مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات شیمی بخش 8

در این قسمت  لغات شیمی بخش 8 عرضه شده است.

لغات شیمی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات شیمی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات شیمی - ایران ترجمه

لغات شیمی بخش 8
نقطه قطرگی
dropping point
آزمون نامیزه‌سازی
emulsification test
عنصر ضروری
essential element
زنجیر یازیده
extended chain
یازه
extender
شعله
flame
رنگی شدن شعله‌ای
flame coloration
برانگیزش شعله‌ای
flame excitation
آشکارساز یونش شعله‌ای
flame ionization detector
انتشار شعله
flame propagation
اشتعال‌پذیری
flammability
حد اشتعال‌پذیری
flammability limit
مایع اشتعال‌پذیر
flammable liquid
بافتار کف
foam texture
نیم‌ریشال
hemimicelle/ half-micelle
دمای وارونگی
inversion-temperature
نامیزه ریشالی
micellar emulsion
بسپارش ریشالی
micellar polymerization
ریشال
micelle
ریشالش
micellization
جریان مهاجرت
migration current
گروه نقطه‌ای
point group
پیش‌تجمع
pre-association
تغییر مقدماتی
primitive change
پروتئین‌کافت
proteolysis
حلال پروتون‌زا
protogenic solvent/ protic solvent
ثابت پایداری پروتون
proton stability constant
اسید پروتونی
protonic acid
حلال پروتون‌دوست
protophilic solvent
شاخص واکنش‌پذیری
reactivity index
بازبلورش
recrystallisation
انرژی بازسازماندهی
reorganisation energy
تکرار مانده
residue repeat
تعلیقه ـ نامیزه
suspo-emulsion
بسپارش الگویی
template polymerization
روش ظرفیت‌پیوند
valence-bond method/ valence-bond resonance method
نظریه دافعه زوج‌الکترونی پوسته ظرفیت
valence-shell electron-pair repulsion theory/ Gillespie-Nyholm theory
فرار
volatile
فراریت
volatility
نظریه دازاپ
VSEPR theory
الکل مطلق
absolute alcohol/ anhydrous alcohol
نوار جذب
absorption band
سرکه‌ای شدن
acetification
سرکه‌ای کردن
acetification
اسیدی کردن
acidification
اسیدسنج
acidimeter
اسیدسنجی
acidimetry
اسیدکافت
acidolysis/ acid hydrolysis
محصول افزایشی
adduct/ addition product
طیف‌سنجی جرمی هواسلی
aerosol mass spectrometry
طیف‌سنجی جرمی محیطی
ambient mass spectrometry
دسته بی‌آرایش
atactic block
شمار اتم
atomicity
دسته
block
عامل پخت مهارشده
blocked curing agent
ایزوسیانات مهارشده
blocked isocyanate
شاخه
branch
بسپار شاخه‌دار
branched polymer/ non-linear polymer
چگالی شاخه‌داری
branching density/ branching coefficient/ density of branching
میزان شاخه‌داری
branching factor
پارامتر شاخه‌داری
branching parameter
شاخه‌دار شدن
branching
شاخه‌دار کردن
branching
بسپارش کربوکاتیونی
carbocationic polymerization
بسپار زنجیره‌کربنی
carbochain polymer
بسپارش کاتیونی
cationic polymerization
شاخه‌دار شدن زنجیره
chain branching
پاداکسنده زنجیره‌شکن
chain-breaking antioxidant
کومه
coacervate
کومش
coacervation
استخراج کومشی
coacervation extraction
عامل تراکم
condensation agent
بسپار تراکمی
condensation polymer
بسپارش تراکمی
condensation polymerization
رزین تراکمی
condensation resin
واحد تکراری پیکربندی
configuration repeating unit
واحد اصلی پیکربندی
configurational base unit
واحد پیکربندی
configurational unit
طیف‌شناسی همبستگی
correlation spectroscopy/ CORS
بسپار شبکه‌ای
crosslinked polymer
طیف‌شناسی الکترونی
electronic spectroscopy
گروه انتهایی
end group
تجزیه گروه انتهایی
end group analysis/ end group assay
سرپوشانی
endcapping/ capping
یون‌تکه
fragment ion/ product ion/ daughter ion
تکه‌تکه شدن
fragmentation
نیم‌سلولوز
hemicellulose
طیف‌شناسی افت انرژی الکترون تفکیک‌بالا
high resolution electron energy loss spectroscopy/ HREELS
تمام‌سلولوز
holocellulose
شبکه بسپاری درهم‌خلیده
interpenetrating polymer network
طیف‌سنجی انرژی جنبشی یون
ion kinetic energy spectrometry
شبدر
IPN
دسته نامنظم
irregular block
لیگنینی شدن
lignification
لیگنین
lignin
پلاستیک لیگنینی
lignin plastic
بلندشاخه‌ای
long-chain branching
طیف‌سنجی انرژی جنبشی جرمی یون
mass-analysed ion kinetic energy spectrometry/ MIKES
گاز تک‌اتمی
monoatomic gas
بسپار چنددسته‌ای
multiblock polymer
تجزیه چندجزئی
multicomponent analysis
تقطیر چندجزئی
multicomponent distillation
بسپارش چندجزئی
multicomponent polymerization
لیگاند چنددندانه
multidentate ligand
برهم‌کنش‌های چندقطبی
multipole interactions
بسپار شبکه‌ای
network polymer
ساختار شبکه‌ای
network structure
گیاشیمی
phytochemistry
طیف‌سنجی جرمی واجذبش پلاسما
plasma desorption mass spectrometry/ PDMS
طیف‌شناسی قطبشی
polarization spectroscopy
پیش‌ساز
precursor
یون پیش‌ساز
precursor ion/ parent ion/ progenitor ion
گروه مهارکننده
protecting group/ blocking group
طیف‌سنجی جرمی تف‌کافتی
pyrolysis mass spectrometry
دسته منظم
regular block
واحد تکرارشونده
repeating unit/ repeat unit/ constitutional unit
طیف‌شناسی چرخشی
rotational spectroscopy
پلی‌یورتان دسته‌ای
segmented polyurethane
نیم‌شبکه بسپاری درهم‌خلیده
semi interpenetrating polymer network
کوتاه‌شاخه‌ای
short-chain branching
زنجیره جانبی
side-chain
نیم‌شبدر
SIPN/ semi-IPN
فضادسته
stereoblock
بسپار فضادسته‌ای
stereoblock polymer
فضاهمپار
stereoisomer/ polyatomic ion
فضاهمپاری
stereoisomerism
دسته آرایشمند
tactic block
بسپار با دسته آرایشمند
tactic block polymer
طیف‌سنج جرمی زمان‌پروازی
time-of-flight mass spectrometer/ TOF
پلی‌ال سرپوشانده
tipped polyol/ capped polyol
طیف‌سنجی افت انرژی انتقالی
translational energy loss spectrometry/ TES
طیف‌شناسی فوتوگسیل فرابنفش
ultraviolet photoemission spectroscopy/ UPS
طیف‌نورسنجی فرابنفش
ultraviolet spectrophotometry
طیف‌شناسی مرئی‌ـ فرابنفش
ultraviolet-visible spectroscopy/ UV-visible spectroscopy
طیف‌شناسی فرابنفش در خلأ
vacuum ultraviolet spectroscopy
طیف‌شناسی ارتعاشی‌ـ چرخشی
vibrational-rotational spectroscopy/ rotation-vibration spectroscopy
طیف‌نورسنجی جذبی مرئی
visible absorption spectrophotometry
طیف‌سنج پرتو ایکس
X-ray spectrometer
اصل الکترون‌خنثایی
electron neutrality principle
دماسنج الکلی
spirit thermometer/ alcohol thermometer/ alcohol-in-glass thermometer
دماسنج
thermometer
شیمی جو
atmospheric chemistry
قطرک
droplet
نقطه سه‌گانه
triple point
مقدارسنجی
assay
زیست‌سازگار
biocompatible
شیمی دارویی
pharmaceutical chemistry/ pharmacochemistry/ medicinal chemistry/ chemical pharmacy
زیست‌چسب
bioadhesive
بسپار زیست‌چسب
bioadhesive polymer
زیست‌سازگاری
biocompatibility
قطره
drop
واسنجیدن
calibrate
واسنجیده
calibrated
واسنجی
calibration
اثر انگشت
fingerprint
گاز اشک‌آور
tear gas/ lacrimator
همگن‌سازی
homogenization
همگن‌شده
homogenized
همگن‌ساز
homogenizer
ماده ضدکف
antifoaming agent
شیمی مواد غذایی
food chemistry
باکتری‌کش
bacteriocide
چسب آب‌پایه
water-based adhesive/ water-born adhesive
ریشال کازئین
casein micelle
خنثی کردن
neutralize
واقطبش
depolarization
قطبش‌سنج
polarimeter
قطبش‌سنجی
polarimetry
قطبنده
polarizer
ظرفیت
capacitance
کاتد
cathode
الکترود
electrode
الکترون
electron
آنتروپی
entropy
کوانتوم
quantum
تصعید
sublimation
گران‌روی
viscosity
صفر مطلق
absolute zero
پادمتقارن
antisymmetric
رسانایی
conductance
رسانا
conductor
سطح مقطع
cross section
میدان الکتریکی
electric field
الکترومغناطیسی
electromagnetic
تراز انرژی
energy level
معادله حالت
equation of state
پیل سوختی
fuel cell
تراز پایه
ground level
حالت پایه
ground state
انرژی درونی
internal energy
دستگاه بین‌المللی یکاها
international system of units
ظرفیت گرمایی مولی
molar heat capacity
فشار گذرندگی
osmotic pressure
اثر فوتوالکتریک
photoelectric effect
چاه پتانسیل
potential well
توان
power
بازتاب
reflection
سیرشدگی
saturation
نیم‌رسانا
semiconductor
حرکت هماهنگ ساده
simple harmonic motion
گرمای ویژه
specific heat
متقارن
symmetrical
تعادل گرمایی
thermal equilibrium
اصل عدم قطعیت
uncertainty principle
گیراندازی
capture
شبکه بلور
crystal lattice
پاشش
dispersion
بار بنیادی
elementary charge
ذره بنیادی
elementary particle/ fundamental particle
فوتویونش
photoionization/ atomic photoelectric effect
کوانتش
quantization
کوانتیده
quantized
برگشت‌پذیری
reversibility
برگشت‌پذیر
reversible
روش میدان خودسازگار
self-consistent field method
واکنش گرماهسته‌ای
thermonuclear reaction
پادفرومغناطیسی
antiferromagnetic
تشدید پادفرومغناطیسی
antiferromagnetic resonance
پادفرومغناطیس
antiferromagnetism
واکنش گرماگیر
endothermic reaction
واکنش گرماده
exothermic reaction
کمیت افزایشی
extensive quantity
ساختار ریز
fine structure
ثابت ساختار ریز
fine-structure constant
ساختار فوق‌ریز
hyperfine structure
کمیت ناافزایشی
intensive quantity
نیروهای بین‌اتمی
interatomic forces
برهم‌کنش بین‌اتمی
interatomic interaction
نیروهای بین‌مولکولی
intermolecular forces
برهم‌کنش بین‌مولکولی
intermolecular interaction
فعالیت نوری
optical activity
قطبش چرخشی
rotary polarization
حالت جامد
solid state
برهم‌کنش اسپین ـ اسپین
spin-spin interaction
عنصرهای ابرسنگین
superheavy elements
نیروی وان‌دروالس
van der Waals force
شش‌گوش تنگ‌چین
closed-packed hexagonal
بلور تنگ‌چین
close-packed crystal
بلور مکعبی تنگ‌چین
cubic close-packed crystal
عملگر تبادل
exchange operator
تقارن تبادلی
exchange symmetry
مقدار چشمداشتی
expectation value
قاعده اهرم
lever rule/ lever law
گشتاور مغناطیسی
magnetic moment
عدد کوانتومی مغناطیسی
magnetic quantum number
سد پتانسیل
potential barrier
اختلاف پتانسیل
potential difference
شکست
refraction
ضریب شکست
refractive index
تکانه زاویه‌ای اسپینی
spin angular momentum
ناهماهنگی
anharmonicity
چرخش ساعت گرد
clockwise rotation
برانگیزش برخوردی
collision excitation
فراوانی برخورد
collision frequency
الکترون رسانش
conduction electron
پادساعت گرد
counterclockwise
بی‌نظمی
disorder
نقطه انجماد
freezing point
نوار بسامد
frequency band
آب سنگین
heavy water
جداسازی ایزوتوپی
isotope separation
فراوانی ایزوتوپی
isotopic abundance
مولکول ایزوتوپی
isotopic molecule
گرمای نهان ذوب
latent heat of fusion
گرمای نهان تصعید
latent heat of sublimation
گرمای نهان تبخیر
latent heat of vaporization
قطبش خطی
linear polarization
ربایش مولکولی
molecular attraction
عدد اشغال
occupation number
احتمال اشغال
occupation probability
گذارنظم ـ بی‌نظمی
order-disorder transition
قطبش تخت
plane polarization
وارونگی جمعیت
population inversion/ population reversal
طیف چرخشی
rotational spectrum
تهی‌جا
vacancy/ Schottky defect
نوار ظرفیت
valence band
الکترون ظرفیت
valence electron
جذبایی
absorbency
جذبندگی
absorptance/ absorptivity
ضریب جذب
absorption coefficient
نسبت جذب
absorption ratio
برجذبش
adsorption
فشار مویینگی
capillary pressure
خیزش مویینگی
capillary rise
لوله مویین
capillary tube
نقش پراش
diffraction pattern
طیف پراش
diffraction spectrum
مولکول دوقطبی
dipole molecule
یونش تابشی
radiation ionization
بی‌تقارنی
asymmetry
فراگریزانه
ultracentrifuge
تراز ارتعاشی
vibrational level
طیف ارتعاشی
vibrational spectrum
حالت ارتعاشی
vibrational state
بهره
yield
قطبش‌پذیری
polarizability
طیف‌شناسی گسیل‌اتمی
atomic emission spectroscopy
طیف‌شناسی گسیل‌شعله‌ای
flame emission spectroscopy
طیف‌شناسی فروسرخ
infrared spectroscopy
طیف‌شناسی لیزری
laser spectroscopy
طیف‌شناسی مولکولی
molecular spectroscopy
طیف‌شناسی موسبائر
Mössbauer spectroscopy
طیف‌شناسی تشدید مغناطیسی هسته‌ای
nuclear magnetic resonance spectroscopy/ NMR spectroscopy
طیف‌شناسی نوری
optical spectroscopy
طیف‌شناسی نورصوتی
photoacoustic spectroscopy/ PAS/ optoacoustic spectroscopy
طیف‌شناسی رامان
Raman spectroscopy
طیف رامان
Raman spectrum
طیف‌شناسی جذبی فرابنفش
ultraviolet absorption spectroscopy
طیف‌شناسی فوتوالکترونی پرتو ایکس
X-ray photoelectron spectroscopy
طیف‌سنجی پرتو ایکس
X-ray spectrometry
گرماسنج
calorimeter
گرماسنجی
calorimetry
تبخیر
vaporization
تراکم‌پذیری
compressibility
رسانش
conduction
رسانشی
conductive
رسانندگی
conductivity
همرفت
convection
فرایند گرماگیر
endothermic process
برانگیزش
excitation
حالت برانگیخته
excited state
فرایند گرماده
exothermic process
انبساط
expansion
ظرفیت گرمایی
heat capacity
ناوردایی
invariance
ناوردا
invariant
یونش
ionization
فرایند هم‌فشار
isobaric process
فرایند هم‌دما
isothermal process
ذره
particle
انتقال گرما
heat transfer
ناکشسانی
inelasticity
حالت پایا
steady state
انقباض
contraction
بسامد بهنجار
normal frequency
فعالیت نوری
optical activity
افت‌وخیز
fluctuation
انبساط گرمایی
thermal expansion
جذب
absorption
فعال‌ساز
activator
برجذبش
adsorption
گران‌روی بی‌هنجار
anomalous viscosity
کاف نوار
band gap
گران‌روی نانیوتونی
non-Newtonian viscosity
فرایند برگشت‌پذیر
reversible process
استحکام کششی
tensile strength
انرژی ارتعاشی
vibrational energy
چگالش
condensation
کربن فعال
activated carbon/ activated charcoal
لغات شیمی بخش 8
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.