مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات علوم شناختی بخش 25

در این قسمت  لغات علوم شناختی بخش 25 عرضه شده است.

لغات علوم شناختی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات علوم شناختی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

علوم شناختی - ایران ترجمه

لغات علوم شناختی بخش 25
بی فكری
Mindlessness
خرده نظام
Miniature system
کوتاه مجموعه آزمون‌های پیشرفت
Mini-Battery of Achievement
كمترین صوت شنودپذیر
Minimal audible sound
كمترین آسیب مغزی
Minimal brain damage
جزیی ترین اختلال‌های مغزی
Minimal brain disorders
روش كمترین تغییرات
Minimal changes method
نشانه كمینه
Minimal cue
پارادایم گروه حداقل
Minimal group paradigm
كمینه (كمترین)
Minimal
فرضیة حداقل گرا
Minimalist hypothesis
رویة‌ كمترین مجموعه بیشینه ها، کمترین- بیشترین ها
Minimax procedure
كمینه سازی
Minimization
اصل كمینگی، اصل حداقل
Minimum principle
كمینه
Minimum
نظریه حداقل قدرت
Minimum-power theory
نظریه حداقل منبع
Minimum-resource theory
پرسش‌نامه رشد كودك مینه‌سوتا
Minnesota Child Development Inventory
آزمون استعداد امور دفتری مینه سوتا
Minnesota Clerical Aptitude test
سنجش بینایی كاركردی مینه‌سوتا
Minnesota Functional Vision Assessment
پرسش‌نامه شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا
Minnesota Multiphasic Personality Inventory
آزمون جا اندازی كاغذی مینه سوتا
Minnesota Paper form Board
پرسش‌نامه پیش دبستانی مینه‌سوتا
Minnesota Preschool Inventory
آزمون سرعت دستكاری مینه سوتا
Minnesota Rate of Manipulation Test
آزمون روابط فضایی مینه سوتا
Minnesota Spatial Relations Test
صرع كوچك
Minor epilepsy
كهاد ماتریس
Minor of matrix
مقدمه صغری
Minor premise
كهاد (در ماتریس‌ها)، جزئی، صغیر (در حقوق)
Minor
گروه اقلیت
Minority group
اقلیت
Minority
معجزه
Miracle
نقاشی آینه ای (وارونه نگاری)
Mirror drawing
تصویر آینه‌ای (وارونه‌ نویسی)
Mirror image
سلولهای آینه ای
Mirror neurons
وارونه خوانی
Mirror reading
ردیابی آینه ای، ترسیم آینه ای
Mirror tracing
وارونه نویسی، نوشتن آینه ای
Mirror writing
انسان بیزاری
Misanthropy
اِسناد غلط
Misattribution
سوء رفتار، بد رفتاری
Misbehavior
سقط جنین
Miscarriage
زناشویی میان نژادی
Miscegenation
پنداشت‌ غلط،‌درك نادرست
Misconception
خلاف
Misconduct
خلاف، گناه
Misdemeanor
اطلاعات غلط
Misinformation
سوء تعبیر
Misinterpretation
ازدواج ستیزی، زن ستیزی
Misogamy
نوستیزی
Misoneism
تلفظ غلط
Mispronunciation
بدخوانی، غلط خوانی
Misreading
بازنمایی غلط، ارائه بد
Misrepresentation
از دست دادن
Miss
آزمون افتادگی دار
Missing-Parts Test
طراح/ برنامه ریز مأموریت
Mission planner
مأموریت، رسالت، هیأت
Mission
خطا
Mistake
شگردهای تلطیفی (زبان شناسی)
Mitigating device
تقسیم غیرمستقیم یاخته‌ای (میتوز)
Mitosis
ارتباط با همنوع، زمانه، عصر آمیخته
Mitwelt
برتری نا متمایز مخ
Mixed cerebral dominance
تشخیص‌های آمیخته
Mixed diagnoses
تقویت مختلط
Mixed reinforcement
مختلط
Mixed
ارضاء جنسی تماشاگرانه
Mixoscopia
یاد (حافظه)، ردیار
Mneme
ابزارهای یادیار
Mnemonic devices
واكنش‌های یادیاری
Mnemonic reactions
نظام یادیار
Mnemonic system
فنون یادیاری
Mnemonic techniques
یادیار
Mnemonic
یادسپار
Mnemonist
اوباش
Mob
متحرك، باتحرك
Mobile
تحرك
Mobility
بسیج
Mobilization
منطق وجهی، منطق هنجاری
Modal logic
حافظه وجه حسی
Modal memory
الگوی وجهی
Modal model
نیازهای هنجاری
Modal needs
عامل وجهی، عامل هنجاری
Modal operator
شخصیت هنجاری
Modal personality
ویژگی هنجاری
Modal specificity
نمایی (متوسط)، هنجاری
Modal
اثر وجه حسی
Modality effect
حافظة وجه حسی خاص
Modality specific memory
وجه (حسی)، بعد
Modality
فاصله نما
Mode interval
وجه اقدام، شیوه اقدام
Mode of action
شیوه عمل
Mode of operation
نما (در آمار)، وجه، شیوه، سبک
Mode
الگو، انگاره، مدل،سرمشق
Model
الگوی گفتمان
Model of discourse
الگوی بازنمایی
Model of representation
سرمشق گیری،‌ الگودهی، الگوسازی
Modeling
فرضیه تفاوت متوسط
Moderate discrepancy hypothesis
متوسط، میانه رو، معتدل
Moderate
میانه روی
Moderation
متغیر تعدیل كننده
Moderator variable
نوگرایی
Modernism
تجدد
Modernity
نوسازی
Modernization
سبکهای تفکر
Modes of thinking
فروتنی، شرم جنسی
Modesty
تغییر
Modification
الگو‌های اصلاح شده
Modified models
پیوندهای تغییر دهنده
Modifier links
تغییردهنده، تعدیل کننده
Modifier
تغییر دادن، تعدیل کردن
Modify
محرک/ پیشران ملکولی
Modular drive
ذهن پودمانی
Modular mind
دیدگاه پودمانی (یا مولار)
Modular perspective
پودمانی ذهن، بخشمندی ذهن
Modularity of mind
بخشمندی، پودمانی، پیمانه ای
Modularity
بخش بندی، پودمان سازی، پیمانه بندی
Modulation
پودمان، بخش، پیمانه
Module
شیوه كار، طرز عمل
Modus operandi
برهان تأیید
Modus ponens
برهان انکار
Modus tollens
شیوه زیست
Modus vivendi
دیدگاه بلند و یکپارچه (در برابر دیدگاه مولکولی)
Molar perspective
دندان‌های آسیا
Molar teeth
یكپارچه
Molar
قالب، قالبریزی كردن
Mold
زیست شناسی ملکولی
Molecular biology
قشر مخچه، لایه مولکولار
Molecular layer of cerebellar cortex
ملكولی
Molecular
حلزون اپلیزیا
Mollusk Aplysia
گشتاور (در ریاضی)، لحظه
Moment
قصد/ نیت لحظه ای
Momentary intention
گذرا
Momentary
سرعت، شتاب،‌ حركت
Momentum
تك شوهری
Monandry
حکومت پادشاهی
Monarchy
شنوایی یك گوشی
Monaural hearing
مشوق پولی
Monetary incentive
عقب مانده مغول واره
Mongolian
عقب مانده مغول وارگی، عقب ماندگی مغولی
Mongolism
یگانه انگاری
Monism
یگانه انگار، وحدت گرا
Monist
بازبینی كردن، نظارت كردن، ناظر، بازبین
Monitor
نظارت بر پیشرفت مهارت‌های پایه
Monitoring basic skills progress
آگاهی نظارتی، پایش- آگاهی
Monitoring consciousness
پایش،‌ بازبینی، نظارت
Monitoring
بازدارنده اكسیداز تك آمین
Monoamine oxidase inhibitor
تك فام
Monochromatic
بینایی تك فامی
Monochromatism
محرومیت یك چشمی
Monocular deprivation
نشانه‌های عمق تك چشمی
Monocular depth cues
بینایی یك چشمی
Monocular vision
نشانه های تك چشمی
Monocular
تك همسری
Monogamy
تك نگاره (رساله)
Monograph
تك نگاری
Monography
تك فكری گرائی
Monoideism
یك زبانی، تك زبانه
Monolingual
یكپارچه
Monolithic
تك گوئی
Monologue
تك هنجاری، تک وجهی
Monomodal
تنهایی هراسی
Monophobia
فلج یك عضوی
Monoplegia
انحصارگری
Monopolism
انحصارگر
Monopolist
انحصار
Monopoly
یك كروموزومی
Monosomy
یكتاپرستی
Monotheism
رابطه همسو
Monotonic relation
یكنواخت
Monotonous
یكنواختی
Monotony
دوقلوهای یك تخمكی
Monovular twins
دوقلوهای یك تخمكی
Monozygotic twins
آزمون تشخیص خواندن مونرو
Monroe Diagnostic Reading Test
روش مونته سوری
Montessori method
داوری همساز با خلق
Mood- congruent judgment
حافظه هماهنگ با خلق
Mood congruent memory
حافظة ‌متكی به حالت روانی، حافظه وابسته به خلق
Mood dependent memory
اختلالات خلقی و شناخت
Mood disorders and cognition
اختلالات خلقی
Mood disorders
حافظه ناهماهنگ با خلق
Mood incongruent memory
مرتبط با خلق
Mood- related
حالت روحی، خلق، حالت روانی
Mood
دمدمی بودن
Moodiness
وابستگی به حالت خلقی
Mood-state dependency
دمدمی
Moody
خطای حسی ماه
Moon illusion
مشكل سنج مونی
Mooney Problem Checklist
اضطراب اخلاقی
Moral anxiety
تمایز اخلاقی- قراردادی
Moral conventional distinction
رشد اخلاقی
Moral development
آموزش اخلاقی
Moral education
هوش اخلاقی
Moral intelligence
قضاوت اخلاقی
Moral judgment
واقع نگری اخلاقی
Moral realism
حساسیت اخلاقی
Moral sensitivity
اخلاقی
Moral
روحیه
Morale
اخلاق
Morality
اخلاقیات
Morals
وقفه
Moratorium
بیمارگون، مرضی
Morbid
رمزگذاری تفسیری‌تر
More- elaborate encoding
آداب
Mores
پاسخ مورو
Moro response
كودن
Moron
كودنی ذهنی
Moronity
خطای تعویض واژك‌ها، خطای جابجایی واژك‌ها
Morpheme exchange error
واژک
Morpheme
خصلت‌های شكل دهنده
Morphogenic traits
تكمیل ریخت شناختی
Morphological closure
سازمان‌بندی ریخت شناسی
Morphological organization
ریخت شناسی
Morphological
شكل شناسی، ریخت شناسی
Morphology
میرا
Mortal
میزان مرگ و میر
Mortality rate
مرگ و میر، فناپذیری، میرایی
Mortality
الگوی موزائیکی رشد
Mosaic model of development
آزمون موزائیك‌ها
Mosaic test
تارهای محرکهای ورودی به مخچه
Mossy fibers (cerebellum)
عقده مادری
Mother complex
مادر- نماد
Mother figure
جانشین مادر
Mother substitute
جانشین مادر
Mother surrogate
زبان مادری
Mother tongue
زبان مادرانه
Motherese language
گفتار مادرانه
Motherese speech
جنبنده
Motile
جنبندگی
Motility
تحلیل حركات
Motion analysis
اختلاف منظر حرکت
Motion parallax
حركت پژوهی
Motion study
حركت
Motion
انگیزاندن
Motivate
برانگیخته
Motivated
انگیزش
Motivation
مکانیسمهای انگیزشی، سازوکارهای انگیزشی
Motivational mechanism
انگیزشی
Motivational
انگیزه اجتناب از شکست
Motive to avoid failure
انگیزه، محرك
Motive
طرح عمل عضلانی
Moton
نورن حركتی
Motoneuron
فعالیت حركتی
Motor activity
زبان پریشی حركتی
Motor aphasia
ناحیه حركتی
Motor area
رفتار حركتی
Motor behavior
یادگیری وكنترل حركتی
Motor control and learning
كنترل حركتی
Motor control
هماهنگی حركتی
Motor coordination
قشر حرکتی مخ
Motor cortex
رشد حركتی
Motor development
آزمون ادراك حركت آزاد بینایی
Motor Free Visual Perception Test
كاركرد حركتی
Motor function
یادگیری حركتی
Motor learning
نورون حركتی
Motor neuron
هسته حرکتی عصب سه قلو
Motor nucleus of trigeminal nerve
سازماندهی حركتی
Motor organization
خروجی حرکتی
Motor output
گذرگاه حركتی
Motor path
ناحیه حركتی- ادراكی
Motor- perceptual region
برنامه‌های حركتی
Motor programs
بازتاب‌های حركتی
Motor reflexes
مناطق حرکتی
Motor regions
تمرین حرکت
Motor rehearsal
باز آفرینی حرکت
Motor reproduction
پاسخ حركتی
Motor response
مهارت حركتی
Motor skill
سرعت حركت
Motor speed
تنش حركتی
Motor tension
نظریة حرکتی
Motor theory
حركتی
Motor
قالب، قالبریزی كردن
Mould
سوگواری
Mourning
محرك ناشی از جنبش
Movement – produced stimulus
پاسخ حركت (در رورشاخ)
Movement response
پاسخ حركت انسان (در رورشاخ)
Movement response
زمان حركت
Movement time
حركت، جنبش، نهضت
Movement
حركت در خلاف جهت مردم
Moving against people
میانگین غلتان
Moving average
گریز از مردم
Moving away from people
حركت به سوی مردم
Moving toward people
مخاطی، بلغمی
Mucosae
مخاط، بلغم
Mucus
خطای ادراكی مولر- لایر
Muller- layer illusion
نظریه كاربردی چند صفتی
Multi- attributes utility theory
چند مؤلفه‌ای
Multi- component
چند هنجاری، چند وجهی
Multi modal
سیستم چند عاملی
Multiagent system
پریاخته
Multicellular
ابزارهای چند مؤلفه‌ای: پرسش‌نامه‌های بریگنس
Multicomponent Instruments: The Brignace Inventories
آزمون توانایی‌های چند بعدی
Multidimensional Abilities Test
رویكرد چند بعدی
Multidimensional approach
مجموعه آزمون‌های چند بعدی استعداد
Multidimensional Aptitude Test Battery
چند بعدی
Multidimensional
چند بعدی بودن
Multidimensionality
چند رشته‌ای
Multidisciplinary
كشور چند قومی
Multiethnic state
فرایند چند بعدی، چند وجهی
Multifaceted process
چند عاملی
Multifactor
چندجانبی
Multilateral
شبکه چند لایه ای
Multilayer network
چند زبانی
Multilingual
چند زبانگی
Multilingualism
چند نمایی، چند وجهی
Multimodal
چند حالتی
Multimode
الگوی چند وجهی توجه
Multimode model of attention
كشور چند ملیتی
Multinational state
پیش بینی چند متغیری مطلق
Multiple absolute prediction
پرسش چند گزینه‌ای
Multiple- choice item
آزمون چندگزینه‌ای
Multiple choice test
چند گزینه‌ای
Multiple choice
مسائل طبقه بندی چندگانه
Multiple classification problems
همبستگی چند متغیری
Multiple correlation
برش چند متغیری
Multiple cut-off
ضریب تعیین چند متغیری
Multiple determination coefficient
پیش بینی افتراقی چند متغیری
Multiple differential prediction
ناتوانی‌های چندگانه
Multiple disabilities
تابع تشخیص چند متغیری
Multiple discriminant function
تمایز چندگانه
Multiple discrimination
هوش ‌های چندگانه
Multiple intelligences
اندازه‌های چندگانه
Multiple measures
شخصیت چندگانه
Multiple personality
تحقق چندگانه
Multiple realization
رگرسیون (برگشت) چند متغیری
Multiple regression
تقویت چندگانه
Multiple reinforcement
مجموعه آزمون‌های مهارت‌های چندگانه
Multiple Skills Batteries
درمان تعاونی
Multiple therapy
چندگانه، چند، مضرب
Multiple
سؤال چندگزینه‌ای
Multiple-choice question
ثبت چند واحدی
Multiple-unit recording
ضرب
Multiplication
گوناگونی، تعدد، کثرت
Multiplicity
چند قطبی
Multipolar
کشور چند فرقه ای
Multisectarian state
چند حسی
Multisensory
مهارت‌های چندگانه
Multiskills
آزمایش چندمرحله‌ای
Multi-stage experiment
نمونه‌گیری چندمرحله‌ای
Multi-stage sampling
الگو‌های چندخزانه‌ای حافظه
Multi-store models of memory
انبوه
Multitude
چند متغیره
Multivariable
ماتریس چند متغیری- چند روشی
Multivariable-multimethod matrix
چند متغیری
Multivariate
تحلیل چند متغیری
Multivariate analysis
طرح چند متغیری
Multivariate design
آمار چند متغیری
Multivariate statistics
نشانگان مونچاوزن
Munchausen syndrome
دنیوی، این جهانی
Mundane
قیاس مونیخ
Munich analogy
كنترل عضله
Muscle control
قدرت عضله
Muscle strength
تنش عضلانی
Muscle tone
كشیدگی طبیعی عضلانی (تونوس عضلانی)
Muscle tonus
رشد عضلات
Muscles development
عضلانی
Muscular
نظام عضلانی
Musculature
موسیقی درمانی
Music therapy
توانش موسیقی
Musical ability
هوش موسیقیایی
Musical intelligence
استعداد موسیقیایی
Musical talent
موش هراسی
Musophobia
جهش، موتاسیون
Mutation
لال، خموش
Mute
لالی، خموشی
Mutism
انحصار دوجانبه، مانعه الجمع بودن
Mutual exclusivity
متقابل
Mutual
تقابل
Mutualism
تقابل
Mutuality
بازشناسی مشاركتی
Mutuality of recognition
مانعه الجمع، نا متداخل
Mutually exclusive
ماهیچه شناسی
Mycology
اتساع مردمك
Mydriasis
میلین (غلاف)
Myelin
غلاف میلین
Myelin sheath
میلین دار
Myelinated
میلینی کردن، عایق کاری
Myelination
میلین دار شدن
Myelinization
سنخ نمای مایرز- بریگز
Myers-Briggs Type Indicator
گرفتگی عضلانی (میوكلونوس)
Myoclonus
عضله نگار
Myograph
آزمون جنبش عضلانی
Myokinetic Test
نزدیك بینی
Myopia
تنگ شدن مردمك
Myosis
آلودگی هراسی
Mysophobia
اسرار انگار
Mysterian
راز قهر آمیز و مهر انگیز
Mysterium tremendum et fascinans
راز
Mysterium
اشتراك رمزی
Mystic participation
عارف، عرفانی، رمزی، اساطیری
Mystic
عرفانی، مرموز
Mystical
عرفان
Mysticism
اسطوره، افسانه
Myth
اسطوره‌ای، افسانه ای
Mythic
موهوم
Mythical
اساطیری، اسطوره شناختی
Mythologist
اسطوره شناس
Mythologist
اسطوره شناسی
Mythology
افسانه باقی جنونی
Mythomania
اساطیر
Myths
لغات علوم شناختی بخش 25
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.