مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مدیریت – بخش 32

در این قسمت  لغات مدیریت – بازرگانی بخش 32 عرضه شده است.

لغات مدیریت – بازرگانی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مدیریت – بازرگانی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مدیریت - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 32
تعدیلات مربوط به استهلاک
depreciation adjustments
ذخیره استهلاک
depreciation allowance
ارز فرسایشی
depreciation currency
روشهای محاسبه استهلاک
depreciation methods
ذخیره استهلاک
depreciation provision
نرخ استهلاک
depreciation rate
ذخیره استهلاک
depreciation reserve
جدول استهلاکی
depreciation schedule
حمایت مالیاتی استهلاک
depreciation tax shield
رکود
depression
اوراق بهادار مشتق شده از اوراق بهادار دیگر
derivatives
توصیف، تشریح، شرح
description
توصیفی مطالعه
descriptive
روش توصیفی، تشریحی
descriptive method
صورت مالی توصیفی
descriptive financial statement
مقیاس ترسیمی توصیفی
descriptive scale
مطالعات توصیفی
descriptive studies
مهندس طراح
design engineer
مهارت طراحی
design skill
ریسک مطلوب حسابرسی
desired audit risk
تغییر مطلوب
desired change
مهارت زدایی
de، skilled
مقصد
destination
برگ ضمانت خرید سهام
detachable stock warrant
حساب تفصیلی
detail account
ثبت جزئی
detail record
بررسی تفصیلی
detail review
حسابرسی جزئیات
detailed audit
نقشه های تفصیلی
detailed drawings
صورت حساب سود و زیان به شکل تفصیلی
detailed income statement
طرح تفصیلی
detailed project
حسابهای معین تفضیلی
detailed subsidiary accounts
جزئیات
details
کنترل های کشف
detection control
کشف تقلب
detection of fraud
کارگاه
detective
آشکار ساز، یابنده، کشف کننده
detector
درجات آزادگی
degrees of freedom
مالیات تصاعدی نزولی
digressive taxation
غیر انسانی ساختن، انسان زدایی
dehumanization
ضمانت فروشنده
del credere
بنگاه ضمانت کننده اعتبار
del credere agent
تاخیر
delay
مکالمه با تاخیر
delay call
هزینه یابی معکوس
delayed costing
تحویل معوق
delayed delivery
نماینده، وکیل
delegate
تفویض
delegation
تفویض اختیار
delegation of authority
تفویض قدرت، واگذاری قدرت
delegation of power
سبک تفویضی
delegative style
حذف کردن
delete
مالیات دیر کرد
delinquency tax
حساب خسارات دیرکرد
delinquent account
حساب دریافتنی موعد گذشته
delinquent account receivable
قیمت کالای تحویلی
delinquent price
مالیاتهای معوق
delinquent tax
تحویل
delivery
تاریخ تحویل
delivery data
حواله تحویل
delivery note
شرایط تحویل
delivery terms
تقاضا
demand
بدهی عند المطالبه
demand debt
حواله عند المطالبه
demand bill
برات عند المطالبه
demand draft
نو سانات تقاضا
demand fluctuations
تورم ناشی از افزایش تقاضا
demand inflation
وام دیداری
demand loan
سند مطالباتی
demand note
حداکثر قیمت پیشنهادی خریدار
demand price
متقاضی
demandant
کوشش طلب
demanding
حکومت عامه، دموکراسی
democracy
روش دموکراتیک، روش آزادمنشانه
democratic method
آمار جمعیتی
demographic statistics
هزینه های تخریب ساختمان
demolition costs of building
تنزل ارزش پول
demonetization
نمایش
demonstration
جریمه دیرکرد
demurrage
خصوصی سازی
denationalization
عدم اظهار نظر
denial of opinion
ارزش اسمی
denomination value
تصریحی، تمیزی، تفکیکی
denotative
تراکم
density
تاثیر منفی داشتن
dent
خروجی
departing
اداره، قسمت، بخش
department
رئیس اداره
department head
اداره بازرگانی
department of commerce
گزارش بخش، گزارش قسمت، گزارش دایره
department report
بودجه دوایر
departmental budget
خط مشی واحدی
departmental policy
نرخ بازده بر حسب قسمتها
departmental rate of return
حسابداری قسمتی
departmental accounting
سربار دوایر
departmental burden
هزینه دایره
departmental charge
سربار دوایر کارخانه
departmental factory overhead
حاشیه سود ناخالص دایره
departmental margin
تسهیم کردن به چند بخش
departmentalization
تقسیم وظایف، گروه بندی وظایف
departmentation
طبقه بندی بر حسب تعداد
departmentation by number
طبقه بندی بر حسب وظیفه موسسه
departmentation by enterprise function
طبقه بندی بر حسب ارباب رجوع
departmentation by clientele
طبقه بندی بر حسب فرآیند
departmentation by process
ابزارهای دفاعی
defensive instruments
همانند سازی دفاعی
defensive، identification
روش انتقال به دوره های آتی
deferral method
مستمری معلق
deferred annuity
دارایی معوق
deferred asset
هزینه انتقالی به دوره های آتی
deferred expense
ورقه قرضه عقب افتاده
deferred bound
بازخرید معوق
deferred call
سرمایه انتقالی
deferred capital
هزینه معوق
deferred charge
مخارج انتقالی به دوره های آتی
deferred charges
پاداش عقب افتاده
deferred compensation
موافقت نامه ملاحظات آتی
deferred consideration agreement
هزینه انتقالی به دوره های آتی
deferred cost
برگه کوپن
deferred coupon note
پیش دریافت
deferred credit
درآمدهای انتقالی به دوره های آتی
deferred credits or revenue
بدهی انتقالی به دوره های آتی
deferred debt
تقاضای معوقه
deferred demand
سود سهام معوق
deferred dividend
مخارج معوق
deferred expenditure
سود ناویژه انتقالی به دوره های آتی
deferred gross profit
درآمد انتقالی به دوره های آتی
deferred income
مالیات بر درآمد انتقالی به دوره های آتی
deferred income taxes
امتیاز مالیاتی
deferred investment tax credit
بدهی انتقالی به دوره های آتی
deferred liability
پرداخت معوق
deferred maintenance
فروش قسطی
deferred payment sale
قرارداد پرداخت معوق
deferred payment agreement
پرداختهای انتقالی به دوره های آتی
deferred payments
نرخ معوق وام رهنی
deferred rate mortgage
تخفیفات معوق
deferred rebates
تعمیرات معوق
deferred repairs
درآمد انتقالی به دوره های آتی
deferred revenue income
سهام معوق
deferred shares
سهام معوق
deferred stock
امتیاز مالیاتی انتقالی به دوره های آتی
deferred tax credit
مالیاتهای انتقالی به دوره های آتی
deferred taxes
کسر بودجه
deficit spending
نقض، کاستی، کمبود
deficiency
حساب کسری
deficiency account
کمبود اعتبار مصوب
deficiency appropriation
نامه کسری
deficiency letter
حساب کسر یا اضافه
deficiency or surplus account
پرداخت ناقص
deficiency payment
کسر، کسر موازنه،  کسری
deficit
تامین کسر بودجه، تامین مالی از طریق کسر بودجه
deficit financing
تعریف کردن
define
طرح بازنشستگی با مزایای مشخص و تعریف شده
defined benefit pension plan
طرح بازنشستگی با سهم تعیین شده کارفرما
defined contribution pension plan
معادله معرف
defining equation
بدهیهای جاری قابل تعیین
determinable current liabilities
ضد تورم
deflation
ضد تورمی
deflationary
ضریب تعیین کننده قیمت تورمی
deflator
شرکت منحله
defunct company
تباهی، انحطاط
degeneracy
حل منحط
degenerate solution
درجه
degree
درجه تائید شدگی
degree of confirmation
درجه عدم تشابه فعالیتها
degree of dissimilarity of activities
درجه اهرم مالی
degree of financial leverage
درجه آزادی
degree of freedom
درجه مواجه، درجه تعامل
degree of interaction
درجه اهرم عملیاتی
degree of operating leverage
درجه ثبات
degree of persistence
میزان خطر، احتمال خطر
degree of risk
درجه سادگی
degree of simplicity
فرو پاشی
decay
غیر تمرکز
decentralization
بایگانی غیر متمرکز
decentralized filing
استخدام غیر متمرکز
decentralized hiring
اعشاری،  دهگان
decimal
شاخص ممیز نما
decimal، point indicator
تصمیم
decision
فاصله تصمیم گیری
decision interval
تصمیم گیرنده
decision maker
تصمیم گیری
decision making
فرآیند تصمیم گیری
decision making process
مدل تصمیم گیری، الگوی تصمیم گیری
decision model
هدف تصمیم گیری
decision objective
مربوط بودن تصمیم
decision relevance
نقش تصمیم گیری
decision role
قاعده تصمیم گیری
decision rule
سیستم پشتیبان تصمیم گیری
decision support system
جدول تصمیم
decision table
تئوری تصمیم
decision theory
درخت تصمیم گیری
decision tree
مفید بودن تصمیم گیری
decision usefulness
متغیر های تصمیم گیری
decision variables
واحد تصمیماتی، واحد تصمیم گیری
decisional unit
دامنه تصمیم
decision، latitude
تصمیم گیران
decision، makers
دستگاه تصمیم گیری
decision، making apparatus
اظهار نامه
declaration
تاریخ اعلام
declaration date
روز اعلام
declaration day
اعلام سود سهام
declaration of dividend
اعلام توانایی پرداخت تعهدات
declaration of solvency
سرمایه ثبت شده
declared capital
ارزش اعلام شده
declared value
هزینه طبقه بندی نشده
declassified cost
تنزل در فایده مندی اقتصادی
decline in economic usefulness
کاهش در خدمات فیزیکی
decline in physical services
روش مانده نزولی
declining balance method
رمزگشودن
decode
کشف رمز کردن
decoding
اصل تجزیه
decomposition principle
کاستن
decrease
تابع نزولی
decreasing function
هزینه نهایی نزولی
decreasing marginal cost
نرخ نزولی
decreasing rate
هزینه نزولی
decreasing cost
نقصان
decrement
سرمایه اهدایی
dedicated capital
مبالغ قابل کسر
deductible amounts
کاهش
deduction
کسر از منبع
deduction at source
قیاسی
deductive
نظریه قیاسی
deductive theory
استنتاج استقرایی
deductive inference
استدلال قیاسی
deductive argument
یقین عقلی
deductive certainty
سند قولنامه
deed of arrangement
تعهد نامه
deed of convenant
سند اعطا
deed of gift
شرکت نامه
deed of partnership
سند فروش
deed of sale
قباله سهام
deed of stock
سند وثیقه
deed of trust
اوراق بهادار با تخفیف زیاد
deep discount securities
اوراق بهادار با صرف زیاد
deep gain securities
اختلاس
Defalcation
کوتاهی،  قصور، عدم پرداخت
default
ایجاد وجوه امانی
defeasance
عیب، نقص
defect
معیوب
defective
حساب ضایعات
defective account
واحدهای ضایع شده
defective units
مکانیسم دفاعی
defense mechanism
خرید قبل از بالا رفتن قیمت
dawn raid
شیفت صبح
dawn shift
دفتر روزانه
day book
کارمزدی
day labor
مهلت اضافی
day of grace
مخارج روزمره
day to day expenditure
میانگین دوره وصول مطالبات
days sales outstanding
میانگین دوره گردش موجودیها
days to sell inventory
بایگانی راکد
dead file
اجاره اجباری
dead rent
زمان تلف شده
dead time
بدهی غیر تولیدی
dead weight debt
هزینه ایاب و ذهاب
deadheading pay
معامله کردن
deal
معامله سلف کردن
deal in futures
دلال بدهی
dealer in debt
دلال اجناس دست دوم
dealer in second hand goods
رئیس دانشکده
dean
خرید با ارزش
dear bought
پول با ارزش
dear money
مستمری فوت، مستمری وظیفه
death benefit
مالیات بر ارث
death tax
مالیات بر ارث
death، duties
مذاکره، مباحثه، مناظره
debate
اوراق قرضه
debenture
ذخیره بازخرید اوراق قرضه
debenture redemption reserve
اوراق قرضه بدون تضمین
debenture bound
سرمایه حاصل از فروش اوراق قرضه
debenture capital
گواهی قرضه، سند استرداد
debenture certificate
سهم قرضه قابل تبدیل
debenture convertible
دارنده اوراق قرضه
debenture holder
نشر قرضه
debenture issue
اوراق قرضه
debenture stock
بدهکار، بدهکار کردن
debit
قواعد بدهکار، بستانکار کردن
debit& credit conventions
اعلامیه بدهکار
debit advice
مانده بدهکار
debit balance
ثبت بدهکار
debit entry
اعلامیه بدهکار
debit memorandum
طرف بدهکار
debit side
دین، بدهی
debt
تعدیل بدهی
debt adjusting
ظرفیت استقراضی
debt capacity
سرمایه تامین شده از طریق بدهی
debt capital
سقف بدهی
debt ceiling
بنگاه وصول مطالبات
debt collection agency
کارگزار وصول مطالبات
debt collector
تبدیل بدهی
debt conversion
تنزیل بدهی
debt discounting
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
debt equity ratio
معاوضه بدهی با سرمایه
debt equity swaps
فروش مطالبات
debt factoring
تامین مالی از طریق استقراض
debt financing
ابزار بدهی
debt instrument
شبه وام
debt like
سقف بدهی
debt limit
اوراق بدهی قابل معامله
debt marketable securities
توانایی پرداخت بهره
debt paying ability
نسبت بدهی به جمع،  بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
debt ratio
تجدید ساختار بدهی
debt restructuring
بازپرداخت اصل و بهره بدهی
debt service

 

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 32
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.