مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مدیریت – بخش 7

در این قسمت  لغات مدیریت – بازرگانی بخش 7 عرضه شده است.

لغات مدیریت – بازرگانی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مدیریت – بازرگانی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مدیریت - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 7
روش مقایسة عوامل در ارزشیابی شغل
Factor-Comparison Job; Evaluation System
عامل تولید
Factor of production
حق‌العمل كاری
Factorage
كار سرسری كردن
Fad
ناتوانی؛ شكست
Failure
بازار كاذب
False Market
كار پردرآمد
Fat Work
استخدام كارمند اضافی
Featherbed
شغل تراشی؛ تحمیل استخدام
Featherbedding
پرداخت حق الزحمه
Fee for Service
اجرت؛ پاداش
Fee; Premium; Bonus; Gratuity; Compensation
دلبستگی و تعلق به كار
Feeling in on things
بازدهی؛ باروری
Fertility
برنامة مالی
Financial plan
قادر به كار
Fit for Work
بودجة ثابت؛ بودجة معین
Fixed Budget
هزینه ثابت
Fixed Charge; Fixed Cost; Fixed Expense
منبع ثابت
Fixed Input
منابع ثابت
Fixed Resources
سیستم نوبتكاری (شیفتی) ثابت
Fixed Shift System
الگوی منعطف كار
Flexible Pattern Of Work
ساعات متغیر كار
Flexible Working Hours (FWH); Flexible Working Time (FWT);Flexible Hours of Work
نیروی متغیر كار
Floating Labour
نمودار مسیركار؛ نمودار جریان كار
Flow Diagram; Flow Chart; Route Diagram
كار اجباری
Forced Labour; Slave Labour
نوبت (شیفت) صبح
Fore Shift
كارگر خارجی
Foreign Labour; Foreign Worker
بودجة پیش بینی شده؛ بودجة مصوب
Forward Budget
بیكاری عارضی یا اصطكاكی یا محدود
Fractional unemployment
كالای آزاد
Free good
كالاهای آزاد
Free Goods
بازار آزاد
Free Market; Spot Market
كارگران آزاد
Free Proletarians
كار و كسب آزاد
Free Trade
منطقه آزاد تجارتی
Free Trade Zone
مزایای شغلی
Fringe Payments; Fringe Benefits
مشاغل بن‌بست
Frozen Jobs; Blind Allay Position
هزینة كلی
Full Cost
اشتغال كامل
Full Employment
تعادل اشتغال كامل
Full Employment Equilibrium
تولید در اشتغال كامل
Full Employment Out put
كار تمام وقت
Full Time Job
تمام وقت؛ كار تمام وقت
Full Time; Full Time Job
از كارافتادگی كلی ناشی از كار
Full Work Related Disability
كاركرد؛ وظیفه
Function
اختیار شغلی
Functional Authority
بیكاری بنیادی
Fundamental unemployment; Structural Unemployment
كارآموزی تكمیلی
Further Training
میزان سرعت عمل در كار
Gail
بهره
Gain; Interest
اشتغال درآمدزا
Gainful Employment
تقسیم كار جغرافیایی
Geographical Division of Labour
به كاری پرداختن
Get Down to Work
اشباع بازار
Glut
كندكاری، اعتصاب
Go- Slow; Slow Down
سرعت كار كردن
Go to Town
كالا و خدمات
Good and Services
كالا
Good; Commodity
مشاغل سودآور از راه نادرست
Gravy Jobs
شكایت شغلی
Grievance
كار یكنواخت كردن
Grind
ارزشیابی گروهی
Group Appraisal
مصاحبة گروهی
Group Interview
كار گروهی
Group Work
رشد در كار
Growth in the Job
نرخ رشد
Growth Rate; Rate of Profit
كار هفتگی تضمینی
Guaranteed Week
صنعتدستی؛ صنعتكار
Handicraft
صنایع سنگین
Heavy industries; Heavy Manufacturing
هزینة برآورده؛ هزینة پیش‌بینی شده
High Administrative Cost
كارگر درجه یك
High Grade Labour
نیروی انسانی تحصیلكرده
High Level Man Power
كارگر اجیر
Hired Laborer
حقوق ایام تعطیل
Holiday Pay
تقسیم افقی كار
Horizontal Division of Labour
ساعات كار
Hours of Work
سرمایه انسانی
Human Capital
منابع انسانی
Human Resources
مهارت انسانی
Human Skill
عامل سلامت كار
Hygiene Factor; Maintenance Factor
مدیریت سلامت كار
Hygiene Management
اشتغال بیش از حد، وافر
Hyper Employment
نقص بازارهای كار
Imperfection In Job Markets
افزار كار
Implements of Labour
هزینه ضمنی، پنهانی
Implicit Cost
واردات
Import
تمرین شغل
In Basket Training
مشغول كار
In Office
كارآموزی حین كار
In plant Training
كنترل حین كار
In Process Control
پرداخت تشویقی
Incentive Payment
درآمد
Income; Earning
كارآفرینی آزاد
Independent Entrepreneurship
صنایع بومی
Indigenous
هزینة غیر مستقیم
Indirect Cost
هزینة كار غیرمستقیم
Indirect Labour Cost
كارگر غیرمستقیم
Indirect Worker
كسب و كار فكری
Individual Enterprise
دامنة شغل فردی
Individual Job Range
كارآفرینان صنعتی
Industrial Entrepreneurs
كالاهای صنعتی
Industrial Goods; Producer Goods
واحد صنعتی
Industrial Unit
كارگر صنعتی
Industrial Worker
صنعتی شدن
Industrialization
صنعت
Industry
غیركارآ؛ غیركارآمد
Inefficient
صنایع تازه كار
Infant Industries
تورم
Inflation
گروه كاری غیر رسمی
Informal Work Group
اطلاعات، اطلاع رسانی
Information
جمع آوری اطلاعات
Information Gathering; Data Collection
بهره برداری از اطلاعات
Information Handing
طرح زیربنایی
Infrastructure Project
نوآوری كردن
Innovate
نوآوری و ابتكار
Innovation; Initiative
نوآور
Innovator
پرداخت ماهانه
Installment
دستور شروع بكار
Instruction to Commence
ابزار
Instrument
وجدان كاری
Integrity
كار فكری
Intellectual Labour; Mental Labour
بیكاری تحصیلكرده ها
Intellectual Unemployment
تشدید آهنگ كار
Intensification of Labour
شدت كار
Intensity of Labour
كالاهای واسطه
Intermediate Goods
تقسیم بین المللی كار
International Division of Labour
دفتر بین‌المللی كار
International Labour Office (ILO)
سازمان بین‌المللی كار
International Labour Organization (ILO)
سازمان بین‌المللی كارفرمایان
International Organization of Employers (IOE)
طبقه‌بندی بین‌المللی و استاندارد مشاغل
International Standard Classification of Occupations (ISCO)
فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های كارگری
International Trade Federation
دبیرخانة بین‌المللی اتحادیه‌های كارگری
International Trade Secretariat (ITS)
برنامه كارورزی
Internship- Plan
كارآموزی مشترك كارخانهها
Interplant Training
كاوشگری ؛ سازندگی؛ نوآوری
Invention
سرمایه‌گذاری
Investment
شركت سرمایه‌گذاری
Investment Company
تحرك غیر ارادی شغل
Involuntary Quits
بیكاری غیرارادی
Involuntary Unemployment
شوراهای اسلامی كار
Islamic Labour Councils
جویای كار
Job- Seeker; Employment Applicant
حساب كار
Job Account
تجزیه و تحلیل شغل
Job Analysis
تحلیلگر شغل
Job Analyst
مرور مجدد جریان كار؛ كاررسی؛ كاربینی
Job Auditing; Job Audits
تفكیك شغل
Job Break Down
مركز كاریابی
Job Center
سرپرستان شغلگرا
Job Centered Supervisors
الگوی خصوصیات شغل
Job Characteristic Model
شرح طبقه شغل
Job Class Description
طبقه‌بندی شغل
Job Classification; Position Classification
هزینه‌یابی كار؛ قیمت‌گذاری كار
Job Costing
درجة شغلی
Job Degree
شرح شغل؛ شرح وظایف
Job Description; Position Description
شاخص توصیفی شغلی
Job Descriptive Index
طرح ریزی شغل
Job Design
پرسشنامة ویژگی شناسی شغلی
Job Diagnostic Survey
قطع شغل
Job Dislocation
تعدد مشاغل
Job Duplication
مهندسی شغل
Job Engineering
افزایش شغل
Job Enhancing
گسترش شغل؛ آشنا كردن كاركنان با مشاغل دیگر؛ توسعه قلمرو شغلی
Job Enlargement
پربار كردن شغل
Job Enrichment
غنی‌سازی شغلی
Job Enrichment
فنون غنی‌سازی شغلی
Job Enrichment Techniques
ارزشیابی شغل
Job Evaluation
ارزیابی شغل
Job Evaluation; Job Ration
عامل شغلی
Job Factor
تعمیم شغل
Job Generalization
راهنمایی شغلی
Job Guidance; Job Documentation
متصدی، شاغل
Job Holder
شغل به شغل كردن
Job Hopping
طرح بهبود شغل
Job Improvement Plan
دستورالعمل و ارتباط شغل
Job Instruction and Communication (JIC)
آموزش دستورالعمل شغلی
Job Instruction Training (JIT)
درگیری شغلی
Job Involvement
مدیریت كارها
Job Management
آموزش روش انجام دادن كار
Job Method training (JMT)
روشهای شغلی
Job Methods (JM)
هزینه‌بندی سفارش كار
Job Order Costing
كارراه‌های شغل مدار
Job Oriented Careers
كارگماری
Job Placement
اعلان شغلی
Job Posting
اولویت كار
Job Priority
مسیر ترقی شغلی
Job Progression Ladder
پرسشنامة شغلی
Job Questionnaire
روشهای ارزیابی شغل
Job Ration Methods
منطقی كردن شغل
Job Rationalization
آمادگی شغلی؛ آمادگی كاری
Job Readiness
طراحی مجدد شغل
Job Redesign
مهندسی مجدد شغل
Job Reengineering
روابط شغلی
Job Relation
برنامه آموزش روابط انسانی كار
Job Relations Teaching Program
چرخش در مشاغل؛ چرخش شغلی
Job Rotation
ایمنی شغلی
Job Safety (JS)
رضایت شغلی
Job Satisfaction
زمان بندی كارها
Job Scheduling
شغل‌یابی
Job Searching
امنیت شغلی
Job Security; Security of Job
برگ شغل؛ كاربرگ
Job Sheet; Time Sheet
كار كارگاهی
Job Shop Work
متقاضی دائم شغل؛ متقاضی شغل
Job Shopper
كارگاههای شغلی، كاری
Job Shops
شرایط احراز شغل؛ مشخصات شغل
Job Specification; Job Requirement
كم كاری؛ مرحلة كار
Job Step
جریان كار؛ صفكار
Job Stream
خلاصة كار؛ خلاصة شغل
Job Summary
كاربینی
Job Survey
اصطلاحات شغل
Job Terminology
فهرست عملیات (اقدامات ) شغل
Job Ticket; Work Ticket
عنوان شغل؛ عنوان شغلی
Job Title; Occupational Title
كار تجاری
Job Work
شغل؛ حرفه
Job; Occupation; Vocation; Profession; Career
بیكاران
Jobless
طرح مشترك
Joint Project
خدمات مشترك
Joint Services
كارمندان جوان كارآموز؛ كارمند جزء
Junior
دستمزد عادلانه
Just Wage
صنایع اصلی، كلیدی
Key industries
طرح اساسی، كلیدی
Key Project
كارگر موثر؛ كارگر كلیدی
Key Worker
كم كاری؛ مرحلة كار
Job Step
جریان كار؛ صفكار
Job Stream
خلاصة كار؛ خلاصة شغل
Job Summary
كاربینی
Job Survey
اصطلاحات شغل
Job Terminology
فهرست عملیات (اقدامات ) شغل
Job Ticket; Work Ticket
عنوان شغل؛ عنوان شغلی
Job Title; Occupational Title
كار تجاری
Job Work
شغل؛ حرفه
Job; Occupation; Vocation; Profession; Career
بیكاران
Jobless
طرح مشترك
Joint Project
خدمات مشترك
Joint Services
كارمندان جوان كارآموز؛ كارمند جزء
Junior
دستمزد عادلانه
Just Wage
صنایع اصلی، كلیدی
Key industries
طرح اساسی، كلیدی
Key Project
كارگر موثر؛ كارگر كلیدی
Key Worker
كاردانی؛ مهارت
Know- how; Knack
دانش فنی؛ مهارت فنی؛ مهارت
Know-how; Technic Knowledge; Technic; Knack
فوت و فن كار را یاد گرفتن
Know The Ropes
دانشبر
Knowledge Intensive
كارگر آگاه؛ كارورز دانشور
Knowledge Worker
قرارداد استخدام پیمانی؛ قرارداد كارتنها
Labour – Only Subcontracting
موافقتنامة كار
Labour Agreement
برنامة كار و مزد
Labour and Wage Plan
كارگستر
Labour Augmenting
ضریب نیروی كار
Labour Coefficient
قرارداد كار
Labour Contract; Labour Agreement
هزینة كار
Labour Cost
اختلاف كار
Labour Dispute
اقتصاد كار
Labour Economics
كارآیی كارگر؛ كارآیی نیروی كار
Labour Efficiency
ادارة كاریابی
Labour Exchange
نیروی كار
Labour Force; Working Capacity; Working Power

 

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 7
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.