مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زیست شناسی بخش 10

در این قسمت  لغات زیست شناسی بخش 10 عرضه شده است.

لغات زیست شناسی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زیست شناسی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زیست شناسی - ایران ترجمه

لغات زیست شناسی بخش 10
گیرنده‌نمای ویروسی
 viroceptor
ژن ویروس‌زا
 virogene
یاخته نهان‌ویروس
 virogenic cell
ویروس‌کافت
 virolysis
فروبری ویروس
 viropexis/ engulfment
کارگاه ویروس
 viroplasm/ factory area/ viroplasmic matrix/ virus factory
ویروس‌کش
 virucidal/ viricidal
گردایش ویروسی
 virus assembly/ assembly
ویروس‌ایستان
 virustatic/ virostatic
پرگنه مرطوب
 wet colony
اندامگان اسیدمقاوم
 acid-fast organism
رنگ‌آمیزی اسیدمقاوم
 acid-fast stain
چسبینه
 adhesin
مولکول چسبان
 adhesion molecule
هواروی
 aerotaxis
آزمایش رقیق‌سازی در آگار
 agar dilution test/ plate dilution test
بی‌تاژک
 amastigote/ leishmanial stage
دوسرتاژک
 amphitrichous
ظرف بی‌هوازی
 anaerobic jar
پادزی‌نگاره
 antibiogram
آزمایش پادزی‌نگاره
 antibiogramtest
صفحه پادزیست
 antibiotic disk
آزمایش حساسیت پادزیستی
 antibiotic-sensitivity test/ antibiotic-susceptibility test
ناپلشتی
 asepsis
ناپلشت
 aseptic
روش ناپلشت
 aseptic technique
غیرجنسی
 asexual
خودکافتینه
 autolysin
خودکافت
 autolysis
زی‌مایه خودکافتی
 autolytic enzyme
رشته محوری
 axial filament/ axoneme
میله‌پا
 axopodium
جمعیت باکتریایی
 bacterial population
شکافت دوتایی
 binary fission
ناقل زیستی
 biological vector
آزمایش رقیق‌سازی در آبگوشت
 broth dilution test/ tube dilution test
جوانه‌زنی
 budding
ظرف شمع‌دار
 candle jar
حامل
 carrier
پنیری‌شدگی
 caseation
حامل مزمن
 chronic carrier
استقرار
 colonisation/ colonization
میزان رقیق‌سازی
 dilution rate
آزمایش رقیق‌سازی
 dilution test
گرمای خشک
 dry heat
برون‌زیان
 ectozoa
درون‌دوزایی
 endodyogeny
درون‌چندزایی
 endopolygeny
درون‌هاگ
 endospore
میان‌تاژگ
 epimastigote
برزیان
 epizoa
پوش‌هاگ
 exosporium
نخ‌پا
 filopodium
شعله‌زنی
 flaming/ flambage
پیش‌هاگ
 forespore/ prespore
روش قطره‌آویز
 hanging drop
دهنده نوترکیبی پربسامد
 high frequency recombination donor/ HFR donor
گرم‌خانه‌گذاری
 incubation
دوره نهفتگی
 incubation period
گرم‌خانه
 incubator/ etuve
پهن‌پا
 lobopodium
قطب‌تاژک
 lophotrichous
ناقل مکانیکی
 mechanical vector
نارینه‌زایی
 merogony/ schizogony
نارینه
 meront/ schizont
ناردانک
 merozoite/ schizozoite
ریزکام‌یاخته
 microgametocyte/ microgamont
گرمای مرطوب
 moist heat
تک‌تاژک
 monotrichous
شکافت چندتایی
 multiple fission
رویش
 outgrowth
بیماری‌زایایی
 pathogenicity
فضای میان‌غشایی
 periplasmic space
پخش‌تاژک
 peritrichous
نورروی
 phototaxis
پیش‌تاژک
 promastigote
آغازیان
 protista
تک‌یاختگان
 protozoa
پای کاذب
 pseudopodium
ریشه‌پا
 rhizopodium/ reticulopodia
هاگ‌ساز
 sporoblast
هاگ‌کیس
 sporocyst
هاگ‌زایی
 sporogony
هاگ‌دانه
 sporozoite
هاگ‌آوری
 sporulation
حامل موقت
 temporary carrier
پس‌تاژک
 trypomastigote
ناقل
 vector
یاخته رؤیا
 vegetative cell
شکل رؤیا
 vegetative form
محمل
 vehicle
نمونه مرطوب
 wet mount/ wet preparation
رقیق‌کننده
 diluent
رقیق کردن
 dilute
حساسیت
 sensitivity
ویژگی
 specificity
مخزن
 reservoir
گویچه سفید تک‏هسته‏ای
 agranulocyte
نشادیسه
 amyloplast
فراگشتی
 anabolic
فراگشت
 anabolism
فراگشته
 anabolite
هورمون پادپیشابی
 antidiuretic hormone
پادگن
 antigen
بزرگ‏سرخرگ
 aorta
بزرگ‏سرخرگی
 aortic
آسه
 axon
باکتری
 bacteria
گویچه
 blood cell/ globule
پوشینه بومن
 Bowman’s capsule
سرخرگ کاروتید
 carotid artery
فروگشتی
 catabolic
فروگشت
 catabolism
یاخته
 cell/ cellule
دیواره یاخته
 cell wall
میانک
 centriole
میان‏تن
 centrosome
میان‏یاخته
 cytoplasm
میان‏یاخته‏ای
 cytoplasmic/ cytoplasmically
دارینه
 dendrite
تراگذری
 diapedesis
برون‏پوست
 ectoderm
برون‏پوستی
 ectodermic/ ectodermal
درون‏بری
 endocytosis
درون‏پوست
 endoderm
درون‏پوستی
 endodermic/ endodermal
روپوست
 epiderm
روپوستی
 epidermic/ epidermal
برچاکنای
 epiglottis
غده رومغزی
 epiphysis gland/ epiphysis
برون‏رانی
 exocytosis
زمین‏گرا
 geotropic
زمین‏گرایی
 geotropism
غول‏پیکری
 gigantism
کلافک
 glomerulus
دستگاه گلژی
 Golgi’s apparatus
گویچه سفید چندهسته‏ای
 granulocyte
خون‏بهر
 hematocrit
زیرپوست
 hypoderm
زیرپوستی
 hypodermic/ hypodermal
زیرمغزی
 hypophysis
غده زیرمغزی
 hypophysis gland
زیرنهنج
 hypothalamus
لپ
 lobe
تنابه
 lymph
تنابه‏ای
 lymphatic
کافنده‏تن
 lysosome
درشت‏خوار
 macrophage
میان‏پوست
 mesoderm
میان‏پوستی
 mesodermic/ mesodermal
دگرگشتی
 metabolic
دگرگشت
 metabolism
دگرگشته
 metabolite
ریزخوار
 microphage
ماهیچه قلب
 myocardium
ماهیچه‏نگار
 myograph
ماهیچه‏نگاری
 myography
کوتولگی
 nanism
گردیزه
 nephron
پی‏زیست‏شناس
 neurobiologist
پی‏زیست‏شناسی
 neurobiology
پی‏بان
 neuroglia
پی‏یاخته
 neuron
پیراپوست
 periderm
بیگانه‏خوار
 phagocyte
بیگانه‏خواری
 phagocytosis
نورگرا
 phototropic
نورگرایی
 phototropism
کاراندام‏شناختی
 physiologic/ physiological
کاراندام‏شناس
 physiologist
کاراندام
 physiology
کاراندام‏شناسی
 physiology
قطره‏خواری
 pinocytosis
غشای یاخته
 plasmic membrane
دیسه
 plastid
گرده
 platelet/ plaquette
سیاهرگ باب
 portal vein
پیش‏دیسه
 proplast
پیش‏پوست
 protoderm
پیش‏پوستی
 protodermal
درون‏یاخته
 protoplasm
پیش‏یاخته
 protoplast
دانک
 pyrenoid
رناتن
 ribosome
تیغه
 slide/ lame
تیغک
 slide cover/ lamelle
دم‏سنج
 spirometer
دم‏سنجی
 spirometry
نهنج
 thalamus
کریچه
 vacuole
انگوره‏شکل
 aciniform
انگوره‏آماس
 acinitis
انگوره‏ای
 acinous/ acinose/ acinic/ acinar
انگوره
 acinus
هواکنه
 aerenchyma
سفیده
 albumen
نعلک رویانی
 allantois
دگره
 allele/ allelomorph
دگره‏ای
 allelic
دگرگی
 allelism
درون‏شامه رویان
 amnion
درون‏شامه‏ای
 amniotic/ amnionic
بادامک مغز
 amygdaloid body/ amygdala/ corpus amygdaloideum
پسین‏چهر
 anaphase
پادسفتی
 antipodal
یاخته‏های پادسفتی
 antipodal cells
دستگاه عصبی خودفرمان
 autonomic nervous system
تنده‏پار
 blastomere
تنداله
 blastula
تندالگی
 blastulation
بن‏لادی
 cambial
بن‏لادزایی
 cambiogenesis
بن‏لاد
 cambium
نوار کاسپاری
 casparian strip
شیار مرکزی
 central cerebral sulcus
فامینک
 chromatid
فامینه
 chromatin
فامینه‏ای
 chromatinic
فام‏تنی
 chromosomal
فام‏تن
 chromosome
چسب‏آکنه
 collenchyma
پوسته
 cortex
چلیپایی شدن
 crossing over
پوستک
 cuticle
پوستکی
 cuticular
چرخ‏زنی
 cyclosis
تقسیم درون‏یاخته
 cytokinesis
دورنگ‏بین
 dichromat
دورنگ‏بینی
 dichromatism/ dichromasy/ dichromatopsia
دولاد
 diploid
دولادی
 diploidy
برون‏پوش بیرونی
 ektexine
برون‏پوش درونی
 endexine
درون‏تنابه
 endolymph
درون‏تنابه‏ای
 endolymphatic
پس‏زایش
 epigenesis
پس‏زایشی
 epigenetic
هوهسته‏ای‏ها
 Eucaryotae/ Eukaryotae
هوهستگی
 eukaryosis/ eucaryosis
هوهسته‏ای
 eukaryote/ eucaryote/ eukaryon
هوهسته‏ای
 eukaryotic/ eucaryotic
شیپور استاش
 eustachian tube/ auditory tube
برون‏پوش
 exine
شیار رولاندو
 fissure of Rolando
شیار سیلویوس
 fissure of Sylvius
کماله
 gastrula
کمالگی
 gastrulation
ژن
 gene
ژن‏شناختی
 genetic/ genetical
ژن‏شناس
 geneticist
ژن‏شناسی
 genetics
ژنی
 genic/ genetic
ژن‏نما
 genocopic
ژن‏نمایی
 genocopy
ژن‏نمود
 genotype
ژن‏نمودی
 genotypic
گند
 gonad
گندی
 gonadal/ gonadial/ gonadic
گندبرداری
 gonadectomy
گندزایی
 gonadogenesis
گندآسیب
 gonadopathy
ریزدانه‏ای
 granular/ granulate
ریزدانه‏ای شدن
 granulation
ریزدانه
 granule
ریزدانه‏بر
 granuliferous
ریزدانه‏دار
 granulose/ granuliferous
صمغی
 gummy
تک‏لاد
 haploid
تک‏لادی
 haploidy
وراثتی
 hereditary
وراثت
 heredity
اسبکی
 hippocampal
اسبک مغز
 hippocampus
عسلک
 honeydew
گیاخاکی
 humic
گیاخاک‏شدگی
 humification
گیاخاک
 humus
دورگه
 hybrid
دورگه‏ای
 hybridism/ hybridity
دورگه‏سازی
 hybridization
دورگه ساختن
 hybridize
بیش‏قطبش
 hyperpolarization
بیش‏قطبیده
 hyperpolarized
میان‏چهر
 interphase
تقسیم هسته
 karyokinesis
تقسیم هسته‏ای
 karyokinetic
تنیزه کروز
 Krause’s corpuscle
پیچال
 labyrinth
پیچال‏برداری
 labyrinthectomy
پیچال‏آماس
 labyrinthitis
پیچال‏بری
 labyrinthotomy
شیار گیجگاهی
 lateral cerebral sulcus
دستگاه کناره‏ای
 limbic system
کاستمان
 meiosis
کاستمانی
 meiotic
تنیزه مایسنر
 Meissner’s corpuscle
پس‏چهر
 metaphase
ریزرشته
 microfilament
ریزرشته‏ای
 microfilamentous
ریزلوله‏ای
 microtubular
ریزلوله
 microtubule
راکیزه‏ای
 mitochondrial
راکیزه
 mitochondrion
رشتمان
 mitosis
رشتمانی
 mitotic
دریچه دولختی
 mitral valve
تک‏رنگ‏بین
 monochromat/ achromat
توتاله
 morula
توتالگی
 morulation
تنجشی
 nastic
تنجش
 nastie
شوره‏سازی
 nitrification
گره رانویه
 node of Ranvier
هسته‏تن
 nucleosome
تخمزا
 oosphere
اندام کورتی
 organ of Corti/ spiral organ/ organum spirale
تنیزه پاچینی
 Pacini’s corpuscle
لوزه
 palatine tonsil/ tonsil/ tonsilla palatina
عصب پادهم‏حس
 parasympathetic nerve/ parasympathetic nervous system
والوچ عصب پادهم‏حس
 parasympathomimetic
پیراتنابه
 perilymph/ perilympha
پیراتنابه‏ای
 perilymphatic
رخ‏نما
 phenocopic
رخ‏نمایی
 phenocopy
رخ‏نمود
 phenotype
رخ‏نمودی
 phenotypic
نورکافت
 photolysis
نورکافتی
 photolytic
لان
 pit
خوناب
 plasma
یاخته خوناب
 plasmacyte/ plasma cell
دیسک
 plasmid
چندلاد
 polyploid
چندلادی
 polyploidy
پیش‏زایش
 preformation/ preformism
پیش‏هستگی
 prokaryosis/ procaryosis
پیش‏هسته‏ای‏ها
 Prokaryotae/ Procaryotae
پیش‏هسته‏ای
 prokaryote/ prokaryon
پیش‏هسته‏ای
 prokaryotic/ procaryotic
پیش‏چهر
 prophase
نوترکیب
 recombinant
نوترکیبی
 recombination
تنیزه رافینی
 Ruffini’s corpuscle
ریزکیسک
 saccule/ sacculus
ریزکیسک‏آماس
 sacculitis
سخت‏آکنه
 sclerenchyma
دیواره‏ای
 septal
دیواره
 septum
سرم‏شناسی
 serology
لغات زیست شناسی بخش 10
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.