مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش 11

در این قسمت  لغات مهندسی صنایع بخش 11 عرضه شده است.

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مهندسی صنایع بخش 11
رفتار فاكتوریل قسمت ‌بندیهای TSS
factorial treatment partitions of tss
رفتار فاكتوریل مجموع مربعات برای خطا
factorial treatment sum of squares for error
رفتار فاكتوریل مجموع مربعات كلی
factorial treatment sum of squares, total (tss)
طرح تصادفی شده كامل رفتار فاكتوریل آزمون F
Factorial treatment, completely randomized design
طرح تصادفی شده كامل رفتار فاكتوریل
factorial treatment, completely randomized design
طرح بلوكی كامل تصادفی شده رفتار فاكتوریل
factorial treatment, randomized complete block design
عوامل
factors
عوامل در آزمایشات طرح شده
factors  In designed experiments
عوامل در مطالعات مشاهداتی
factors  In observational studies
مدل اثر تصادفی نمونه‌گیری تو در تو
factors of nested sampling
عوامل لغت‌شناسی
factors terminology
نرخ شكست
failure rate
احتمال شكست
failure, probability of
منفی غلط و مثبت غلط در فرمول بیز
false negative/false positive, in bayes formula
نتیجه آزمون مثبت غلط / منفی غلط فرمول بیز
false positive/false negative test result bayes’ formula
صافی كردن طرح مربع لاتین
filtering  Latin square design
صافی شده با طرح بلوكی كامل تصادفی شده
filtering and randomized complete block design
صافی شده با طرح مربع لاتین
filtering with Latin square design
صافی كردن طرح بلوكی كامل تصادفی شده
Filtering Randomized complete block design
اتمام داده مبنا
finalizing databases
عامل تصحیح جامعه متناهی
finite population correction factor
فضای نمونه‌ای متناهی
finite sample space
نگرش اولین تفاوت‌ها و همبستگی پیاپی
first differences approach and serial correlation
چارك اول
first quartile
اولین چارك‌ها
First quartiles
اولین آزمون معنی‌دار برای رفتار فاكتوریل
first test of significance for factorial treatment
مدل اولیه رگرسیون چندگانه
first-order models ,multiple regression
فیشر، سر رونالد
fisher, sir Ronald
تفاوت معنی‌دار كمترین فیشر
fisher’s least significant difference
تفاوت معنی‌دار كمترین فیشر و شیوه های مقایسه چندگانه برای اندازة نمونه مساوی
fisher’s least significant difference and multiple-comparison procedures
مراحل تفاوت معنی‌دار كمترین فیشر و شیوه های مقایسه چندگانه
fisher’s least significant difference and multiple-comparison procedures for equal sample size
تناسب
fitting
تناسب كامل و مدلهای كاهش یافته برای طرح مربع لاتین
fitting complete and reduced models for Latin square design
پنج قسمت آزمون آماری
five parts of statistical tests
مدلهای اثر تصادفی یا ثابت جداول AOV
fixed or random-effects models AOV tables
مدل اثر ثابت
fixed-effects model
مدل اثر ثابت در مقابل مدل اثر تصادفی
fixed-effects model  vs. random-effects model
برای میانگین – میانگین
For mean-mean
خطاهای نوع اول برای واریانس یك جامعه
for single population variance type I errors
برای تفاوت بین دو میانگین
for the difference between two means
برای تفاوت بین دو تناسب
for the difference between two proportions
اندازه نمونه برای آزمون دو وجهی
for two-sided test sample size
پیشگویی
forecasting
پیشگویی كنتراست خطی
forecasting linear contrasts
پیشگویی رگرسیون چندگانه
forecasting multiple regression
مفروضات رسمی تحلیل رگرسیون
formal assumptions regression analysis
فرمول برای محاسبة دوجمله‌ای‌ها
formula for computation of binomials
فرمول برای محاسبة توزیع احتمال
formula for computation of binomials and probability distributions
فرمول برای محاسبه اندازه نمونه
Formula for computation of Sample size
فرمول برای مدل اثر ثابت
formula for fixed-effects model
فرمول پیشگویی رگرسیون چندگانه
formula for general linear model for multiple regression
فرمول برای رگرسیون چندگانه و توزیع فراوانی
formula for multiple regression and general linear model
فرمول برای مدل رگرسیون چندگانه
formula for multiple regression model
فرمول برای بخت
Formula for odds
فرمول توزیع پواسون
formula for Poisson distribution
فرمول مدل اثر تصادفی
formula for random-effects model
فرمولهای
formulas
انتخاب پیشرو
forward selection
كسرك
fractile
آزمایش فاكتوریل كسری
fractional factorial experiments
آزمایشات فاكتوریل كسری لغت‌شناسی
fractional factorial experiments` terminology
فراوانی
frequency
چگالی فراوانی نسبی
frequency density, relative
توزیع فراوانی
frequency distribution
خم توزیع فراوانی
frequency distribution  curve
توزیع فراوانی برای داده‌های كمی
frequency distribution  for quantitative data
توزیع فراوانی داده‌های كیفی
frequency distribution for qualitative data
هیستوگرام فراوانی
Frequency histogram
هیستوگرام فراوانی روشهای گرافیكی
frequency histogram graphical methods
تفسیر فراوانی احتمال
frequency interpretation of probability
توابع رگرسیون منطقی
functions of logistic regression
گروههای G و آزمون رتبة علامتدار ویلكاكسون
g groups and Wilcoxon  signed-rank test
گروههای G آزمون رتبه علامتدار ویلكاكسون
g groups Wilcoxon  signed-rank test
نظرات گالوپ و هریس
Gallup and Harris polls
گالتون، سرفرانسیس
Galton, sir Francis
خطوط راهنمای عمومی روشهای گرافیكی
general guidelines graphical methods
مدل خطی عمومی
general linear model
مدل خطی عمومی برای رگرسیون چندگانه
general linear model for multiple regression
نظریه مدل خطی عمومی
general linear model theory
ایجاد اعداد تصافی
generating random numbers
ایجاد طرح‌های مانده‌ای با SAS
Generating residual plots with sas
ایجاد توزیع نمونه‌گیری
generating sampling distribution
آزمون نیكویی بر ارزش
goodness-of-fit test
آزمون نیكویی بر ارزش توزیع مربع خی
goodness-of-fit test chi-square distribution
آزمون فرض نیكویی بر ارزش
goodness-of-fit test of hypothesis
گاست
gosset
دگرشكلی نموداری موانع ارتباطات
graphical distortions communication hurdles
روشهای گرافیكی
graphical methods
روش‌های نموداری نمودار میله‌ای
graphical methods  bar charts
روش‌های نموداری هسیتوگرام فراوانی
graphical methods  frequency histogram
روشهای نموداری تحلیل داده اكتشافی
graphical methods of exploratory data analysis
روش‌های نموداری نمودار دایره‌ای
graphical methods pie charts
داده گروه‌بندی شده
Grouped data
داده طبقه‌بندی شده
grouped data
نمایش ساقه و برگ طبقه‌بندی شده
grouped stem-and-leaf display
خط راهنما برای ساخت طرح‌های ساقه و برگ
guideline for constructing stem-and-leaf plots
خطوط راهنما برای روش‌های نموداری
guidelines for graphical methods
خطوط راهنما برای استنباط آماری
guidelines for statistical inference
خطوط راهنما برای محاسبه احتمال خطای نوع دوم
Guidelines for Statistical test
خط راهنما برای ساخت نمودار میله‌ای
guideline for constructing bar charts
آزمون F هارتلی
Hartley’s f test
آزمون Fهارتلی واریانس جامعه‌ای برای بیشتر از دو جامعه
Hartley’s f test population variances  for more than two populations
تبدیل هلمرت
helmert transformation
نقطه پرتأثیر
high influence point
اثر نقطه پرتأثیر روی معادلات رگرسیون
high influence point  effect on regression equations
نقطه پرنفوذ
high leverage point
نقطه پرنفوذ و پارامترهای برآورد شده
high leverage points and estimating parameters
نقاط پرنفوذ و مدلهای رگرسیون خطی
High leverage points and Linear regression models
مدل های مراتب بالاتر
higher-order models
هیستوگرام
histogram
فراوانی هیستوگرام
Histogram frequency
هیستوگرام‌ها در مقابل نمودارهای دایره‌ای و میله‌ای
histograms  vs. bar and pie charts
هیستوگرام ‌ها
histograms
آزمون مربع خی همگنی
homogeneity ,chi-square test of
آزمون همگنی
homogeneity ,tests of
چگونگی برخورد با جستجوی قسمتهای مجزا
How to deal with outliers
توزیع فوق هندسی
hypergeometric distribution
فرض
hypothesis
آزمون فرض
hypothesis testing
آزمون فرض و استنباط آماری
hypothesis testing and statistical inference
آزمون فرض طرح بلوكی
hypothesis testing for block design
آزمون فرض استفاده از سطح معنی‌دار
hypothesis testing using level of significance
آزمون فرض مدل اثر تصادفی
hypothesis tests for random-effects model
بیست وجهی
icosahedral
مشخص كردن خروجیهای طرحهای احتمال
identifying outliers probability plots
پیشامد غیرممكن
Impossible event
طرح بلوكی ناقص
incomplete block design
آزمون فرض مستقل
independence test of hypothesis
پیشامدهای مستقل
Independent events
متغیر تصادفی مستقل
independent random variable
نمونه‌های مستقل
Independent samples
آمار T نمونه‌های مستقل
Independent samples
متغیر مستقل
independent variable
متغیر مستقل در مدل رگرسیون
independent variable in a regression model
متغیر مستقل رگرسیون
independent variable regression
متغیرهای مستقل در مقابل متغیرهای وابسته
independent variables  vs. dependent variables
پیشامدهای مستقل در مقابل وابسته احتمال شرطی
independent vs. dependent events conditional probability
پیشامدهای مستقل در مقابل وابسته احتمال شرطی
independent vs. dependent events conditional probability
نرخ خطای شخصی
individual error rate
بازة اطمینان تفاوت معنی‌دار كمترین فیشر و شیوه های مقایسه چندگانه
individuals comparison type I error rate
آمار استقرایی
inductive statistics
كنترل كیفیت صنعتی
industrial quality control
استنباط درباره تناسب جامعه
inferences about a population proportion
استنباط درباره تفاوت بین دو تناسب جامعه
inferences about difference between two populations proportion
استنباط درباره میانه
Inferences about median
استنباط درباره میانه در استفاده از آزمون علامت
Inferences about median Using sign test
استنباط درباره پارامترها
inferences about parameters
محاسبه‌ خطای تصادفی استنباط درباره پارامترها
inferences about parameters accounting for random error
بازه اطمینان برای شیب استنباط درباره پارامترها
inferences about parameters confidence interval for slope
استنباط پارامترهای رگرسیون خطی
inferences about parameters linear regression parameters
استفاده از آزمون F برای فرض صفر استنباط درباره پارامترها
inferences about parameters using f test for null hypothesis
استفاده آزمون T برای شیب استنباط درباره پارامترها
inferences about parameters using t test for slope
استنباط دربارة پارامترهای رگرسیون
inferences about regression parameters
استنباط درباره چند تناسب
inferences about several proportions
استنباط و برآورد
inferences and estimation
استنباط و آزمون فرض
inferences and hypothesis testing
استنباط رگرسیون چندگانه
inferences in multiple regression
آمار استنباطی
inferential statistics
فضای نمونه‌ای نامتناهی
infinite sample space
تأثیر
influence
تأثیر ارزیابی
influence of surveys
حصار داخلی
inner fence
حصارهای درونی
Inner fences
بر هم كنش عوامل
interaction of factors
برهم كنش عوامل در آزمایشات فاكتوریل
interaction of factors  in factorial experiments
بر هم كنش عوامل و  رفتار فاكتوریل
interaction of factors and factorial treatment
قسمت جدا شده (طول و عرض از مبداء)
intercept
قسمت جدا شده در رگرسیون خطی
intercept  in linear regression
قسمت جدا شده در رگرسیون چندگانه
Intercept in multiple regression
مفاهیم توزیع نمونه‌گیری
interpretations of sampling distribution
تفسیر توزیع نمونه‌ای و توزیع احتمال
interpretations of sampling distribution and probability distributions
تفسیر آزمون F برای اثرات اصلی  رفتار فاكتوریل
interpreting f test for main effects
تفسیر آزمون F برای اثرات اصلی تحلیل واریانس
interpreting f test for main effects analysis of variance
برد میان چاركی
Interquartile range
برد میان چاركی اندازة تغییر
interquartile range measures of variability
خطوط متقاطع در مقابل خطوط موازی
intersecting lines vs. parallel lines
خطوط متقاطع در مقایسه با خطوط موازی
intersecting lines, compared with parallel lines
اشتراك پیشامدها
intersection of events
قانون احتمال اشتراك پیشامدها
intersection of events, probability laws
برآورد بازه‌ای
Interval estimate
برآورد كننده بازه‌ای
interval estimator
معرفی، مقدمه
introduction
مقدمه طرح‌ های نامتعادل، تحلیل واریانس
introduction analysis of variance ,unbalanced designs
مقدمه طرح ‌های تمام عرض معرفی شده
introduction crossover designs defined
برآورد مقدمه‌ای در مقابل آزمون فرض
introduction estimation vs. hypothesis testing
مقدمه رگرسیون چندگانه
introduction multiple regression
كنتراست خطی و مقایسه چندگانه
introduction multiple-comparison procedures
پارامترهای مقدمه
introduction parameters
مقدمه واریانس جامعه‌ ای
introduction population variances
مقدمه طرح‌های تعداد تكرار معرفی شده
introduction repeated measure designs defined
مقدمه ویژگیهای توزیع نمونه‌ای
introduction sampling distribution properties
مقدمه آمار
introduction to statistics
مشكلات رگرسیون معكوس
inverse regression problems
تبدیلات معكوس
inverse transformations
تبدیلات معكوس تبدیلات
inverse transformations and transformations
روش جك نایف جستجوی قسمتهای مجزا
Jackknife method Detecting outliers
روش جك نایف برای بازرسی خارجی
jackknife method, for outlier detection
فراوانی اتصال
Joint frequency
فراوانی توأم
joint frequency
احتمال توأم
joint probability
تابع چگالی احتمال توأم
joint probability density function
احتمال توأم پیشامدهای مستقل
joint probability of independent events
احتمال توأم پیشامدهای دو به دو ناسازگار
joint probability of mutually exclusive events
ویژگیهای كلیدی طرح‌های پراكنده
key features of scatter plots
فرمولهای كلیدی
key formulas
فرمولهای كلیدی برای تحلیل واریانس
key formulas for
فرمولهای كلیدی برای طرح‌های نامتعادل، تحلیل واریانس
key formulas for analysis of variance ,unbalanced designs
فرمولهای كلیدی برای داده‌های طبقه‌بندی شده
key formulas for categorical data
فرمولهای كلیدی برای كنتراست خطی
key formulas for linear contrasts
فرمولهای كلیدی رگرسیون چندگانه
key formulas for multiple regression
كنتراست خطی و مقایسه چندگانه معرفی شده
key formulas for multiple-comparison procedures
فرمولهای كلیدی مقادیر مركزی جامعه
key formulas for population central values
فرمولهای كلیدی واریانس جامعه‌ای
key formulas for population variances
فرمولهای كلیدی توزیع احتمال
key formulas for probability distributions
داده ورودی و قابلیت ماشین خوانی داده مبنایی
key-entered data and machine-readable database
آزمون كروسكال والیس
kruskal-wallis test
آزمون كروسكال – والیس مقادیر مركزی جامعه
kruskal-wallis test for population central values
آزمون فرض آزمون كروسكال – والیس
kruskal-wallis testtest of hypothesis
كمبود تناسب
lack of fit
كمبود تناسب چك كردن با طرح های مانده
lack of fit  checking with residual plots
كمبود تناسب در رگرسیون خطی
lack of fit  in linear regression
كمبود تناسب در رگرسیون چندگانه
lack of fit  in multiple regression
كمبود تناسب و متغیرهای ظاهری
lack of fit and dummy variables
كمبود تناسب و خطای آزمایشی
lack of fit and experimental error
تفاوت بین دو نمونه مستقل و بزرگ
large and independent sample difference between two means
تفاوت بین دو تناسب نمونه مستقل و كوچك
large and independent samples difference between two proportions
نمونه‌های مستقل و بزرگ برای تفاوت بین دو میانگین
large and independent samples for the difference between two means
نمونه‌های مستقل و بزرگ برای تفاوت بین دو تناسب
large and independent samples for the difference between two proportions
میانه نمونه‌های بزرگ
large samples, median
آزمون علامت حالت نمونه بزرگ
Large-sample case sign test
طرح مربع لاتین
Latin square design
طرح مربع لاتین بین ستون‌ها
Latin square design between-columns
طرح مربع لاتین بین سطرها
Latin square design between-rows
طرح مربع لاتین قسمت‌بندیهای TSS
Latin square design partitions of TSS
طرح مربع لاتین مجموع مربعات برای خطا
Latin square design sum of squares for error
طرح مربع لاتین مجموع مربعات كلی
Latin square design sum of squares, total (TSS)
داده‌ های گمشده ، طرح مربع لاتین
Latin square design, missing data
مدلهای طرح مربع لاتین
Latin square design models
قانون اعداد بزرگ طرح مربع لاتین
law of large numbers
چیدمان برای طرح تمام عرض دو مرحله‌ای
layout for two-period crossover design
برگ / برگ‌ها
leaf/leaves
تفاوت كمترین معنی‌دار
least significant difference
تفاوت كمترین معنی‌دار در مقایسه با شیوه W توكی
least significant difference  comparing with tukey’s w procedure
تفاوت كمترین معنی‌دار استفاده با طرح مربع لاتین
least significant difference  using with Latin square design
خط رگرسیون كمترین توان دوم
least squares regression line
برآورد كمترین توان دوم ضرایب رگرسیون چندگانه
least-square estimate
برآورد كمترین مربعات
least-squares estimate
برآورد كمترین مربعات قسمت جدا شده
Least-squares estimate of intercept
برآورد كمترین مربعات شیب
Least-squares estimates of slope
خط كمترین مربعات رگرسیون
least-squares line regression
روش كمترین توان دوم
least-squares methods
روشهای كمترین مربعات
least-squares methods
آزمون دنباله چپ
left-tailed test
آزمون فرض چپ كران‌دار
left-tailed test of hypothesis
سطح اطمینان
level of confidence
سطح اطمینان و اندازه نمونه
level of confidence and sample size
برآورد میانگین سطح اطمینان
level of confidence ,estimating mean
سطح معنی‌دار
level of significance
سطح معنی ‌دار بودن آلفا
Level of significance alpha
نفوذ
leverage
انواع تأثیر و نفوذ
Leverage and influence types outliers
آزمون لیواین
Levine’s test
آزمون لیواین واریانس جامعه‌ای برای بیشتر از دو جامعه
Levine’s test population variances  for more than two populations`
تابع درستنمایی
likelihood function
نسبت درستنمایی و جداول توافقی
likelihood ratio and contingency tables
آمار نسبت درستنمایی جداول توافقی و داده‌های طبقه‌بندی شده
likelihood ratio statistics contingency tables and categorical data
درست نمایی
likelihoods
درست نمایی فرمول بیز
likelihoods in baye’s formula
درست نمایی در فرمول بیز
likelihoods in bayes’ formula
حدود طرح‌های پراكنده
limitations of scatter plots
گراف خطی
line graph
كنتراست خطی
linear contrasts
آزمون Fكنتراست خطی و مقایسه چندگانه
linear contrasts and multiple-comparison procedures
همبستگی خطی
linear correlation
ضریب  همبستگی خطی
linear correlation coefficient
رگرسیون خطی
linear regression
رگرسیون خطی استفاده آزمون T برای شیب
linear regression  using t test for slope
رگرسیون خطی محاسبه خطای تصادفی
linear regression accounting for random error
رگرسیون خطی بازه اطمینان شیب
linear regression confidence interval for slope
پیشگویی رگرسیون خطی و بازه اطمینان
linear regression forecasting and confidence interval
پیشگویی رگرسیون خطی و برونیابی
linear regression forecasting and extrapolation
فرمولهای رگرسیون خطی
Linear regression formulas
رگرسیون خطی
linear regression least-squares methods
مدلهای رگرسیون خطی
Linear regression models
پارامترهای رگرسیون خطی
linear regression parameters
رگرسیون خطی استفاده آزمون F برای فرض صفر
linear regression using f test for null hypothesis
متغیرهای رگرسیون خطی در مقابل متغیرهای رگرسیون چندگانه
linear regression variables vs. multiple regression variables
رگرسیون خطی ساده
linear regression, simple
روابط خطی
linear relationship
فرض خطی بودن
linearity, assumption of
تفاوت معنی‌دار كمترین فیشر و بازه اطمینان
fisher’s least significant difference and confidence interval
تبدیل لگاریتمی
logarithmic transformation
تبدیل لگاریتمی و شكل گیری مدل
logarithmic transformation and model formation
تبدیلات لگاریتمی مدلهای رگرسیون چندگانه
Logarithmic transformation Multiple regression models
تبدیلات لگاریتمی
logarithmic transformations
چك كردن منطقی منبع داده خام
logic checks, raw data source
رگرسیون منطقی
logistic regression
رگرسیون منطقی و رگرسیون چندگانه
logistic regression and multiple regression
رگرسیون منطقی، تحلیل رگرسیون
logistic regression, regression analysis
كرانه پایین طبقه
lower class boundary
حد پایین طبقه
lower class limit
حد پایین بازة اطمینان
lower limit of confidence interval
چارك پایینی
lower quartile

 

لغات مهندسی صنایع بخش 11
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.