مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مدیریت – بخش 34

در این قسمت  لغات مدیریت – بازرگانی بخش 34 عرضه شده است.

لغات مدیریت – بازرگانی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مدیریت – بازرگانی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مدیریت - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 34
سهام بدون سود جاری
ex-dividend stock
بدون حق برداشت
ex-drawing
تحویل درب کارخانه
ex-factory
بلا عوض، همت عالی، داوطلبانه
ex-gratia
پرداخت کمک بلاعوض
ex-gratia payment
به موجب منصب، به عنوان مقام رسمی
ex-officio
تاریخ گذشته، اعتبار گذشته
ex-post
پس رویدادی پژوهشهای نیمه تجربی
ex-post facto
سود واقعی، سود تحقق یافته
ex-post income
بدون حق تقدم
ex-rights
تاریخ انقضای مهلت مقرر
ex-rights date
تحویل روی عرشه کشتی
ex-ship
تحویل در انبار فروشنده
ex-warehouse
تحویل در کارگاه یا انبار، تحویل در محل تولید
ex-works
کامل، دقیق
exact
رونوشت برار با اصل
exact duplicate
ارزش مبالغه شده
exaggerated value
بزرگنمایی و اغراق
exaggeration
معاینه بازرسی، آزمایش
examination
رسیدگی
examine
خاک برداری
excavation
توافق نامه وثیقه ای
escrow agreement
دارائی های ضروری، دارائی های اساسی
essential assets
زود ترین زمان شروع
earliest start time EST
معیار تعیین شده
established criteria
موسسه، بنگاه، تاسیس
establishment
هزینه های تاسیس
establishment charges
تعیین استاندارد، تعیین شاخص ها
establishment of standards
تعیین خط روند
establishing the regression lines
ماترک، ملک، دارائی، ارث، حالت، وضعیت
estate
حسابداری اموال موروثی، حسابداری اموال در اختیار امین ترکه، حسابداری اموال وقفی
estate accounting
کارگزاری، بنگاه معاملات املاک
estate agent
عوارض املاک، عوارض اموال موروثی
estate duty
درآمد ناشی از املاک، درآمد ناشی از ماترک
estate income
برنامه ریزی برای حداقل سازی مالیات بر ماترک
estate planning
مالیات برارث
estate tax
احترام ومقام
esteem &Status
نیاز احترام، ارزش، قدر
esteem Need
تخمین زدن، برآورد
estimate
بهای تمام شده برآوردی، قیمت تقریبی
estimated cost
بدهی های برآوردی
estimated liabilities
روش ارزش خالص بازیافتنی مورد انتظار
estimated net realizable value method
درآمد تخمینی پیش بینی شده
estimated revenue
ارزش اسقاط پیش بینی شده، ارزش باقی مانده پیش بینی شده
estimated salvage value
زمان بندی تخمینی
estimated schedule
مالیات برآوردی، مالیات پیش بینی شده
estimated tax
ارزش تقریبی
estimated value
سیستم برآورد بهای تمام شده
estimating، cost system
هدف برآورد
estimation objective
نمونه گیری بر اساس پیش بینی، نمونه گیری تخمینی
estimation sampling
تئوری تخمین
estimation theory
برآورد کننده
estimator
آئین اخلاقی
ethical conduct
سرمایه گذاری از بعد اخلاقی، سرمایه گذری اخلاقی
ethical investment
اصول اخلاقی
ethical principles
احکام اخلاقی در حرفه حسابرسی
ethical rulings
اخلاق، موازین اخلاقی، اخلاق حرفه ای، آئین رفتاری
ethics
ارای صادره درباره آیین رفتار حرفه ای
ethics rulings
بانک های اروپایی
euro banks
اوراق قرضه اروپایی
euro bond
چک اروپایی
euro check EC
ارزهای اروپایی
euro currencies
بازار وام با ارز اروپایی
euro currency loan market
سپرده دلار امریکا در بانک های خارج از امریکا
euro dollar
بازار اروپا
euro market
بازار مشترک اروپا
European common market
واحد ارز اروپایی اکو
European currency unit ECU
جامعه اقتصادی اروپا بازار مشترک
European economic community EEC
اختیار خرید اروپایی
European option
اداره بهره وری اروپا
European productivity agency
ارزیابی کردن
evaluate
تعیین ارزش
evaluating
برنامه ارزشیابی
evaluation
نسبت حقوق صاحبان سهام سهام سرمایه به بدهی بلندمدت، نسبت سرمایه مالکانه به بدهی بلند مدت
equity capital to long، term debt ratio
نسبت سرمایه سهامداران به کل بدهی، نسبت سهام سرمایه به کل بدهی
equity capital to total debt ratio
عرضه عمومی و فروش سهام شرکت فرعی
equity carve، out
کاهش حق مالی، تقلیل حق مالکانه، کاهش سرمایه
equity dilution
تامین مالی از طریق افزایش سرمایه، تامین مالی از طریق سهام سرمایه مالکانه سهام عادی و ممتاز
equity financing
سهامداران، صاحبان سهام
equity holders
علایق مالکانه، بهره مالکانه، حقوق مالکانه
equity interests
سرمایه گذاری درسهام سرمایه
equity investment
خط مشی مرتبط با مالکیت
equity، linked policy
روش ارزش ویژه
equity method
روش ارزش ویژه در موردحسابداری سرمایه گذاریهای بلند مدت
equity method of accounting for long، term
مالکیت مالک مالکانه، مالکیت حقوق صاحبان سهام
equity ownership
حق مالی هرسهم
equity per share
نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع بدهیها و حقوق
equity ratio
کفیل، امین اموال
equity receiver
اوراق مالکیت سهام، هوراق بهادار مالکانه، گواهی مالکیت، سند سرمایه
equity security
سهام حق مالی، سهام مالکانه
equity shares
سهام سرمایه مالکانه
equity shares capital
نظریه برابری
equity theory
معامله ارزش ویژه، معامله حقوق صاحبان سهام
equity transaction
قواعد انتقال مالکیت
equity transfer rules
دفعات گردش حقوق صاحبان سهام
equity turnover
تعادل
equivalence
آزمونی که پیش آموختها را می سنجد
equivalency test
معادل
equivalent
گروههای معادل
equivalent groups
مزایای بازنشستگی معادل
equivalent pension benefit
معادل آحاد، واحدهای مساوی، واحدهای مشابه
equivalent units
پاک کردن
erase
حذف کردن، پاک کردن، از بین بردن
erasing
طراحی کار به نوعی که بر سازگاری شخص با ماشین تاکید داشته باسد
ergonomics
غریزه زندگی
eros
فساد تدریجی، فرسایش، تحلیل
erosion
پیغام، پیغام رسانی، ماموریت
errand
مغلوط، نادرست، پر از اشتباه
erroneous
ثبت های اشتباه، ثبت های غلط
erroneous entries
خطا، اشتباه
error
تجزیه وتحلیل خطا
error analysis
اشتباهات و از قلم افتادگی ها از طرفین قابل قبول است
error and omissions expected E&OE
حاشیه اشتباه
error cushion
پیغام خطا
error message
خطای گرایش مرکزی
error of control tendency
خطای سهل گیری
error of leniency
نرخ اشباه
error rate
واریانس خطا
error variance
اشتباهات
errors
شرط افزایش بها، شرط تعدیل
escalation clause
قیمت افزاینده، قیمت بالا رونده
escalation price
هزینه قابل گریز، هزینه قابل حذف
escapable cost
شرط گریز، شرط رهایی از انجام تعهد
escape clause
دوره ما قبل ترک خدمت
escape period
سند تضمینی، سند وثیقه
escrow
حساب تضمینی، حساب ضمانت پرداخت تعهد به ذینفع قرارداد
escrow account
متغیر اساسی ورودی
entering basic variable
موسسه، داد و ستد، شرکت، واحد تجاری، بنگاه
enterprise
حسابداری موسسه، حسابداری برای مجموعه یک بنگاه اقتصادی
enterprise accounting
هزینه های موسسه
enterprise costs
حساب وجوه مستقل انتفاعی، وجوه مستقل بنگاه
enterprise fund
تئوری بنگاه اجتماعی
enterprise theory
ارزش موسسه
enterprise value
مناطق تجاری
enterprise zones
واحد مستقل
entity
حسابداری برای شخصیت جداگانه بنگاه، حسابداری واحد اقتصادی مستقل
entity accounting
فرض تفکیک شخصیت، فرض شخصیت جداگانه حسابداری
entity assumption
مفهوم تفکیک شخصیت، مفهوم شخصیت جداگانه حسابداری
entity concept
فرض مسلم شخصیت، فرض بنیادی شخصیت جداگانه
entity postulate
تئوری بنگاه
entity theory
حقوق کاراموزی
entrance pay
حقوق بدون خدمت
entrance rate
شرایط پذیرش، شرایط ثبت نام
entrance requirement
کارفرما، کارآفرین، نقش آفرین
entrepreneur
کارآفرینی، نقش آفرینی، سازمان دهندگی
entrepreneurship
انتروپی
entropy
ثبت
entry
قیمت ورودی، قیمت جایگزینی، قیمت ورودی بازار عرضه
entry price
ارزش های ورودی، ارزش های جایگزینی
entry values
شمارش
enumeration
محیط
environment
محیط حسابداری
environment of accounting
پیشینه های محیطی
environmental antecedents
پیچیدگی محیطی
environmental complexity
سازگاری محیطی
environmental fit
موشکافی محیطی
environmental scanning
شناخت شناسی، دانش شناسی
epistemology
روش پرداخت اقساط مساوی سالانه
equal، annual، payment method
مزد برابر
equal pay
معادلات
equalities
عدالت مالیاتی
equality of taxation
برابر سازی، یکنواخت کردن
equalization
ذخیره برابر سازی، ذخیره تسویه
equalization reserve
تنظیم زمان یا زمان بندی پرداخت سود سهام
equalizing dividend
معادله، برابری
equation
روش معادله
equation method
هم پایانی
equifinality
قیمت تعادل
equilibrium price
نظریه تعادل
equilibrium theory
تجهیزات
equipment
تامین مالی تجهیزات
equipment financing
مخارج جایگزینی تجهیزات
equipment replacement
مخارج جایگزینی تجهیزات
equipment replacement expenditures
اوراق قرضه دارای وثایق اموال و تجهیزات
equipment trust bond
گواهی وثیقه تجهیزات
equipment trust certificate
تخصیص منصفانه، اختصاص منصفانه
equitable apportionment
بهره منصفانه
equitable interest
مایملک، حقوق صاحبان سرمایه، حق مالی
equity
حسابداری حقوق صاحبان سهام، حسابداری مالکانه
equity accounting
سهام سرمایه
equity capital
مصاحبه استخدامی
employment interview
مدیر استخدامی
employment manager
بازار کار
employment market
فرصت های شغلی، فرصت های استخدامی
employment opportunities
نرخ اشتغال
employment rate
مقررات استخدامی
employment regulation
گزارش استخدامی، گزارش اطلاعات مربوط به موارد استخدامی
employment report
خدمات استخدامی
employment services
ازمون استخدامی
employment test
تفویض اختیار
empower
اقتصاد بی پایه و اساس، ااقتصاد پوچ
empty economy
مجموعه تهی
empty set
رقابتی
emulative
نقد کردن، به پول تبدیل کردن
encash
ضمیمه کردن، پیوست کردن
enclose
ضمیمه، پیوست
enclosure
رمز کردن
encode
به رمز در آوردن
encoding
تشویق، دلگرمی
encouragement
تجاوز تدریجی به کار حسابرس دیگر، ربودن مشتریان یک حسابرس توسط حسابرس دیگر
encroachment on the practice of another auditor
رمزی کردن
encryption
تخصیص، اختصاص، تعهد پرداخت، قید، بار
encumbrance
حساب تعهد پرداخت، حساب تخصیص در حسابداری دولتی
encumbrance account
سیستم تخصیص اعتبار در حسابداری دولتی
encumbrance system
آخر ماه ، پایان ماه
end of month EOM
حاصل کار، محصول تمام شده
end product
تخفیف اخر سال
end year rebate
موجودی پایان دوره
ending inventory
درون زاد
endogenous
نظریه ذاتی درونی
endogenous theory
ظهرنویسی کردن، پشت نویسی کردن
endorse
ظهرنویسی، پشت نویسی
endorsement
پشت نویس، ظهر نویس
endorser
هدیه، بخشش، وقف
endowment
وجوه اهدایی، وجوه وقفی
endowment fund
بیمه نامه عمر با مدت معین
endowment policy
اصل وجوه دارایی اعطایی یا وقفی
endowment principle fund
وجوه حاصل از درآمدهای دارایی اعطایی یا موقوفه
endowment revenues fund
هزینه یابی محصول نهایی
end، product costing
هدفها و وسایل
ends& means
بردباری
endurance
حق رای، اعطای حق رای، اعطای حق انحصار
enfranchisement
استخدام کردن،  متحد کردن، ضامن کردن،  قول دادن
Engage to
کار، شغل،  التزام، تعهد
engagement
تکمیل کار، اتمام کار حسابرسی
engagement completion
موافقت نامه حسابرسی
engagement letter
هزینه های متغیر مهندسی شده
engineered variable costs
هزینه های منهدسی
engineering costs
محتکر، احتکار کننده
Engrosser
احتکار، خرید یکجا
engrossment
هزینه های ناشی از افزایش قیمت
enhancement costs
توسعه، بسط
enlargement
سیستم های مبتنی بر سوال و جستجو
enquiry based systems
تسویه متعاقب، تسویه آتی متعاقب خرید جاری
ensuing settlement
وارد کردن، ثبت کردن
enter
سیستم مسلط غالب
emergent system
بازارهای سرمایه نوظهور، بازارهای سرمایه در حال نمو
emerging capital markets
بازارهای نو ظهور، بازارهای در حال نمو
emerging markets
حقوق و مزایا، حق الزحمه، فوق العاده، مقرری
emolument
رفتار احساسی
emotional behavior
ایجاد سد عاطفی
emotional insulation
شناخت عاطفی
emotional recognition
ثبات عاطفی
emotional stability
عواطف، احساسات
emotions
تجربی
empirical
شواهد تجربی
empirical evidence
مطالعات تجربی
empirical studies
مبتنی بر آزمایش و تجربه، تجربه مداری
empiricism
کار پیدا کردن، استخدام کردن، بکار گماشتن، استعمال کردن
employ
کارمند، مستخدم
employee
اختیار خرید سهام توسط کارمندان
employee stock option
سنجش گرایش کارکنان
employee attitude measurement
مزایای کارمندی
employee benefits
کارمند مدار
employee centered
ترفیع کارمندان
employee class promotion
مشاوره کارمندی
employee counseling
پرورش کارمندان، اموزش کارمندان
employee development
ارزیابی کارمندان
employee evaluation
کتاب راهنمای کارمندان استخدام شدگان
employee handbook
طرح های پاداش تشویقی کارمندی
employee incentive compensation plans
روحیه کارکنان
employee morale
مشارکت کارمند
employee participation
روابط کارمندان
employee relation
گزارش کارمندی، گزارش کارکنان
employee report
گزارشگری کارکنان، گزارشگری کارمندی، گزارشگری اطلاعات کارمندی
employee reporting
حقوق کارمندان
employee rights
پاداش کارمند، باز پرداخت کارمند
employees, compensation
طرح مالکیت سهام توسط کارمندان
employee share ownership plan ESOP
قراداد بازخرید سهام عادی
employee stock repurchase agreement
کاراموزی کارمندان
employee training
مشارکت کارکنان در سهل انگاری، سهل انگاری متقابل کارکنان
employees’ contributory negligence
اندوخته مرخصی کارکنان
employees’ holiday credit
حق بیمه سهم کارمند
employees’ insurance contribution
مسئولیت کارکنان، مسئولیت کارمندان
employees’ liability
وجوه بازنشستگی سهم کارمند در صندوق بازنشستگی
employees’ pension fund contribution
اندوخته پایان خدمت کارکنان
employees’ termination، pay provision
کار فرما، سرپرست
employer
اتحادیه کار فرمایی
employer union
حسابداری کارفرما برای مزایای تعریف شده طرح بازنشستگی
employer’s accounting for defined benefit pension plan
حسابداری کارفرما برای برنامه تعریف شده بازنشستگی مشارکتی با کارمند
employer’s accounting for defined contribution pension plan
حسابداری کارفرما برای طرح بازنشستگی بیمه شده
employer’s accounting for insured pension plan
حسابداری کارفرما برای طرح بازنشستگی چند کارفرمایی
employer’s accounting for multiemployer pension plan
فدراسیون کارفرمایان
employer’s federation
حق بیمه سهم کارفرما
employers’ insurance contribution
بیمه اعتصاب کارفرمایان
employers’ strike insurance
کسب، استخدام اشتغال در یک پیشه
employment
قانون استخدام
Employment Act
اداره کاریابی
employment agency
هزینه های مربوط به استخدام
employment costs
اداره کاریابی، بورس استخدامی
employment exchange
کارایی صنعتی
efficiency industrial
حسابرسی کارآمد
efficient audit
بازار کارآی سرمایه
efficient capital market
مرز کارآیی
efficient frontier
مفهوم مرز کارآیی در بازار سرمایه
efficient frontier concept
بازار کارآ
efficient market
فرضیه بازار کارآ
efficient market hypothesis EMH
پرتفولیوی کارآ، مجموعه اوراق بهادار کارآمد
efficient portfolio
کوشش، جهد، سعی جهت دار، تلاش
effort
روشنفکر
egg head
نامانوس به خود
ego alien
تسکین از راه خود
ego cathectic
خود آرمانی
ego ideal
درگیری شخصیت
ego involvement
نیازهای شخصیت، نیازهای خود گرایانه
ego needs
حالتهای من
ego states
مانوس به خود
ego synchronic
گزارشگری رویدادهای مهم ماهیانه
eight K, 8، K
ماهرانه، استادانه
elaborate
کشش دار، انعطاف پذیر، قابل انعطاف
elastic
تقاضای کشش دار، تقاضای حساس
elastic demand
کشش، حساسیت، انعطاف پذیری، قابلیت انعطاف
elasticity
کشش تقاضا، حساسیت تقاضا
elasticity of demand
کشش تولید
elasticity of production
کشش عرضه
elasticity of supply
قوای رای دهنده گان
electoral power
آمار انتخاباتی
electoral statistics
عقده الکترا
electra complex
تبادل الکترونیکی داده ها
electronic data interchange EDI
پرورش داده ها الکترونیک
electronic data processing
انتقال الکترونیکی وجوه
electronic funds transfer
پست الکترو نیکی، پست کامپیوتری
electronic mail
دفتر کار الکترونیکی
electronic office

 

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 34
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.