مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 40

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 40 عرضه شده است.

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 40
 گودال نفت
 OIL PIT
 لامیناسیون مورب
 OBLIQUE LAMINATION
 لایه بندی متقاطع، لایه بندی مجازی، نوعی لایه بندی در سنگ ها كه هم شیب لایه بندی اصلی سنگ نمی باشد
 OBLIQUE BEDDING
 لایه های كانی، توده كانی های فلزی كه بین لایه های رسوبی قرار گرفته باشند
 ORE BEDS
 لایه های نفت خیز، لایه های دارای نفت
 OIL BEARING SERIES
 لب گرد، كروی، فسیل شناسی گیاهی
 OBTUSE
 لجن، لای
 OOZE
 لوله جداری چاه نفت
 OIL WELL CASING
 لوله نفت
 OIL LINE
 مارسانان
 OPHIUROIDEA
 ماسه باز
 OPEN SAND
 ماسه سنگ سرخ قدیمی
 OLD RED SANDSTONE
 ماسه سنگ نفت دار، یك اصطلاح كلی برای تمام سنگهائی كه دارای مواد نفتی می باشند
 OIL SAND
 مانع
 OBSTACLE
 مایل، كج
 OBLIQUE
 متورق پوسته ای، فرسایش پوست پیازی
 ONION WEATHERING
 محور نوری
 OPTICAL AXIS
 مخزن زیرزمینی نفت
 OIL POOL
 مخزن عدسی شكل، لایه نفت خیز عدسی شكل
 OIL LENS
 مخفف ارتوكلاز
 OR.
 مدار، مسیری كه اجسام آسمانی طی می كنند
 ORBIT
 مربع مستطیل، دراز پهنا
 OBLONG
 مرحله رشد وتوسعه رودخانه
 OLD AGE
 مرمر یشمی، نوع متراكم و لایه لایه كه بصورت تراورتن یافت می شود و از آن بجای مرمر استفاده می كنند
 ONYX MARBLE
 مسافت سنج
 ODOMETER
 مسافت یابی، اندازه گیری مكانیكی مسافت
 ODOMETRY
 مسیر كره زمین بدور خورشید
 ORBIT EARTHS
 معدن روباز، استخراج مواد معدنی از حفره های روباز
 OPEN CUT MINING
 مغزه توجیه شده
 ORIENTED CORE
 ملاط اوپالی، سنگی كه زمینه آن از كانی اوپال تشكیل شده باشد
 OPAL MATRIX
 منطقه دور از ساحل
 OFFSHORE ZONE
 مواد آلی، مواد جانوری یا گیاهی موجود در خاك
 ORGANIC MATTER
 موسسه ای كه مسئول نقشه برداری و تهیه و بررسی نقشه ها در یك كشور می باشد
 ORDNANCE SURVEY
 میدان نفت، ناحیه ای كه در آن مخازن زیرزمینی نفت یافت می شود
 OIL FIELD
 ناخالصیهای آلی
 ORGANIC IMPURITY
 ناظر، در اكتشاف زمین لرزه ای بشخصی كه مسئول دستگاه های ضبط امواج زمین لرزه می باشد اطلاق می شود
 OBSERVER
 نفت دار، نفت خیز، دارای نفت
 OIL BEARING
 نفت زائی، تشكیل نفت
 OLEOGENESIS
 نفت گیر، دام نفت
 OIL TRAP
 نفت نما، درجه روغن
 OIL GAUGE
 نفت، روغن، اصطلاح كلی كه شامل تمام هیدروكربورهای طبیعی می شود
 OIL
 نگهداری یك گاز یا مایع در سطح یك جامد
 OCCLUSION
 نمودار حفاری، نموداری كه روزانه توسط حفار در باره چاه نفت تهیه می شود
 OPERATIONAL LOG
 نور معمولی، در بلورهائی كه دارای یك محور نوری می باشند، اشعه نور پلاریزه
 ORDINARY RAY
 نوعی بافت سنگ كه در آن گروهی از كانیهای منشوری ورقه ای در اطراف یك كانی بزرگتر قرار گرفته اند
 OCELLAR
 نوعی گسل كه در آن حركت نسبی گسل نتیجه حركات افقی و قائم می باشد
 OBLIQUE SLIP FAULT
 نوعی یاقوت كبوت
 ORIENTAL AMETHYST
 نهشت های آلی، سنگها یا رسوباتی كه در اثر فعالیت های جانوران زنده یا بقایای آن ها بوجود آمده باشد
 ORGANIC DEPOSITS
 وابسته به رویان شناسی، مربوط به رویان شناسی
 ONTOGENETIC
 واح، واحه، آبادی یا مرغ زار در میان كویر
 OASIS
 واژه مترادف برای اواولیت
 OOID
 هدف شیئی
 OBJECTIVE
 هشت ضلعی
 OCTAGON
 هشت وجهی
 OCTAHEDRON
 هشت، پیشوند
 OCTA
 یخ قدیمی، توده یخی كه بیش از یك سال عمر داشته باشد
 OLD ICE
 یك كانی كه انتظار می رود در یك سنگ یافت می شود ولی در آن در سنگ وجود ندارد
 OCCULT MINERAL
 یك نوع ساحل پست و شنی كه بوسیله كمربندی از آب ساكن از خشكی جدا شده است
 OFFSHORE BEACH
 یكی از دو رده سوسماران دوران مزوزوئیك
 ORNITHISCHIA
  پیدازیستی
 PHANEROZOIC
  حلقه ها
 PINGS
 آبدزدی
 PIRACY
 اوپال مرواریدی
 PEARL OPAL
 بافت آذرآواری
 PYROCLASTIC TEXTURE
 بافت پیدا بلور، بافت آَشكار بلور (سنگ)
 PHANERITIC TEXTURE
 بخشی
 PARTIAL
 برگه، ورق
 PLATE
 پاراژنز، همایند
 PARAGENESIS
 پاراگونیتی شدن
 PARAGONITIZATION
 پانتالاسا
 PANTHALASSA
 پانگه آ
 PANGAEA
 پاهوهو، گدازه ریسمانی
 PAHOEHOE
 پتروژنز، سنگ زایی
 PETROGENESIS
 پتروگرافی، سنگ نگاری
 PETROGRAPHY
 پروتون
 PROTON
 پگماتیت
 PEGMATITE
 پلاسر
 PLACER
 پلوتون
 PLUTON
 پورفیروبلاست
 PORPHYROBLAST
 پورفیری
 PORPHYRY
 پومیس
 PUMICE
 پیدا بلور (سنگ) آشكار بلور(سنگ)
 PHANERITE
 پیرامون
 PERIPHERY
 تختان فرسایشی
 PEDIMENT
 تخلخل
 POROSITY
 تصویر
 PROJECTION
 تعیین گرده های محفوظ در خاك
 POLLINIC ANALYSIS
 تغییر شكل پلاستیكی
 PLASTIC DEFORMATION
 تغییر فاز
 PHASE CHANGE
 تك یاخته
 PROTOZOAN
 تكامل سیاره ای
 PLANETARY EVOLUTION
 تكتونیك ورقه ای، صفحه ای
 PALTE TECTONIC
 تنوره های كیمبرلیتی
 PIPE KIMBERLITIC
 تورب، زغال نارس
 PEAT
 ته نشست
 PERCIPITATION
 ته نشست پلاژیك
 PELAGIC SEDIMENT
 ته نشینی
 PERCIPITATION
 جغرافیای دیرینه
 PALEOGEOGRAPHY
 جلگه فرسایشی
 PLAIN. OF EROSION
 جلگه فرسایشی
 PENEPLAIN
 جهت گیری برتر
 PREFERRED ORIENTATION
 چالاب، سنگاب
 POTHOLE
 چند شكلی
 POLYMORPH
 چند شكلی
 POLYMORPHISM
 چینه فرورو
 PLUNGING FOLD
 حفاری استوانه ای
 POLE TOOL BORING
 خاصیت گسترا
 PENETRATIVE PROPERTY
 خاك آلیتیك
 PALMANN
 خاك اهك
 PEDOCAL
 خاك اهن
 PEDALFER
 خاك شناسی كشاورزی
 PEDOLOGY
 خرده سیاره
 PLANETESIMAL
 درشت بلور
 PHENOCRYST
 دشت
 PLAIN
 دشت بازالتی
 PLATEAU BASALT
 دغ، پلایا
 PLAYA
 دگرگونی پیش رونده
 PROGRADE METAMORPHISM
 دور قبطیت
 POLARITY EPOCH
 دوره زمین شناسی
 PERIOD GEOLOGIC
 دوره موج
 PERIOD WAVE
 دیرینه اقلیم
 PALEOCLIMATE
 دیرینه باد
 PALEOWIND
 دیرینه شناسی
 PALEONTOLOGY
 دیرینه مغناطیس
 PALEOMAGNETISM
 ذخیره قطعی
 PROVED RESRVE
 رسوبگذاری فیزیكی
 PHYSICAL SEDIMENTATION
 روانه آذرآواری
 PYROCLASTIC FLOW
 ریخت واره، پسودومورف
 PSEUDOMORPH
 ریگ
 PEBBLE
 زاویه فرود
 PLUNGE ANGLE
 زبانه
 PLUME
 ساحل شنی، ته نشین سنگ های ساحلی
 PEBBLE BEACH
 سرگردانی قطبی
 POLAR WANDERING
 سطح تقارن
 PLANE OF SYMMETRY
 سطح فرا ایستابی
 PERCHED WATER TABLE
 سفره فرا ایستابی
 PERCHED GROUND WATER
 سكوی قاره ای
 PLATFORM CONTINENTAL
 سنگ آذرآواری
 PYROCLASTIC ROCK
 سنگ شناختی، پترولوژیك
 PETROLOGIC
 سنگ شناسی، پترولوژی
 PETROLOGY
 سیاره شناسی
 PLANETOLOGY
 عنصر مادر
 PARENT ELEMENT
 فتوژئولوژی
 PHOTOGEOLOGY
 فتوسنتز
 PHOTOSYNTHESIS
 فتولیز
 PHOTOLYSIS
 فرآورده
 PRODUCT
 فلات
 PLATEAU
 فوران آذر آبی
 PHREATIC ERUPTION
 فوران پله یی
 PELEAN ERUPTION
 كوهیاپه
 PIEDMONT
 گداخته بخشی
 PARTIAL MELT
 گداز بخشی، ذوب بخشی
 PARTIAL MELTING
 گدازه بالشی
 PILLOW LAVA
 گرانولیت پیروكسنی
 PYROXENE GRANULITE
 گودال، غرقاب
 POOL
 مغناطیسی ماندگار
 PERMANENT MAGNET
 منابع نفتی
 PETROLEUM RESOURCES
 منطقه سیراب
 PHREATIC ZONE
 موج طولی، موج P
 P WAVE
 نفوذ پذیری، تراوش پذیری
 PERMEABILITY
 نقشه جغرافیایی دیرینه
 PALEOGEOGRAPHIC MAP
 نقشه دیرینه جریان
 PALEOCURRENT MAP
 نهشت رود پیچ، نهشت پیچاب
 POINT BAR
 همسازنمایی، پیوسته نمایی
 PARACONFORMITY
 هموار بوم، دشتگون
 PENEPLAIN
 همیشه یخ
 PERMAFROST
 كوارتزیت
 QUARTZITE
 ماسه سنگ كوارتزی
 QUARTZOSE SANDSTONE
 ماسه سنگ كوارتزی، آرنیت كوارتزی
 QUARTZ ARENITE
 آرد سنگ
 ROCK FLOUR
 آژنگ، موجك، ریپل
 RIPPLE
 اراضی سبك، نرم، بدون سنگریزه دار را گویند كه شخم و كار بر روی آن به آسانی صورت می گیرد
 READY EARTH
 انتقال تابشی
 RADIATIVE TRANSFER
 بازانباشت (هیدرولوژی، آب شناسی)
 RECHARGE
 بازبرنایی
 REJUVENATION
 پرتو، شعاع
 RAY
 پرتوسنجی
 RADIOMETRY
 پستی وبلندی
 RELIEF
 پسروی
 REGRESSION
 پشته، تیغه
 RIDGE
 تباهی پرتوزا
 RADIOACTIVE DECAY
 تبلور دوباره
 RYCRYSTALLIZATION
 تعیین سن به روش پرتوسنجی
 RADIOMETRIC DATING
 چرخه سنگ
 ROCK CYCLE
 چین خوابیده
 RECUMBENT FOLD
 حفاری روتاری، حفاری دوار
 ROTARY DRILLING
 حفاری ضربه ای
 ROPE DRILLING
 خیز
 RISE
 خیز قاره ای
 RISE(CONTINENTAL)
 دره كوچك، دره تنگ
 RESSATE
 دگرگونی پسرونده
 RETROGRADE METAMORPHISM
 دگرگونی ناحیه یی، دگرگونی منطقه ای
 REGIONAL METAMORPHISM
 ذخیره ها
 RESERVES
 رخ سنگ
 ROCK CLEAVAGE
 رشته كوه، رشته
 RANGE (GEOL(
 رطوبت نسبی، نم نسبی
 RELATIVE HUMIDITY
 رگولیت
 REGOLITH
 رواناب
 RUNOFF
 ریف
 REEF
 ریولیت
 RHYOLITE
 زمان توقف
 RESIDENCE TIME
 زهكشی راستگوشه یی
 RECTANGULAR DRAINAGE
 زهكشی شعاعی
 RADIAL DRAINAGE
 سری واكنشگرها، سری واكنشی
 REACTION SERIES
 سنجش از دور، دریافت از دور
 REMOTE SENSING
 سنگ
 ROCK
 سنگ پوششی، پوش سنگ
 ROCK CAPPING
 سنگ لغزه
 ROCK SLIDE
 سنگریز
 ROCK FALL
 شكست (موج)
 REFRACTION (WAVE)
 شیار كوچك
 RIFFLE(RIVER)
 عنصر كاهیده
 REDUCET ELEMENT
 عنصر كمیاب
 RARE ELEMENT
 فرآیند برگشت پذیر
 REVERSIBLE PROCESS
 كافت
 RIFT
 كافت دره
 RIFT VALLEY
 كانسار جانشینی
 REPLACEMENT DEPOSIT
 كانیهای سنگ ساز
 ROCK FORMING MINERALS
 گردشدگی
 ROUNDING
 گردی
 ROUNDNESS
 گسل معكوس
 REVERSE FAULT
 گسله راست رو
 RIGHT LATERAL FAULT
 لجن رادیولری
 RADIOLARIAN OOZE
 مارن هائی كه از لایه های رویهم چیده تشكیل یافته است
 RIBBON MARL
 مخزن آب
 RESERVOIR
 مرتبه (رده بندی زغالسنگ)
 RANK (COAL)
 مرتبه رودخانه
 RIVER ORDER
 مغناطیس شدگی ماندگار
 REMANENT MAGNETISATION
 مقاومت گسیختگی، تاب گسیختن
 RUPTURE STRENGTH
 مقیاس بزرگی ریشتر
 RICHTER MAGNITUDE SCALE
 موج نقش، نشان موجك، ریپل مارك
 RIPPLE MARK
 ناحیه، منطقه
 REGION
 نسبت شعاعی
 RADIUS RATIO
 واریز یخ وسنگ
 ROCK GLACIER
 واكنشگرها
 REACTANTS
 آب تراز (رودخانه)
 STAGE(STREAM)
 آب سبك
 SOFT WATER
 آبكوهه (دریا)
 SWELL(SEA)
 آتشفشان چینه یی
 STRATOVOLCANE
 آتشفشان سپرگون
 SHIELD VOLCANO
 اسپیلیتی شدن
 SPILITIZATION
 استالاكتیت
 STALACTITE
 استالاگمیت
 STALAGMITE
 استخراج
 STOPING (MINING(
 استروماتولیت
 STROMATOLITE
 استوك (آتشفشانی)
 STOCK (VOLCANIC)
 اسلیت، پلمه سنگ
 SLATE
 اشكوب (چینه شناسی)
 STAGE (STRATIGRAPHY)
 اصل رونهشت
 SUPERPOSITION ( LAW OF )
 امتداد، راستا
 STRIKE
 انحلال پذیری
 SOLUBILITY
 باد خورشیدی
 SOLAR WIND
 بادپناه
 SLIP FACE
 بار اندروا
 SUSPENDED LOAD
 بارتاب لرزه ای
 SEISMIC REFLECTION
 بازالت نیمه قلیایی
 SUBALKALINE BASALT
 برآمدگی
 SWELL
 برف باد آورد، گرد و غبار برفی
 SNOWDIREFT
 برفسار
 SONWFIELD
 برنهاده رود
 SUPERPOSED STREAM
 برنهاده رود
 SUPERIMPOSED STREAM
 بندر زیردریایی
 SILL(TOPOGRPAHIC)
 پایدار
 STABLE
 پرش، جهش
 SALTATION
 پلاژ
 SEA SHORE
 پلمه رخ
 SLATY CLEAVAGE
 پله وار، پرتگاه
 SCARP
 پله وار، پرتگاه
 SCARPMENT
 پوسته پوسته شدن
 SHEETING
 پیاده رو
 SIDWALK
 تصعید
 SUBLIMATION
 تغییرات (مغناطیسی) دیرپای
 SECULAR VARIATION(MAGNETIC)
 تقارن
 SYMMETRY
 تك كوه دریایی
 SEAMOUNT
 تلماسه شمشیری
 SEIF DUNE
 تنجش، تنش
 STRESS
 تنجه
 STRAIN
 تنداب
 SHOOTING FLOW
 توالی، ترادف، ردیف
 SEQUENCE
 ته نشست مواد رسوبی
 SINKSTOFF ALLUVIAL
 ته نشست، رسوب، ته نشسته
 SEDIMENT
 جایگیری ماگما
 STOPING (MAGMATIC)
 جریان آرام
 STREAMING FLOW
 جور شده
 SORTED
 جورشدگی
 SORTING
 چاله كارستی
 SINKHOLE
 چین متقارن
 SYMMETRICAL FOLD
 چینه
 STRATUM
 چینه بندی
 STRATIFICATION
 چینه شناسی
 STRATIGRAPHY
 چینه شناسی لرزه یی
 SEISMIC STRATIGRAPHY
 چینه ها
 STRATA
 چینی محك
 STREAK PLATE
 حالت پایا
 STEADY STATE
 حل شده
 SOLUTE
 حل كننده حلال
 SOLVENT
 خاك
 SOIL
 خاك خزش
 SOIL CREEP
 خاك خزش
 SOLIFLUCTION
 خراش
 STRIATION
 خرده شیشه (آتشفشانی)
 SHARD (VOLCANIC)
 خط جریان
 STREAM LINE
 خط كرانه یی، دریامرز
 SHORELINE
 خیزاب كرانه یی
 SURF
 در كوهی، آبی كوراتز كبود یاقوت كبود كاذب، نوعی كوارتز شفاف و كبود رنگ است
 SAPPHIRE QUARTZ
 دروا
 SUSPENDED
 دره زیردریایی، دره اقیانوسی
 SUBMARINE CANYON
 دینام خودانگیز
 SELF EXCITING DYNAMO
 ردیف چینه شناسی
 STRATIGRAPHIC SEQUENCE
 رسوبگذاری
 SEDIMENTATION
 رنگ گردگانی، رنگ خاكه كانی
 STREAK
 روباره سنگ
 SCORIA
 رودگیری
 STREAM PIRACY
 زبانه كرانه یی
 SPIT
 زغال نیمه قیری
 SUBBITUMINOUS COAL
 زغالسنگ قیری
 SOFT COAL
 زمان گذر لرزه یی، زمان سیر لرزه یی
 SEISMIC TRAVEL TIME
 زیرراندگی، فراراندگی
 SUBTHRUSTING
 ساحل شنی، ته نشین سنگ های ساحلی
 SHINGLE BEACH
 ساخت راه راه
 STREAKY STRUCTURE
 ساخت رسوبی
 SEDIMENTARY STRUCTURE
 ساخت فروریخته
 SLUMP STRUCTURE
 ساخت كروی
 SPHEROIDAL STRUCTURE
 ساخت كروی
 STRUCTURE SPHEROLITIC
 ساخت، ساختار
 STRUCTURE

 

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 40
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.