مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زیست شناسی بخش 5

در این قسمت  لغات زیست شناسی بخش 5 عرضه شده است.

لغات زیست شناسی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زیست شناسی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زیست شناسی - ایران ترجمه

لغات زیست شناسی بخش 5
وزن مخصوص
Specific weight
آبدهی ویژه
Specific yield
سر ریز تخلیه- مجرای سر ریز
Spillway
مارپیچی – حلزونی
Spiral
آبیاری بارانی یا افشانی
Spray irrigation
پایداری
Stability
تثبیت
Stabilization
برکه تثبیت
Stabilization pond (oxidation
Pond)
دودکش
Stack
آب راکد
Stagnant water
فولاد ضد زنگ
Stainless steel
شیر عمومی برداشت آب
Stand pipe
انحراف معیار
Standard deviation
مدار ستاره ای
Star circuit
جریان شروع کار در موتور
Starting current
فرایند راه اندازی
Starting process
مدت زمان شروع کار
Starting time
فشار استاتیکی
Static head
فشار استاتیکی
Static pressure
جریان دائمی
Steady flow
صنایع فولاد
Steel industries
لوله فولادی
Steel pipe
هوادهی مرحله ای
Stepped aeration
سفره آب زیرزمینی
Table water
مواد زاید حاصل از استخراج معدن
Tailings
معتدل
Temperate
سختی موقت
Temporary hardness
جنین آزار
Teratogen
سرعت نهایی
Terminal velocity
عوارض زمین- ناهمواری
Terrain
تصفیه ثالث
Tertiary treatment
صنایع نساجی
Textile industries
آب شدن
Thawing
آلودگی حرارتی
Thermal pollution
تلاطم حرارتی
Thermal turbulence
دما نگاری
Thermography
باکتریهای گرما دوست
Thermophilic bacteria
گرما سپهر- گرما کره
Thermosphere
حوض تغلیظ لجن
Thickener
تغلیظ کردن لجن
Thickening
آستانه
Threshold
میزان حد آستانه
Threshold limit value
آزمایش حد آستانه بو
Threshold odor test
کنه
Tick
جزر و مد
Tide
زمان تمرکز
Time of concentration
مدت بارش
Time of duration
زمان ورود
Time of entry
زمان جریان
Time of flow
زمان بازتاب
Time of reflection
تیتر کردن
Titration
حد تحمل
Tolerance level
موضع نگاری- وضع طبیعی زمین
Topography
شمارش مجموع کلیفرم
Total coli form count
سختی تام
Total hardness
کل اکسیژن مورد نیاز
Total oxygen demand
فشار کل
Total pressure
کل مواد جامد
Total solids
سمی
Toxic
ترکیبات سمی
Toxic compounds
ترکیبات جزئی
Trace constituents
عناصر نادر
Trace elements
فلزات جزئی
Trace metals
انتقال
Transfer
ایستگاه انتقال
Transfer station
استحاله
Transmutation
تعرق
Transpiration
حمل
Transport
آب تصفیه شده
Treated water
تصفیه
Treatment
تصفیه خانه
Treatment plant
فرایند تصفیه
Treatment process
شیار
Trench
حفر ترانشه
Trench excavation
صافی چکنده
Trickling filter
منطقه گرمسیری
Tropical
زیرین مرز، تروپوپاز
Tropopause
زیرین سپهر
Troposphere
ترکیبات مزاحم
Troublesome constituents
کدورت- تیرگی
Turbidity
جریان درهم
Turbulence
احتراق دو مرحله ای
Two – stage combustion
صافی چکنده دو مرحله ای
Two –stage trickling filter
میزان اکسیژن بیولوژیکی نهایی
Ultimate BOD
فرا بنفش
Ultraviolet
لایه آبدار آزاد
Unconfined aquifer
زهکشی کف
Under drain
آب زیر زمینی
Underground water
دفع فاضلاب در زیر زمین
Underground disposal
ته نشینی مجزا
Unhindered settling
غیر بهداشتی
Unhygienic
جریان یکنواخت
Uniform flow
برنامه توسعه سازمان ملل
United nations development
program
غیر قابل شرب
unpalatable
آب غیر آلوده
Unpolluted water
فاضلاب تصفیه نشده
Untreated sewage
حوضچه زلال ساز (با جریان رو به بالا)
Up flow clarifier
حوضچه ته نشینی (با جریان رو به بالا)
Up flow settling tank
شهری
Urban
شهر نشینی
Urbanization
آبریزگاه
Urinary
خلا
Vacuum
صافی خلا
Vacuum filter
با دره ای
Valley wind
ارزش
Value
متغیر
Variable
پوشش گیاهی
Vegetation
شیب سرعت
Velocity gradient
انرژی سرعت- ارتفاع نظیر سرعت
Velocity head
سرعت سنج
Velocity meter
تهویه مطبوع
Ventilation
هواکش
Ventilator
جانور موذی
Vermin
زنده- فعال
Viable
ارتعاش
Vibration
میدان دید
Visibility
مرئی
Visible
حیاتی
Vital
فرار
Volatile
اسیدهای فرار
Volatile acids
مواد فرار- مواد ناپایدار
Volatile materials
مواد فرار
Volatile matter
جامدات معلق فرار
Volatile suspended solids
قابلیت تصعید
Volatility
تبخیر
Volatilization
آتشفشانی
Volcanic
آبهای آتشفشانی
Volcanic water
کاهش حجم
Volume reduction
آب شستشوی صافی
Wash – water
شستشو و نظافت
Washing up
دفعی ضایعات
Wastage
تلفات آب
Wastage of water
تولید ماده زاید
Waste generation
لجن مازاد
Waste sludge
منابع ماده زاید
Waste sources
برکه های تثبیت فاضلاب
Waste stabilization ponds
قدرت فاضلاب
Waste strength
بازیافت فاضلاب
Waste water reclamation
فضولات – مواد زاید
Wastes
بیلان آبی
Water balance
بیماری هایی که آب در چرخه انتقال آنها نقش دارد
Water based diseases
بیماری های منتقله به وسیله آب
Water borne diseases
آبخیز
Water catchment
آب مصرفی سرانه
Water consumption per capita
نمک زدایی آب
Water desalinization
سیستم توزیع آب
Water distribution system
کک های آبزی
Water fleas
آب سنج
Water gauge
زهکشی
Water lowering
گیاهان آبزی
Water plants
آلودگی آب
Water pollution
کیفیت آب
Water quality
برنامه کنترل کیفیت آب
Water quality surveillance
program
بیماری مرتبط با آب
Water related disease
عفونت های مرتبط با آب
Water related infections
دافع آب
Water repellent
منابع آب
Water resources
استفاده مجدد از آب
Water reuse
سختی گیری آب
Water softener
ذخیره آب
Water storage
آبرسانی
Water supply
سیستم تامین آب
Water supply system
سطح آب زیر زمینی
Water table
آب بند
Water tight
انتقال آب
Water transmission
آبگذر
Watercourse
آبشار
Waterfall
علف کش
Weed killer
کنترل علف های هرز
Weeds control
دبی سرریز
Weir rate
اکسایش مرطوب
Wet – air oxidation
احتراق مرطوب
Wet combustion
تالاب
Wetland
ساییدگی بادی
Wind corrosion
فرسایش بادی
Wind erosion
گلباد
Wind rose
تغییرات بردار باد
Wind shear
باد نما
Wind vane
توده های طویل سطحی
Windrow
سازمان جهانی بهداشت
World health organization
سازمان بین المللی هواشناسی
World meteorological
organization
نوسان های سالیانه
Year fluctuation
مخمر
Yeast
تب زرد
Yellow fever
محصول- بازده
Yellow fever
پتانسیل زتا
Zeta potential
منطقه
Zone
منطقه بندی
Zoning
جانوران کف زی
zoobenthos
جغرافیایی جانوری
Zoogeography
باکتری های ژله ای شکل
Zooglea bacteria
بیماریهای مشترک بین انسان و دام، زونوز
Zoonoses
جانور گیاه سان
Zoophyte
موجودات جانوری آبی- جانوران شناور
Zooplankton
سبزینه
chlorophyll
سبزدیسه
chloroplast
رنگ‌دیسه
chromoplast
دانگان
granum
صمغ
gum
صمغ‌بر
gummiferous
درون‌پوش
intine
شیرآبه
latex
شیرابه‌دار
laticifer
شیرابه‌ای
laticiferous
سفیددیسه
leucoplast
کلان‌هاگدان
megasporangium
کلان‌هاگ
megaspore
سرلاد
meristem
سرلادی
meristemic
میان‌برگ
mesophyll
میان‌برگی
mesophyllic/ mesophyllous
لعاب
mucilage
لعاب‌دار
mucilaginous
شهد
nectar
شهددان
nectary
نرم‌آکنه
parenchyma
انگم
resin
هاگدان
sporangium
هاگ
spore
یاخته هاگزا
sporocyte
هاگ‌رست
sporophyte
هاگ‌رستی
sporophytic
چوب‌پنبه
suberin/ cork
چوب‌پنبه‌ای‌شدگی
suberization/ suberification
چوب‌پنبه‌شدگی
suberization
چوب‌پنبه‌ای
suberous/ suberic/ suberose
ریزکیسه
thylakoid
کش‌دیسه
tonoplast
کیسک
utricle/ utriculus
موم
wax
مومی
waxy
نخینه
hypha/ fungal filament
نخینه‌ای
hyphal
جلینه‌ای
mycelial
جلینه
mycelium
جلینه‌سا
myceloid
ریسه‌سا
thalloid
ریسه‌داران
Thallophyta/ Thallobionta
ریسه‌رست
thallophyte
ریسه
thallus
پوش‌آذین
aestivation/ estivation/ prefloration
برترادمش
evapotranspiration/ total evaporation/ water loss/ fly-off
گیاگان
flora
گیاگانی
floristic
گیاگان‌شناسی
floristics
گیاسازندشناسی
phytocoenology/ phytocenology
گیاسازند
phytocoenosis/ phytocenosis/ plant community/ plant formation/ plant groupment
جمعیت گیاهی
plant population
بهاری
vernal
پاخرسیان
Acanthaceae
افراییان
Aceraceae
پرسیاوشیان
Adiantaceae
خنجریان
Agavaceae
علف‌فرشیان
Aizoaceae
جلبکان
Algae
قاشق‌واشیان
Alismataceae
پیازیان
Alliaceae
تاج‌خروسیان
Amaranthaceae
نرگسیان
Amaryllidaceae
شاخ‌واش‌تباران
Anthocerophyta
سپرزدارویان
Aspleniaceae
ماده‌سرخسیان
Athyriaceae
آزیریان
Azollaceae
سرخس‌انگوری
Botrychium
خزه‌تباران
Bryophyta/ Mosses
نهانزادان
Cryptogams
سرویان
Cupressaceae
پایانخلیان
Cycadaceae
نرسرخسیان
Dryopteridaceae
رویان‌داران
Embryophytes
ارمکیان
Ephedraceae
دم‌اسبیان
Equisetaceae
قارچان
Fungi
جگرواش‌تباران
Hepatophyta/ Hepaticophyta
شاخ‌واشان
hornworts
زیرپولکیان
Hypolepidaceae
جگرواشان
Liverworts/ hepatics
پنجه‌گرگیان
Lycopodiaceae
شبدرآبیان
Marsileaceae
مارزبانیان
Ophioglossaceae
پیدازادان
Phanerogams
شاخه
phylum
کاجیان
Pinaceae
گیاهان
Planta
بسپایکیان
Polypodiaceae
بسپایک‌سانان
Polypodiales
بسپایک
Polypodium
برهنه‌ساقیان
Psilotaceae
پرسرخسیان
Pteridaceae
سرخس‌تباران
Pteridophyta
سرخس‌آبیان
Salviniaceae
گیاهان دانه‌دار
seed plants
علف‌خوکیان
Selaginellaceae
دانه‌داران
spermatophytes
نهانزادان آوندی
Vascular cryptogams
گیاهان آوندی
Vascular plants
پسته‌ایان
Anacardiaceae
کرفسیان
Apiaceae
سرلاد انتهایی
apical meristem
خرزهره‌ایان
Apocynaceae
خاسیان
Aquifoliaceae
شیپوریان
Araceae
عشقه‌ایان
Araliaceae
مطبق‌کاجیان
Araucariaceae
خرمائیان
Arecaceae
زرآوندیان
Aristolochiaceae
استبرقیان
Asclepiadaceae
مارچوبه‌ایان
Asparagaceae
کاسنیان
Asteraceae
زرشکیان
Berberidaceae
توسکائیان
Betulaceae
پیچ‌اناریان
Bignoniaceae
گاوزبانیان
Boraginaceae
کلمیان
Brassicaceae
آناناسیان
Bromeliaceae
آغازه جوانه
bud primordium
هزارنی‌ایان
Butomaceae
شمشادیان
Buxaceae
کاکتوسیان
Cactaceae
ارغوانیان
Caesalpinaceae
ستاره‌آبیان
Callitrichaceae
گل‌شرابیان
Calycanthaceae
گل‌استکانیان
Campanulaceae
شاهدانه‌ایان
Cannabinaceae/ Cannabaceae
اختریان
Cannaceae
کبریان
Capparidaceae/ Capparaceae
آقطیان
Caprifoliaceae
خربزه‌درختیان
Caricaceae
میخکیان
Caryophyllaceae
گوشوارکیان
Celasteraceae
برگ‌شاخیان
Ceratophyllaceae
اسفناجیان
Chenopodiaceae
گل‌آفتابیان
Cistaceae
گل‌حسرتیان
Colchicaceae
برگ‌بیدیان
Commelinaceae
یاخته همراه
companion cell
پیچکیان
Convulvulaceae
بن‌لاد چوب‌پنبه
cork cambium
چلیپائیان
Cruciferae
خارگیل
durian
پیش‌آغازه دوکی‌شکل
fusiform initial
سرلاد زمینه
ground meristem
نرم‌آکنه زمینه
ground parenchyma
بافت زمینه
ground tissue
اشعه ناجوریاخته
heterocellular ray
اشعه جوریاخته
homocellular ray
پیش‌آغازه
initial/ initium
پیش‌آغازه برگی
initium folier
سرلاد میان‌گرهی
intercalary meristem
سرلاد جانبی
lateral meristem
آغازه برگ
leaf primordium
سرخالو
litchi
زرگیل
long long/ langsat
چشالو
longan
ترگیل
mangosteen
پس‌چوب
metaxylem
اشعه چندلایه
multiseriate ray
نخلیان
Palmaceae/ Palmae
چوب‌پنبه‌پوست
phelloderm
چوب‌پنبه‌زا
phellogen
بافت آبکش
phloem
یاخته آبکش
phloem cell
بارگیری آبکش
phloem loading
اشعه آبکش
phloem ray
شیره پرورده
phloem sap
تخلیه آبکش
phloem unloading
رشد نخستین
primary growth
سرلاد نخستین
primary meristem
آبکش نخستین
primary phloem
بافت نخستین
primary tissue
بافت چوبی نخستین
primary xylem
آغازه‌ها
primordia
آغازه‌ای
primordial
آغازه
primordium
پیش‌بن‌لادی
procambial
پیش‌بن‌لاد
procambium
پیش‌سرلاد
promeristem
پیش‌چوب
protoxylem
مژکی
rambutan
اشعه
ray
یاخته اشعه
ray cell
پیش‌آغازه اشعه
ray initial
آغازه ریشه
root primordium
پوست‌پسین
secondary cortex
رشد پسین
secondary growth
سرلاد پسین
secondary meristem
آبکش پسین
secondary phloem
بافت چوبی پسین
secondary xylem
عنصر آبکش
sieve element
صفحه آبکش
sieve plate
بافت غربالی
sieve tissue
چتریان
Umbellifera
اشعه یک‌لایه
uniseriate ray
بن‌لاد آوندی
vascular cambium
آوند چوبی
vessel
عنصر چوب‌آوندی
vessel element
بافت چوبی
xylem
یاخته چوب
xylem cell
اشعه چوب
xylem ray
شیره خام
xylem sap
فندقه
achene
شاه‌بلوط هندی
Aesculus
میوه مجتمع
aggregate fruit
قاشق‌واش‌سانان
Alismatales
مارچوبه‌سانان
Asparagales
کلم‌سانان
Brassicales
میخک‌سانان
Caryophyllales
دم‌اسب‌درختی
Casuarina
دم‌اسب‌درختیان
Casuarinaceae
گاروم‌زنگیان
Combretaceae
زغال‌اخته‌ایان
Cornaceae
زغال‌اخته‌سانان
Cornales
زغال‌اخته
Cornus
فندقیان
Corylaceae
فندق
Corylus
آویزبر
cremocarp
کدو
Cucurbita
کدوئیان
Cucurbitaceae
کدوسانان
Cucurbitales
سس
Cuscuta
سسیان
Cuscutaceae
خونین‌گرزیان
Cynomoriaceae
خونین‌گرز
Cynomorium
جگنیان
Cyperaceae
جگن‌سانان
Cyperales
جگن
Cyperus
کافشه‌ای
cypsela
شاهدانه‌وش
Datisca
شاهدانه‌وشیان
Datiscaceae
تمیسیان
Dioscoreaceae
تمیس‌سانان
Dioscoreales
خرمالو
Diospyrus
خواجه‌باشیان
Dipsacaceae
خواجه‌باشی‌سانان
Dipsacales
خواجه‌باشی
Dipsacus
میوه خشک
dry fruit
خرمالوئیان
Ebenaceae
سنجدیان
Elaeagnaceae
سنجد
Elaeagnus
خلنگ‌سانان
Ericales
فرفیون
Euphorbia
فرفیونیان
Euphorbiaceae
راشیان
Fagaceae
راش‌سانان
Fagales
راش
Fagus
برگه
follicle
شبنمی
Frankenia
شبنمیان
Frankeniaceae
میوه
fruit
شاه‌تره
Fumaria
شاه‌تره‌ایان
Fumariaceae
گل‌سپاسی
Gentiana
گل‌سپاسیان
Gentianaceae
گل‌سپاسی‌سانان
Gentianales
شمعدانیان
Geraniaceae
شمعدانی‌سانان
Geraniales
کهن‌دار
Ginkgo
کهن‌داریان
Ginkgoaceae
انگورفرنگیان
Grossulariaceae
انجیلیان
Hamamelidaceae
انجیلی‌سانان
Hamamelidales
پرتقالی
hesperidium
شاه‌بلوط‌هندیان
Hippocastanaceae
دم‌قاطریان
Hippuridaceae
دم‌قاطری
Hippuris
سنبلیان
Hyacinthaceae
لغات زیست شناسی بخش 5
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.