مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش ۴۴

لغات مهندسی صنایع – بخش ۴۴

لغات مهندسی صنایع – بخش ۴۴ – ایران ترجمه – irantarjomeh.ir

 

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع – بخش ۴۴
دهانه‌بازکن
tyre spreader
یکنواختی تایر
tyre uniformity/ TU/ uniformity
رفتگی یک‌طرفه
uneven wear
میدان آزمون مجازی
virtual proving ground/ VPG
آب‌پیمایش گران‌رو
viscous hydroplaning
ترکسارش جوی
weather checking
راست‌پنجگی
zero toe
گردزنی
dusting
گرد
dusting agent
کوره‌پزی
baking/ stoving
جدول کوره‌پزی
baking schedule
زمان کوره‌پزی
baking time
سدپوشه
barrier coat/ block coat
شفاف‌پوشه
clear coat
کاغذ پوشش‌دار
coated paper
کلاف‌پوشانی
coil coating
الکترون‌پزی
electron beam curing
بیش‌پزی کوره‌ای
overbaking
پوشانش غلتکی
roller coating
نیم‌پزی
semicure
پیوندپوشه
tie coat
پیونده‌خوری
binder demand
پیوندپوشه
bond coat
خمیر مفرغی
bronze paste
مفرغ‌نمایی
bronzing
لاک مفرغ‌نما
bronzing lacquer
خشکی گردنچسب
dry dust free
زمان خشکی عمقی
dry through time
خشکی تماسی
dry to touch
زمان خشکی تماسی
dry to touch time
خشک کامل
dry-hard
زمان خشکی کامل
dry-hard time
زمان خشک شدن
drying time
خشک عمقی
dry-through
خشک سنباده‌خور
dry-to-sand
زمان سنباده‌خوری
dry-to-sand time
خشک گردنچسب
dust-dry/ dust-free
زمان گردنچسبی
dust-free time
فیلم خشک کامل
hard dry film
سایه‌پوشه
mist coat
پوشش موقت
temporary coating/ strippable coating/ temporary protective strippable coating
پیوندلایه
tie-layer
خشک تماسی
touch dry
زیرپوشه
undercoat
محرک بی‌فام
achromatic stimulus
مخلوط افزایشی رنگ
additive colour mixture
هواخشکانی
air drying
هواخشکش
air drying
پوش‌رنگ جلبک‌کش
algicidal paint
پوش‌رنگ سیمانی
cement paint
تراشه‌پرانی
chipping
تراشه‌پری
chipping
ابیراهی فامی
chromatic aberration
سازگاری رنگی
chromatic adaptation
رنگ فام‌دار
chromatic perceived colour/ chromatic colour
محرک فام‌دار
chromatic stimulus
مختصات فام‌نابی
chromaticity coordinates
نمودار فام‌نابی
chromaticity diagram/ chromatic diagram
پوشانه
coater
فضارنگ
colour space
محرک رنگی
colour stimulus
مخلوط رنگ‌بخش‌ها
colourant mixture
رنگ‌شناس
colourist
عمق فام‌سایه
depth of shade
دگررنگش
discolouration
رنگ‌مردگی
dullness`
مرده بودن
dullness
نمدسابی
felting down
مات‌کننده
flatting agent
سابیدن
flatting down/ rubbing down
دمای وادارخشکانی
forced drying temperature
تمام‌براق
full gloss
براق
gloss
براقیت
gloss/ luster
مقیاس‌های اندازه‌گیری براقیت
gloss measurement scales
براقیت‌سنج
glossimeter/ glossmeter
براقی
glossiness
براق
glossy
فرابراق
high gloss
فرانیم‌براق
high semigloss
روشنی
lightness/ value
فرونیم‌براق
low semigloss
مات
matte/ flat
پوش‌رنگ چندرنگ
multicolour paint
محتوای روغن
oil length/ oil content
پوش‌رنگ‌زدا
paint remover/ stripper
عدسی نوررنگ
photochromic lens
پوشش نورپز
photocurable coating
نسبت رنگ‌دانه به پیونده
pigment binder ratio/ PBR/ binder ratio
رنگرزی فشاری
pressure dyeing
سرعت رنگرزی
rate of dyeing
سنباده‌زنی
sanding
خلوص
saturation/ colour saturation/ purity
مقیاس خلوص
saturation scale
پوست‌زنی
scuffing
نیم‌براق
semigloss
سایه‌آمیزی
shade/ shading
کم‌روغن
short oil
رنگانه
staining agent
عمق استاندارد فام‌سایه
standard depth of shade
پوش‌رنگ پایه رنگ‌آمیزه
tint base paint
قابلیت رنگ‌آمیزی
tintability/ colour acceptance
ماده رنگ‌آمیزی
tinting colour/ tinting colourant/ tinter/ stainer/ shading colour
پوش‌رنگ دوجزئی
two-pack paint
نمودار فام‌نابی یکنواخت
uniform chromaticity-scale diagram/ UCS diagram
ماده رنگ‌آمیزی عمومی
universal tinter
زنده‌بودن
vividness
قلم‌مو
brush
رد قلم
brush mark
قلم‌خوری
brushability
قلم‌موزنی
brushing
قلم‌کشی
brushout
خشک‌افشاند
dry spray
خشک‌افشانی
dry spray
نماپوشه پوست‌تخم‌مرغی
eggshell finish
نماکاری
finishing
آسیای پنج‌غلتکی
five-roll mill
نماپوشه چکشی
hammer finish
آسیای چکشی
hammer mill
ریزجرم‌گرفتگی
microfouling
بیش‌افشاند
over spray/ drift
ریگ‌آس
pebble mill
خارآس
pin mill
نماپوشه رنگ‌به‌رنگ
polychromatic finish
غلتاس
roller mill/ roll mill/ ring roller mill
مقاومت در برابر شتک
roller spatter resistance/ spatter resistance
شن‌آس
sand mill
شتک
spatter
نمای شتکی
spatter finish
پوش‌رنگ شتکی
spatter paint
شتک‌کاری
spattering
تفنگ افشانش
spray gun/ spraying pistol/ chopper gun
آسیای سه‌غلتکی
three-roll mill
نماپوشه چروک
wrinkle finish
مواد شیشه‌ای
glassy materials/ noncrystalline materials
ناپختگی
undercure
گران‌روی مطلق
absolute viscosity
گران‌روی ظاهری
apparent viscosity
تصحیح بگلی
Bagley entrance correction/ Bagley correction/ Bagley end correction/ Bagley end-effect correction/ end correction/ end-effect correction/ entrance effect correction/ head effect/ Couette correction
تنواره بینگهام/ تنواره بینگام
Bingham body/ Bingham model
صمغ تنوارش
body gum
تنواره
body2/ model
تنوارش
bodying
قوام قلم‌زنی
brushing consistency
شارش‌سنج موی‌لوله‌ای
capillary rheometer/ capillary viscometer
شیمی‌شارش‌شناسی
chemorheology
شارش سرد
cold flow
گران‌روی مختلط
complex viscosity
گران‌روی‌سنج استوانه‌ای هم‌محور
concentric cylinder viscometer/ coaxial cylinder viscometer
شارش‌سنج مخروط‌صفحه‌ای
cone-and-plate rheometer/ cone-and-plate viscometer/ cone-plate rheometer/ cone-plate viscometer
قوام
consistency
شاخص قوام
consistency index/ K
کشامدسنج تماسی
contact extensometer
گران‌روی‌سنج چرخک‌پیاله‌ای
cup-and-bob viscometer/ cup and bob viscometer/ bob-and-cup viscometer
عدد دبورا
Deborah number/ De
منحنی تغییرشکل
deformation curve
گران‌روی تفاضلی
differential viscosity
حجم‌افزای برشی
dilatant1
حجم‌افزایی
dilatation/ dilation/ bulk strain/ dilatational strain
تغییرحجم‌سنج
dilatometer
تغییرحجم‌سنجی
dilatometry
سبک‌روی پویا
dynamic fluidity
گران‌روی پویا
dynamic viscosity
خوش‌جریانی
ease of flow/ flow tendency
گونه خوش‌جریان
easy-flow grade
حافظه کشسان
elastic memory
بازگشت کشسان
elastic recovery
شارش کشامدی
elongational flow/ stretching flow/ extensional flow/ tensile flow/ tensile viscosity
گران‌روی کشامدی
elongational viscosity/ extensional viscosity/ Trouton viscosity
کشامدسنج
extensometer/ extensiometer
گران‌روی‌سنج گوی‌افتان
falling ball viscometer/ falling-sphere viscometer/ falling viscometer
تنواره کاذب
false body
شاخص رفتار شارش
flow behaviour index
دوشکستی شارشی
flow birefringence/ streaming Birefringence
منحنی شارش
flow curve/ rheogram
آهنگ شارش نسبی
flow rate ratio/ FRR
آزمون شارش
flow test
سیال
fluid
سیالیت
fluidity
سبک‌روی
fluidity
سیال‌سازی
fluidization
منحنی نیروـ تغییرشکل
force-deformation curve/ load-deformation curve
منحنی نیروـ کشامد
force-elongation curve
دوگ
HDT
دمای وارفتگی گرمایی
heat deflection temperature/ heat distortion point/ heat distortion temperature
شارش‌سنج پربرش
high shear rate rheometer
گران‌روی برش‌بی‌نهایت
infinite shear viscosity
گران‌روی آغازی
initial viscosity
سبک‌روی حرکتی
kinematic fluidity
گران‌روی حرکتی
kinematic viscosity/ kinetic viscosity/ coefficient of kinematic viscosity
شارش لایه‌ای
laminar flow
شارش نشتی
leakage flow
عدد گران‌روی حدی
limiting viscosity number/ intrinsic viscosity/ Staudinger viscosity
گران‌روی‌کشسانی خطی
linear viscoelasticity
عدد گران‌روی لگاریتمی
logarithmic viscosity number/ inherent viscosity
ضریب اتلاف
loss factor/ loss tangent
درشت‌شارش‌شناسی
macrorheology
شارش مذاب
melt flow
شاخص مذاب
melt flow index/ melt index/ melt flow rate
مذاب‌سنج
melt indexer
فراشارش‌شناسی
metarheology
شام
MFI
ریزشارش‌شناسی
microrheology
شارش‌شناسی مولکولی
molecular rheology
پادروان‌وردی
negative thixotropy/ anti-thixotropy
کشامدسنج غیرتماسی
noncontact extensometer
گران‌روی‌کشسانی غیرخطی
non-linear viscoelastity
گران‌روی ناهم‌فاز
out-of-phase viscosity
گران‌روی‌سنج صفحه‌موازی
parallel plate viscometer/ plate-plate viscometer
کرنش مومسان
plastic strain
گران‌روی بینگهام/گران‌روی بینگام
plastic viscosity
معادله توانی
power law equation/ Ostwald-de Waele equation
سیال توانی
power law fluid
شارش فشاری
pressure flow/ Poiseuille flow
فرایندپذیری
processability
سیال کامل‌گران‌رو
purely viscous fluid/ inelastic fluid
گران‌روی نسبی
relative viscosity
تحلیل نقشه واهلش
relaxation map analysis/ RMA
زمان درنگش
retardation time
طیف درنگش
retardation time spectrum/ retardation spectrum
شارش‌سنج زاویه‌ای
rheogoniometer
معادله شارش‌شناختی
rheological equation/ rheological equation of state/ equation of state/ constitutive equation
ویژگی‌های شارش‌شناختی
rheological properties
شارش‌شناسی
rheology
شاره‌فروشکنی
rheomalaxis/ rheodestrcution
شارش‌سنج
rheometer
شارش‌سنجی
rheometry
سیال گران‌ورد
rheopectic fluid
گران‌وردی
rheopexy/ rheopecty
گران‌روی‌سنج چرخان
rotational viscometer/ rotation viscometer
شارش ثانوی
secondary flow
آهنگ برش
shear rate/ velocity gradient
سیال گران‌شونده برشی
shear thickening fluid/ dilatant fluid/ dilatant2
گران‌شوندگی برشی
shear thickening/ dilatancy
روان‌شوندگی برشی
shear thinning
گران‌روی برشی
shear viscosity
تسلیم برشی
shear yielding/ shear banding
آهنگ کرنش برشی
shear-strain rate
گران‌روی ویژه
specific viscosity
آزمون شارش حلزونی
spiral flow test
واهلش تنش
stress relaxation/ stress relieving/ stress decay
شارش تلسکوپی
telescopic flow
تنش‌سنج
tensiometer/ tensometer
گران‌شوندگی کششی
tension thickening
روان‌شوندگی کششی
tension thinning
طیف گرمامکانیکی
thermomechanical spectrum
روان‌وردی
thixotropy
نسبت تروتن
Trouton ratio
گران‌روی‌سنج آبلود
Ubbelohde viscometer
سیال گران‌روکشسان
viscoelastic fluid
طیف گران‌روی‌کشسانی
viscoelastic spetrum
نظریه گران‌روی‌کشسانی
viscoelastic theory
گران‌روی‌کشسانی
viscoelasticity
گران‌روی‌سنج
viscometer/ viscosimeter
عدد گران‌روی
viscosity number/ reduced viscosity
نسبت گران‌روی
viscosity ratio
گران‌روی
viscosity/ coefficient of viscosity
گران‌روی برش‌صفر
zero shear viscosity
خواص ضدلک
antistaining properties
گویچه
ballotini/ glass beads/ glass balls/ glass ballotini/ balls of glass
مقاومت در برابر تراشه‌پری
chip resistance
پرک شیشه‌ای
glass flakes/ flake glass
فراپوشانی
overcoating
مقاومت در برابر لک‌شدگی
stain resistance
سنباده‌زنی تر
wet sanding
سیم‌پوشانی
wire coating
استحکام خمشی
bending strength
زبره
grit
ریخته‌گری پرفشار
high pressure die casting
آستر
lining
قالب
mould
انجماد صفحه‌ای
platelet solidification
پرس
press
پرسی
pressed
پرس‌کاری
pressing
غلتک
roll
ساچمه
shot
تختال
slab
انجماد
solidification
پرانش
ejection/ knockout
نرمه
fines/ subsieve size fraction/ subsieve fraction
شکل‌دهی
forming
سخت‌کاری
hardening
پودر
powder
نرمیزه
superfine
نرمیزک
ultrafine
پوشش رسانا
conductive coating
آزمون شکست
fracture test
چقرمگی شکست
fracture toughness
سردیده
quenched
سردایش
quenching
مواد پیشرفته
advanced materials/ high tech materials
مواد اریخت
amorphous materials
مواد برساختی
artificial materials
چندسازه سرامیک‌پایه
ceramic-matrix composites/ CMC
ماهیچه
core
مواد مهندسی
engineering materials
مواد گران‌کار
heavy duty materials
چندسازه بسپارپایه
polymer-matrix composites/ PMC
مواد هوشمند
smart materials/ talented materials/ intelligent materials
کاغذ سنباده
sandpaper
کهنگی غشا
membrane physical aging
پوسته گزینای غشا
selective membrane skin
زیست‌مهندسی
bioengineering
دیگ بخار
boiler
برج
column/ tower
خنک‌کن
cooler
برج خنک‌کن
cooling tower
برج خنک‌کن خشک
dry cooling tower
تبخیر آنی تعادلی
equilibrium flash vaporization
تقطیر آنی
flash distillation
نقطه اشتعال
flash point/ flashpoint/ FP
برج خنک‌کن تر
wet cooling tower/ evaporative cooling tower
لغات مهندسی صنایع – بخش ۴۴

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.