات گچی مخلوط شده است.
 KAHID
 ابهای راكد قرمز رنگ آهن دار در خاك های غیر نمكی
 KHOUOKHOUORI
 از اقسام خاك های سولونچاك كه برنگ قهوهای در بخش های سطحی خاك دیده میشود
 KEBIR
 از انواع خاكهای نمكی-نوعی خاك نمكی
 KALAR
 از سنگ های دكركونی تیپ گنایس كاتازونال
 KINZIGTIE
 از سنگهای درونی
 KERSANTON
 اشكال كارستی
 KARSTIC FORM
 اكسید پتاسیم
 K2O
 انرژی جنبشی
 KINETIC ENERGY
 برو نهشته
 KLIPPEN
 به خاكهای آهكی گفته میشود كه باقطعات سنگ همراه است
 KALLEKBUEDEM
 به لایه های از خاك های بكر گفته میشود كهدر زیر خاكهای حاصلخیز قراردارد
 KALEBUEDEM
 پرتگاه
 KREB
 تپه ای كه از بازمانده ها و واریزه های مواد مستعمل و فساد پذیر نظیراستخوان و صدف ها تشكیل یلفته و واریزه ها به دوران ماقبل تاریخ تعلق دارد.
 KJOKKENMODDING
 تپه پست و گرد و كم ارتفاع
 KAME
 تپه های هرمی شكل
 KADDAN
 توفهای قهوه ای سیاه كه در زیر ماسه های خاكستری قراردارد
 KOFFIELAAG
 جنس-گونه
 KIND
 چاههای طبیعی -غارهای موجود در سنگهای آهكی
 KARST
 چاههای طبیعی در اراضی آهكی
 KATAVOTHRE
 خاركهای مناطق پست تورب دار
 KARR
 خاك چینی
 KAOLIN
 خاك های آهكی -عروسك آهكی در مناطق آهكی
 KUPFSTEIN
 خاك های چسبنده رسی كه بین جذر و مد دیده میشود
 KLEIPLAT
 خاك های خشك كه دارای درختان بلند قدهستند
 KHTOLE
 خاك های سنگالی پیزولیتیكی آهن و منیزیم دار و غیر قابل كشت
 KAYE
 خاكهای آبشویی شده بر روی سنگ های گنایسی را گویند
 KRESSLEHM
 خاكهای باتلاقی
 KOTU
 خاكهای باتلاقی بدون آهكی
 KNICK CRACK
 خاكهای باریكه مانند كه دارای برجستگی های وارونه ای است
 KREEKRUGGROND
 خاكهای پلاتینی رسی-خاكهای حاصلخیز
 KLEIPLAATGROND
 خاكهای رسی
 KECQUE
 خاكهای رسی سفید رنگ
 KNICK
 خاكهای ماسه ای
 KENEKEN
 خندق
 KHANDEG
 دامنه های مسیلی كوهستان -مسیل-سیلاب
 KALA
 در فیزیك خاك علامت هدایت گرما
 k
 در كشاورزی قطعات و تكه پاره های پتاسیم را گویند كه بعنوان كود مصرف میشود
 k
 دراصطلاح خاك شناسی كشور سوئیس مقاومت به پاره شدن وگسستگی سلولز راگویند
 k
 درجه حرارت كلوین كه صفرآن برابر273 درجه سانتی گراد است
 k
 رزین تركیبی با رشته طویل مانند نایلون
 KRILIUM
 رس
 KLEI
 رس
 KORWA
 ریگزار
 KIESGRUB
 سنگ آتش زنه-سیلكس
 KAILHASTR
 سنگ آهكی
 KHISU
 سنگ ریزه
 KAILH
 سنگ ریزه -سنگ سیلیسی
 KIESEL
 سنگآهك رس دار
 KANKAR
 سنگریزه
 KIESELSTAAN
 سنگریزه
 KILONGOZY
 سنگریزه -سنگ ریزه های رودخانهای
 KIESEL WACKE
 سنگریزه هایی كه برای دوباره پبر كردن جاده ها مورد توجه قرار میگیرد
 KAYO,
 سوراخ معدن
 KEYHOLE
 سولفات آبدار منیزیم كه بعنوانكود مورد بهره برداری قرار میگیرد
 KIESERITE
 سینماتیك
 KINEMATICS
 شن و ریگ
 KIES
 شیستهای قیرگون مس دار محتوی فسیل های ماهی در تشكیلات پرمین آلمان
 KUPEERSCHIEFER
 شیلهای كروژن دار
 KEROSENE SHALE
 صخره
 KARREG
 صخره -سنگ
 KARRA
 صخره های شكاف دار با لاپه های روباز
 KARREN
 ضخامت نهشته های رودخانه ای درمناطق صحرایی
 KAKYR
 ضریب جنبشی جریان
 KINETIC FLOW FACTOR
 ضریب نفوذ پذیری (دارسی)
 k
 علامت اختصاریعنصر پتاسیم
 k
 علامت تراكم و انباشتگی آهك
 k
 علامت چسبندگی ویژه
 k
 علامت ضریب پخش
 k
 علامت نسبت تعداد مولكولهای SIO2/AL2O3
 KI
 فلات برهنه و عریان با دره های شكسته متعدد
 KEM-KEM
 فلاتی كه بوسیله دره شكسته بریده بریده شده است.
 KHELA
 فیروزه قلوه ای
 KIDNEY OF TURQUOISE
 قشر ضخیم آهك نواحی مردابی و باتلاقی كه خاك آن برای اصلاح خاكهای مناطق تورب دارمورد استفاده قرار میگیرد
 KUHLERDE
 قطعه خاك كوچك
 KARRE
 قلوه، كانه قلوه ای
 KIDNEY
 قلوه سنگ معدنی
 KIDNEY OF ORE
 كائولن
 KAOLIN
 كائولن
 KAOLINITE
 كائولینیت
 KAOLINITE
 كائولینیتی شدن
 KAOLINIZATION
 كائولینیك
 KAOLINIC
 كائینیت
 KAINTTE
 كاتوفوریت
 KATAPHORITE
 كاراوال، رخنمون های خاكهای لاتریتی
 KARIBAULOUX
 كارست
 KARST
 كارستی شدن
 KARSTIFICATION
 كارلسباد
 KARLSBAD

 

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 34
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.