مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 36

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 36 عرضه شده است.

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 36
 قطعه یا لایه سنگی عدسی شكل كه دارای اندازه های مختلف می باشد
 LENTICLE
 كارگر معدن
 LABOURING
 كامیون نمودارگیری
 LOGGING TRUCK
 كانه ناخالص، كانه ای كه درصد مقدار از فلز موجود در آن كمتر از حد معمول است
 LEW GRADE ORE
 كانه نامرغوب، كانه درجه پائین، كانه ناخاص
 LEAN ORE
 كانی هائی كه در مراحل آخر تبلور ماگمائی به وجود می آیند
 LATE MAGMATIC MINERALS
 كانی های سبك، در كانی شناسی كانی هائی كه وزن مخصوص آنها كمتر از 2/8 است مانند كوارتز، كلسیت
 LIGHT MINERALS
 كرمینه
 LARVA
 كشند كم، كمتر ارتفاع سطح آب دریا
 LOW TIDE
 كف سنگ یا توده آذر آواری كه از لاپیلی بوجود آمده باشد
 LAPILLI TUFF
 كلوخه های خاك
 LAHH
 كم سود، كم ناچیز، ‌بكانه هائی كه درصد كانی آنها كمتر از حد معمول است اطلاق می شود
 LEAN
 كنگلومرای آهكی
 LIMESTONE CONGLOMERATE
 كوانتوم نور
 LIGHT QUANTUM
 كولاب، مرداب، باریكه ای كه از آبهای شور ونمك دار كه بوسیله حاشیه ساحلی از دریا جدا می گردد
 LAGON
 كولابی، نبودی، هسته ای كولابی، دارای گونه فسیلی بسیار كم زیرا با اشبا از نمك یا فاقد نمك های لازم زیستی می باشند
 LACUNAR
 كوهزائی لارامیدین، كوهزائی بعد از كرتاسه
 LARAMIDIAN OROGENY
 كیلواژ خطی، سطح رخ خطی
 LINEAR CLEAVAGE
 گاز طبیعی كه از آن گازهای پروپان بوتان وایزوبوتان جدا شده است
 LEAN GAS
 گدازه های زبانه ای شكل
 LAVA TONGUE
 گدازه، توده گداخته ای كه از دهانه آتشفشان بیرون می ریزد
 LAVA
 گرادیان حرارتی
 LAPSE RATE
 گراواك سنگی
 LITHIC GRAYWACKE
 گسل طولی
 LONGITUDINAL FAULT
 گسل كم زاویه
 LOW ANGLE FAULT
 گسل هائی كه امتداد آنها در جهت امتداد لایه ها وشیب آنها در خلاف جهت شیب لایه ها باشد
 LEATHER JACKET FAULT
 گل سنگ
 LICHEN
 گل های آهكی
 LIME MUDS
 گلسنگ شناسی
 LICHENOLOGY
 گمانه جانبی برای سنگ آهك
 LIMESTONE SONDE
 گنبد گدازه های، توده های گدازه كه شكل خارجی آنها شبیه به گنبد است
 LAVA DOME
 گودال گدازه، گودال مواد مذاب
 LAVA PIT
 لابرادو، فلدسپات پلاژیوكلاز مخلوط حد واسط سدیم وكالسیم با بلورهای كوتاه نسبتاً پهن خاكستری در سنگ های دیوریتی گابروئی لابرادوریت ها وبازالت ها دیده می شود
 LABRADOR
 لابرادوریت، از سنگ های آذرین خروجی از تیپ آندزیتی
 LABRADORITE
 لابیرنتودونت، از دوزیستان دوره كربونیفرو پرمین كه گستردگی آنها در تریاس زیاد بوده ودارای دندان های پیچاپیچی بوده اند
 LABYRINTHODONTA
 لاپیس لازولی، سنگ ارمنی، یك سنگ تزئینی كه دارای رنگ آبی شفاف می باشد
 LAPIS LAZULI
 لاپیلی، تكه ها یا قطعات كروی شكل گدازه كه شباهت به نخود دارند
 LAPILLI
 لاتریت
 LATERITE
 لاتریت
 LATOSOL
 لاتریت، خاك سرخی كه در مناطق استوائی یافت می گردد
 LATERITE
 لاتورفین، الیگوسن تحتانی
 LATTORFIAN
 لادلوین (سیلورین فوقانی)
 LUDLOVIAN
 لارازیا، قاره فرضی كه در نیمكره شمالی وجود داشته ودر اثر جداشدن این قاره در اواخر دوران كربنیفر، خشكی های فعلی نیمكره شمالی وجود آمده است
 LAURASIA
 لارامین، قسمت بالائی كرتاسه فوقانی
 LARAMIAN
 لارنتین، ماقبل كامبرین
 LAURENTIAN
 لاروی كیت
 LARVIKITE
 لاژنیت، دیوریت الیگوكلازدار
 LAUGENITE
 لاك فیلم، در مقطع خاك اثر لاك را گویند
 LACFILM
 لاكازینا، از فورامینفرهای دوكی شكل كه اندازه آن حدود یك سانتیمتر بوده است
 LACAZINA
 لاكولیت، قرار گرفتن مجموعه وسیعی از سنگ های آذرین در بین لایه های رسوبی را لاكولیت گویند
 LACCOLITH
 لاكولیت، قرار گرفتن مجموعه وسیعی از سنگ های آذرین در بین لایه های رسوبی را لاكولیت گویند
 LACCOLITE
 لاگ، باتلاق، باتلاق های كناره های مناطق تورب زار را گویند
 LAGG
 لاگنیده ها، از فورامینیفرهای پیچیده یا غیر پیچیده كه اغلب چند حفره ای با پوسته سخت شیشه ای و فیبری شكل
 LAGENIDEAE
 لاگومیده ها، خانواده خرگوش
 LAGOMYDAE
 لامپروشیست، لامپروفیرهای دگرگون شده كه دارای بیوتیت قهوه ای رنگ و هورنبلاند سبز رنگ می باشند
 LAMPROSCHIST
 لامپروفیر
 LAMPROPHYRE
 لامیروفیری نوعی ساخت كه در سنگ های لامپروفیر دیده می شود
 LAMPROPHYRIC
 لاندلین، قسمت فوقانی اردویسین میانی
 LLANDELLIAN
 لاندنین، پلئوسن فوقانی
 LANDENIAN
 لاندورین، سیلورین تحتانی
 LLANDOVERIAN
 لانگولیت
 LONGULITE
 لانورنین، قسمت تحتانی اردوپسین میانی
 LLANVIRNIAN
 لاویالیت، یك سنگ بازالتی دگرگون شده كه دارای فنوكسریتهای كانی لابرادوریت كه در یك خمیره آمفیبولی قرار گرفته اند می باشند
 LAVIALITE
 لای و لجن، گل ولای ناشی از ذوب شدن یخ ها
 LABARIDO
 لایدلیت، یكی از اقسام شیشه ای سنگ داسیت
 LEIDLEITE
 لایك، پهنك
 LAMINA
 لایه، آستر، لایه ای از گل رس یا بتن كه برای جلوگیری از نشد و تخریب روی بستر بكار برده می شود
 LINING
 لایه هوازده، لایه كم سرعت، لایه فرسوده شده
 LOW VELOCITY LAYER
 لایه، طبقه
 LAYER
 لئوناردین، قسمت فوقانی پرمین تحتانی
 LEONARDIAN
 لپتومورفیك، مواد بلورینی كه فاقد شكل هندسی مانندسطح زاویه و غیره می باشند
 LEPTOMORPHIC
 لپتیت، یك سنگ دگرگونی دانه ریز
 LEPTICE
 لپیدوبلاستیك، نوعی ساخت در سنگ های دگرگونی كه در آن كانی های تشكیل دهنده عموماً ورقه ای می باشند
 LEPIDOBLASTIC
 لپیدولیت
 LITHIUM MICA
 لپیدولیت، یكی از كانی های گروه میكا
 LEPIDOLITE
 لپیدوملان، نوعی بیوتیت كه در آن آهن فراوان است
 LEPIDOMELANE
 لجن های دریاچه ای
 LAGOON OOZES
 لدین، قسمت زیرین ائوسن فوقانی
 LEDIAN
 لس
 L
 لس، رسوبات بادی كه از رس ولای تشكیل یافته اند
 LOESS
 لغزیدن، لغزش
 LABILE
 لم اصطلاحی كه در آلاسكا به خاك لس اطلاق می شود
 LEHM
 لوانتینین، قسمت بالائی پلیوسین فوقانی)
 LEVANTINIAN
 لوئیزیت
 LEWISITE
 لوئیزین، قسمت تحتانی میوسن فوقانی
 LUISIAN
 لوپولیت، توده آذرین، نفوذی بشقاب مانندی كه قسمت فوقانی آن مسطح است
 LOPOLITH
 لوتتین، ائوسن میانی
 LUTETIAN
 لوتیت سنگ رسوبی كه قسمت اعظم آن از رس تشكیل یافته باشد
 LUTITE
 لوسیت
 LEUCITE
 لوسیت بازالت، سنگ بازالت كه در آن الیوین پیروكسن و لوسیت یافت می شود
 LEUCITE BASALT
 لوسیت بازانیت، نوعی سنگ بازالتی
 LEUCITE BASANITE
 لوسیت سینیت
 LEUCITE SYENITE
 لوسیت فنولیت
 LEUCITE PHONOLITE
 لوسیت فیر، یك لوسیت فنولیت كه در آن نفلین و لوسیت و مقدار كمی فلدسپار وجود دارد
 LEUCITOPHYR
 لوسیتیت، نوعی بازالت كه در آن كانی لوسیت در عوض پلاژیوكلاز موجود است
 LEUCITITE
 لوكپورتین، قسمت سیلورین میانی
 LOCK PORTIAN
 لوكوفیر(سنگ پرفیری روشن)
 LEUCOPHYRE
 لوكوكراتیك، یك اصطلاح كه بسنگهای رنگ روشن كه در آنها مقدار درصد كانی های تیره كم است اطلاق می شود
 LEUCOCRATIC
 لوگاریت، سینیت قلیائی
 LUGARITE
 لوله گم، لوله ای از فولاد كه درون آخرین رشته لوله محافظ چاه های نفت نصب می شود
 LINER
 لوماشل
 LUMACHELLA
 لویس تونین قسمت فوقانی سیلورین تحتانی
 LEWISTONIAN
 لیاس
 LIAS
 لیاس
 LIASSIC
 لیپاریت
 LIPARITE
 لیتارژ، اكسید سرب
 LITHARGE
 لیتوئیدیت، نوعی ریولیت كه دارای جلای خفه است
 LITHOIDITE
 لیتوپل، مواد كلوئیدی دانه ریزی كه در آب دریاها، دریاچه ها و باطلاق ها معلق است
 LEPTOPEL
 لیتوشیمی، مطالعه شیمی سنگ ها
 LITHOCHEMISTRY
 لیتوفیت
 LITHOPHYTE
 لیتوگرافی
 LITHOGRAPHY
 لیتولوژی، مشخصات وصفات فیزیكی یك سنگ بطریقی كه در نمونه دستی دیده می شود مانند كانی های تشكیل دهنده آن، بافت ساختمان اولیه وساختمان ثانویه وغیره
 LITHOLOGY
 لیتومارژ، نوعی كائولن متراكم وصاف
 LITHOMARGE
 لیژرین، توروئین تحتانی
 LIGERIAN
 لیموبورژیت نفلین بازالت شیشه ای
 LIMBURGITE
 لیموریت، یك سنگ متاسومتایك كه در تماس بین سنگ های گرانیتی و آهكی یافت می شود
 LIMURITE
 لیمونیت، اكسید آهن آبدار
 LIMONITE
 لین، قسمت زیرین پنسیلوانین تحتانی
 LEEAN
 لینگلولید، نوعی براكیوپود با صدف بسیار ساده
 LINGULID
 لینیت، ذغال قهوه ای، نوعی ذغال سنگ قهوه ای، نوعی مواد كربن دار كه ارزش حرارتی آن كم است
 LIGNITE
 لینین
 LIGNIN
 مارن آهكی
 LIMESTONE MARL
 مایع
 LIQUID
 مایع كردن گاز
 LIQUEFACTION OF GAS
 مترداف واژه گالن
 LEAD GLANCE
 مثلث لاگاتو، نشان دادن تصویر بوسیله یك مثلث قائم الزاویه
 LAGATU TRIANGLE
 مجرای جانبی، مجاری كه توسط رودخانه هائی كه از زیر كوه های یخی سرچشمه می گیرند بوجود می آیند
 LATERAL CHANNEL
 مجموعه حیات، انواع موجودات زنده كه در كنار هم زندگی می كنند
 LIFE ASSEMBLAGE
 محل اپی سانتر
 LOCATION OF EPICENTRE
 محل حفر یك چاه
 LOCATION
 محیط رسوبی، كم انرژی، در این محیط رسوبی جریان قوی و امواج وجود ندارد ورسوبات دانه ریز در این محیط ته نشین می شوند
 LOW ENERGY ENVIRONEMNT
 محیط های كرانه ای
 LITTORAL ENVIRONMENTS
 محیطی كه تحت شرایط آن یك رسوب نشست كرده است
 LITHOTOPE
 مخروط جانبی، مخروط های كوچك كه در دامنه یك كوه آتشفشان بوجود می آید
 LATERAL CONE
 مخروط گدازه، مخروط آتشفشان، گدازه مخروطی شكل
 LAVA CONE
 مربوط به پیدایش یا تشكیل سنگ ها
 LITHOGENETIC
 مرداب، بركف، باتلاق
 LAGOON
 مرداب كم عمق كه كف آن از گل لای پوشیده شده است
 LIMAN
 مرمر دورنما، نوعی مرمر كه نقوش آن پس از صیقل دادن شباهت به دورنما دارد
 LANDSCAPE MARBEL
 مسیر رگه، مسیر یا راهی كه رگه كانه در آن كوچكتر شده و از بین می رود یا این كه دوباره ظاهر می شود
 LODE CHANNEL
 مسیر كوتاه زمان
 LEAST TIME PATH
 مشخص كردن، محدود كردن
 LOCATE
 معدن سنگ لوح
 LABASSERO
 معرف لمبرگ، این محلول بكلسیت رنگ ارغوانی می دهد ولی روی دولومیت اثری ندارد
 LEMBERG SOLUTION
 مغزه گیری جانبی
 LATERAL CORING
 مقیاس لگاریتمی
 LOGARITHMIC SCALE
 منطقه ساحلی، منطقه كرانه ای، منطقه كم عمق
 LITTORAL ZONE
 موادی كه بوسیله امواج موازی با ساحل حمل می شوند
 LONGSHORE DRIFT
 مهاجرت جانبی، مهاجرت نفت یا گاز در یك لایه نفوذ پذیر بموازات لایه بندی رسوبات
 LATERAL MIGRATION
 مهره كمری
 LUMBER VERTEBRA
 میان گدازه، جریان های گدازه ای بسیار وسیع كه سطح زمین را بمسافت چندین كیلومتر مربع پوشانیده و پستی بلندی های اولیه آن را پر می كند
 LAVA FIELD
 نازك شدن یك لایه
 LENSING
 نبود حفره دار، شكاف دار، فاصله خالی، انقطاع
 LACUNA
 نزدیك بساحل، كرانه ای
 LITTORAL
 نسبت مقدار سرب به اورانیوم در یك سنگ یا یك كانی
 LEAD URANIUM RATIO
 نسیم زمین، نسیمی كه از طرف زمین بجانب دریا می وزد. این نسیم در اثر سرد شدن غیریكنواخت خشكی وآب دریا بوجود می آید
 LAND BREEZE
 نشان برگ علامتی كه پس از افتادن برگ روی شاخه باقی می ماند
 LEAF SCAR
 نشانه خاك های لاتریتی
 L
 نشانه خاك های لومی
 L
 نشست
 LEAK
 نشست زمین
 LAND SUBSIDENCE
 نشست محلی، فرو رفتن یا ریزش زمین در یك قسمت از یك ناحیه
 LOCAL SUBSIDENCE
 نقشه رخساره سنگی
 LITHOFACIES MAP
 نقشه لیتولوژیكی، نوعی نقشه زمین شناسی كه طرز قرار گرفتن و فراوانی سنگ های مختلف را در یك ناحیه نشان می دهد
 LITHOLOGICAL MAP
 نمودار، كتابچه، ورقه ای كه پیشرفت كار را نشان می دهد
 LOG
 نمودار الكتریكی
 LOG ELECTRIC
 نمودار انحراف
 LOG DEVIATION
 نمودار حفاری روزانه
 LOG DRILLING
 نمودار رادیو اكتیو
 LOG RADIOACTIVE
 نمودارگیری جانبی
 LATERAL LOGGING
 نورپلاریزه، نوری كه در آن نوسانات در یك سطح صورت می گیرد
 LIGHT POLARIZED
 نوع مغناطیسی اكسید آهن طبیعی
 LODESTONE
 نوعی آسفالت ناخالص وغیر مرغوب
 LAND ASPHALT
 نوعی خاك كه جریان آب در آن خشك می گردد
 LAIRE
 نوعی روتیل یا اسفین
 LEUCOXENE
 نوعی كوراندوم شفاف
 LEUCOSAPPHIRE
 نوعی گدازه متخلخل كه دارای تركیبات ریولیتی می باشد
 LAVA FORTH
 نوعی گرانیت تورمالین دار
 LUXULLIANITE
 نوعی ماسه سنگ كه در چند جهت قابل شكسته شدن است
 LIVER ROCK
 نوعی مغناطیس سنج قابل حمل ونقل
 LEVANTO MAGNETOMETER
 نهشته های دریاچه ای
 LACUSTRINE DEPOSIT
 نهشته های كولابی
 LAGOON DEPOSITS
 وابسته به آب شیرین
 LIMNETIC
 واحدهای سنگ چینه ای
 LITHOSTRATIGRAPHIC UNITS
 هر نوع سخت خطی در داخل، یك سنگ كه در اثر جریان اولیه گدازه بوجود آمده باشد
 LINEATION
 هزینه های بالا آوردن نفت از ته چاه
 LIFTING COSTS
 یخ زنده، یخ یك كوه یخ فعال
 LIVE ICE
 یخرفت جانبی
 LATERAL MORAINE
 یخی كه از برف یا باران در سطح زمین بوجود می آید
 LAND ICE
 یك روش اكتشافی كه در آن خاك بطور سیستماتیك برای وجود فلز مورد نظر آزمایش می شود
 LOAMING
 یك سنگ لامپروفیزیك لوسیت دار
 LEUCITE LAMPROITE
 یك لایه رسی نسبتاً غیر قابل نفوذ بین دیوارهای یك گسل
 LEATHER BED
 یك لایه لیتواستراتیگرافیك كه از یك یا چند لایه كه درای مشخصات سنگی یكنواخت می باشند بوجود آمده باشد
 LITHOSTROME
 یكی از انواع خزه ها
 LYCOPODIALES
 آب اقیانوس
 MARINE WATER
 آب دگرگونی، آبی كه در حین دگرگون شدن رسوبات بیرون رانده می شود
 METAMORPHIC WATER
 آب شهابی
 METEORIC WATER
 آب معدنی
 MINERAL WATER
 آب مقداركم
 MEAGER QUANTITIES OF WATER
 آب و هوای مدیترانه ای
 MEDITERRANEAN CLIMATE
 آب وهوای دریایی، آب هوای اقیانوسی
 MARINE CLIMATE
 آب وهوای مزوترمال
 MESOTHERMAL CLIMATE
 آب وهوای موضعی یا محلی
 MICROCLIMATE
 آبرفت دریائی
 MARINE ALLUVIUM
 آبی كه از ذوب شدن یخ وبرف حاصل می شود
 MELT WATER
 آزوریت
 MINERAL BLUE
 آلبرتیت، نوعی قیر
 MELANASPHALT
 آهن شهابی، توده آهنی كه از ستارگان دیگر بزمین رسیده است
 METEORIC IRON
 اثر بخشی مكانیكی، ضریب مكانیكی
 MECHANICAL EFFICIENCY
 اختلاف دمای متوسط
 MEAN TEMPERATURE DIFFERENCE
 اسفالت
 MINERAL PITCH
 اسید گل
 MUD ACID
 اسیدیك ارزشی، اسیدی كه در هر ملكول یك هیدروژن قابل تعویض دارد مانند HCI
 MONOBASIC ACID
 اقف نشانه، افق مشخص، لایه نازكی كه دارای مشخصات وصفات ثابتی است
 MARKER HORIZON
 الكترود متحرك
 MOVING ELECTRODE
 انحراف متوسط
 MEAN DEVIATION
 اندازه گیری
 MEASUREMENT
 انرژی مكانیكی
 MECHANICAL ENERGY
 انفصال موهوروویچی
 M BOUNDARY
 بار ماگزیمم
 MAXIMUM LOAD
 باطلاق
 MARSH
 باطلاق دریائی، ناحیه نسبتاً پایین كه بوسیله آب شور كه از دریا آمده است پر شده باشد
 MARINE SWAP
 باطلاق مرطوب تورب
 MOOR
 باطلاق های حاشیه ای، كولاب های حاشیه ای
 MARGINAL LAGOONS
 باطلاق، مرداب، لجن زار
 MORASS
 بافت مشبك
 MESH TEXTURE
 بافت میكروگرافیك
 MICROGRAPHIC TEXTURE
 بالغ، كامل، متوسط، رسیده
 MATURE
 بخش قسمت، بخشی از یك تشكیلات كه دارای مشخصات فیزیكی و لیتولوژیكی جداگانه باشد
 MEMBER
 برش بزرگ، برشی كه اندازه قطعات آن بسیار بزرگ است
 MEGABRECCIA
 بزرگ ناودیسی كه داخل یك قاره واقع شده باشد
 MEZOGEOSYNCLINE
 بزرگ هاگ، تخم بزرگ
 MEGASPORE
 بزرگ، این واژه بعنوان پیشوند در اصلاحات زمین شناسی وسنگ شناسی بكاربرده می شود و در رشته های دیگر علوم معنی یك میلیون دفعه را دارد
 MEGA
 بسنگ های دانه درشت كه بتوان كانی های آن ها را با چشم غیر مسلح تمیز داد اطلاق می شود
 MEGASCOPIC
 بلورهای درشتی كه در اثر تبلور مجدد در یك سنگ بوجود می آیند
 METACRYST
 بلورهای فلزی
 METALLIC CRYSTALS
 بلورهای میكا كه به آسانی متورق می شوند
 MICA BOOK
 بند یا قید مكانیكی، افزایش چسبندگی بین بتن وقسمت های تقویتی آن
 MECHANICAL BOND
 بهره برداری مجاز ماگزیمم از یك چاه نفت
 MAXIMUM EFFICIENT RECOVERY
 پتانسیل الكتروشیمیایی كه در سطح تماس غشایی دو محلول دارای غلظت متفاوت را از یكدیگر جدا می سازد بوجود می آید
 MEMBRANE POTENTIAL
 پرده، غشا، پوسته
 MEMBRANE
 پرده های تك لایه ای
 MONOLAMELLAR SEPTA
 پستانداران اولیه
 MONOTREMATA
 پسروی دریا
 MARINE REGRESSION
 پلمه سنگ یا شیست رسوبی دگرگون شده
 METASHALE
 پمپ گل
 MUD PUMP
 پوشانیدن، جلوگیری تبخیر آب از خاك بوسیله پوشانیدن آن بوسیله مواد سطحی یا گیاهان
 MULCHING
 پهلوی میانی، یال میانی، یال برگشته كه بین دو تاقدیس و ناودیس مجاور مشترك است
 MIDDLE LIMB
 پهنه گلی در كنار ساحل
 MUD FLAT
 تئوری های منفرد
 MONISTIC THEORIES
 تبدیل به مرمر شدن سنگ آهك
 MARMAROSIS
 تپه كم ارتفاع، برآمدگی كوچك
 MOUND
 تجزیه تشبیهی، تجزیه قیاسی، تجزیه مدلی
 MODEL ANALYSIS
 تجزیه مكانیكی، تعیین درصد اندازه كانی ها یا اجزاء تشكیل دهنده خاك ها
 MECHANICAL ANALYSIS
 تخریب دریائی، فرسایش دریائی، تخریب وسایش بوسیله امواج دریا
 MARINE DENUDATION
 تخریب مكانیكی
 MECHANICAL WEATHERING
 تخلیه حداكثر، رودخانه در موقع سیل
 MAXIMUM DISCHARGE
 تراس های بوجود آمده بوسیله آب دریا
 MARINE CUT TERRACE
 تراویده گل
 MUD FILTRATE
 ترك های گلی
 MUD CRACKS
 تصویر آینه ای
 MIRROR IMAGE
 تصویر، استوانه ای كه اولین بار توسط مركاتور برای تهیه نقشه جهان مورد استفاده قرار گرفت
 MERCATORS MAP PROJECTION
 تغییر مكان جانبی قشر زمین در اثر حركت قطعات قاره ها
 METASTASIS
 تفریق دگرگونی
 METAMORPHIC DIFFERENTIATION
 تك سنگ
 MONOLITH
 تك شیب، خم شدن بطرف پائین لایه ها از یك سطح بالاتر بسطح پائین تر
 MONOCLINE
 تك گلبرگ
 MONOPETOLOUS
 تك لپه، یك لپه
 MONOCOTYLEDON
 تك، تنها، مجرد
 MONO
 تكامل بزرگ، تكامل وسیع
 MEGA EVOLUTION
 تلاش متوسط، تنش متوسط
 MEAN STRESS
 توب باطلاق، ذغال سنگ نارس باطلاق
 MARSH PEAT
 توپوگرافی متوسط
 MATURE TOPOGRAPHY
 توده سنگ جرم
 MASS
لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 36
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.