مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات علوم شناختی بخش 42

در این قسمت  لغات علوم شناختی بخش 42 عرضه شده است.

لغات علوم شناختی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات علوم شناختی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

علوم شناختی - ایران ترجمه

لغات علوم شناختی بخش 42
بیداری
Waking
آزمون والد- ولفوویتز
Wald- Wolfowitz Test
آزمون والش
Walsh Test
سفر دوستی، آوارگی دوستی
Wanderlust
خواست
Want
خواستن
Wanting
روان رنجوری جنگ
War neurosis
صدمات جنگی
War traumas
بخش (در بیمارستان)
Ward
نقطه گرماگیر
Warm spot
گرم شدن، دست گرمی
Warm- up
گرمی
Warmth
فریادهای هشدار (در حیوان ها)
Warning cries
هشدار
Warning
آزمون كارت‌های ویسون
Wason Card Task
آزمون انتخاب ویسون
Wason Selection task
آزمون واسرمان
Wassermann Test
ضایعات
Wastage
آزمون ساعت
Watch Test
رفتارگرایی واتسون
Watson behaviorism
دامنه موج
Wave amplitude
بسامد موج
Wave frequency
توابع موجی
Wave functions
طول موج
Wave length
موج تهییج
Wave of excitation
انعطاف پذیری مومی
Waxy flexibility
گروه خودی
We- group
هوش مصنوعی ضعیف
Weak artificial intelligence
هم ارزی ضعیف
Weak equivalence
تضعیف پیوند
Weakening of connection
از شیر گرفتن، ترک شیر خواری
Weaning
قانون وبر- فخنر
Weber- Fechner law
قانون وبر
Weber’s law
مقیاس كوتاه هوش وكسلر
Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence
مقیاس وكسلر- برای بزرگسالان
Wechsler Adult Intelligence Scale
مقیاس هوشی وکسلر برای بزرگسالان
Wechsler Adult Intelligence Scale
آزمون انفرادی پیشرفت تحصیلی وكسلر
Wechsler Individual Achievement Test
مقیاس هوش وكسلر كودكان
Wechsler Intelligence Scale for Children
مقیاس هوش وكسلر كودكان پیش دبستانی
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI)
مقیاس هوش وكسلر – بولیو
Wechsler-Bellevue Intelligence Scale
مقیاس وکسلر- بلویو
Wechsler-Bellevue Scale
وزن، وزن دادن
Weight
میانگین هندسی (لگاریتمی)‌ وزنی
Weighted geometric (logarithm) average
نمره وزنی، نمره موزون
Weighted score
ضریب وزنی، ضریب موزوزن
Weighting coefficient
وزن دادن
Weighting
آزمون وایگل- گلدشتاین- شیرر
Weigl- Goldstein- Scheerer Test
خدمات رفاهی
Welfare services
رفاه
Welfare
بهزیستی
Well- being
مسئله خوب تعریف شده
Well- defined problem
تثبیت شده
Well- established
مسایل ساختار خوب
Well- structured problems
خوب- تعریف شده
Well-defined
جهان بینی
Weltanschauung
ورنیكه
Wernicke
زبان پریشی ورنیكه
Wernicke’s aphasia
ناحیه ورنیکه
Wernicke’s area
بیماری مغزی ورنیکه
Wernicke’s encephalopathy
غرب پذیری، غربی شدن
Westernization
احتلام
Wet- dream
تر افزار
Wet ware
شبکه وتزل
Wetzel grid
پدیده وور- بری
Wever and Bray phenomenon
مسیر «چه»
What pathway
مسیر «كجا»
Where pathway
آزمون نجوا
Whisper test
کارمند یقه سفید
White- collar employee
ماده سفید مخچه
White matter of cerebellum
صدای زمینه
White noise
پاسخ به بخش سفید (در رورشاخ)
White-space response
بحث همه کلاس
Whole class discussion
یادگیری سرتاسری
Whole learning
روش گزارش كامل، رویه گزارش کلی
Whole report procedure
پاسخ کلی (در رورشاخ)
Whole response
ساختار كلی
Whole structure
زبان یكپارچه
Whole-language
جامعیت،‌كلیت
Wholeness
رویكرد كلمه- كامل
Whole-word approach
فرضیه ورف
Whorfian hypothesis
فرضیه وورف
Whorf’s hypothesis
محتوای گسترده
Wide content
پیشرفت گسترده توانایی‌های دیداری- حركتی
Wide range achievement of visual – motor abilities
آزمون پیشرفت تحصیلی با دامنه گسترده
Wide Range Achievement Test
آزمون ویگلی بلوک
Wiggly Block Test
آزمون ویلکاکسن- وایت
Wilcoxon- White Test
كودك وحشی
Wild child
آزمون اراده- خلق و خوی
Will- Temperament Test
اراده درمانی
Will therapy
قدرت خواهی
Will to power
اراده
Will
خواستاری، تمایل
Willingness
بیماری ویلسون
Wilson’s disease
روان پریشی ویندیگو، روان پریشی آدمخواری
Windigo psychosis
خطای ادراکی حرکت چرخ
Windmill illusion
آزمون های میزان شده وینگ سنجش هوش موسیقیایی
Wing Standardized Tests of Musical Intelligence
بازی حذف کامل
Wipe-out game
آزمون خم کردن سیم
Wire- Bending Test
آزمون جور کردن کارت ویسکانسن
Wisconsin Card Sorting Test
خردمندی بدن
Wisdom of the body
خرد
Wisdom
کامروایی
Wish fulfillment
خواست، میل
Wish
تفکر آرزومندانه
Wishful thinking
تحقق آرزو
Wish-fulfillment
جادوگر
Witch
جادوگری
Witchcraft
نشانگان ترک دارو
Withdrawal syndrome
گوشه گیری، پس کشیدن (در جماع)، ترک دارو
Withdrawal
پراکنش درون گروهی
Within- group variance
طرح درون- آزمودنی
Within-participant design
شاهد
Witness
کودک گرگ پرورده
Wolf child
زهدان، رحم
Womb
زن- محور
Women- centered
تعجب، حیرت، شگفتی
Wonder
آزمون كاركنان وندریك
Wonderlic Personnel Test
آزمون‌ تسلط برخواندن وودكاك
Woodcock Reading Mastery Test
مجموعه آزمون‌های روانی- آموزشی وودكاك – جانسون
Woodcock-Johnson Psychoeducational Battery
پرسشنامه اطلاعات شخصی وودورث
Woodworth personal data sheet
تحلیل كلمه
Word analysis
اثر دریافت كلمه
Word apprehension effect
آزمون تداعی واژه ها
Word Association Test
همخوانی (تداعی) واژه‌ها
Word association
واژه کوری
Word- blindness
آزمون واژه سازی
Word- Building Test
آزمون واژه گزینی
Word Choice Test
واژه شماری
Word count
واژه کری
Word deafness
سیالی كلمه، سیالی واژگانی
Word fluency
بسامد واژگانی
Word frequency
مولد كلمه
Word generator
تشخیص واژه
Word identification
دانش واژگان
Word knowledge
متضاد كلمه‌
Word opposite
ترتیب كلمه
Word order
تراكم واژه
Word padding
واژه پردازی،‌ پردازش كلمات
Word processing
واژه پرداز
Word processor
بازشناسی كلمه
Word recognition
آشفته گویی (سالاد کلمات)
Word salad
توالی زنجیره كلمات
Word sequences
آزمون فراخنای واژه ها
Word Span Test
كلمه
Word
آزمون تداعی كلمات
Word-Association Test
واژگی
Wordness
حذف كلمه‌ها
Words omission
اثر برتری کلمه‌
Word-superiority effect
منحنی کار
Work curve
کاهش بازده کار
Work decrement
آزمون سرعت کار
Work Limit Test
حجم کار، بار کاری
Work load
کار عزاداری، عزای عشق
Work of mourning
تحلیل نمونه كار
Work sample analysis
نمونه کار
Work sample
برنامه کار
Work schedule
طرحوارة كار
Work schema
نظام كاری
Work system
کار درمانی
Work therapy
كار به سمت عقب
Working backward
شرایط کار
Working conditions
كار به سمت جلو
Working forward
میانگین مفروض
Working mean
ظرفیت حافظة كاری
Working memory capacity
حافظه فعال، حافظه كاری
Working memory
مفهوم خویشتن (خود-پنداره) فعال و جاری
Working self- concept
کارگاه
Workshop
جهان انگاره
World image
آزمون جهان
World test
پرسشنامه دامنه‌های نگرانی
Worry Domain Questionnaire
نگرانی
Worry
نگران بودن
Worrying
پرستش
Worship
غضب
Wrath
شمارشگر مچی
Wrist counter
دست گرفتگی
Writer’s cramp
استعداد نوشتن
Writing talent
بیان نوشتاری
Written expression
زبان نوشتاری
Written language
مسائل نوشتاری
Written problems
واژگان نوشتاری
Written vocabulary
پاسخ های نادرست
Wrong answers
خطای ادراکی وونت
Wundt illusion
آونگ صوتی وونت
Wundt sound pendulum
مكتب وورتسبورگ
Wurzburg school
ماده سفید
White matter
محور ایکس
X – axis
میانگین گروه نمونه
X (mean)
کروموزم ایکس
X- chromosome
آزمون ضربدر و دایره
X- O Test
اشعه ایکس
X- ray
بینایی زرد- آبی
Xanthocyanopsia
زرد بینی
Xanthopsia
اكس كان (برنامه قاعده مند تولید)
XCON
بیگانه محوری
Xenocentrism
عشق به زبان های بیگانه
Xenoglossophilia
هراس از زبان های بیگانه
Xenoglossophobia
بیگانه هراسی
Xenophobia
توارث وابسته به کروموزوم ایکس
X-linked inheritance
مسئله كاربرد دو گزارة‌ متضاد
XOR problem
محور وای
Y- axis
کروموزم وای
Y- chromosome
برش وای
Y- intercept
ماز وای
Y- maze
اصلاح یتیس
Yates correction
زرد بین
Yellow- sighted
نقطه زرد
Yellow- spot
قانون یركز- دادسن
Yerkes – Dodson law
مقیاس امتیازی یرکیز- بریجز
Yerkes- Bridges Point Scale
یادیار یودایی
Yodai mnemonic
یوگا
Yoga
یونی
Yoni
سیاهه رفتار بزرگسالان جوان
Young Adult Self-Report Form
آزمون پیشرفت خردسالان
Young Children Achievement Test
نظریه یانگ- هلمهلتس
Young- Helmholtz theory
فرم خودسنجی جوانان
Youth Self- Report Form
جوانی، جوانان، جوان
Youth
عدسی زی
Z- lens
مقیاس زی
Z- scale
نمره زد
Z- score
آزمون زی
Z test
زامبی
Zambi
پدیده زایگارنیک
Zeigarnik effect
اصل زای زینگ
Zeising principle
روح زمان
Zeitgeist
ذن- بودیسم
Zen- buddism
پیش مرجع صفر، نبود ضمیر مرجع
Zero anaphora
همبستگی صفر
Zero correlation
نقطه صفر
Zero point
حسادت زئوس
Zeus jealousy
قوانین زیف
Zipf’s laws
خطای ادراکی زولنر
Zollner illusion
ناحیه نامعلوم
Zona incerta
منطقه مجاور رشد
Zone of proximal development
منطقه بندی
Zoning
جماع با حیوان
Zooerasty
جانورشناسی
Zoology
حیوان ریخت انگاری
Zoomorphism
حیوان خواهی
Zoophilia
حیوان خواهی
zoophily
حیوان هراسی
Zoophobia
توهم حیوانی بینی، حیوان بینی
Zoopsia
آیین زرتشت
Zoroastrianism
مکتب زوریخ
Zurich school
تخمك بارور، نطفه
Zygote
لغات علوم شناختی بخش 42
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.