مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات علوم شناختی بخش 26

در این قسمت  لغات علوم شناختی بخش 26 عرضه شده است.

لغات علوم شناختی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات علوم شناختی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

علوم شناختی - ایران ترجمه

لغات علوم شناختی بخش 26
نیاز پیشرفت، نیاز به پیشرفت
N-achievement
نیاز پیوندجویی، نیاز به وابستگی
N-affiliation
نظام سنجش شناختی ناگلیری – داس
Naglieri – Das Cognitive Assessment System (CAS)
آزمون توانایی‌ غیركلامی ناگلیری
Naglieri Nonverbal Ability Test   (NNAT)
ناخن خایی
Nail-biting
فیزیک عامیانه (بازنمایی دانش و ظرفیتهای فیزیکی روزمره، مانند جاذبه)
Naïve physics
روان شناسی عامیانه
Naïve psychology
سادگی، ساده لوحی
Naivete
مكتب نانسی
Nancy school
كوتولگی
Nanism
نانو متر (واحد اندازه گیری طول موج)
Nanometer
خود شیفتگی
Narcissism
خود شیفته
Narcissist
روان رنجوری خود شیفتگی
Narcissistic neurosis
پرسشنامه خود- شیفتگی شخصیت
Narcissistic Personality Inventory
مخدر تحلیل گری، تحلیل تخدیری
Narcoanalysis
حمله خواب
Narcolepsy
مخدر هراسی
Narcomania
خواب شیمیایی
Narcosis
تخدیر درمانی، مخدر درمانگری
Narcotherapy
سد تخدیر
Narcotic blockade
مخدر
Narcotic
تخدیر، اعتیاد
Narcotism
مجراهای بینی
Nares
روان شناسی روایی
Narrative psychology
گفتار روایی، گفتار نقلی
Narrative speech
تفكر روایی
Narrative thinking
فکر روایی
Narrative thought
روایی
Narrative
روایت گری
Narratization
محتوای محدود
Narrow content
توجه محدود
Narrowing attention
نابینایی یك سویه خیشومی
Nasal hemianopsia
خیشومی (تودماغی)، مربوط به بینی
Nasal
موسسه ملی بهداشت
National Institute of Health (NIH)
موسسه ملی بهداشت روانی
National Institute of Mental Health (NIMH)
درامد خالص ملی
National net income
ناسیونالیسم، ملی گرایی
Nationalism
ملی كردن
Nationalization
دولت- ملت
Nation-state
توانایی فطری
Native ability
مواهب فطری
Native endowments
بومی، فطری
Native
فطری نگری
Nativism
فطرت‌گرا
Nativist
مقوله های طبیعی
Natural categories
الزام طبقات طبیعی
Natural category constraint
موهبت طبیعی
Natural endowment
شكل‌های طبیعی
Natural figures
هدایای فطری
Natural gifts
گروه طبیعی
Natural group
بوم طبیعی
Natural habitat
پردازش زبان طبیعی
Natural language processing
زبان طبیعی
Natural language
عدد طبیعی
Natural number
یادآوری طبیعی
Natural remembering
علوم طبیعی
Natural sciences
انتخاب طبیعی
Natural selection
طبیعت گرایی
Naturalism
هوش طبیعت‌گرا
Naturalist intelligence
طبیعت گرا، طبیعت شناس
Naturalist
مشاهده طبیعی
Naturalistic observation
طبیعت گرایانه
Naturalistic
اعطای تابعیت
Naturalization
سرشت و پرورش،‌ طبیعت و تربیت
Nature and nurture
سرشت در برابر پرورش
Nature versus nurture
طبیعت، سرشت
Nature
مناقشه سرشت- پرورش
Nature-nurture controversy
مناظره سرشت- پرورش
Nature-nurture debate
تهوع
Nausea
ناوبر، هدایت گر
Navigator
تجربه دم مرگ
Near death experience
نقطه نزدیك (در بینایی)
Near point
انتقال نزدیک
Near transfer
نزدیك بینی
Nearsightedness
استنتاج ضروری
Necessary inference
لازم
Necessary
ضرورت، الزام
Necessity
مکعب نکر
Necker cube
ارتباط با مردگان
Necromancy
مرده پرستی
Necromania
خود مرده انگاری
Necromimesis
مرده خواهی، مرده گرایی
Necrophilia
مرده گرایانه
Necrophilic
مرده دوست، لاشه دوست
Necrophilous
مرده هراسی
Necrophobia
بافت مردگی
Necrosis
نیاز به داشتن مبنای جهت گیری
Need for a frame of orientation
نیاز به پیشرفت، نیاز به انجام كار
Need for achievement
نیاز به صمیمیت تعلق
Need for affiliation intimacy
نیاز به هویت
Need for identity
نیاز به توجه مثبت
Need for positive regard
نیاز به قدرت
Need for power
نیاز به كیفر
Need for punishment
نیاز به وابستگی
Need for relatedness
نیاز به اصالت
Need for rootedness
نیاز به توجه به خود
Need for self – regard
نیاز به تعالی
Need for transcendence
ارضای نیاز
Need gratification
نظریه نیاز- فشار
Need-press theory
نفی
Negation
شتاب منفی
Negative acceleration
عاطفه منفی
Negative affect
پس تصویر منفی
Negative after image
همبستگی منفی
Negative correlation
وجهه سلبی
Negative face
بازخورد منفی
Negative feedback
هویت منفی
Negative identity
القای منفی
Negative induction
بازتاب گریز
Negative movement reflex
راهبرد ادب سلبی
Negative politeness  strategy
ادب سلبی
Negative politeness
تمرین منفی
Negative practice
تقویت منفی
Negative reinforcement
تقویت كننده منفی
Negative reinforcer
پاداش منفی
Negative reward
احساس منفی از خود
Negative self – feeling
مجموعة منفی
Negative set
انتقال منفی
Negative transfer
محرك گریزی، گرایش منفی
Negative tropism
ظرفیت منفی
Negative valence
منفی
Negative
چوله منفی (در منحنی‌ها)
Negatively skewed
منفی كاری، منفی بافی
Negativism
بی توجهی، چشم پوشی
Neglect
مكتب رفتارگرایی نو
Neo behaviorism
نو رفتارگرا
Neo behaviorist
قشر تازه مخ
Neo cortex
مکتب نو داروینی
Neo Darwinism
نو فرویدیسم، نو فرویدگرایی
Neo Freudianism
مکتب نوکانتی
Neo Kantianism
نو نویسه، نویسه تراشی
Neographism
واژه تراشی
Neolalia
نو واژه، واژه تراشی
Neologism
دوره نوزادی
Neonatal period
نوزاد
Neonate
زبان اسكیزوفرنیایی، زبان من درآوردی
Neophasia
نو هراسی
Neophobia
نظریه‌های نو پیاژه‌ای
Neo-Piagetian theories
نئوپلاسم
Neoplasm
نو روانكاوی
Neopsychoanalysis
بلوغ جنسی حشرات در مرحله کرمی
Neoteny
مانع عصبی، وقفه عصبی
Nerve block
یاخته عصبی
Nerve cell
مركز عصبی
Nerve center
جریان عصبی
Nerve current
كری عصبی
Nerve deafness
پایانه عصبی
Nerve ending
تار عصبی
Nerve fiber
‌رشته های عصبی کپسول داخلی
Nerve fibers of internal capsule
‌رشته های عصبی زوج 11،10،9
Nerve fibers of IX,X,and XI
عامل/ فاکتور رشد عصبی
Nerve growth factor
تكانه عصبی
Nerve impulse
گذرگاه عصبی
Nerve path
شبكه عصبی
Nerve plexus
بافت عصبی
Nerve tissue
عصب
Nerve
عصب نگری
Nervism
عصبی، ناآرام
Nervous
فروپاشی روانی، بحران روانی
Nervous breakdowm
تكانه عصبی
Nervous impulse
دستگاه عصبی
Nervous system
ناآرامی
Nervousness
عصب حركتی خارجی چشم
Nervus abducens
عصب شوكی، عصب فرعی
Nervus accessorius
عصب شنوایی
Nervus acusticus
عصب صورتی
Nervus facialis
عصب زبانی- حلقی
Nervus glossopharyngeus
عصب زیرزبانی
Nervus hypoglossus
عصب حركتی عمومی چشم
Nervus oculomotorius
عصب بویایی
Nervus olfactorus
عصب بینایی
Nervus opticus
عصب سه قلو
Nervus trigeminus
عصب قرقره‌ای، عصب اشتیاقی
Nervus trochlearis
عصب واگ، عصب ریوی- معدی
Nervus vagus
عصب دهلیزی- حلزونی
Nervus vestibulocochlearis
عصب
Nervus
شبکه عصبی مصنوعی تلفظ کلمات انگلیسی
NETtalk
تحلیل شبكه
Network analysis
انگلیسی شبكه
Network English
الگوی شبكه‌ای
Network model
شبكه
Network
قوس عصبی
Neural arc
لاغری سلولهای عصبی
Neural atrophy
پیوند عصبی
Neural bond
تعصب نسبت به الگوی عصبی
Neural chauvinism
مدار عصبی
Neural circuit
رسانش عصبی
Neural conduction
همبسته عصبی
Neural correlate
دارونیسم عصبی
Neural Darwinism
تخلیه عصبی
Neural discharge
القای عصبی
Neural induction
ضایعه عصبی
Neural lesion
یادگیری شبكه‌های عصبی
Neural- net learning
شبکه عصبی
Neural net
دیدگاه شبكه عصبی
Neural network view
شبكه‌های عصبی
Neural networks
گذرگاه/ مسیر/ مدار عصبی
Neural pathway
ارتعاش عصبی
Neural reverberation
اشباع عصبی
Neural satiation
محرك‌های عصبی
Neural stimulus
هم آهنگی/ هم زمانی/ همگامی عصبی
Neural synchrony
مجرای عصبی
Neural tube
عصبی
Neural
درد عصب، پی درد
Neuralgia
ضعف عصبی، خسته روانی
Neurasthenia
التهاب عصبی
Neuritis
تصویربرداری عصبی، عصب نگاری
Neuro- imaging
كالبد شناسی اعصاب
Neuroanatomy
اختلال عصب زیست شناختی
Neurobiological disorder
زیست شناسی عصبی
Neurobiology
یاخته رویانی عصبی
Neuroblast
شیمی اعصاب
Neurochemistry
ضعف عصبی- گردش خونی
Neurocirculatory asthenia
شناخت عصبی
Neurocognition
یاخته عصبی (نورن)
Neurocyte
مواد پویا ساز اعصاب
Neurodynamic substances
عصب پویایی
Neurodynamics
تار عصبی
Neurofibril
زواید تارهای عصبی
Neurofibrillary tangles
تکوین عصبی
Neurogenesis
عصب زاد
Neurogenic
بافت حافظ عصب (نوروگلی)
Neuroglia
رد عصبی
Neurogram
داروهای آرامبخش (معالجه اسکیزوفرنی)
Neuroleptics
برنامه ریزی عصب- زبان شناختی
Neurolinguistic programming (NLP)
عصب- زبان شناسی
Neurolinguistics
عصب شناختی (عصبی)
Neurological
عصب شناس (متخصص اعصاب)
Neurologist
عصب شناسی
Neurology
بخش کننده‌های عصبی
Neuromodulators
رشد اعصاب حرکتی
Neuromotor development
سلول عصبی، یاخته عصبی، نورون
Neuron
فرایندهای عصبی
Neuronal processes
سیستم شبکه عصبی
Neuronetwork system
آسیب شناس اعصاب
Neuropathologist
آسیب شناسی اعصاب
Neuropathology
بیماری اعصاب (نوروپاتی)
Neuropathy
پپتید عصبی (نوعی هورمون مغزی)
Neuropeptide
داروشناسی اعصاب (نوروفارماكولوژی)
Neuropharmacology
فیزیولوژی اعصاب (نوروفیزیولوژی)، عصب پیکر شناسی
Neurophysiology
شبكه عصبی
Neuroplexus
پزشك اعصاب و روان
Neuropsychiatrist
پزشكی اعصاب و روان
Neuropsychiatry
عصب روان‌شناسی
Neuropsychologist
عصب- روانشناسی، روان‌شناسی اعصاب
Neuropsychology
علم اعصاب
Neuroscience
دانشمندان علوم اعصاب، عصب شناسان
Neuroscientists
روان رنجوری اعراض و ترک
Neurosis of abandonment
روان رنجوری، روان نژندی
Neurosis
جراحی اعصاب
Neurosurgery
سیفلیس اعصاب
Neurosyphilis
اضطراب روان رنجوری (اضطراب نوروتیك)
Neurotic anxiety
افسردگی روان رنجوری (افسردگی نوروتیك)
Neurotic depression
اختلال‌های روان‌نژند (نوراتیك)
Neurotic disorders
نیاز مرضی به كامل بودن و مورد انتقاد واقع نشدن
Neurotic need for perfection and unassailability
نیاز مرضی به موفقیت
Neurotic need for personal achievement
نیاز مرضی به تحسین
Neurotic need for personal admiration
نیاز مرضی به داشتن قدرت
Neurotic need for power
نیاز مرضی به اعتبار اجتماعی
Neurotic need for prestige
نیاز مرضی به خودبسندگی و استقلال
Neurotic need for self – sufficiency and independence
نیاز مرضی به استثمار دیگران
Neurotic need to exploit others
نیاز مرضی به تحدید زندگی خود در حصارهای تنگ
Neurotic need to restrict one’s life within narrow borders
نیازهای مرضی
Neurotic needs
تناقص روان‌نژند
Neurotic paradox
شخص روان نژند
Neurotic person
فرایند روان رنجوری
Neurotic process
علائم روان نژندی
Neurotic symptoms
روان رنجور (نوروتیك)،روان آزرده
Neurotic
روان رنجور خویی، روان نژند گرایی
Neuroticism
سم عصب گرا
Neurotoxin
انتقال دهندة عصبی، ناقل عصبی
Neurotransmitter
ویروس‌های عصب گرا
Neurotropic viruses
دستگاه اعصاب نباتی
Neurovegetative system
رنگ بی فام
Neutral color
آماده سازی خنثی
Neutral priming
محرك خنثی، محرک بی اثر
Neutral stimulus
بی طرف، بی اثر، خنثی
Neutral
بی طرفی، بی اثر بودن، خنثایی، عدم سوگیری
Neutrality
خنثی سازی، بی اثرسازی
Neutralization
خال، ماه گرفتگی
Nevus
دوگانه انگاری جدید علمی
New scientific dualism
نوزاد
Newborn
پیوند
Nexus
غشاء پلک چشم
Nictitating membrane
شب كوری
Night blindness
دید شب
Night vision
مدار عصبی بین جسم سیاه و جسم مخطط نو
Nigrostriatal projection
نیست انگاری
Nihilism
هذیان نیست انگارانه
Nihilistic delusion
نیروانا (پیوستن به كل هستی)، خشنودی مطلق
Nirvana
دانه های نیسل
Nissl granules
دسته تارهای داخل سیتوپلاسم سلول عصبی
Nissl substance
غیراختیاری
No arbitrary
وحشی اصیل
Noble savage
گیرنده درد
Nociceptor
خوابگردی
Noctambulism
احتلام
Noctural emission
شبانه
Noctural
شب ادراری
Nocturnal enuresis
گره ای
Nodal
گره رانویه
Node of Ranvier
گره
Node
گره های رانویه
Nodes of Ranvier
ندول
Nodule
آگاهی فکورانه، آگاهی هوشمندانه
Noetic consciousness
کیفیت ذهنی، کیفیت فکری
Noetic quality
صدا، ازدحام، محرك نامربوط، سروصدا
Noise
چادرنشین، آوارگی طلبی
Nomadism
مجموعه اصطلاحات، فهرست واژ ها
Nomenclature
نوع اسمی
Nominal kind
مقیاس اسمی
Nominal scale
اسمی
Nominal
اسم گرایی
Nominalism
روش نامزد گزینی (در گروه سنجی)
Nominating technique
نمودار محاسباتی
Nomogram
نمودار محاسباتی
Nomograph
علیت قانونمند
Nomological causality
قانون شناسی
Nomology
علوم قانون نگر
Nomothetic sciences
قانون نگر
Nomothetic
محجور (در حقوق)
Non compos mentis
پیش انگاشت واقعیت ناپذیر
Non factive presupposition
موقعیت‌های غیر درسی
Non- school situations
نتیجه كاذب (در منطق)
Non sequitur
جمع ناپذیری
Nonadditivity
مسایل غیررقابتی
Non-adversery problems
نا الگوریتمی، غیر الگوریتمی
Non-algorithmic
نیستی
Nonbeing
غیر شرعی، غیر قانونی
Noncanonical
ناهمخوان، ناسازگار، غیر تابع
Nonconforming
ناهمخوانی، عدم پیروی
Nonconformity
غیر هشیار، غیر آگاه
Nonconscious
نظریه ناپیوستگی
Noncontinuity theory
دانش غیر اخباری
Nondeclarative knowledge
حافظه غیر اخباری
Nondeclarative memory
ضریب عدم تعین
Nondetermination coefficient
روش غیر رهنمودی، غیر امری
Nondirective approach
مشاور غیر رهنمودی، غیر امری
Nondirective counselor
روان درمانگر غیر رهنمودی
Nondirective psychotherapist
روان درمانی بی رهنمود
Nondirective psychotherapy
غیر رهنمودی، بی رهنمود
Nondirective
بلافصل، نا فصل
Nondisjunction
غیرخود
Nonego
غیر فمنیست
Nonfeminist
عدم ‌كاركردی
Nonfunctionality
آموزشگاه بی دانشپایه
Nongraded school
عوامل غیرذهنی
Nonintelective factors
آزمون غیركلامی
Nonlanguage test
همبستگی غیرخطی
Nonlinear correlation
برگشت غیرخطی
Nonlinear regression
غیرخطی
Nonlinear
غیر تحت اللفظی
Nonliteral
جامعه نانویسا (در جامعه شناسی)
Nonliterate society
نانویسا، بی سواد
Nonliterate
غیر تقلیدی
Nonmimetic
غیر اخلاقی
Nonmoral
تأثیرات غیرهنجاری
Nonnormative influences
روش‌های ناپارامتری
Nonparametric methods
سازمان غیرانتفاعی
Nonprofit organization
محیط غیر روانی
Nonpsychological environment
غیرتصادفی
Nonrandom
خواب بدون حركت سریع چشم
Non-rapid-eye-movement sleep (NREM)
غیر عقلانی
Nonrational
فیزیکالیست غیر کاهش گرا
Nonreductive physicalist
غیر برگشتی
Nonregressive
تغییر نا وارون
Nonreversal shift
بی پاداش
Nonreward
غیر گزینشی بودن
Non-selectivity
غیر خود
Nonself
شكل بی معنا
Nonsense figure
هجای بی معنا
Nonsense syllable
غیرحسی
Nonsensory
ماتریس ناویژه
Nonsingular matrix
غیراجتماعی
Nonsocial
غیر مکانی
Non-spatial
عوامل غیراختصاصی
Nonspecific factors
فرایندهای غیر نمادین
Nonsymbolic processes
غیرنمادین
Nonsymbolic
نا متقارن
Nonsymmetrical
غیر نظام‌ مند
Nonsystematic
تهدید نكننده
Non-threatening
رفتار غیركلامی
Nonverbal behavior
ارتباط غیر كلامی
Nonverbal communication
جداول یا ماتریس‌های غیركلامی
Nonverbal matrixes
آزمون غیركلامی
Nonverbal test
غیركلامی
Nonverbal
داروهای تقویت ساختار و کارکرد مغز
Nootropics
نورآدرنالین
Noradrenaline
نورون‌های نورآدرنالین زا
Noradrengic neurons
نوراپی نفرین
Norepinephrine
گروه هنجار
Norm group
آزمون‌های هنجاری
Norm- referenced tests
هنجار مرجع
Norm referenced
نمونه هنجار
Norm sample
هنجار
Norm
بهنجار
Normal
منحنی بهنجار
Normal curve
منحنی توزیع بهنجار
Normal distribution curve
توزیع بهنجار
Normal distribution
رای عادی
Normal vote
بهنجاری
Normality
هنجار سازی
Normalization
توزیع هنجار شده
Normalized distribution
نمره هنجار شده
Normalized score
هنجار شده
Normalized
برهان هنجاری
Normative argument
مقایسه هنجاری
Normative comparison
الگوی هنجاری
Normative model
جمعیت هنجاری
Normative population
نمونه هنجاری
Normative sample
علوم هنجاری
Normative sciences
هنجاری
Normative
هنجارمندی
Normativity
تعیین هنجار
Norming
بی هنجار
Normless
بی هنجاری
Normlessness
ارزشیابی هنجاری
Norm-referenced evaluation
اندازه گیری هنجاری
Norm-referenced measure
طبقه بندی بیماری‌ها
Nosology
خودبیمار انگاری
Nosomania
بیماری خواهی
Nosophilia
بیماری هراسی
Nosophobia
احساس غربت، حسرت گذشته
Nostalgia
بریدگی (در كالبدشناسی)
Notch
یادداشت برداری
Note making
یادداشت برداری
Note taking
پوچی
Nothingness
دیدگاه هیچ چیز ویژه ای نیست
Nothing-special perspective
تصور، مفهوم، فكر
Notion
وجود، بود (ذات)
Noumenon
گروه اسمی
Noun phrase
ملكیت اسم
Noun possession
تغذیه، پرورش
Nourishment
موقعیت‌های نوظهور
Novel situation
نو، تازه، نوظهور
Novel
تازگی
Novelty
حل كنندة‌ نوآموز مسئله
Novice problem solver
تازه كار
Novice
مبتدی
Novitiate
آزارنده
Noxious
سلولهای ساختار رتیکولار پلی
Nuceus reticularis pontis caudalis
خانواده هسته‌ای
Nuclear family
ام، آر، آی هسته‌ای
Nuclear Magnetic Resonance Imaging (NMRI)
هسته‌ای
Nuclear
هسته‌ها
Nuclei
هسته بازالیس ماینرت
Nucleus basalis of Meynert
هسته بازالیس
Nucleus basalis
هسته کونئاتوس
Nucleus cuneatus
هسته گراسیلیس
Nucleus gracilis
هسته دارکشویچ
Nucleus of Darkschewitsch
هسته لمنیسکوس خارجی
Nucleus of lateral lemniscus
هسته پروپریوس
Nucleus proprius
هسته رافه پشتی
Nucleus raphe dorsalis
هسته رافه بزرگ
Nucleus raphe magnus
دسته سلولهای موجود در سیستم بینایی پرندگان
Nucleus rotundus
هسته
Nucleus
فرضیه صفر
Null hypothesis
ماتریس صفر
Null matrix
مجموعه تهی
Null set
توارث نهفته
Nulliplex inheritance
مقایسه عددی
Number comparison
آزمون تكمیل عدد
Number Completion Test
آزمون نگهداشت عدد
Number Conservation Test
ردیابی عدد
Number detection
یادآوری عدد
Number recall
حس عددی
Number sense
زنجیرة اعداد
Number series
صورت كسر
Numerator
توانایی عددی
Numerical ability
استدلال عددی
Numerical reasoning
مقیاس عددی
Numerical scale
ارزش عددی
Numerical value
عدد شناسی
Numerology
عدد بزرگ، تکثر
Numerosity
آگاهی ربانی
Numinous consciousness
مینوی
Numinous
كودكستان
Nursery school
مهدكودك
Nursery
حسادت پرورشی
Nurtural jealousy
نیاز به پرورش، نیاز مهرورزی
Nurturance need
پرورش
Nurturance
مربی، پرورشگر
Nurturant
پرورش، تربیت
Nurture
تغذیه
Nutrition
مغذی
Nutritive
شب كوری
Nyctalopia
تاریك هراسی
Nyctophobia
حشری بودن (در زنان)، جنون جنسی زن
Nymphomania
زن حشری
Nymphomaniac
حركت غیرارادی كره چشم
Nystagmus
لغات علوم شناختی بخش 26
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.