مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات عمومی بخش 5

در این قسمت  لغات عمومی بخش 5 عرضه شده است.

 

لغات عمومی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات عمومی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات عمومی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات عمومی بخش 5
adjusted rate
میزان تعدیل‌یافته
adjustment
تعدیل
admission rate bias
سوگیری میزان بستری
analytic(al) study
مطالعة تحلیلی
ascertainment bias
سوگیری اثبات
Berksonian bias → Berkson’s bias
Berkson’s bias
سوگیری بركسونی
syn. Berksonian bias
bias
سوگیری
care
مراقبت1
case
مورد
case cohort study
مطالعة موردهم‌گروهی
case control study
مطالعة موردشاهدی
case series
مجموعة موردها
case study
مطالعة موردی
CCU → coronary care unit
cohort
هم‌گروه
cohort study
مطالعة هم‌گروهی
confounding bias
سوگیری مخدوش‌كننده
contagion
سرایت
contagious
مسری
control group
گروه شاهد
controls
شاهدها
coronary care unit
بخش مراقبت‌های قلبی
abbr. CCU
cross-sectional study
مطالعة مقطعی
crude rate
میزان خام
descriptive study
مطالعة توصیفی
design bias
سوگیری طراحی
ecological study
مطالعة بوم‌شناختی
experimental study
مطالعة تجربی
follow-up study
مطالعة پیگیر
health
سلامت
health behaviour
رفتار سلامت‌محور
health care
مراقبت‌های سلامت
health education
آموزش سلامت
health policy
سیاست سلامت
health promotion
ارتقای سلامت
health sciences
علوم سلامت
health services
خدمات سلامت
health survey
پیمایش سلامت
healthy
سالم
historical cohort study
مطالعة هم‌گروهی تاریخی
hygiene
بهداشت
hygienic
بهداشتی
hygienist
بهداشت‌كار
ICU → intensive care unit
infection
عفونت
infectious disease
بیماری عفونی
infestation
آلودگی بیرونی
information bias
سوگیری اطلاعات
instrument bias
سوگیری ابزار
intensive care unit
بخش مراقبت‌های ویژه
abbr. ICU
intervention(al)study
مطالعة مداخله‌ای
intervention study  → intervention(al)study
interviewer bias
سوگیری مصاحبه‌گر
longitudinal study
مطالعة طولی
non-contagious
غیرمسری
nonexperimental study   → observational study
علوم سلامت ـ علوم سیاسی
observational study
مطالعة مشاهده‌ای
syn. nonexperimental study
observer bias
سوگیری مشاهده‌گر
pilot investigation → pilot study
pilot study
مطالعة راهنما
syn. pilot investigation
prevalence study
مطالعة شیوع
prospective cohort study
مطالعة هم‌گروهی آینده‌نگر
publication bias
سوگیری انتشار
public health
سلامت همگانی
recall bias
سوگیری یادآوری
reporting bias
سوگیری گزارشی
response bias
سوگیری پاسخ
retrospective cohort study
مطالعة هم‌گروهی گذشته‌نگر
sampling bias
سوگیری نمونه‌گیری
selection bias
سوگیری انتخاب
self-selection bias
سوگیری خودانتخابی
specific rate
میزان ویژه
surveillance
مراقبت2، فرابینی
surveillance system
سامانة مراقبت، سامانة فرابینی
survey
پیمایش
survey instrument
ابزار پیمایش
transmissible
قابل ‌انتقال
transmission
انتقال
well-being
آسایش
armed neutrality
بی‌طرفی مسلح
bipolarity
دوقطبیت
caucus
رایزنش
citizen diplomacy   → second track diplomacy
classical realism
واقع‌گرایی كلاسیك
declinism
افول‌باوری
declinist
افول‌باور
defensive structural realism
واقع‌گرایی ساختاری تدافعی
delegation
تفویض
delegation of authority
تفویض اختیار
delegation of power
تفویض قدرت
democratic peace
صلح مردم‌سالاران
democratic peace theory
نظریة صلح مردم‌سالاران
devolution
قدرت‌سپاری
syn. power-sharing1
global level of analysis
سطح جهانی تحلیل
syn. system-level analysis
global north
جهان شمال، شمال
global south
جهان جنوب، جنوب
groupthink
گروه‌زدگی
ideal peace
صلح آرمانی
individual-level analysis
سطح فردی تحلیل
syn. individual level of analysis
individual level of analysis    → individual-level analysis
intermestic
ملی‌‌ـ بین‌المللی
irredentism
بازپیوندخواهی
irredentist
بازپیوندخواه
isolationism
انزواطلبی
isolationist
انزواطلب
level of analysis
سطح تحلیل
long-cycle theory
نظریة چرخة سلطه
long peace
صلح دیرپا
machtpolitik / Machtpolitik (de.)    → power politics
mirror image
كژفهمی
multiple advocacy
عقل ‌جمعی
multipolarity
چندقطبیت
multi-track diplomacy
دیپلماسی چندمسیره
negative peace
صلح سلبی
neoclassical realism
واقع‌گرایی نوكلاسیك
neorealism
نوواقع‌گرایی
syn. new realism
neotraditional realism
واقع‌گرایی نوسنتی
neutral
بی‌طرف
neutralism
سیاست بی‌طرفی
neutrality
بی‌طرفی
new realism → neorealism
nonaligned movement / non-aligned movement
جنبش عدم ‌تعهد
nonalignment / non – alignment
عدم ‌تعهد
nonpolarity
بی‌قطبی
non-state actor
كنشگر نادولت
non-state nation
ملت دولتجو
offensive structural realism
واقع‌گرایی ساختاری تهاجمی
peacebuilding
تثبیت صلح
peace corps
سپاه صلح
peace dividend
بهرة صلح
peacemaking
صلح‌آفرینی
peace offensive
صلح‌كوشی
peace process
فرایند صلح
peace research
صلح‌پژوهی
peace support operation
abbr. PSO
عملیات پشتیبانی از صلح
peace treaty
عهدنامة صلح
syn. treaty of peace
علوم سیاسی ـ علوم كتابداری
permanent neutrality
بی‌طرفی دائم
syn. perpetual neutrality
perpetual neutrality  → permanent neutrality
perpetual peace
صلح ماندگار
polaritly
قطبیت
pooled sovereignty
حاكمیت تجمیعی
positive peace
صلح ایجابی
power politics
سیاست قدرت‌پایه
syn. machtpolitik
power-sharing1 → devolution
power-sharing  2
همفرمانی، مشاركت در قدرت
PSO → peace support operation
realism
واقع‌گرایی
.(realpolitik /Realpolitik (de
سیاست واقع‌گرا
second track diplomacy
دیپلماسی مسیر دو
syn. track two diplomacy, citizen diplomacy
state-level analysis
سطح ملی تحلیل
syn. state level of analysis
state level of analysis  → state-level analysis
structural realism
واقع‌گرایی ساختاری
system-level analysis  → global level of analysis
track two diplomacy   → second track diplomacy
treaty of peace → peace treaty
twin-track diplomacy
دیپلماسی دومسیره
two-level game
تصمیم دووجهی
unipolarity
تك‌قطبیت
unitary actor
كنشگر یكپارچه
unitary government → unitary state
unitary state
حكومت یكپارچه
syn. unitary government
war-weariness hypothesis
فرضیة ملال از جنگ
accuracy of information    → information accuracy
articulation of information    → information articulation
data privacy → information privacy
digital object
برنمود رقمی، شیء رقمی
digital object identifier
شناسانة برنمود رقمی، شناسانة شیء رقمی
abbr. DOI
DOI → digital object identifier
heterogeneous information system
سامانة اطلاعاتی ناهمگن
IB → information behaviour
IFS → information fatigue syndrome
II → information integration
infographics → information graphics
infomania
اطلاع‌شیدایی
infomapping → information mapping
information accuracy
درستی اطلاعات
syn. accuracy of information
information agency
بنگاه اطلاع‌گزاری، اطلاع‌گزاری
information agent
اطلاع‌گزار
informationalisation / informationalization
اطلاعاتی شدن
information analysis
تحلیل اطلاعات
information analyst
تحلیلگر اطلاعات
information articulation
رساسازی اطلاعات
syn. articulation of information
information artifact
اطلاع‌افزار
syn. information ware, infoware
information asymmetry
نامتقارنی اطلاعاتی
information behaviour
رفتار اطلاعاتی
abbr. IB
information channel
مجرای اطلاعاتی
information cue → information scent
information design
طراحی اطلاعات
information divide → information gap
information ecology
بوم‌شناسی اطلاعات
information environment
محیط اطلاعاتی
information environmentalism
محیط‌بانی اطلاعات
information fatigue syndrome
abbr. IFS
نشانگان خستگی اطلاعاتی
information foraging
اطلاع‌پالی
information format
قالب اطلاعاتی
syn. information presentation
information fusion
هم‌جوشانی اطلاعات
information gap
شكاف اطلاعاتی
syn. information divide
information gathering
گردآوری اطلاعات
information gathering strategy
راهبرد گردآوری اطلاعات
information graphics
اطلاع‌نگاشت
syn. infographics
information handling
اطلاع‌آمایی
information heterogeneity
ناهمگنی اطلاعاتی
information identifier
شناسانة اطلاعات
information infrastructure
زیرساخت اطلاعاتی
syn. infostructure
علوم كتابداری و اطلاع‌رسانی
information integration
abbr. II
یكپارچه‌سازی اطلاعات
information integrity
یكپارچگی اطلاعات
information mapping
اطلاع‌نگاری
syn. infomapping
information paralysis
فلج اطلاعاتی
information presentation → information format
information privacy
حریم اطلاعاتی
syn. data privacy, privacy of information
information provider
فراهم‌ساز اطلاعات
abbr. IP
information quality
كیفیت اطلاعات
abbr. IQ
information quality assessment
كیفیت‌سنجی اطلاعات
information relevance
ربط اطلاعاتی
information resource → information source
information scent
سرنخ اطلاعاتی
syn. information cue
information security
امنیت اطلاعات
abbr. INFOSEC
information services
خدمات اطلاعاتی
information society
جامعة اطلاعاتی
abbr. InSoc
information source
منبع اطلاعاتی
syn. information resource
information space
فضای اطلاعاتی
information system
سامانة اطلاعاتی
information universe
جهان اطلاعاتی
information use behaviour
رفتار كاربری اطلاعات
information visualisation / information visualization
دیداری‌سازی اطلاعات
information ware  → information artifact
information wave
موج اطلاعاتی
informativeness
اطلاع‌دهندگی
INFOSEC → information security
infostructure → information infrastructure
InSoc → information society
infoware → information artifact
IP → information provider
IQ → information quality
library information services
اطلاعاتی خدمات كتابخانه
macro – ecology of information
كلان‌بوم‌شناسی اطلاعات
micro – ecology of information
خُرد‌بوم‌شناسی اطلاعات
navigation of information space
ناوش فضای اطلاعاتی
privacy of information   → information privacy
recorded information
اطلاعات مضبوط
semi-structured information
اطلاعات نیم‌ساختمند
structured information
اطلاعات ساختمند
unstructured information
اطلاعات ناساختمند
administrative movement
حركت اداري
advanced base
پايگاه ردة جلو
advanced operations base
پايگاه عملياتي ردة جلو
aircraft handover → handover
air staging unit
واحد آماده‌سازي پرواز، واپر
airstrip
باند اضطراري
air superiority
برتري هوايي
air supremacy
سلطة هوايي
ammunition ship
ناو مهمات‌بَر، مهمات‌بَر
amphibious force
نيروي آب‌خاكي
amphibious group
گروه آب‌خاكي
amphibious operation
عمليات آب‌خاكي
amphibious squadron
ناوگروه آب‌خاكي
area assessment
ارزيابي منطقه
area of interest
منطقة توجه
armed naval ship → man of war
arming
مسلح كردن
artillery fire plan table
طرح آتش
assembly area
منطقة تجمع
biocrime
زيست‌جُرم
bombarded site → bomb site
bombing site → bomb site
bomb release point
نقطة رهاسازي بمب
bomb site
محل بمباران
syn. bombing site, bombarded site
booby trap
تلة انفجاري
boresafe fuse / boresafe fuze
ماسورة ضامن‌دار
bound
خيز
boundary
خط حد
bug
شنودافزار
bugged
تحتِ شنود
bugging
شنودگذاري
bunker
زيرپناه
cam-car
خودروِ دوربين‌دار
casemate
سنگر توپ
chain of command
سلسه‌مراتب فرماندهي
civil defense
دفاع غيرنظامي
combat and operational stress
فشار رواني رزمي‌ـ عملياتي
command destruct
سامانة انهدام به‌فرمان، انهدام به‌فرمان
compartmentation
حيطه‌بندي
contact mine
مين ضربه‌اي
continuous fire
آتش پايدار
crater
قيف انفجار
crime prevention
پيشگيري جُرم
critical item
اقلام حياتي
dan buoy
شناوة نشان‌گذار
darken ship
تاريك‌سازي ناو
de-arming
غيرمسلح كردن، ضامن كردن
syn. safing
debugging
شنودزدايي
departmental intelligence
اطلاعات سازماني
distributed fire
آتش پخشيده
division
ناودسته
doublespeak
دوگانه‌گويي
dud
مهمات عمل‌نكرده
emission control
واپايش تابش
entanglement1
گيرانداز
entanglement2
مانع
evasion and escape
گريز و فرار
explosive train
زنجيرة انفجار
FFE → fire for effect
fighting ship → man of war
fingerprint card
برگ انگشت‌نگاري
fire for effect
آتش مؤثر
abbr. FFE
علوم نظامي
FL → flashing light
flashing light
چراغ چشمك‌زن
abbr. FL
fleet oilers
سوخت‌رسان ناوگان
flotilla
ناوتيپ
foxhole
سنگر حفره‌روباه
ghost surveillance
مراقبت نامحسوس
grazing fire
آتش تراش
GTL → gun-target line
guerrilla
چريك
gun-target line
خط قبضه‌ـ هدف
abbr. GTL
hand-made bomb   → improvised explosive device
handoff → handover
handover
واگذاري هواگرد
syn. aircraft handover, handoff
hang fire
وقفه در آتش
hate crime
جُرم نفرت‌محور
heliborne
بال‌بُرد
high-payoff targets
هدف پرارزش
identification friend or foe
رادار شناخت دوست از دشمن
identity theft
سرقت هويت
IFF
رشداد
improvised explosive device
بمب دست‌ساز
syn. hand-made bomb
kingstone valve
شيرفلكة توازن
life boat
قايق نجات
life buoy
شناوة نجات
life ring
حلقة نجات
light line
خط چراغ‌جنگي
line of aim
خط نشانه‌روي
line of departure
خط عزيمت
line of fall
خط فرود
line of retirement
خط عقب‌روي
live scan
انگشت‌نگاري خودكار
loophole
روزنه
magnetic mine
مين مغناطيسي
manned aircraft
هواگرد باسرنشين
man of war
ناو جنگي
syn. fighting ship, armed naval ship, warship
mine layer
مين‌گذار
syn. mine planter ship
mine planter ship → mine layer
mine sweeper
مين‌روب
mine sweeping
مين‌روبي
mission capable
مأموريت پذير
moving target indicator
تحرك‌نما
multiple kill capability
توانمندي انهدام چندگانه، تاچ
observer-target line
خط ديد‌بان‌ـ هدف
on-call → on-call fire
on-call fire
آتش درخواستي
syn. on-call
parapet
خاكريز
personal locator beacon
نشان‌فرست همراه
phase line
خط خيز
prearranged fire
آتش طرح‌ريزي‌شده
ranging
فاصله‌يابي
ration dense
جيرة فشرده
rifle trench
سنگر جنگ‌افزار
safing → de-arming
searching fire
آتش غلتان
self- destroying fuse
ماسورة خودانهدامي
syn. self-detonating fuse
self-detonating fuse  → self-destroying fuse
sensor seeding
حسگرريزي
sick leave
مرخصي پزشكي
slit trench
سنگر گروهي
sonobuoy
شناوة صوتي
squadron1
گردان هوايي
squadron2
ناوگروه
suppressive fire
آتش سركوب
tactical
راهكنشي
tactician
راهكنش‌شناس
tactics
راهكنش
task fleet
ناوگان رزمي
technocrime
فن‌جُرم
threat-oriented munitions
مهمات تهديدنگر
trench
سنگر
trench knife
كارد سنگري
UGV
زهپاد
unmanned aircraft
هواگرد بي‌سرنشين
unmanned aircraft system
سامانة هواگرد بي‌سرنشين
unmanned ground vehicle
وسيلة زميني هدايت‌پذير از دور
unmanned underwater vehicle
شناور هدايت‌پذير از دور
UUV
شهپاد
voice stress analysis
تنش‌كاوي صوت
warship → man of war
zone of fire
منطقة آتش
لغات عمومی بخش 5
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.