مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات فیزیک – بخش 5

در این قسمت  لغات فیزیک بخش 5 عرضه شده است.

 

لغات فیزیک صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات فیزیک / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات فیزیک - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات فیزیک بخش 5
درهم‌تافتگی کوانتومی
quantum entanglement
دریچه خازنی
capacitive window
دما
temperature
دمای الکترونی
electron temperature
دمای زمینه
background temperature
دمای گیرانش
ignition temperature
دمش ریزموجی
microwave pumping
دهنده
donor
دوچشمی
binocular
دوربین پراش پودری
powder diffraction camera
دوربین دوچشمی
binoculars
دوره ارتعاش
period of vibration
دوره تناوب
period
دوقطبی
dipole
دوقطبی القایی
induced dipole
دوقطبی الکتریکی
electric dipole
دوقطبی مغناطیسی
magnetic dipole
دوقلویی الکتریکی
electric twinning
دوگانگی موج – ذره
wave-particle duality
دومنشور
biprism
دیاپازن
diapason
دی‌الکتریک غیرخطی
nonlinear dielectric
دی‌الکتریک ناقطبی
nonpolar dielectric
دی‌الکتریک همسانگرد
isotropic dielectric
دینام
dynamo
دیواره گرماگذر
diathermal wall
دیود
diode
دیود پیوندی
junction diod
ذره آلفا
alpha particle
ذره افسون
charmed particle
ذره بتا
beta particle
ذره پرانرژی
high-energy particle
ذره شبه‌نرده‌ای
pseudoscalar particle
ذره شگفت
strange particle
رآکتور زاینده
breeder reactor
رآکتور زاینده تند
fast breeder reactor
رآکتور گرمایی
Thermal reactor
رآکتور هسته‌ای
nuclear reactor
رابطه پاشش
dispersion relation
رابطه جابه‌جایی
commutation relation
رابطه جرم ـ انرژی
mass-energy relation
راستاوری
directivity
رانش
repulsion
رانش اثیر، رانش اتر
ether drift
ربایش
attraction
ربایش مویینگی
capillary attraction
رد ذره
particle track
ردیاب ایزوتوپی
isotopic tracer
رسانای زم‌زایشی
cryogenic conductor
رسانای عایق‌پوش
insulated conductor
رسانایی نشتی
leakage conductance
رسانای یونی تند
superionic conductor
رسانش حالت‌پایا
steady-state conduction
رسانش گرما
heat conduction
رسانش گرمایی
thermal conduction
رسانش یونی تند
superionic conduction
رسانندگی بی‌تقارن
asymmetrical conductivity
رسانندگی گرما
heat conductivity,  thermal conductivity
رسانندگی یک‌‍‌سویه
unilateral conductivity
رساننده
conductive
رشته
filament
رمبش گرانشی
gravitational collapse
روش بلور چرخان
rotating crystal method
روش پودری
powder method
روش سرمایش
cooling method
روش شبه‌پتانسیل
pseudopotential method
روشنایی پخشیده
diffuse illumination
روش هارتری
Hartree method
رویداد زمان‌گونه
timelike event
رویداد فضاگونه
spacelike event
رویداد نورگونه
lightlike event
رویداد یوننده
ionizing event
رویه زمان‌گونه
timelike surface
رویه فضاگونه
spacelike surface
ریزبین
microscope
ریزبین آکوستیکی
acoustic microscope
ریزبین دوچشمی
binocular microscope
ریزبین فراصوتی
ultrasonic microscope
ریزبین مرکزگریزی
centrifuge microscope
ریزچگالی‌سنج
microdensitometer
ریزموج
microwave
ریزموج‌سنج
microwave wavemeter
زاویه اتلاف
loss angle
زاویه بازتاب
angle of reflection
زاویه خراش
grazing angle
زاویه شکست
angle of refraction
زاویه فرود
angle of incidence
زاویه گرایش
glancing angle
زم‌افزار
cryogenic device
زمان آزاد میانگین
mean free time
زمان بازآوایش
reverberation time
زمان پلانک
Planck time
زمان خیزش
rise time
زمان‌سنج
chronometer
زمان‌سنج ایزوتوپی
isotopic chronometer
زمان وایونش
deionization time
زم‌پا
cryostat
زم‌پیچه
cryogenic coil
زم‌دما
cryogenic temperature
زم‌زایی، زم‌زاشناسی
cryogenics
زم‌فیزیک
cryophysics
زم‌مغناطیسی
cryomagnetic
زنش
beat
زیرپوسته
subshell
زیرتراز
sublevel
ساختار پوسته‌ای
shell structure
ساختار کاتوره‌ای
random structure
سازوکار
mechanism
ساعت‌گرد
clockwise
سامانه اپتیکی
optical system
سامانه اتلافی
dissipative system
سامانه بس‌ذره‌ای
many particle system
سامانه بی‌کانون
afocal system
سامانه دینامیکی اتلافی
dissipative dynamical system
سایه صوتی
acoustic shadow
سپر
shield
سپرگذاری
shielding,  shield
سپر گرماگیر
heat shield
سپر گرمایی
thermal shield
ستاره مقیاس
comparison star
سحابی تاریک
dark nebula
سد شاتکی
Schottky barrier
سد مرکزگریزی
centrifugal barrier
سراب
mirage
سردسازی، سردساز
refrigeration
سرعت آکوستیکی
acoustic velocity
سرعت انتشار
propagation velocity
سرعت حد
terminal velocity
سرعت رانش
drift velocity
سرعت سطحی
areal velocity
سرعت فرار
escape velocity
سرعت مماسی
tangential velocity
سرعت نسبی
relative velocity
سرمایش لیزری
laser cooling
سرمایش مغناطیسی
magnetic cooling
سری پخشیده
diffuse series
سطح شیب‌دار
inclined plane
سطح فعال
active area
سطح مقطع گرمایی
thermal cross section
سطح مقطع یونش
ionization cross section
سطح هم‌پتانسیل
equipotential surface
سطوح آستیگمات
astigmatic surfaces
سفتی
stiffness
سفتی مغناطیسی
magnetic stiffness
سقوط آزاد
free fall
سمت‌گیری هسته‌ای
nuclear orientation
سنکروترون
synchrotron
سنکروترون با شیب متناوب
alternating-gradient synchrotron
سوخت هسته‌ای، سوخت رآکتور
nuclear fuel
سوخت واکنشگاه
reactor fuel
سوسوزن
scintillator
سوسوزنی
scintillation
سوسوسنج
scintillometer
سیاه‌چاله
black hole
سیم حفاظ‌دار
shielded wire
سیم روکش‌دار
insulated wire
سیم‌لوله
solenoid
شاخص پذیرفتگی صوت
acoustic comfort index
شاخه آکوستیکی
acoustic branch
شار
flux
شار الکتریکی
electric flux
شارش
flow
شارش تلاطمی
turbulent flow
شارش چرخشی
rotational flow
شارش‌سنج
flowmeter
شارش گران‌رو
viscous flow
شارش گرما
heat flow
شارش‌گیر
flow resistance
شارش لایه‌مرزی
boundary-layer flow
شارش مرکزگریز
centrifugal flow
شارش ناگران‌رو
inviscid flow,  nonviscous flow
شارش نانیوتونی
non-Newtonian fluid flow
شارش نیوتونی
Newtonian flow
شار گرما
heat flux
شار نشتی
leakage flux
شاره
fluid
شاره آرمانی
ideal fluid
شاره گران‌رو
viscous fluid
شاره ناگران‌رو
inviscid fluid,  nonviscous fluid
شاره نانیوتونی
non-Newtonian fluid
شاره نیوتونی
Newtonian fluid
شبکه
grid
شبکه الکتریکی فعال
active electric network
شبکه غیرفعال
passive network
شبکه متوازن
balanced network
شبکه وارون
reciprocal lattice
شبه‌بردار
pseudovector
شبه‌تقارن
pseudosymmetry
شبه‌نرده‌ای
pseudoscalar
شتاب
acceleration
شتاب‌دهنده
accelerator
شتاب‌دهنده خطی
linear accelerator,  linac
شتاب‌دهنده دومرحله‌ای
tandem accelerator
شتاب‌دهنده ذرات
particle accelerator
شتاب زاویه‌ای
angular acceleration
شتاب گرانشی
gravitational acceleration
شتاب لحظه‌ای
instantaneous acceleration
شتاب مرکزگرا
centripetal acceleration
شتاب مماسی
tangential acceleration
شدت
intensity
شدت آکوستیکی
acoustic intensity
شدت اشباع
saturation intensity
شدت تابش
radiation intensity
شدت میدان
field intensity
شدت میدان الکتریکی
electric field intensity,  electric intensity,  electric field strength
شدت میدان وادارندگی
coercivity field strength
شکافت
fission
شکافت‌پاره
fission fragment
شکافت تند
fast fission,  fast neutron fission
شکافت خودبه‌خودی
spontaneous fission
شکست آکوستیکی
acoustic refraction
شکست تقارن
symmetry breaking
شکست‌سنج
refractometer
شکست‌سنج ریزموج
microwave refractometer
شکم
antinode
شگفتی
strangeness
شمار
count
شمارآهنگ‌سنج
counting-rate meter,  rate meter
شمار زمینه
background count
شمارش هم‌فرود
coincidence counting
شمارگر
counter
شمارگر تناسبی
proportional counter
شمارگر سوسوزن
scintillation counter
شمع
candela
صافی دوشکست
birefringent filter
صافی ریزموج
microwave filter
صافی صوت
acoustic filter
صافی موج آکوستیکی
acoustic wave filter
صافی نور ـ صوتی
acoustooptical filter
صدا
sound
صفحه اصلی تنش
principal plane of stress
صفحه بازتاب
plane of reflection
صفحه رانش
drift surface
صفحه فرود
plane of incidence
صوت
sound
صوت پخشیده
diffuse sound
صوت‌پردازی
sonics
صوت‌شناسی
acoustics
ضربه
impulse
ضریب اتلاف
dissipation coefficient
ضریب القاوری
inductance
ضریب انبساط حجمی
coefficient of cubical expansion,  coefficient of volumetric expansion
ضریب انبساط خطی
coefficient of linear expansion
ضریب انبساط سطحی
coefficient of superficial expansion
ضریب انقباض
contraction coefficient
ضریب اوژه
Auger coefficient
ضریب بهره‌وری گرمایی
thermal utilization factor
ضریب پراکندگی
scattering coefficient
ضریب پراکندگی اتمی
atomic scattering factor
ضریب جذب آکوستیکی
acoustic absorption coefficient
ضریب ساختار
structure factor
ضریب سفتی
stiffness coefficient
ضریب شارش
flow coefficient
ضریب شکافت تند
fast fission factor
ضریب شکل
form factor
ضریب شکل اتمی
atomic form factor
ضریب نشت
leakage factor
ضریب یونش
ionization coefficient
ضریب یونش کل
total ionization coefficient
طول
length
طول پلانک
Planck length
طول پیوند
bond length,  bond distance
طول جذب
absorption length
طول‌موج
wavelength
طیف
spectrum
طیف آکوستیکی
acoustic spectrum
طیف ارتفاع تپ
pulse-height spectrum
طیف بسامد
frequency spectrum
طیف پخشیده
diffuse spectrum
طیف جرقه‌ای
spark spectrum
طیف ریزموج
microwave spectrum
طیف‌سنج آکوستیکی
acoustic spectrometer
طیف‌سنج بتا
beta-ray spectrometer
طیف‌سنج ریزموج
microwave spectrometer
طیف‌سنجی پرتوگاما
gamma-ray spectrometry
طیف مقیاس
comparison spectrum
طیف‌نما
spectroscope
طیف‌نمای ریزموج
microwave spectroscope
طیف‌نمایی ریزموج
microwave spectroscopy
طیف‌نمایی زم‌زایشی
cryogenic spectroscopy
ظرفیت
valence
ظرفیت تنک‌لایه
depletion-layer capacitance
عالم حالت‌پایا
steady-state universe
عامل جذب
absorption factor
عایق
insulation
عایق‌بندی
insulation
عدد باریونی
baryon number
عدد شگفتی
strangeness number
عدد کاواکی
cavitation number
عدد کوانتومی ارتعاشی
vibrational quantum number
عدد کوانتومی چرخش
rotational quantum number
عدد کوانتومی سمتی
azimuthal quantum number
عدد کوانتومی مداری
orbital quantum number
عدسی آستیگمات
astigmatic lens
عدسی آکوستیکی
acoustic lens
عدسی بی‌کانون
afocal lens
عدسی تخت ـ استوانه‌ای
planocylindrical lens
عدسی تخت ـ کاو
planoconcave lens
عدسی تخت ـ کوژ
planoconvex lens
عدسی جذبی
absorption lens
عدسی چارقطبی
quadrupole lens
عدسی چارقطبی الکتریکی
electric quadrupole lens
عدسی دوکانونه
bifocal lens
عدسی کاو
concave lens
عدسی کاو ـ کوژ
concavoconvex lens
عدسی کوژ
convex lens
عدسی کوژ ـ کاو
convexoconcave lens
عدسی مثبت
positive lens
عدسی منفی
negative lens
عدسی ناآستیگمات
anastigmat lens,  anastigmat
عدسی ناستیگمات
stigmatic lens
عدسی ناستیگمات‌ساز
anastigmatic lens/ anastigmat lens,  anastigmat
عدسی هلالی
meniscus lens
عدسی هلالی کاو
meniscus concave lens
عدسی هلالی کوژ
meniscus convex lens
عدسی هم‌گرا
converging lens,  convergent lens
عدسی واریخت
anamorphic lens,  anamorphote lens
عدسی واگرا
diverging lens,  divergent lens,  dispersive lens
علیت
causality
عمر میانگین
mean life,  lifetime
عمق پوست
skin depth
عمق ظاهری
apparent depth
عمل انتقال
translation operation
عمل تقارن
symmetry operation
عملگر انرژی
energy operator
عملگر تکانه
momentum operator
عملگر جابه‌جایی‌پذیر
commuting operator
عملگر مشاهده‌پذیر
observable operator
عملگر مکان
position operator
عملگر نابودی
annihilation operator
عملگر هامیلتونی
Hamiltonian operator
عنصر ایزوتوپی
isotopic element
عنصر تقارن
symmetry element
غرش صوتی
sonic boom
غنی‌سازی ایزوتوپی
isotopic enrichment
فاجعه فرابنفش
ultraviolet catastrophe
فاصله بین‌صفحه‌ای
interplanar spacing
فاصله‌یاب انطباقی
coincidence rangefinder
فرابنفش
ultraviolet
فرازسنج
hypsometer
فرازوفرود صوتی
acoustical scintillation
فراصوت‌شناسی
ultrasonics
فرایند برگشت‌ناپذیر
irreversible process
فرایند هم‌حجم
isochore process
فرایند واگرد
Umklapp process,  U-process,  flip-over process
فرفره
top
فرمیون
fermion
فروالکتریسیته
ferroelectricity
فروالکتریکی
ferroelectric
فروپاشی
disintegration
فروپاشی آلفازا
alpha disintegration
فروپاشی فوتونی
photodisintegration
فروپاشی مصنوعی
artificial disintegration
فروریزه
fallout
فروریزه اتمی
atomic fallout
فروریزه پرتوزا
radioactive fallout
فروسرخ
infrared
فروشکست
breakdown
فروشکست دی‌الکتریک
dielectric breakdown
فرومغناطیس
ferromagnetism
فرونشانی
quenching
فری‌الکتریسیته
ferrielectricity
فری‌مغناطیس
ferrimagnetism
فری‌مغناطیسی
ferrimagnetic
فزونی نوترون
neutron excess
فشار تابش آکوستیکی
acoustic radiation pressure
فضا ـ زمان
space-time
فضا ـ زمان مطلق
absolute space-time
فضای تهی
free space
فنون هسته‌ای
nucleonics
فوتورسانا
photoconductor
فوتورسانش
photoconduction
فوتورسانندگی
photoconductivity
فوتوولتاوری
photovoltaics
فوران پرتوگاما
gamma-ray burst,  GRB
فورانگر پرتوگاما
gamma-ray burster
فونون آکوستیکی
acoustic phonon
فیزیک حالت‌جامد
solid-state physics
فیزیک ذرات
particle physics,  high-energy physics
فیزیک واکنشگاه، فیزیک رآکتور
reactor physics
فیوز
fuse
قاعده آمپر
Ampere’s rule
قاعده جابه‌جایی
commutation rule
قاعده دست چپ
left-hand rule
قاعده دست راست
right-hand rule
قاعده گزینش
selection rule
قانون اسنل
Snell’s law
قانون پایستگی
conservation law
قانون شکست
refraction law
قانون شکست اسنل
Snell’s law of refraction
قانون عکس مجذور
inverse-square law
قانون کنش ـ واکنش
action-reaction law
قانون گاوس
Gauss’ law
قانون‌های کپلر
Kepler laws
قضیه اپتیکی
optical theorem
قضیه دوسویگی آکوستیکی
acoustic reciprocity theorem
قطبش اتمی
atomic polarization
قطبش اشباعی
saturation polarization
قطبش بیضوی
elliptical polarization
قطبش‌پذیری
polarizability
قطبش‌پذیری الکتریکی
electric polarizability
قطبش‌پذیری مولکولی
molecular polarizability
قطبش تخت
plane polarization
قطبش دایره‌ای
circular polarization
قطبش دی‌الکتریک
dielectric polarization
قطبش مولکولی
molecular polarization
قطبش هسته‌ای
nuclear polarization
قطب مثبت
anode
قطب منفی
cathode
قطب‌نما
compass
قله جذب
absorption peak
قوس الکتریکی
electric arc
کار مجازی
virtual work
کاستی جرم
mass defect
کاف انرژی
energy gap
کاف جرقه
spark gap
کاف جرقه فرونشانشی
quenched spark gap
کانون‌های آستیگماتی
astigmatic foci
کاواک تابشگر
cavity radiator
کاواک تشدید
cavity resonator
کاواک‌زایی
cavitation
کرم‌چاله
wormhole
کرنش اصلی
principal strain
کرنش برشی
shear strain,  detrusion
کرنش چرخشی
rotational strain
کرنش‌سنج
strain gauge
کرنش صفحه‌ای
plane strain
کرنش کپه‌ای
bulk strain
کرنش کشسان
elastic strain
لغات فیزیک بخش 5
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.