مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات منسوجات – بخش 8

در این قسمت  لغات منسوجات بخش 8  عرضه شده است.

 

لغات منسوجات صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات منسوجات / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات منسوجات - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات منسوجات  بخش 8
لیف مصنوعی فایبرا ویل ( پلی وینیل کلراید پولکی )
Fibravyl
لیف مصنوعی فایبرانا ( ویسکوز پولکی)
Fibrana
لیف مصنوعی فایبرلتا ( ویسکوز پولکی )
Fiberlta
لیف مصنوعی فایبرو( ویسکوز پولکی)
Fibro
لیف مصنوعی فایبروستا ( استات سلولز پولکی ) – الیاف کوتاه استات سلولز – نام تجاری الیاف ساخته شده از استات
Fibroceta
لیف مصنوعی فایبرولین آ ( کازئین پولکی )
Fibrolane A
لیف مصنوعی فایبرولین بی ایکس ( کازئین پولکی )
Fibrolane BX
لیف مصنوعی فایرستون ( پلی اتیلن )
Fireston
لیف مصنوعی فایرستون ( نایلون 66برای نخ لاستیک)
Fireston nylon
لیف مصنوعی فتورولن ( فلوئور و کربن )
Ftorlon
لیف مصنوعی فرانکلون ( پلی آمید)
Frankelon
لیف مصنوعی فریلان ( ویسکوز با الیاف نامرتب )
Phrilan
لیف مصنوعی فریلون ( پلیکاپرولاکتام )
Phrilon
لیف مصنوعی فریکس ( نایلون 6 پولکی )
Phrix
لیف مصنوعی فریکس JT ( ویسکوز پولکی )
Phrix JT
لیف مصنوعی فریکس STW ( ویسکوز پولکی )
Phrix STW
لیف مصنوعی فریکس ریون ( ویسکوز )
Phrix rayon
لیف مصنوعی فلاتویو ( نوارهای ویسکوز )
Flattoyo
لیف مصنوعی فلوتروپ ( پلی پروپیلن )
Floterope
لیف مصنوعی فلوفلن ( پلی اتیلن ترفتالات رشته ای قابل ارتجاع )
Fluflene
لیف مصنوعی فلوفلون ( نایلون رشته ای قابل ارتجاع )
Fluflone
لیف مصنوعی فلوک ( ویسکوز خیلی کوتاه ) لیف پشم – گلوله پشم – خرده پشم یا پنبه – پشم درجه دو – الیاف باز – گله گوسفند – فلوک – نوعی منسوج بی بافت
Flock
لیف مصنوعی فلوکس ( ویسکوز پولکی )
Flox
لیف مصنوعی فلیسکا ( میسکوز پولکی )
Flisca
لیف مصنوعی فلیمبا ( ویسکوز پولکی با قابلیت رنگ پذیری )
Flimba
لیف مصنوعی فورتل ( پلی استر )
Fortel
لیف مصنوعی فورتیزان ( سلولز رشته ای { استات قابل ارتجاع و صابونی شده })
Fortisan
لیف مصنوعی فورتیزان 36( سلولز سخت )
Fortisan 36
لیف مصنوعی فورتینز ( الیاف استات سلولز قابل ارتجاع )
Fortinese
لیف مصنوعی فورسل ( پلی استر )
Forcel
لیف مصنوعی فورلیون ( نایلون 6 )
Forlion
لیف مصنوعی فورون( پلی آمید)
Furon
لیف مصنوعی فیترای ( ویسکوز رشته ای یا پولکی )
Featheray
لیف مصنوعی فیلم تکس ( پلی اولفین )
Film tex
لیف مصنوعی لامو ( ویسکوز )
Lamo
لیف مصنوعی لامیتا ( ویسکوز – الیاف رنگ پذیر )
Lamita
لیف مصنوعی لانابتا ( ویسکوز پروتئینی )
Lanabeta
لیف مصنوعی لانالفا ( ویسکوز پروتئینی )
Lanalpha
لیف مصنوعی لانتوک NR ( پارچه بافته نشده )
Lantuc NR
لیف مصنوعی لانز ( استات سلولزپولکی )
Lanese
لیف مصنوعی لانسیل  ( استات سلولزرشته ای  )
Lansil
لیف مصنوعی لانوزا – لیف مصنوعی لانوسا ( ویسکوز )
Lanusa
لیف مصنوعی لانون  (پلی استر  )
Lanon
لیف مصنوعی لانکولا ( نخ استات رنگ روغن برای بافندگی )
Lancola
لیف مصنوعی لانیتال ( کازئین )
Lanital
لیف مصنوعی لاوسان ( پلی استر )
Lavsan
لیف مصنوعی لاکترون
Lactron
لیف مصنوعی لاکتوفایل (کازئین )
Lactofil
لیف مصنوعی لایرل ( از الیاف پلی استر )
Lirelle
لیف مصنوعی لایریل ( رایون مرطوب )
Lirile
لیف مصنوعی لورکس  MF ( رشته های فلزی  پلی استر )
Lurex MF
لیف مصنوعی لورکس ( رشته ای فلزی بوتیرات )
Lurex
لیف مصنوعی لورکس MM ( رشته های فلزی  پلیناپیوسته)
Lurex MM
لیف مصنوعی لوسترافیل (  ویسکوز رشته ای )
Lustrafil
لیف مصنوعی لومیت ( پلی وینیلیدن کلراید )
Lumite
لیف مصنوعی لونزونا ( استات رشته ای )
Lonzona
لیف مصنوعی لوکس ( پلی استر )
Luxel
لیف مصنوعی لیم ( متالیک )
Lame
لیف مصنوعی لیکرا ( قابل ارتجاع )
Lycra
لیف مصنوعی لیکریل ( اکریلان ایتالیای )
Leacril
لیف مصنوعی ماتسا  ( کوپرو آمونیوم رشته ای )
Matesa
لیف مصنوعی ماتوپوینت (ویسکوز سبک )
Matapoint
لیف مصنوعی مارلکس (پلی اتلین )
Marlex
لیف مصنوعی ماریمیوزیم ( ویسکز پولکی )
Marimusume
لیف مصنوعی مالون ( اکریلیک )
Malon
لیف مصنوعی مانیرو ( پلی وینیل الکل )
Manyro
لیف مصنوعی ماکرولان ( اکریلیک )
Makrolan
لیف مصنوعی متالیان ( نخ قابل ارتجاع )
Metalian
لیف مصنوعی متلون ( بو تیرات فلزی )
Metlon
لیف مصنوعی متلون با میلار (میلار فلزی{ پلی استر بصورت فیلم})
Metlon with mylar
لیف مصنوعی مراکلون (پلی پروپیلن)
Mearklon
لیف مصنوعی مرون ( نایلون متراکم)
Meron
لیف مصنوعی مرکالون (پلی پروپیلن)
Merkalon
لیف مصنوعی مریل 8B (ویسکوز)
Meryl B8
لیف مصنوعی مرینووا (از الیاف پروتئین حیوانی)
Mernova
لیف مصنوعی ملانا (اکریلیک)
Melana
لیف مصنوعی موپلن (پلی پرو پیلن)
Moplen
لیف مصنوعی مونسنتو (اکریلیک اصلاح شده)
Monsanto
لیف مصنوعی مویلی ( پلی واینیل کلراید )
Movel
لیف مصنوعی موینل ( رایون )
Moynel
لیف مصنوعی میرالون
Miralon
لیف مصنوعی میرلون (نایلون)
Mirlon
لیف مصنوعی میروسل (استات)
Mirocell
لیف مصنوعی میسرو فان (ویسکوز فیلمی)
Misrophane
لیف مصنوعی میسرونایلون (پلی آمید)
Misrylon
لیف مصنوعی مینالون (استات سلولز رشتهای یا پولکی )
Minalon
لیف مصنوعی میهاراهیو( ویسکوز رشته ای)
Miharhyo
لیف مصنوعی میورابالس ( استات سلولز رشته ای )
Murabalese
لیف مصنوعی میکرون (پلی وینیا الکل)
Mikron
لیف مصنوعی نابی (ویسکوز فیلامنت)
Nubbi
لیف مصنوعی نارکو ( ویسکوز رشته ای )
Naraco
لیف مصنوعی نایلوفت (پلی آمید نایلون شش)
Nyloft
لیف مصنوعی نایلون  610
Nylon 610
لیف مصنوعی نایلون  IB610
Nylon IB610
لیف مصنوعی نایلون  چهار
Nylon 4
لیف مصنوعی نایلون  شش تی – لیف مصنوعی نایلون  6T
Nylon 6t
لیف مصنوعی نایلون  معمولی
Nylon 66
لیف مصنوعی نایلون ( پلی آمید)
Nylon
لیف مصنوعی نایلون ( نایلون 66)
Nailon
لیف مصنوعی نایلون 11
Nylon 11
لیف مصنوعی نایلون 250
Nylon 250
لیف مصنوعی نایلون 707
Nylon 707
لیف مصنوعی نایلون 764
Nylon 764
لیف مصنوعی نایلون 91
Nylon 91
لیف مصنوعی نایلون R
Nylon R
لیف مصنوعی نایلون شش
Nylon 6
لیف مصنوعی نایلون هفت
Nylon 7
لیف مصنوعی نو پرون ( ویسکوز)
Nupron
لیف مصنوعی نوامونت (پلی پروپیلن)
Novamont
لیف مصنوعی نورتیلن(از الیاف پلی اتیلن)
Nothylen
لیف مصنوعی نورتیلین( پلی اتیلن)
Nothylene
لیف مصنوعی نوفیل (پرو پیلن نواری)
Nufil
لیف مصنوعی نومکس ( پلی آمید کروماتیک)
Nomex
لیف مصنوعی نوواستا (استات سلولز)
Novaceta
لیف مصنوعی نیپل ( پلی آمید )
Nypel
لیف مصنوعی نیپلون (نایلون 66)
Niplon
لیف مصنوعی نیت ویست ( مخلوطی از 80% کورتل و 20% نایلون )
Kintwist
لیف مصنوعی نیترون پلی اکریلو نیتریل)
Nitron
لیف مصنوعی نیتریلون ( پلی وینیلیدن دی سیانید)
Nitrilon
لیف مصنوعی نیتلون (اکریلیک)
Nitlon
لیف مصنوعی نیل سویس (نایلون 66 )
Nylsyisse
لیف مصنوعی نیل فرانس ( نایلون 66)
Nyl france
لیف مصنوعی نیل فیل (پلی آمید)
Nyl fil
لیف مصنوعی نیلنکا ( پلی کا پرولا کتام رشته ای یا پولکی)
Nylenka
لیف مصنوعی نیم پلکس ( پلی اتیلن )
Nymplex
لیف مصنوعی نیما کریل (اکریلیک)
Nymacryl
لیف مصنوعی نیما کریون (اکریلیک)
Nymacryon
لیف مصنوعی نیمکرون (اکریلیک)
Nymkorn
لیف مصنوعی نیمکریلون (اکریلیک)
Nymacrylon
لیف مصنوعی نیولون (پلی آمید)
Nivlon
لیف مصنوعی هایبالک ( اورلن 42 )
High bulk
لیف مصنوعی هایبالک ( اکریلان )
Hi bulk
لیف مصنوعی هایبالک تریسل ( تری استات سلولز )
High bulk tricel
لیف مصنوعی هایفیل ( کربن )
Hyfil
لیف مصنوعی هاینارکو ( ویسکوز )
Hi narco
لیف مصنوعی هایکریمپ ( پروتئینی )
Hi crimp
لیف مصنوعی هزینتین ( پلی اتلین )
Hsienthin
لیف مصنوعی هلنکا (نایلون مجعد استرچ شده)
Helenca
لیف مصنوعی هلکون (پلی آمید)
Helcon
لیف مصنوعی هیپلون (ریون پلی نوزیک )
Hipolan
لیف مصنوعی هیتردین ( نایلون66)
Heterdine
لیف مصنوعی هیرالون ( پلی پروپلین )
Hiralon
لیف مصنوعی هیرلون (پلی آمید )
Hirlon
لیف مصنوعی هیلون یا هایلون (پلی آمید )
Hilon
لیف مصنوعی وانیلون (پلی آمید)
Vanylon
لیف مصنوعی وریدال (ویسکوز کدر)
Veridull
لیف مصنوعی وستان – نام تجاری الیاف پلی وینیل کلراید ساخت آلمان
Vestan
لیف مصنوعی وستولان (پلی اتیلن)
Vestolan
لیف مصنوعی وستولن آ (پلی اتیلن )
Vestolan A
لیف مصنوعی ولون (از الیاف ساران)
Velon
لیف مصنوعی ونل (اکریلیک)
Vonnel
لیف مصنوعی ونه کرون ( پلی استر)
Venecron
لیف مصنوعی ونوس (ویسکوز پولکی)
Venus
لیف مصنوعی ویبران( نام تجاری الیاف آکریلیک که از اورلن 21 ساخته شده اند)
Vybran
لیف مصنوعی ویبرم ( ویسکوز رشته ای نیم تاب)
Vibrem
لیف مصنوعی ویتروسل (ویسکوز فیلمی)
Vitrocell
لیف مصنوعی ویترون (شیشه)
Vitron
لیف مصنوعی ویتل (پلی استر)
Visual colour matcher
لیف مصنوعی ویدلون (پلی آمیدی)
Vidlon
لیف مصنوعی ویدیلون ( پلی آمید)
Vidilon
لیف مصنوعی ویرن (پلی اورتان)
Vyren
لیف مصنوعی ویرن (پلی اورتان)
Vyren
لیف مصنوعی ویسادا ( ویسکوز)
Visada
لیف مصنوعی ویسترا (نام تجاری ویسکوز تهیه شده در آلمان)
Vistra
لیف مصنوعی ویسترا لن (ویسکوز)
Vistralen
لیف مصنوعی ویسترا لن XT(ویسکوز)
Vistralen XT
لیف مصنوعی ویسکوز (ویسکوز رشتهای سخت)
Viscor
لیف مصنوعی وینال  FO( پلی وینیل الکل سخت)
Vinal FO
لیف مصنوعی وینال – نام آمریکایی وینیون (پلی وینیل الکل)
Vinal
لیف مصنوعی وینال5F ( وینیلون)
Vinal 5F
لیف مصنوعی وینالون (پلی وینیل الکل)
Vinalon
لیف مصنوعی وینسل (رایون)
Vincel
لیف مصنوعی وینیلون – نام تجری الیاف کوپلیمر کلرورو ینیل و استات وینیل – نام تجاری الیاف پلی وینیل الکل ار ژاپن
Vinylon
لیف مصنوعی وینیون CF( کوپلیمر وینیل کلراید و ویتیل استات)
Vinyon CF
لیف مصنوعی وینیون E( وینیون قابل ارتجاع غیر پیوسته)
Vinyon E
لیف مصنوعی وینیون HH ( کوپلیمر وینیل کلراید و ویتیل استات)
Vinyon HH
لیف مصنوعی وینیون N ( کوپلیمر وینیل کلراید و اکریلونیتریل)
Vinyon N
لیف مصنوعی وینیون( کوپلیمر کلرووینیل با استات وینیل)
Vinyon
لیف مصنوعی ویکارا (نام تجارتی الیاف پروتءین در آمریکا)
Vicara
لیف مصنوعی ویکرون( نام تجاری الیاف پلی استر بصورت رشته های کوتاه وبلند)
Vycron
لیف مصنوعی کاپراما تی ایکس (کوپر آمونیوم برای فرش و موکت )
Cuprama TX
لیف مصنوعی کاپراکالر (کوپر آمونیوم رنگ پذیر)
Cupracolor
لیف مصنوعی کاپرولان ( پلی کاپرولاکتام رشته ای ) – از الیاف نایلون 6
Caprolan
لیف مصنوعی کاپرون ( از الیاف پلی آمید 6 )
Kapron
لیف مصنوعی کاپیونی (نخ نیم تاب کوپروآمونیوم)
Cupiony
لیف مصنوعی کادون ( نایلون 66 )
Cadon
لیف مصنوعی کارولان ( استات سلولز رشته ای و پولکی )
Carolan
لیف مصنوعی کازمیلون ( اکریلیک )
Kasymilon
لیف مصنوعی کاسولانا ( کازئین پولکی )
Casolana
لیف مصنوعی کاسیلگا ( ویسکوز رشته ای )
Kasilga
لیف مصنوعی کالجیتکس ( آلجینات کلسیم سدیم )
Calgitex
لیف مصنوعی کالیمر ( پلی استر )
Kalimer
لیف مصنوعی کالیکس ( ویسکوز کدر)
Calyx
لیف مصنوعی کانبیان ( وینیون )
Canebian
لیف مصنوعی کانبین ( وینیلون )
Kanebian
لیف مصنوعی کانسو ( اکریلیک )
Kansu
لیف مصنوعی کربوکسی متیل سلولز ( الیاف قابل حل در قلیا )
Carboxy methyl cellulose
لیف مصنوعی کرسلان ( اکریلیک اصلاح شده )
Creslan
لیف مصنوعی کرسلان نوع 63 ( نوع  رنگ پذیر کرسلان )
Creslan type 63
لیف مصنوعی کرهالون ( پلی وینیلیدن کلراید )
Krehalon
لیف مصنوعی کرهالون اس ( پلی وینیلیدن کلراید )
Krehalon S
لیف مصنوعی کرولان ( پلی استر )
Crolan
لیف مصنوعی کروم سپون ( استات سلولز رنگ پذیر رشته ای و پولکی )
Chrom spun
لیف مصنوعی کریپیزیل ( ویسکوز رشته ای )
Crepesyl
لیف مصنوعی کریسپلا ( ویسکوز)
Crispella
لیف مصنوعی کریلن (اکریلیک)
Crylene
لیف مصنوعی کریلنکا ( اکریلیک )
Crilenka
لیف مصنوعی کریلور (پلی اکریلونیتریلاصلاح شده رشته ای و پولکی)
Crylor
لیف مصنوعی کریلیون ( اکریلیک )
Krylion
لیف مصنوعی کریمپلن –  لیف تریلون حجیم شده ساخت شرکت ICI ( از الیاف پلی استر )
Crimplene
لیف مصنوعی کریمونا ( وینیلون )
Cremona
لیف مصنوعی کرینول ( ویسکوز تک رشته ای )
Crinol
لیف مصنوعی کرینوویل ( پلی وینیل کلراید پولکی )
Crinovyl
لیف مصنوعی کسلن ( کازئین یک رشته ای )
Caslen
لیف مصنوعی کشمیلان ( پلی اکریلو نیتریل پولکی )
Cashmilan
لیف مصنوعی کشیده نشده – لیف مصنوعی کشش نیافته
Synthetic undrawn fiber
لیف مصنوعی کلسیم آلجینات ( آلجینات کلسیم )
Calcium alginate
لیف مصنوعی کلهام اچ ( ویسکوز رشته ای یا پولکی )
Kelhem H
لیف مصنوعی کلورن (پلی وینیلیدن کلرید تک رشته ای)
Clorene
لیف مصنوعی کنتریس ( پلی آمید )
Cantrece
لیف مصنوعی کنتونا ( ویسکوز نیمه کدر )
Cantona
لیف مصنوعی کوا ( ویسکوز )
Cova
لیف مصنوعی کوپد (پلی آمید)
Copet
لیف مصنوعی کوپرآما(کوپرآمونیوم پولکی )
Cuprama
لیف مصنوعی کوپرآمونیوم (سلولز بازیابی شده از فرایند کوپرآمونیوم )
Cupramaonium
لیف مصنوعی کوپرارایون (کوپرآمونیوم )
Cupra rayon
لیف مصنوعی کوپرسا (کوپرآمونیوم رشته ای )
Cupresa
لیف مصنوعی کودل ( پلی استر )
Kodel
لیف مصنوعی کورال ( پلی وینیل الکل [ وینیلون] پولکی )
Kuralon
لیف مصنوعی کورالی (پلی استر )
Kuralay
لیف مصنوعی کورپلتا ( تری استات سلولز رشته ای یا پولکی )
Courpleta
لیف مصنوعی کورتل ( پلی آکریلونیتریل اصلاح شده)
Courtelle
لیف مصنوعی کورتولون ( نخ نایلون 66 متراکم شده )
Courtolon
لیف مصنوعی کوردامکس (ویسکوز سخت)
Cordamex
لیف مصنوعی کوردریون
Kordreyon
لیف مصنوعی کوردوا (ویسکوز سخت رشته ای)
Cordura
لیف مصنوعی کورلن ( پلی اتیلن رشته ای )
Courlene
لیف مصنوعی کورنوا  ( پلی پروپیلن تک رشته ای )
Cournova
لیف مصنوعی کورنیل (نایلون 6 برای نخ لاستیک )
Cornyl
لیف مصنوعی کوروال (ویسکوز شبکه ای)
Corval
لیف مصنوعی کوسای سیلک ( الیاف بازیابی شده از پروتئین ابریشم )
Koseisilk
لیف مصنوعی کولسسا (ویسکوز رشته ای شفاف رنگ پذیر)
Colcesa
لیف مصنوعی کولنوا ( ویسکوز رشته ای رنگ پذیر )
Colnova
لیف مصنوعی کولوا (ویسکوز پولکی)
Colova
لیف مصنوعی کولوادور (ویسکوز سخت پولکی)
Colvadur
لیف مصنوعی کولوالان (ویسکوز پولکی)
Colvalan
لیف مصنوعی کولوری ( ویسکوز پولکی رنگ پذیر )
Coloray
لیف مصنوعی کولومت ( ویسکوز رشته ای مات رنگ پذیر )
Colomat
لیف مصنوعی کولون ( پلی آرمید )
Kolon
لیف مصنوعی کولکورد (ویسکوز سخت نخ لاستیک)
Colcord
لیف مصنوعی کیانا ( از الیاف نایلون )
Qiana
لیف مصنوعی یارن ( رشته ای فلزی پلی استر )
Lumi yarn
لیف مصنوعی یامبولن ( پلی استر )
Yambolen
لیف مصنوعی یرآنیته ( پلی وینیل استات )
Yeranite
لیف مصنوعی یولون (پلی آمید )
Yulon
لیف مصنوعی یکسان (پلی وینیلیون کلرید )
Bexan
لیف معدنی
Mineral fiber
لیف معدنی
Mineral fiber
لیف معدنی – لیف غیر آلی
Inorganic fiber
لیف مقاوم در برابر سایش
Rubbing fastness fiber
لیف میان تهی پروفیلی
Profile and hollow fiber
لیف میلار ( فیلم پلی استر )
Mylar
لیف میولون ( ازالیاف وینیون)
Mewlon
لیف میوه ای
Fruit fiber
لیف میوه ای – لیف درخت
Nut fiber
لیف میکرو – لیف کوچک
Micro fiber
لیف نئوکروم( کورتل رنگ پذیر)
Neochrome
لیف نارا توویتس (  استیپل ویسکوز)
Naratovits
لیف نارس پنبه
Dead fiber
لیف نارس و کوتاه پنبه
Immature fiber
لیف نایلون NRC
NRC nylon
لیف نایلونی آنترون که کپی شده ابریشم طبیعی می باشد
Antron
لیف نباتی – لیف گیاهی
Vegetable fiber
لیف نسوز – لیف تهیه لیف از مواد نسوز که تا دمای 500 درجه سانتیگراد مقاوم است
Fiber fax
لیف نفا پرلون (کاپرولاکتام)
nefa perlon
لیف نیسل (پلی آمید)
Nycel
لیف نیمه مصنوعی باز یافته – لیف نو ساخته – لیف از نو بوجود آمده
Regenerated fiber
لیف هارلان ( از الیاف پلی وینیل کلراید )
Harlan
لیف هرکولان(پلی پروپلین)
Herculan
لیف هلانکا – روش هلانکا ( روشی جهت تهیه نخ های کششی که در آن از تاب کاذب و تثبیت حرارتی استفاده می شود)
Helanca
لیف هوستالن ( پلی پروپیلن )
Hostalen
لیف ورل (اکریلونیتر یل)
Verel
لیف ولکانیزه شده
Vulcanised fiber
لیف وندوآرا ( نخ ژلاتینی)
Vanduara
لیف ویسکوز بریده اصلاح شده
Modified viscose staple
لیف وینیل آکریلیک
Acrylic vinyl fiber
لیف وینیلی
Vinyl fiber
لیف کازئین – لیف پروتئینی بازیافته که از منعقد کردن شیر بدون چربی و حل آن در محلول قلیایی به دست می آید
Caseine fiber
لیف کازئین شیر
Casein fiber
لیف کانئونایلون – نام تجاری نایلونی که در ژاپن تولید می شود
Kaneonylon
لیف کرک و مو
Hair fiber
لیف کلر دار
Chloro fiber
لیف کوارتز
Quartz fiber
لیف کوپر آمونیوم
Copper rayon
لیف کوپلیمری
Compolymer fiber
لیف کودا ( استات به صورت فیلامنت )
Koda
لیف کوداپاک ( استات سلولز )
Kodapak
لیف کولار
Kevlar fiber
لیفچه های متراکم
Multifibrillar
لیفی که از برخی مواد حیوانی ساخته شود
Extracted fiber
لیفی شکل نمودن – رشته رشته کردن – بصورت لیف در آوردن
Fiberize
لیفی گیاهی که از نوعی میوه تهیه می شود
Coir
لیفی نامرغوب از مجمع الجزایر فیلیپین که در طناب سازی استفاده می شود
Balicnong
لیفی که به خوبی آب جذب نمی کند – لیفی که به سختی آب جذب می کند
Non hygroscopic fiber
لیگنین ( مهمترین ناخالصی پنبه )
Lignin
لیمویی رنگ
Rhubard
لینت – الیاف پرزی
Linnet
لینتر پنبه – الیاف کوتاه پنبه – گرد پنبه
Cotton linter
لینولئوم – کفپوشی که از مواد مصنوعی به صورت ورقه تهیه می شود
Linoleum
لیکور – محلول حمام
Liquor
لیکور – محلول حمام رنگرزی
Liqueur
لک – اثر ناشی از آلودگی در پارچه پس از شستشو
Cleaning place
لک – لک کردن
Blob
لک کردن – تیره ساختن – محو نمودن – محو شده – تیره شده – کدر و مات شده
Blurred
لکه – لک – مات – تیرگی
Blur
لکه پارچه در اثر سقوط قطرات آب از سقف کارگاه ویا ماشین ها در حین عملیات روی پارچه های چاپ ویا رنگ شده
water spot
لکه پارچه ناشی از وجود قطرات آب در بخار مصرفی درعملیات – لکه ایجاد شده در پارچه ناشی از قطرات آب همراه بخار
water mark
لکه دار شدن پارچه در اثر انبار کردن خیس آن ، روی غلتک تحت فشار ناهماهنگ
watering
لکه دار کردن – لکه دار شدن – لک – لکه – پاک شدگی رنگ از موضع چاپ یا رنگرزی شده
Blot
لکه روغن
Oil stain
لکه گذاری
Marking off
لکه گیر – چربی زدا – نمدساز
Fuller
لکه گیر فرار – ماده فرار برطرف کننده لک
Dry stain remover
مؤسسه انگلیسی شرلی
Shirley
مات – تیره – کدر
Dull luster
مات – کدر – بافت پاناما
Matt
مات – کدر – تیره
Corbamate
مات شده
Delustered
مات کردن الیاف مصنوعی
Spin delustring
مات نمودن – مرطوب به نظر رسیدن ارچه نسبت به رنگ اصلی آن
Frosting
مات کردن
Delustre
مات کردن – مات سازی
Delustering
مات کننده
Delustrant
ماتریکس – ماده بین سلولی در لیف پشم
Matrix
ماده – ماده عامل – معرف – شناساگر – عامل – واسطه – وکیل – نماینده
Agent
ماده – مادی – پارچه – ماده اولیه – جنس – کالا – مصالح
Material
ماده آبگیر
Desiccant
ماده آبگیر – خشک کننده
Dehydrating agent
ماده آبگیر – ماده خشک کن
Desiccating agent
ماده آبگیر – ماده خشک کن
Drying agent
ماده آستری
Lining material
ماده آلکیله کننده
Alkylation agent
ماده آمفی فیل – ماده ای که دارای دو بخش قابل حل در آب و غیر قابل حل در آب می باشد .
Amphiphile
ماده آهار – ماده آهار ساز – آهار مقدمات بافندگی
Sizing agent
ماده آهار زدا – ماده آهار گیر
Desizing agent
ماده احیاء شده بی رنگ یک رنگ خمی
Leuco vat acid
ماده احیاء کننده – عامل کاهنده – کاهنده
Reducing agent
ماده اسفنجی
Expanding agent
ماده اصطکاک دهنده به تسمه چرمی
Belt dressing
ماده اصلی – تمایل کیفی جذب رنگ الیاف
Substantive
ماده اصلی رنگ روناس
Alizaring dye
ماده اصلی هر چیز – جوهر – ماده
Substance
ماده افزاینده ثبات
Fixation promoter
ماده افزودنی
Additive
مواد افزودنی
Additives
ماده افزودنی به حمام رنگرزی – ماده تعاونی حمام رنگرزی
Bath addition
ماده امولسیون کننده
Emulsifying agent
ماده اولیه – ماده خام
Raw material
ماده اولیه الیاف
Raw stock
ماده ای که باعث چسبندگی الیاف و نخ و یا پارچه پشمی و یا سایر مواد می شوند
Adhesive substance
ماده ایمیدازول
Imidazol
ماده اکسید کننده
Oxidizing agent
ماده اکسید کننده
Oxidizing agent
ماده باز دارنده
Preventive agent
ماده باز دارنده چروکهای پی در پی
Preventive agent against running crease
ماده باز یافته شده
Regenerated material
ماده بازیافتی
Reclaimed material
ماده بازیافتی
Recycled material
ماده برداشت کننده رنگ – ماده جذب کننده رنگ – ماده خورنده
Etching agent
ماده پارافین زا
Paraffin wax remover
ماده پایدار ساز کف
Foam stabilizing agent
ماده پایه پلیمری
Polymer supported material
ماده پاک کننده خشک شویی
Dry cleaning detergent
ماده پر کننده
Filling agent
ماده پر کننده و سفت و شق کننده
Filling and stiffening agent
ماده پرکننده لحاف
Quilt filling
ماده پلیمری اولفین
Olefin
ماده تثبیت کننده – ماده ثبوت
Stabilizing agent
ماده تثبیت کننده – عامل ثبوت – عامل تثبیت
Fixation agent
ماده تثبیت کننده – عامل ثبوت ( مواد شیمیایی که به حمام رنگ اضافه می شوند تا رنگ قابل حل در آب بصورت یک نامحلول در داخل لیف در آید
Fixing agent
ماده تثبیت کننده رنگ ( در کالای نساجی)
Dye fixing agent
ماده تثبیت کننده کف
Foam stabilizer
ماده تجزیه کننده
Sequestering agent
ماده تخریب کننده پلیمر
Depolymerizing agent
ماده تسریع کننده حلالیت – ماده محلول کننده
Solubilized agent
ماده تعاونی رنگرزی – ماده ای که سبب حصول کیفیت بهتر در رنگرزی می شود
Dyeing assistant
ماده تند کننده رنگرزی
Hastening agent
ماده تولوئیدین ( ماده حد واسطی در رنگسازی )
Toluidine
ماده تولید کننده گاز- ماده تولید کننده حباب – ماده کف ساز
Blowing agent
ماده تی آزول
Thiazol
ماده تکمیلی افزاینده جلا و شفافیت پارچه
Glass importing agent
ماده تکمیلی
Finishing agent
ماده تکمیلی تثبیت کننده رنگ در برابر عوامل محیطی
Anti fume finish
ماده تکمیلی ضد تورم
Anti swelling finish
ماده تکمیلی نساجی
Textile finishing agent
ماده جاذب الرطوبه
Deliquescent
لغات منسوجات  بخش 8
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.