مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مدیریت – بخش 22

در این قسمت  لغات مدیریت – بازرگانی بخش 22 عرضه شده است.

لغات مدیریت – بازرگانی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مدیریت – بازرگانی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مدیریت - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 22
حمل کردن
Transfer
هزینه ارسال
Transfer Price
انتقال
Transform
رهبران تبدیلی
Transformational leaders
حمل مجدد
Transship
تجزیه و تحلیل تمایل
Trend Analysis
آزمون و خطا
Trial & error
گردش
Turnover
موقعیت دگرگونی
Turnover situation
مقدار خالی بسته
Allege
قیمت گذاری چتری
Umbrella Pricing
عدم اطمینان
Uncertainty
سهم سرمایه گذاری
Unit
قیمت گذاری
Unit pricing
وحدت
Unity
عمومی
Universality
به روز سازی اطلاعات
Up to date
به روز شده
Updated
نرخ مصرف
Usage Rate
چک های در جریان وصول
Using float
مطلوبیت
Utility
ظرفیت
Valence
روایی
Validity
بها
Value
تجزیه و تحلیل ارزش
Value Analysis
مالیات بر ارزش افزوده
Value-Added Tax
ارزش ها
Values
متغیر
Variable
هزینه های متغیر
Variable Costs
متنوع
Varied
فروشنده
Vendor
تیم کلیدی
Venture Team
تصمیمات عمودی
Vertical Decisions
بازار عمودی
Vertical Market
سازمان مجازی
Virtual organization
چشم انداز
Vision
بی کلام
Voice-Over
حجم
Volume
گروه آزاد
Voluntary Chain
هیئت مدیره
Vorst and
بن
Voucher
دستمزد
Wage
مدیریت دستمزد
Wage administration
خواسته ها
Wants
انبار
Warehouse
ضمانت
Warranty
ضایعات
Waste
اتلاف
Wastage
بارنامه هواپیمایی
Way bill
وزن کردن
Weighting
فدراسیون جهانی اتحادیه کارگری
WFTU
عمده فروش
Wholesaler
عمده فروشی
Wholesaling
بازار چالشی
Wildcat
نیروی کار
Work force
کالای در جریان ساخت
Work in process
فرآیند کسب و کار
Work process
استاندارد کردن کارها
Work standard
منطقه کاری
Work station
کارسنجی
Work study
رویه کاری
Workflow
سرمایه در گردش
Working capital
شرایط کاری
Working conditions
کنترل های بله خیر
Yes no controls
تازه اضافه شده
Young Married
شواهد و مدارک حسابرسی
audit evidence
شکاف و مغایرت مورد انتظاردر حسابرسی
audit expectations gap
حق الزحمه حسابرسی
audit fees
دستورالعمل حسابرسی
audit manual
روش های حسابرسی
audit methods
یادداشتهای حسابرسی
audit notes
اهداف حسابرسی
audit objectives
دفتر حسابرسی، اداره ممیزی
audit office
اظهار نظر حسابرسی
audit opinion
دوره حسابرسی
audit period
برنامه حسابرسی، طرح حسابرسی
audit plan
روشهای حسابرسی
audit procedures
برنامه حسابرسی
audit program
گزارش حسابرسی
audit report
احتمال خطر حسابرسی، مخاطرات حسابرسی
audit risk
مدل خطر حسابرسی
audit risk model
نمونه حسابرسی
audit sample
استانداردهای حسابرسی
audit standards
استراتژی حسابرسی، طرح کلی حسابرسی
audit strategy
آزمون حسابرسی
audit test
ممیزی رهنمون حسابرسی، زنجیره عطف مدارک برای حسابرسی
audit trail
سال مورد حسابرسی
audit year
قابلیت حسابرسی، قابل حسابرسی بودن
audit ability
نظام قابل ممیزی
auditable system
ممیزی شونده
auditee
مبلغ رسیدگی شده
audited amount
حسابرسی
auditing
روشهای رسیدگی حسابرسی
auditing procedures
برنامه حسابرسی
auditing program
ممیز، حسابرس
auditor
حسابرسان
auditors
گزارش حسابرسان
auditors’ report
جواب گسترده
augmented solution
سرمایه ثبت شده، سرمایه مجاز
authorized capital
سپرده گذاری مجاز
authorized depositing
سرمایه گذاری مجاز
authorized investments
سهام سرمایه مجاز
authorized share capital
سهام مجاز
authorized stock
تسجیل، صحت، تصدیق، تصدیق سندیت، تصدیق صحت
authentication
روش استبدادی
authoritarian method
طرفدار تمرکز قدرت، طرفدار استبداد
authoritarian
رهبری مستبدانه
authoritarian leadership
رهبری مستبدانه اقتداری، رهبری آمرانه
authoritarian management
اقتدار، اختیار
authority
اختیار و تصمیم
authority & discretion
اختیار و مسئولیت
authority and responsibility
مراکز تصمیم گیری، مراکز قدرت
authority centers
مجوز پرداخت
authority for payment
مجاز بودن اطلاعات، مجوز پرداخت
authorized data
همبستگی خود به خودی
autocorrelation
تظاهرات جنسی معطوف به خود
auto erotic
خودسالاری، خودکامگی
autocracy
رهبر مستبد خودرأی، رهبر اقتدارگر
autocratic leader
انتقاد از خود
auto critique
نظریه‌خودکاره‌ها
automata theory
خودکار
automatic
اضافه حقوق خودکار
automatic salary increase
اشل تغییر خودکار
automatic sliding scale
خودکاره
automation
خودکاری در اداره
automation in office
خودمختار، مستقل
autonomous
بخش‌های مستقل
autonomous division
خودمختاری، استقلال
autonomy
رهبر مستبد خودرأی
autocratic
تجهیزات کمکی فرعی
auxiliary equipment
ستاد کمکی
auxiliary staff
خدمات کمکی فنی
auxiliary technical service
موجود، در دسترس، آماده، قابل استفاده
available
دارائیهای موجود
available assets
مانده موجود
available balance
سود انباشته تخصیص نیافته
available earned surplus
درآمدهای موجود، درآمدهای قابل استفاده
available earning
ظرفیت در دسترس
available capacity
اوراق آماده برای فروش، اوراق بهادار بدهی
available for sale securities
حالت آماده بخدمت
available for – service status
مآزاد موجود
available surplus
شناوری موجود
availability float
میانگین – متوسط، معدل، خسارت
average
میانگین روزهای نگهداری موجودی
average age on inventory
متوسط حقوق سالانه
average annual salary
متوسط بازده سالانه
average annual return on
متوسط مانده
average balance
میانگین تاریخ رسید
average due date
میانگین موجودی
average inventory
متوسط دوره وصول مطالبات
average collection period
متوسط انحراف
average deviation
میانگین سود ناخالص
average gross profit
متوسط عمر بهره‌برداری
average life
متوسط بازدهی خالص
average net return
حد متوسط کیفیت خروجی حداقل سطح کیفیت قابل قبول محصول
average out going quality limit AGQL
منحنی متوسط بازدهی
average output curve
متوسط پرداخت
average pay
میانگین دوره
average period
میانگین نرخ بازده
average rate of return
نسبتهای میانگین، نسبتهای متوسط
average relatives
عضو کمیسیون خسارت
average surveyor
میانگین بهای تمام شده یک واحد محصول
average unit cost
ارزش متوسط
average value
میانگین گیری
averaging
انزجار درمانی
aversive therapy
تأخیر غیر قابل اجتناب
avoidable delay
احتراز
avoidance
شرط القاء لغو
avoidance clause
فرار از پرداخت مالیات
avoidance of tax
ضمانت کردن، تصدیق کردن
avouch
پیمان، عهد، قول
avow
جایزه، پاداش
award
اصل بدیهی متعارف، اصل پذیرفته شده، اصل تعارف
Axiom
درآمد تخمینی
anticipated revenue
پیش بینی
anticipation
تابع اولیه، ضد مشتق
ant derivative
ضد تقلیلی
annihilative
عذرخواهی، پوزش
apology
دستگاه
apparatus
استیناف، عرضحال
appeal
ظاهر، نمود، درک
appearance
خودآگاهی
apperception
تسکین، فروکش
appeasement
تقاضا کننده، درخواست دهنده، متقاضی شغل
applicant
درخواست، تقاضا، کاربرد
application
کنترل کاربردی
application control
فرم درخواست و کاربرگ درخواست شغل
application form
پول کاربردی
application money
مصارف وجوه
application of fund
برنامه اجرایی کاربردی
application program
حقوق تعهد
application rights
نرم افزار کاربردی، نرم افزار اجرایی
applications software
سیستم کاربردی
application system
مصارف
applications
عملی، کاربردی
applied
انسان شناسی تجربی
applied anthropology
علوم رفتاری کاربردی
applied behavioral sciences
اقتصادی عملی تطبیقی
applied economics
وامهای درخواستی
applied loans
سربار جذب شده
applied overhead
روانشناسی عملی
applied psychology
پژوهش کاربردی
applied research
علوم عملی تجربی
applied sciences
درخواست شغل نمودن
apply for a job to
منصوب کردن، تضمین کردن
appoint to
انتصاب، تعیین
appointment
توزیع کردن، واگذار کردن
apportion
مالیات توزیعی، مالیات مقسوم
apportioned tax
تقسیط، تخصیص اعتبار
apportionment
شرط تقسیم، قید تقسیط
apportionment clause
ارزیابی، تعیین قیمت
appraisal
مصاحبه ارزشیابی
appraisal interview
طریقه ارزیابی استهلاک
appraisal method of depreciation
گزارش ارزشیابی
appraisal report
حق ارزیابی
appraisal right
مآزاد ناشی از ارزیابی
appraisal surplus
حساب مآزاد ارزیابی
appraisal surplus account
ارزش ارزیابی
appraisal value
ارزیاب
appraiser
افزایش ارزش یک دارایی
appreciation
شاگرد، تازه کار، بیتجربه، کارآموز، شاگرد
apprentice
کارآموزی از طریق شاگردی، نوآموزی، کارآموزی اولیه، آموزش مقدماتی
apprentice training
کارآموزی، نوآموزی کار، شاگردی
apprenticeship
دیدگاه، روند، شیوه
approach
روند وظیفه‌ای
approach functional
تصویب، رضایت، قبولی، موافقت
approbation
اختصاص دادن
appropriate
مدت اعتبار، مدت مناسب
appropriate period
سود اختصاص داده شده
appropriated profit
تخصیص
appropriation
تخصیص بودجه، حساب تخصیص
appropriation account
دفتر کل تخصیص
appropriation ledger
تخصیص سود انباشته
appropriation of retained earnings
روش نرخ بازد تقریبی
approximated rate of return method
استعداد، شایستگی، لیاقت، آمادگی
aptitude
آزمون شایستگی، آزمون استعدادهای خاص، تست استعداد
aptitude test
اربیتراژ، خرید و فروش همزمان
arbitrage
دلال
arbitrageur
توانایی تصمیم گیری
arbitrament
تخصیص اختیاری
arbitrary allocation
قمیت‌گذاری اختیاری انتقلات داخلی
arbitrary transfer pricing
داوری، حکمیت
arbitration
هیأت حل اختلافات
arbitration board
رویه حکمیت، اداره امور
arbitration procedure
ادارة امور اسناد، مدیریت اسناد
archive administration
توافق منطقه‌ای
area agreement
منطقه جوابهای مقدور
area of feasible solutions
میانگین عددی
arithmetic mean
واحد حساب
arithmetic unit
معاملات حقیقی و در شرایط عادی، معاملات بیشبه
arm’s – length transactions
بوی خوش عطر
aroma
ترتیب، نظم، مقدمات
arrangement
ارایه، سری
array
متن دریافتی
arrival draft
معوق، عقب افتاده، به تعویق افتاده ها
arrears
کارآموز
article clerk
شرکتنامه
articles of partnership
اساسنامه
articles of association
همبستگی پیوستگی بین صورتهای مالی
articulation of financial statements
تدوین رسالت شرکت
articulation of mission
سیستم‌های مصنوعی
artificial systems
هوش مصنوعی
artificial intelligence
همواره سازی ساختگی
artificial smoothing
قیمتهای مصنوعی
artificial prices
متغیر مصنوعی
artificial variable
طبق مرسوم، طبق معمول
as customary
مطابق، بنابر، طبق
as per
حالت انتسابی، منزلت انتسابی
astrictive status
در حال مأموریت
assignment statue
آرزو، انتظار
aspiration
مونتاژ، جمع آوری، مجموعه
assemblage
نمودار مونتاژ
assemble cause
تودة هجا، تودة مجتمع
assembled mass
زبان اسمبلر برنامه‌ای که کدهای زبان اسمبلی را میگیرد
assembler
مونتاژ، سوار کردن قطعات
assembly
نمودار مونتاژ
assembly chart
‌خط زنجیر
assembly line
سهام مورد قبول
assembly stock
سهام مورد قبول
assented stock
آموزش اثبات سازی، آموزش تایید ادعا
assertiveness training
نظریه
assertion
دارایی
asset
سهام قابل ارزیابی تقویم شدنی
assessable capital stock
ارزش ارزیابی شده
assessed value
ارزیابی، ارزیابی مالیاتی، تعیین ارزش
assessment
تعیین مالیات، مالیات بستن، ارزیابی مالیاتی
assessment of tax
ارزیاب، ارزیاب مالیاتی
assessor
نگرش دارایی، بدهی
asset liability view
دفتر ثبت دارایی
asset register
ذخیره تجدید ارزیابی دارایی
asset revaluation reserve
شناسایی دارایی
asset specify
مفت خریدن دارائیها، به یغما بردن دارائیها
asset stripping
دفعات گردش دارائی
assets turnover
حساب ارزیابی دارائی ها
assets valuation account
ارزش دارائیها
assets value
ارزیابی دارائی ها
assets valuation
عنوان گذاری کردن
assign title
عوامل قابل شناسائی
assignable cause
نقش محول
assigned role
گمارده
assignee
انتقال، واگذاری
assignment
تجزیه وتحلیل نحوه تخصیص و واگذاری
assignment analysis
تخصیص هزینه‌ها
assignment of costs
تخصیص حسابهای دریافتنی
assignment of receivables
مسأله کارگمایی
assignment problem
تطبیق شبیه سازی همانند سازی
assimilation
یاری، معاونت
assistance
کمک مدیر، معاون مدیر
assistance manager
معاون، کمک، دستیار
assistant
معاون مدیر عامل
assistant managing director
عضو کمکی یک کمیته
assistant member of a committee
معاون دبیر، معاون منشی
assistant secretary
همکاران
associates
وابسته
associate
شرکت سهامی وابسته
associated corporation
مقاطعه کاری وابسته
associated undertaking
فوق دیپلم هنر
associate of arts A.A
دانشیار
associate professor
وابسته، مربوطه
associated
شرکت وابسته، 50% سرمایه آن متعلق به شرکت دیگری است.
associated company
کنش تعامل پیوسته
associated interaction
متغیر پیوسته
associated variance
ارتباط علت و معلولی
associating cause and effect
همخوانی، تداعی، مجمع، موسسه
association
روانشناسی تداعی
association psychology
انجمن پذیری
associative
فرض، فرضیه
assumption
بیمه
assurance

 

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 22
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.