مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زیست شناسی بخش 11

در این قسمت  لغات زیست شناسی بخش 11 عرضه شده است.

لغات زیست شناسی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زیست شناسی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زیست شناسی - ایران ترجمه

لغات زیست شناسی بخش 11
ریزدانه‏دار
granulose/ granuliferous
صمغی
gummy
تک‏لاد
haploid
تک‏لادی
haploidy
وراثتی
hereditary
وراثت
heredity
اسبکی
hippocampal
اسبک مغز
hippocampus
عسلک
honeydew
گیاخاکی
humic
گیاخاک‏شدگی
humification
گیاخاک
humus
دورگه
hybrid
دورگه‏ای
hybridism/ hybridity
دورگه‏سازی
hybridization
دورگه ساختن
hybridize
بیش‏قطبش
hyperpolarization
بیش‏قطبیده
hyperpolarized
میان‏چهر
interphase
تقسیم هسته
karyokinesis
تقسیم هسته‏ای
karyokinetic
تنیزه کروز
Krause’s corpuscle
پیچال
labyrinth
پیچال‏برداری
labyrinthectomy
پیچال‏آماس
labyrinthitis
پیچال‏بری
labyrinthotomy
شیار گیجگاهی
lateral cerebral sulcus
دستگاه کناره‏ای
limbic system
کاستمان
meiosis
کاستمانی
meiotic
تنیزه مایسنر
Meissner’s corpuscle
پس‏چهر
metaphase
ریزرشته
microfilament
ریزرشته‏ای
microfilamentous
ریزلوله‏ای
microtubular
ریزلوله
microtubule
راکیزه‏ای
mitochondrial
راکیزه
mitochondrion
رشتمان
mitosis
رشتمانی
mitotic
دریچه دولختی
mitral valve
تک‏رنگ‏بین
monochromat/ achromat
توتاله
morula
توتالگی
morulation
تنجشی
nastic
تنجش
nastie
شوره‏سازی
nitrification
گره رانویه
node of Ranvier
هسته‏تن
nucleosome
تخمزا
oosphere
اندام کورتی
organ of Corti/ spiral organ/ organum spirale
تنیزه پاچینی
Pacini’s corpuscle
لوزه
palatine tonsil/ tonsil/ tonsilla palatina
عصب پادهم‏حس
parasympathetic nerve/ parasympathetic nervous system
والوچ عصب پادهم‏حس
parasympathomimetic
پیراتنابه
perilymph/ perilympha
پیراتنابه‏ای
perilymphatic
رخ‏نما
phenocopic
رخ‏نمایی
phenocopy
رخ‏نمود
phenotype
رخ‏نمودی
phenotypic
نورکافت
photolysis
نورکافتی
photolytic
لان
pit
خوناب
plasma
یاخته خوناب
plasmacyte/ plasma cell
دیسک
plasmid
چندلاد
polyploid
چندلادی
polyploidy
پیش‏زایش
preformation/ preformism
پیش‏هستگی
prokaryosis/ procaryosis
پیش‏هسته‏ای‏ها
Prokaryotae/ Procaryotae
پیش‏هسته‏ای
prokaryote/ prokaryon
پیش‏هسته‏ای
prokaryotic/ procaryotic
پیش‏چهر
prophase
نوترکیب
recombinant
نوترکیبی
recombination
تنیزه رافینی
Ruffini’s corpuscle
ریزکیسک
saccule/ sacculus
ریزکیسک‏آماس
sacculitis
سخت‏آکنه
sclerenchyma
دیواره‏ای
septal
دیواره
septum
سرم‏شناسی
serology
سرم‏درمانی
serotherapy
سرم
serum
کاوک
sinus
کاوک‏آماس
sinusitis
کاوک‏مانند
sinusoid
هم‏حس‏برداری
sympathectomy
عصب هم‏حس
sympathetic nerve
والوچ عصب هم‏حس
sympathomimetic
همایه
synapse
همایه‏ای
synaptic
همایه‏شناسی
synaptology
همایه‏تن
synaptosome
هم‏کاره
synergid
واپسین‏چهر
telophase
فشار
tension
کشش
tension
کشنده
tensor
چهارتایی
tetrad
لوزه
tonsil/ tonsilla
لوزه مخچه
tonsil of cerebellum/ tonsilla cerebelli
لوزه‏ای
tonsilar
لوزه‏برداری
tonsilectomy
لوزه‏آماس
tonsilitis
کشنگ
tonus
نایدیس
tracheid
گرایشی
tropic
گرایش
tropism/ topotaxis
کیسک
utricle/ utriculus/ utriculus vestibuli
کیسکی
utricular/ utriculate
کیسک‏ریخت
utriculiform
کیسک‏آماس
utriculitis
کیسک‏دار
utriculose
واجی
vagal
واج‏بری
vagotomy
عصب واج
vagus nerve
خشک‏چشمی
xerophthalmia
تارک‏تنی
acrosomal
تارک‏تن
acrosome/ perforatorium/ apical body
دگرکام
allogamous/ allogamic
دگرکامی
allogamy
فنجان
ampulla/ ampulla ossea
بساک
anther
زامه‏دانی
antheridial
زامه‏دان‏بر
antheridiophore
زامه‏دان
antheridium/ antherid
بساک‏بر
antheriferous
گیازامه
antherozoid
گیازامه‏ای
antherozoidal
پادرمزه
anticodon
ناهمکام
apogamous
ناهمکامی
apogamy
مامه‏دانی
archegonial
مامه‏دان‏دار
archegoniate
مامه‏دان‏بر
archegoniophore
مامه‏دان
archegonium/ oogonium
پس‏روده بالارو
ascending colon/ colon ascendens/ right colon
اخترک
aster/ cytaster/ kinosphere
اخترگوی
astrosphere/ astral sphere
جورفام‏تنی
autosomal
جورفام‏تن
autosome
خودپرورد
autotroph
خودپرورد
autotrophic
خودپروردگی
autotrophy
تک‏آلی‏پرورد
auxotroph
تک‏آلی‏پرورد
auxotrophic
تک‏آلی‏پروردگی
auxotrophy
میلیزه‏ای
bacillary
میلیزه‏شکل
bacilliform
میلیزه
bacillus
کورروده‏ای
cecal
کورروده
cecum/ blindgut
میان‏گوی
centrosphere/ attraction-sphere
میان‏گویی
centrospheric
شیمی‏خودپرورد
chemoautotroph
شیمی‏دگرپرورد
chemoheterotroph
شیمی‏کانی‏پرورد
chemolithotroph
شیمی‏آلی‏پرورد
chemoorganotroph
شیمی‏پرورد
chemotroph
شیمی‏پرورد
chemotrophic
شیمی‏پروردگی
chemotrophy
کارایه
cistron/ structural gene
تاگی
clonal
تاگ
clone
تاگ‏سازی‏شده
cloned
تاگ‏سازی
clonning
گوییزه‏ای
coccal
گوییزه
coccus
رمزه
codon
پس‏روده‏درد
colonalgia
پس‏روده‏ای
colonic
پس‏روده‏بین
colonoscope/ coloscope
همیوغ
conjugate
همیوغ شدن
conjugate
همیوغی
conjugation
همیوغه
conjugon
فزونی‏پرورد
copiotroph
فزونی‏پرورد
copiotrophic
فزونی‏پروردگی
copiotrophy
جسم سفید
corpus albicans/ corpus fibrosum
جسم زرد
corpus luteum/ yellow body of ovary/ yellow body
فنجانک
cupula
فنجانکی
cupular
پس‏روده پایین‏رو
descending colon/ colon descendens/ left colon
دوتا شدن
duplicate
دوتاشده
duplicate
دوتاشدگی
duplication/ chromosomal duplication/ doubling
دش‏پرورد
dystrophic
دش‏پروردگی
dystrophy/ dystrophia
برمیان‏یاخته
ectoplasm/ ectosarc
برمیان‏یاخته‏ای
ectoplasmatic
رویان
embryo
رویان‏زایی
embryogenesis
رویان‏زایشی
embryogenetic
رویان‏شناسی
embryology
رویانی
embryonic/ embryonal
رویان‏بر
embryophore
درمیان‏یاخته
endoplasm
درمیان‏یاخته‏ای
endoplasmic
شبکه درمیان‏یاخته‏ای
endoplasmic reticulum/ ER
درون‏تنی
endosomal
درون‏تن
endosome
درون‏استی
endosteal
درون‏است
endosteum
درون‏است‏آماس
endostitis
خاگ
epididymis
خاگ‏آماس
epididymitis
هوپرورد
eutrophic
هوپرورش
eutrophication
هوپروردگی
eutrophy/ eutrophia
بیانه
exon
بیانه‏ای
exonic
لوله فالوپ
Fallopian tube
جنینی
fetal
جنین‏بین
fetoscope
جنین‏بینی
fetoscopy
جنین
fetus/ foetus
نظریه ثبات انواع
fixity of species
انبانک
follicle
انبانکی
follicular
انبانکی‏شده
folliculate
انبانک‏دار
folliculose
کامه‏دان
gametangium
کامه
gamete
کامه‏ای
gametic
کام‏یاخته
gametocyte
کامه‏زایی
gametogenesis
کامه‏زایشی
gametogenic
کامه‏بر
gametophore
کامه‏رست
gametophyte
گره‏یاخته
gangliocyte
گره عصبی
ganglion
یاخته گرهی
ganglion cell
گره‏دار
ganglionated/ gangliated
گرهی
ganglionic
گره‏آماس
ganglionitis
بیان ژن
gene expression
گلوکوززایی
glucogenesis
گلوکوززایشی
glucogenic
نوگلوکوززایی
gluconeogenesis/ glyconeogenesis/ neoglucogenesis
نوگلوکوززایشی
gluconeogenetic/ glyconeogenetic/ neoglucogenetic
گلیکوژن‏زایی
glycogenesis/ glycogeny
گلیکوژن‏زایشی
glycogenetic/ glycogenic
گلیکوژن‏کافت
glycogenolysis
گلیکوژن‏کافتی
glycogenolytic
گلیکوژن‏انباشت
glycogenosis
قندکافت
glycolysis/ glucolysis
قندکافتی
glycolytic
یاخته نگهبان
guard cell
ناجورکامه
heterogamete/ anisogamete
ناجورکامه‏ای
heterogametic/ anisogametic
ناجورکام
heterogamous
ناجورکامی
heterogamy
ناجورفام‏تنی
heterosomal
ناجورفام‏تن
heterosome
دگرپرورد
heterotroph
دگرپرورد
heterotrophic
دگرپروردگی
heterotrophy
ناجورتخمی
heterozygosis/ heterozygocity
ناجورتخم
heterozygote
ناجورتخم
heterozygous
جورتخمی
homozygosis/ homozygocity
جورتخم
homozygote
جورتخم
homozygous
بیش‏پرورد
hypertrophic
بیش‏پروردگی
hypertrophy/ hypertrophia
کم‏پرورد
hypotrophic
کم‏پروردگی
hypotrophy/ abiotrophy
میانه
intron
میانه‏ای
intronic
جورکامه
isogamete
جورکامه‏ای
isogametic
جورکام
isogamous
جورکامی
isogamy
جنباتن
kinetosome/ basal granule/ basal body
ورزه لاکتوز
lac operon
فراخ‏روده‏ای
large intestinal
فراخ‏روده
large intestine
یاخته‏های لیدیگ
Leydig’s cells
چربی
lipid/ lipin
کانی‏پرورد
lithotroph
کانی‏پرورد
lithotrophic
کانی‏پروردگی
lithotrophy
جایگاه
locus
درشت‏کامه
macrogamete/ megagamete
یاخته یادسپار
memory cell
نیام‏تنی
mesosomal
نیام‏تن
mesosome
ریزتن
microbody
ریزکامه
microgamete
ریزاندامگانی
microorganic/ microorganismal
ریزاندامگان
microorganism
ریزتکثیری
micropropagation
خردتنی
microsomal
خردتن
microsome
آمیزه‏پرورد
mixotroph
آمیزه‏پرورد
mixotrophic
آمیزه‏پروردگی
mixotrophy
تک‏کام
monogamous
تک‏کامی
monogamy
جهش‏زا
mutagen
جهش‏زایی
mutagenesis
جهش‏زا
mutagenic
جهش‏یافته
mutant
جهش
mutation
جهشنه
muton
کاستی‏پرورد
oligotroph
کاستی‏پرورد
oligotrophic
کاستی‏پروردگی
oligotrophy
مام‏یاخته
oocyte
تخمک‏کامه
oogamete
تخمک‏کام
oogamous
تخمک‏کامی
oogamy
مامه‏زایی
oogenesis
مامه‏زایشی
oogenetic
مامه‏زا
oogonial
مامه‏زا
oogonium
مام‏یاختک
ootid
ورزگر
operator
ورزه
operon
اندام
organ
اندامک
organelle
اندامگانی
organic
اندامی
organic
اندامگان
organism
اندام‏زایی
organogenesis/ organogeny
اندام‏زایشی
organogenetic/ organagenic
اندام‏نگاری
organography
اندام‏سا
organoid
آلی‏پرورد
organotroph
آلی‏پرورد
organotrophic
آلی‏پروردگی
organotrophy
چرخه تخمدانی
ovarian cycle/ oogenetic cycle
لغات زیست شناسی بخش 11
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.