مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات علوم جو بخش 3

در این قسمت  لغات علوم جو بخش 3 عرضه شده است.

لغات علوم جو صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات علوم جو / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات جو / اتمسفر - ایران ترجمه

لغات علوم جو بخش 3
رهگیر توفان
 storm chaser
رهگیری توفان
 storm chasing
دیرش توفان
 storm duration
توف‌ماند
 storm loss
مدل توفان
 storm model
آب‌کوهه توفان
 storm surge
بلندای توف‌کشند
 storm tide
توف‌کشند
 storm tide
مسیر توفان
 storm track
ترانهش‌توفان
 storm transposition
هشدار توفان
 storm warning
نشانک هشدار توفان
 storm warning signal
برج هشدار توفان
 storm warning tower
موج توفان
 storm wave
باد راست‌خط
 straight-line wind
نسیم تند
 strong breeze
تندباد شدید
 strong gale
باد فروزمین‌گرد
 subgeostrophic wind
فروشیوباد
 subgradient wind
شارش توفان زیرسطحی
 subsurface storm flow
آرامگان جنب‌حاره‌ای
 subtropical calms
نمایه شرق‌وزان جنب‌حاره‌ای
 subtropical easterlies index
جریان جتی جنب‌حاره‌ای
 subtropical jet stream
خشک‌باد
 sukhovei/ suchovei
باد فرازمین‌گرد
 supergeostrophic wind
فراشیوباد
 supergradient wind
ابرتوفند
 supertyphoon
نقشه همدیدی
 synoptic chart
باد مماسی
 tangential wind
نمایه غرب‌وزان معتدله
 temperate-westerlies index
جت گرمایی
 thermal jet
تندر
 thunder
تندوزه تندری
 thunder squall
صاعقه
 thunderbolt
ابر تندری
 thundercloud
توفان تندری
 thunderstorm
یاخته توفان تندری
 thunderstorm cell
جدایش بار توفان تندری
 thunderstorm charge separation
دوقطبی توفان تندری
 thunderstorm dipole
سازوکار آغاز توفان تندری
 thunderstorm initiation mechanism
برون‌شارش توفان تندری
 thunderstorm outflow
سه‌قطبی توفان تندری
 thunderstorm tripole
پیچندی
 tornadic
پیچند
 tornado
چرخند پیچندی
 tornado cyclone
پژواک پیچند
 tornado echo
هجوم پیچند
 tornado outbreak
باد مسیر
 track wind
چرخند حاره‌ای
 tropical cyclone
سامانه رده‌بندی چرخند حاره‌ای از تصویرهای ماهواره‌ای
 tropical cyclone classification system from satellite imagery
جفت‌چرخند حاره‌ای
 tropical cyclone twins
آشفتگی حاره‌ای
 tropical disturbance
شرق‌وزان حاره‌ای
 tropical easterlies/ subtropical easterlies
جریان جتی حاره‌ای شرقی
 tropical easterly jet stream
توفان حاره‌ای
 tropical storm
سمت حقیقی باد
 true wind direction
تیفون
 typhoon
اشترک
 undular bore
چینش قائم باد تک‌سمتی
 unidirectional vertical wind shear/ rectilinear wind shear
بادهای ترازبالا
 upper-level winds
باد فرادره
 upvalley wind
فراچاهش
 upwelling
سمت ـ سرعت‌نمای نیمرخ باد
 VAD wind profile/ VWP
نسیم دره
 valley breeze
جت خروجی دره
 valley exit jet
جت برون‌شارشی دره
 valley outflow jet
باد دره
 valley wind
باد پیش‌گرد
 veering wind
سمت ـ سرعت‌نما
 velocity-azimuth display/ VAD
بادایست
 velopause
چینش قائم باد
 vertical wind shear
توفان سخت
 violent storm/ storm/ storm wind
بندال موجی
 wave blocking
غرب‌وزان
 westerlies
ناوه غربی
 westerly trough
موج غربی
 westerly wave
سپیدبوران
 white buran
سپیدتندوزه
 white squall
تندباد کامل
 whole gale
هشدار تندباد کامل
 whole-gale warning
ویلی ویلی
 willy-willy
باد
 wind
جریان باد
 wind current
سمت باد
 wind direction
توزیع باد
 wind distribution
بادبخش
 wind divide
نیروی باد
 wind force
بار باد
 wind load
فشار باد
 wind pressure/ velocity pressure
نیم‌رخ باد
 wind profile
ثبات باد
 wind recorder
برگشت باد
 wind reversal
گلباد
 wind rose
مقیاس باد
 wind scale
سرعت باد
 wind speed
تنش باد
 wind stress
بردار باد
 wind vector
بادموج
 wind wave/ wind sea/ sea
بادشکن
 windbreak/ shelterbelt
دیدبانی بادهای بالا
 winds aloft observation
تخته‌رسم بادهای بالا
 winds aloft ploting board
بادهای بالا
 winds aloft/ upper winds
توفان باد
 windstorm
باد صبا
 zephyr
زبرجوشناسی
 aeronomy
پیش‌بینی هواشناسی کشاورزی
 agrometeorological forecast
پیش‌بینی فرودگاه
 airport forecast/ aerodrome forecast
دگرفشار
 allobaric
تصحیح‌های فرازیاب
 altimeter corrections
معادله فرازیاب
 altimeter equation
تنظیم فرازیاب
 altimeter setting
نشانگر تنظیم فرازیاب
 altimeter-setting indicator
خط فرادگرفشار
 anallobar
فرادگرفشار
 anallobaric/ anabaric
واچرخندزدایی
 anticyclolysis
گمانه‌زنی جو
 atmospheric sounding
پیش‌بینی هواپیمایی
 aviation forecast
پیش‌بینی هواپیمایی وضع هوا
 aviation weather forecast
پیش‌بینی کژفشاری
 baroclinic forecast
پیش‌بینی فشاروردی
 barotropic forecast
نظریه سدی
 barrier theory
نقشه زیست‌اقلیمی
 bioclimatic map
زیست‌اقلیم‌نگار
 bioclimatograph
زیست‌اقلیم‌شناسی
 bioclimatology
نظریه شکست قطره
 breaking-drop theory
روشن‌پاره
 bright segment/ twilight arch/ crepuscular arch
رخش‌آفتاب/ رخشافتاب
 bright sunshine
دیرش رخش‌آفتاب/ دیرش رخشافتاب
 bright sunshine duration
تندرشناسی
 brontology
تلاطم هوای صاف
 clear-air turbulence/ CAT
پیش‌بینی اقلیم
 climate forecast/ climate prediction/ climatic prediction/ climatic forecast
نمودار اقلیمی
 climatic diagram/ climagram/ climagraph/ climatogram/ climatograph/ climogram/ climograph
اقلیم‌نگاری
 climatography
پیش‌بینی اقلیم‌شناختی
 climatological forecast
ایستگاه اقلیم‌شناسی
 climatological station
اقلیم‌درمانی
 climatotherapy
نوارابر
 cloud band
کران‌ابر
 cloud bank
ریزساختار ابر
 cloud microstructure
ابرآمایی
 cloud seeding
راه‌گون‌ابر
 cloud street
ابرکمان
 cloudbow
نقشه پیش‌بینی ترکیبی
 composite forecast chart/ composite prognostic chart
چرخندزدایی
 cyclolysis
واتوجیه
 debriefing
پیش‌بینی همادی
 ensemble forecast
میانگین همادی
 ensemble mean
پیش‌بینی فرادوره
 extended forecast/ extended range forecast
ایستگاه اقلیم‌شناسی درجه یک
 first-order climatological station
پیش‌بینی پنج‌روزه
 five-day forecast
پیش‌بینی پرواز
 flight forecast / FIFOR
پیش‌بینی سیل
 flood forecasting
مه‌زدایی
 fog dispersal
مه‌کاست
 fog dissipation
مه‌کمان
 fogbow
اصلاحیه پیش‌بینی
 forecast amendment/ FCST AMND
لغو پیش‌بینی
 forecast cancellation/ FCST CNL
نقشه پیش‌بینی
 forecast chart
خطای پیش‌بینی
 forecast error/ forecasting error
ارزیابی پیش‌بینی
 forecast evaluation
زمان انتظار پیش‌بینی
 forecast lead time
دوره پیش‌بینی
 forecast period
روزآمدسازی پیش‌بینی
 forecast updating
درستی‌سنجی پیش‌بینی
 forecast verification
پیش‌بین
 forecaster/ weather forecaster
مرکز پیش‌بینی
 forecasting centre/ central forecasting office
آزمون وارونه پیش‌بینی
 forecast-reversal test
پیش‌بینی عمومی
 general forecast
پیش‌بینی کلی
 general forecast
گمانه‌زنی نارنجکی
 grenade sounding
پیش‌بینی نقطه شبکه
 grid point forecast
تگرگ‌کاهی
 hail suppression/ hail prevention
ایستگاه مرتفع
 high-altitude station
زیست‌اقلیم‌شناسی انسانی
 human bioclimatology
پیش‌بینی آب‌شناختی
 hydrological forecast
شبکه آب‌شناسی
 hydrological network
دوره فرادمایی
 hypsithermal period
پیش‌بینی یخ
 ice forecast
خط هم‌نابهنجار
 isabnormal line
خط هم‌دگرفشار
 isallobar
باد هم‌دگرفشار
 isallobaric wind/ Brunt-Douglas isallobaric wind
خط هم‌دگرفرازا
 isallohypse
باد هم‌دگرفرازا
 isallohypsic wind
خط هم‌دگردما
 isallotherm
تحلیل هم‌آنتروپی
 isentropic analysis
نقشه هم‌آنتروپی
 isentropic chart/ constant entropy chart
آمیختگی هم‌آنتروپی
 isentropic mixing
سطح هم‌آنتروپی
 isentropic surface/ constant entropy surface
نقشه ضخامت هم‌آنتروپی
 isentropic thickness chart
مختصات قائم هم‌آنتروپی
 isentropic vertical cooardinate
نقشه وزن هم‌آنتروپی
 isentropic weight chart
خط فرودگرفشار
 katallobar
فرودگرفشار
 katallobaric/ katabaric
مدل پیش‌بینی محدودپهنه
 limited-area forecast model
نقشه وضع هوای اثرگذار ترازپایین
 low-level significant weather chart
پیش‌بینی دریایی
 marine forecast
دیدبانی دریایی وضع هوا
 marine weather observation
پیش‌بینی آب‌شناختی میان‌مدت
 medium-term hydrological forecast
پیش‌بینی هواشناختی
 meteorological forecast
شبکه هواشناسی
 meteorological network
دیدبانی هواشناختی
 meteorological observation
دیدبان هواشناسی
 meteorological observer
ایستگاه دیدبانی هواشناسی
 meteorological observing station
گزارش هواشناختی
 meteorological report
ایستگاه هواشناسی
 meteorological station
تنک‌مه‌کمان
 mistbow
دیدبانی کوهستانی
 mountain observation
ایستگاه کوهستانی
 mountain station
پیش‌بینی عینی
 objective forecast
شناور ایستگاه دریایی
 ocean station vessel/ OSV
ایستگاه دریایی
 ocean station/ marine station
روش پیش‌یابی کامل
 perfect prognosis method/ perfect prognostic/ perfect prog
پیش‌بینی پایایی
 persistence forecast/ inertial forecast
توجیه خلبان
 pilot briefing
ایستگاه فلاتی
 plateau station
نقشه پیش‌بینی فشار
 prebaratic chart
ایستگاه بارش‌سنجی
 precipitation station
فرازای فشار
 pressure altitude
پیش‌بینی احتمال
 probability forecast
پیش‌یابی
 prognosis
نقشه پیش‌یابی
 prognostic chart
نقشه پیش‌یابی پربند
 prognostic contour chart
نقشه پیش‌پربند
 prontour chart
پیش‌بینی کمی بارش
 quantitative precipitation forecast
فرازیاب راداری
 radar altimeter
فرازیاب رادیویی
 radio altimeter
گمانه‌زنی رادیویی
 radio sounding
رادیوگمانه
 radiosonde
بالون رادیوگمانه
 radiosonde balloon
ایستگاه رادیوگمانه
 radiosonde station
باران‌سنج
 rain gauge/ pluviometer
پیش‌بینی کاتوره‌ای
 random forecast
پیش‌بینی رودخانه
 river forecast
ایستگاه اقلیم‌شناسی درجه دو
 second-order climatological station
اطلاعات هواشناسی اثرگذار
 significant meteorological information/ SIGMET information/ SIGMET
وضع هوای اثرگذار
 significant weather
نقشه وضع هوای اثرگذار
 significant weather chart/ SIGWX
پیش‌بینی وضع هوای اثرگذار
 significant weather forecast
برف‌سنج
 snow gauge
پیش‌بینی آماری
 statistical forecast
پیش‌بینی ذهنی
 subjective forecast
نقشه پیش‌بینی سطح زمین
 surface forecast chart
پیش‌بینی همدیدی
 synoptic forecasting
پیش‌بینی رمزی پایانه
 terminal aerodrome forecast/ TAF
پیش‌بینی پایانه
 terminal forecast
ایستگاه اقلیم‌شناسی درجه سه
 third-order climatological station
پیش‌بینی سی‌روزه
 thirty-day forecast
پیش‌بینی روند
 trend forecast
نقشه باد بالا
 upper wind chart
سپیدکمان
 white rainbow
مرکز پیش‌بینی پهنه‌ای جهانی
 world area forecast centre/ WAFC
سامانه پیش‌بینی پهنه‌ای جهانی
 world area forecast system/ WAFS
مدل جوـ لایه آمیخته اقیانوس
 atmosphere-mixed layer ocean model
برهم‌کنش جوـ اقیانوس
 atmosphere-ocean interaction
سوسوی جوی
 atmospheric boil
گردش جو
 atmospheric circulation
مدل گردش جو
 atmospheric circulation model
گردوخاک جو
 atmospheric dust
پویایی‌شناسی جو
 atmospheric dynamics
شدت میدان الکتریکی جو
 atmospheric electric field
یونش جو
 atmospheric ionization
نوفه جوی
 atmospheric noise
کدری جو
 atmospheric opacity
نورشناسی جو
 atmospheric optics
ازون جو
 atmospheric ozone
پدیده جوی
 atmospheric phenomenon
قطبش جو
 atmospheric polarization
تابش جو
 atmospheric radiation
ترازینه تابش جو
 atmospheric radiation budget
ترمودینامیک جو
 atmospheric thermodynamics
تلاطم جو
 atmospheric turbulence
ترازینه آب جو
 atmospheric water budget
موج جو
 atmospheric wave
جونوفه
 atmospherics/ atmospheric interference/ sferics/ strays
پرچم‌ابر
 banner cloud/ cloud banner
پکش حباب
 bubble bursting
پرفشار حبابی
 bubble high/ bubble
هسته حباب
 bubble nucleus
یخ حبابی
 bubbly ice
جذب ابر
 cloud absorption
سپیدایی ابر
 cloud albedo
مقدار ابر
 cloud amount
تضعیف ابری
 cloud attenuation
پایه ابر
 cloud base
ابرنمون
 cloud chart
ضریب پخش متقابل
 coefficient of mutual diffusion
تابش کیهانی
 cosmic radiation
پادتابش
 counterradiation
ستیغ‌ابر
 crest cloud/ cloud crest
جبهه پخشیده
 diffuse front
فن جداسازی پخشی
 diffusion denuder technique
مدل پخش
 diffusion model
ترازمندی پخشی
 diffusive equilibrium
پخش‌سنج
 diffusometer
هواشناسی پویایی‌شناختی
 dynamic meteorology
ترازمندی گرانشی، تعادل گرانشی
 gravitational equilibrium
آب‌زمین‌شیمی
 hydrogeochemistry
مرز آب‌زمین‌شناختی
 hydrogeological boundary
آب‌زمین‌شناسی
 hydrogeology
شبکه آب‌نگاری
 hydrographical network
توازن آب‌شناختی
 hydrologic balance
ترازینه آب‌شناختی
 hydrologic budget/ hydrologic accounting
عنصر آب‌شناختی
 hydrological element
سال آب‌شناختی
 hydrological year
نظریه k
 k theory
تابش موج‌بلند
 longwave radiation/ longwave
نوفه هواشناختی
 meteorological noise
نورشناسی هواشناختی
 meteorological optics
ابر آمیخته
 mixed cloud
توزیع آمیخته
 mixed distribution/ compound distribution
هسته آمیخته
 mixed nucleus
موج راسبی‌ـ گرانی آمیخته
 mixed Rossby-gravity wave/ Yanai wave
وارونگی کلاهکی لایه آمیخته
 mixed-layer capping inversion
تحول لایه آمیخته
 mixed-layer evolution
تهویه لایه آمیخته
 mixed-layer venting
ابر آمیختگی
 mixing cloud
مه آمیختگی
 mixing fog
نظریه طول آمیختگی
 mixing length theory
خط آمیختگی
 mixing line
پتانسیل آمیختگی
 mixing potential
هواشناسی فیزیکی
 physical meteorology
جونوفه‌شناسی
 sferics
تابش موج‌کوتاه
 shortwave radiation
تقریب تختالی
 slab approximation
لایه تختالی
 slab layer
مدل تختالی
 slab model
حرکت تختال‌گون
 slablike motion
برفابه
 slush
تابش خورشیدی
 solar radiation
توازن آب
 water balance
ترازینه آب
 water budget/ basin accounting
سال آبی
 water year
ابر فرعی
 accessory cloud
انباشت
 accumulation
ابر فعال
 active cloud
لغات علوم جو بخش 3
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.