مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات علوم شناختی بخش 34

در این قسمت  لغات علوم شناختی بخش 34 عرضه شده است.

لغات علوم شناختی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات علوم شناختی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

علوم شناختی - ایران ترجمه

لغات علوم شناختی بخش 34
خرابكاری
Sabotage
كیسه (در كالبد شناسی)
Sac
جهش چشم، حرکت جهشی چشم
Saccade
حركت جهشی
Saccadic movement
كیسك (در كالبد شناسی)
Saccule
خاجی
Sacral
آیین دینی، تقدیس کردن
Sacrament
استخوان خاجی
Sacrum
آزارگری
Sadism
آزارگر
Sadist
آزارگرانه
Sadistic
غمگینی
Sadness
آزارگری، آزارپذیری، آزار خواهی
Sado- masochism
رفتارهای ایمنی
Safety behaviors
انگیزه ایمنی
Safety motive
نیازهای ایمنی
Safety needs
حكمت، هوشمندی، ذکاوت
Sagacity
صفحه سهمی (برش عمودی مغز به دو نیمکره)
Sagittal palne
سهمی
Sagittal
داءالرقص (كٌره)
Saint Vitus’s dance
پدیده اهمیت و وزانت (در توجه به خود)
Salience and weighing effects
برجستگی، وضوح، بارز بودن
Salience
محرك‌های بارز
Salient stimuli
برجسته، بارز
Salient
غده بزاقی
Salivary gland
بازتاب بزاقی
Salivary reflex
ترشح بزاق
Salivation
مكتب سالپتریر
Salpetriere school
رسانش پرشی
Saltatory conduction
انقباض پرشی
Saltatory spasm
رستگاری
Salvation
حجم نمونه
Sample size
نمونه
Sample
سوداری نمونه گیری
Sampling bias
توزیع نمونه‌گیری
Sampling distribution
خطای نمونه گیری
Sampling error
جامعه نمونه گیری
Sampling population
دستگاه نمونه گیری خودكار
Sampling servo
نظریه نمونه‌گیری
Sampling theory
واحد نمونه‌گیری
Sampling unit
تغییرپذیری نمونه گیری
Sampling variability
نمونه گیری
Sampling
آسایشگاه
Sanatorium
ضمانت اجرا، تصویب و تأیید، مجازات
Sanction
پاكت‌های سنفورد
Sanford envelopes
دموی
Sanguine
سلامت روانی
Sanity
خردمندگرایی
Sapientism
فرضیه ساپیر- وورف
Sapir- Whorf hypothesis
همجنس خواهی (در زنان)
Sapphism
شیطان پرستی
Satanism
شیطان هراسی
Satanophobia
سیری
Satiated
سیری، ‌اشباع
Satiation
اشباع پذیری
Satiationability
رضایت، رضامندی، ارضا
Satisfaction
قناعت نسبی، رضایت حد اقلی، حداقل رضایت نسبی
Satisficing
ارضا كننده
Satisfier
حالت یا وضع رضایت‌بخش
Satisfying state
اشباع
Saturation
شهوت پرستی (در مرد)، شهوترانی
Satyriasis
وحشی
Savage
روش صرفه‌جویی
Saving method
داربست
Scaffold
حمایت داربستی
Scaffolding
مقیاس پذیری
Scalability
مقیاس پذیر
Scalable
تضمن سنجه ای، تضمن مدرج
Scalar implicature
ماتریس یك عنصری
Scalar
تحلیل مقیاس
Scale analysis
ترازوی اهرمی
Scale- balance
گویه/ مواد مقیاس
Scale item
مقیاس رفتار مستقل
Scale of independent behavior
مقیاس اندازه‌گیری
Scale of measurement
ارزش مقیاسی
Scale value
مقیاس، میزان
Scale
مقیاس‌های درجه بندی ویژگی‌های رفتاری دانش‌آموزان سرآمد
Scales for Rating Behavioral Characteristics of Superior Students
مقیاس‌سازی، مقیاس كردن، سنجش
Scaling
مقیاس نما
Scalogram
پوست سر
Scalp
بازبینی اجمالی
Scan- check
پویشگر
Scanner
راهبرد پویشی
Scanning strategy
پویشگری، جاروب كردن، مرور اجمالی،پویش، وارسی
Scanning
قربانی، بلاگردان
Scapegoat
منابع ناكافی
Scarce resources
مدفوع شناسی، وسواس هرزه گویی، وسواس نجاست
Scatology
نجاست خواری
Scatophagy
نجاست هراسی
Scatophobia
تحلیل پراكنش
Scatter analysis
نمودار پراكندگی
Scatter diagram
پراكندگی
Scatter
نمودار پراكندگی
Scattergram
نمودار پراكندگی
Scatterplot
تقطیع منظره
Scene segmentation
شکاک
Sceptic
شکاکیت
Scepticism
برنامه تقویت
Schedule of reinforcement
جدول، برنامه زمانی
Schedule
نشانگان شی
Scheie syndrome
فعال‌‌سازی طرحواره
Schema activation
نظریه طرحواره‌
Schema theory
طرحواره، روان بنه
Schema
طرحواره
Schemata
الگوهای ذهنی طرحواره‌ای
Schematic mental models
طرحواره‌ای،‌ طرحی
Schematic
طرحواره سازی
Schematization
نقشه، طرح، ساختواره
Scheme
اختلال اسكیزوفرنی عاطفی
Schizoaffective disorder
اسكیزوفرنی پیشرفته
Schizocaria
خانواده اسكیزوفرنی‌زا
Schizogenic family
شخصیت اسكیزوئید، روان گسیخته گونگی
Schizoid personality
اسكیزویید، روان گسیخته گونه
Schizoid
اسكیزوفرنی، روان گسیختگی
Schizophrenia
سنخ اسكیزوفرنیایی
Schizophrenic type
اختلال اسكیزوفرنی شكل
Schizophreniform disorder
گسیخته خوئی، اسکیزوتیمی
Schizothymia
اسكیزوفرنی گونه
Schizotypal
پژوهشگر،‌ محقق،‌ دانشور
Scholar
پژوهشگری، دانشوری، كمك هزینة‌ تحصیلی
Scholarship
پیشرفت تحصیلی
Scholastic achievement
مقیاس استعداد تحصیلی
Scholastic Aptitude Scale
آزمون استعداد تحصیلی
Scholastic Aptitude Test
استعداد تحصیلی
Scholastic aptitude
تحصیلی، مدرسی (در فلسفه)
Scholastic
فلسفه مدرسی
Scholasticism
آزمون توانایی تحصیل در مدرسه و دانشگاه
School and College Ability test (SCAT)
مشاور مدرسه
School counselor
ترك تحصیل كرده، ‌افت تحصیلی
School dropout
روان‌رنجوری آموزشگاهی
School neurosis
مدرسه هراسی
School phobia
روان‌شناس آموزشگاهی، روانشناسی مدرسه
School psychologist
روان‌شناسی آموزشگاهی
School psychology
آمادگی ورود به مدرسه
School readiness
گزارش آموزشگاه
School report
گزینش آموزشگاهی
School selection
مدرسه گریزی
School truancy
سال تحصیلی
School year
كودكان واجب التعلیم
School-age children
مدرسه رفتن
Schooling
مورد شربر
Schreber case
گربه شرودینگر
Schrodinger’s cat
یاخته‌های سوان
Schwann cells
استعداد علوم
Science talent
توانایی علمی
Scientific ability
دانش علمی
Scientific knowledge
قانون علمی
Scientific law
مدیریت علمی
Scientific management
روش علمی
Scientific method
طرح علمی
Scientific plan
روان‌شناسی علمی
Scientific psychology
نظریه علمی
Scientific theory
علم زدگی
Scientism
اخگربینی
Scintillating scotoma
معرفت غیرعلمی
Sciosophy
صلبیه یا سفیده سخت چشم
Sclera
سخت شدگی، تصلب
Sclerosis
گستره،‌ حیطه
Scope
اسکوپولامین (ماده مانع ناقل عصبی)
Scopolamine
تماشاگری جنسی، نمایان خواهی
Scopophilia
نمایان هراسی
Scopophobia
نمره
Score
كلید نمره‌گذاری
Scoring key
نمره گذاری
Scoring
تحقیر
Scorn
سرخ كور
Scoterythrous
نقطه كور
Scotoma
نادیده گیری
Scotomization
اسکوتوفوبین (پپتیدی متشکل از 15 اسید آمینه)
Scotophobin
بینایی درتاریکی، دید شامگاهی
Scotopia
انطباق با تاریكی
Scotopic adaption
بازی با حروف (جدول)
Scrabble letter
خاطره پوشان
Screen memory
غربالگری سنجش دانش‌آموزان تیزهوش دبستان و راهنمایی
Screening Assessment for Gifted Elementary and Middle School Students
آزمونهای غربالگری
Screening tests
غربالگری، سرند كردن،گزینش
Screening
نسخه، نسخة‌ عملیات، نگاشته
Script
وزنه‌های اسكرپیچر
Scripture weights
مكعب‌های اسكریپچر
Scripture’s blocks
تردید و دو دلی
Scruple
بلور بینی
Scrying
منحنی اِس
S-curve
جلسه احضار روح
Seance
فرایند جستجو
Search process
فضای جست و جو
Search space
جست و جو
Search
آزمون استعداد موسیقی سیشور
Seashore Musical Ability Test
دریاگرفتگی
Sea-sickness
اختلال عاطفی فصلی
Seasonal affective disorder
تکلیف کلاسی
Seatwork
انزوا
Seclusion
انزواطلب
Seclusive
انزواطلبی
Seclusiveness
پیام رسان ثانوی
Second messenger
سادگی ثانوی
Second naivete
طبیعت ثانوی
Second nature
عامل رتبه دوم
Second order factor
تناظر رتبه دوم
Second order isomorphism
رده دوم
Second order
قسمت دوم زوج همجوار
Second part
سیستم علامت ثانویه
Second signal system
پیری ثانویه
Secondary aging
آمادگی ثانوی
Secondary disposition
سائق ثانوی
Secondary drive
آموزش متوسطه
Secondary education
بسط ثانوی
Secondary elaboration
كاركرد ثانوی، کنش ثانوی
Secondary function
بهره ثانوی بیماری
Secondary gain
بازدارنده ثانوی
Secondary inhibitor
حافظه ثانویه
Secondary memory
کاستیهای ذهنی ثانوی
Secondary mental deficiency
انگیزه ثانوی
Secondary motivation
فرایند ثانوی
Secondary process
منطقه فرافكنی ثانویه
Secondary projection area
نیازهای روانی ثانویه
Secondary psychological needs
صفات ثانوی
Secondary qualities
تقویت ثانوی
Secondary reinforce
تقویت ثانوی
Secondary reinforcement
تقویت كننده ثانویه
Secondary reinforcer
پاداش ثانوی
Secondary reward
دبیرستان
Secondary school
ویژگی‌های جنسی ثانوی
Secondary sex characteristics
ثانوی
Secondary
رازداری
Secrecy
تراوش، ترشح
Secretion
رازدار
Secretive
فرقه مذهبی
Sect
فرقه گرایی
Sectarianism
قسمت (در سازمان)، برش
Section
دین- ناوابسته، عرفی، غیر دینی
Secular
دین- ناوابستگی
Secularism
دین زدایی، غیر دینی سازی
Securalization
دلبستگی ایمن
Secure attachment
پایگاه ایمن
Secure base
معمای امنیت
Security dilemma
تدابیر امنیتی
Security measures
ایمنی، تأمین
Security
داروی مسكن
Sedative
نشسته
Sedentary
اغوا
Seduction
بخش
Segment
تقطیع
Segmentation
تقطیع
Segmenting
جداسازی، تفکیک
Segregation
تخته سگن
Seguin Board
حمله (صرع)
Seizure
برگزیدن، برگزیده
Select
گروه گزیده
Selected group
انتخاب كردن،‌ گزینش كردن
Selecting
هیأت گزینش
Selection board
روش گزینش
Selection method
بهر گزینش
Selection ratio
تكلبف انتخاب
Selection task
انتخاب،‌گزینش
Selection
انتخاب گرایی (نظریه انتخابی)
Selectionism
انتزاع گزینشی
Selective abstraction
پذیرش گزینشی
Selective admission
توجه انتخابی،‌ توجه گزینشی
Selective attention
سوگیری انتخابی
Selective bias
تخم‌كشی انتخابی
Selective breeding
بینش ناشی از ترکیب گزینشی
Selective combination insight
تركیب انتخابی
Selective combination
بینش ناشی از مقایسه گزینشی
Selective comparison insight
مقایسه انتخابی
Selective comparison
بینش ناشی از رمزگذاری گزینشی
Selective encoding insight
رمزگردانی انتخابی،‌ رمزگذاری انتخابی
Selective encoding
فراموشی انتخابی
Selective forgetting
بیماری فراموشی هیستریك گزینشی
Selective hysterical amnesia
بی‌توجهی گزینشی
Selective ignoring
عدم توجه انتخابی
Selective inattention
حافظه گزینشی
Selective memory
ادراك انتخابی
Selective perception
نگهداشت گزینشی
Selective retention
انتخابی، گزینشی
Selective
بینش ترکیبی- گزینشی
Selective-combination insight
بینش مقایسه ای- گزینشی
Selective-comparison insight
بینش رمزگذاری- گزینشی
Selective-encoding insight
گزینشی، گزیدگی
Selectivity
خود، خویشتن
Self
خود- خوارخواهی
Self-abasement
ترک خود
Self-abondon
نشخوار در خود فرو رفته
Self-absorbed rumination
در خود فرورفتگی
Self-absorption
خویشتن پذیری
Self-acceptance
پذیرش خود
Self-acceptance
خود متهم سازی، خود- مقصربینی
Self-accusation
خود- شكوفایی
Self-actualization
اشخاص خودشكوفا
Self-actualizing persons
خود- آزما
Self-administering test
تأیید خویشتن
Self-affirmation
از خود بیگانگی
Self-alienation
خود تحلیل گری، تحلیل خویشتن، خودکاوی
Self-analysis
خود- نابودگری
Self-annihilation
ابراز خود، حمایت از خود
Self-assertion
ابراز وجود
Self-assertiveness
خود- سنجی
Self-assessment
اعتماد به نفس، اتکا به نفس
Self-assurance
آگاهی از خود، خود-آگاهی
Self-awareness
خود- شدن
Self-becoming
خود- باوری، باور به خویشتن
Self-belief
خود- نکوهی، نكوهش خویشتن
Self-blame
مراقبت از خود
Self-care
خود- طبقه بندی، طبقه‌بندی خود
Self-categorization
خود- محور
Self-centered
خود- فرمان
Self-command
پیچیدگی خویشتن (خود- پیچیدگی)
Self-complexity
خود پنداره، خود انگاره
Self-concept
درك خویش
Self-conception
خود- مفهوم پردازی
Self-conceptualization
اعتماد به خود
Self-confidence
مطمئن به خود
Self-confident
خود- تأییدی
Self-confirmatory
خود- تأیید کردن
Self-confirming
هیجان‌های خودآگاه
Self-conscious emotions
خودآگاه، كمرو
Self-conscious
مقیاس خود- آگاهی
Self-Consciousness Scale
خود- هشیاری- خودآگاهی
Self-consciousness
خود- همسانی، خود- پایداری
Self-consistency
خود- تأملی
Self-contemplation
خود- مهاری، خویشتن داری، خودگردانی
Self-control
انتقاد از خویشتن، خود- انتقادی
Self-criticism
خود فریبی
Self-deception
خود- شكست دهنده، خود- شکن
Self-defeating
خود- تعریف کردن
Self-definition
خود- تضعیف كننده
Self-deflating
خود- انکاری
Self-denial
ملامت نفس
Self-denigration
خود- توصیف گرها
Self-descriptors
خود تخریبی
Self-destruction
خود تصمیم‌گیری، خود مختاری
Self-determination
خود فرمانی، هدایت خود
Self-directing
خود- نظمی، خویشتنداری
Self-discipline
خود آشكار سازی
Self-disclosure
خود- یابی
Self-discovery
خود- ناهمخوانی
Self-discrepancy
خود- بی اعتباری
Self-disparagement
خود نمایی
Self-display
خود- اهدایی
Self-donation
تردیدی – خود
Self-doubt
خود- پویایی
Self-dynamism
خود- ویراستاری
Self-editing
امحاء خود، خود- نابودی
Self-effacement
خود-كارآمدی
Self-efficacy
تقویت خویشتن، خود افزایی
Self-enhancement
خود- فزاینده، خود تقویت
Self-enhancing
احترام به خود،‌ عزت نفس
Self-esteem
خود- بیگانگی
Self-estrangement
الگوی تداوم ارزیابی خویشتن
Self-evaluation maintenance model
ارزیابی خویشتن، خود- سنجی
Self-evaluation
افكارخود- ارزیاب
Self-evaluative thoughts
مسلم، خود آشكار، بدیهی
Self-evident
خود- تشدید كننده
Self-exacerbating
خود- نمایش
Self-exhibition
خود-گسترش
Self-expansion
خود-کاوشی
Self-exploration
خود- نمایش
Self-exposure
خود- ابرازی، بیان حال
Self-expression
خود- گسترش
Self-extension
لغات علوم شناختی بخش 34
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.