مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش 3

در این قسمت  لغات مهندسی صنایع بخش 3 عرضه شده است.

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مهندسی صنایع بخش 3
برآمد، نتیجه
outcome
نتایج آزمایش ها
outcomes of trials
داده های زوج شده
paired data
دو به دو
pairwise
پارادکس
paradox
پارادکس های برتراند
paradox’s Bertrand’s
همبستگی جزئی، همبستگی خالص
partial correlation
ضریب همبستگی جزئی
partial correlation coefficient
افراز
partition
گذری به حد، عبورکردن از حد
passage to limit
کشیدگی
peakedness
ضریب کشیدگی
peakedness coefficient
nامین درصد
percentile
جایگشت، تبدیل
permutation
پدیده
phenomenon
روش محوری
pivotal method
پواسن
Poisson
فرایند پواسن
Poisson process
توزیع پواسن
Poisson distribution
توزیع احتمال پواسن
Poisson probability distribution
انتگرال پوآسن
Poisson’s integral
قضیه پوآسن
Poisson’s theorem
بازی پوکر
Poker
چند گوش
polygon
توزیع احتمال چند گوش
polygon probability distribution
توزیع پولیا
Polya distribution
طرح كیسة پولیا
Polya’s urn scheme
چند جمله ای
polynomial
برآورد كنندة ادغام شده
pooled estimator
مثبت
positive
وابستگی مثبت
positive dependency
چولگی مثبت
positive skewness
امکان وقوع
possibility of occurrence
امکان وقوع حادثه
possibility of occurrence of event
نتایج ممکن
possible outcomes
بعدی
posterior
اصل موضوع، قیاس منطقی
postulate
عملا یقین
practically certain
حوادث عملا یقین
practically certain events
عملا غیر ممکن
practically impossible
حوادث عملا غیر ممکن
practically impossible events
ارائه، بیان
presentation
اولیه
primary
اصل
principle
قبلی
prior
خطای محتمل
probable error
احتمال
probability
تعریف کلاسیک احتمال
probability classical definition
مفهوم احتمال
probability concept
چگالی احتمال
probability density
بعد چگالی احتمال(اندازه چگالی احتمال)
probability density dimension
تابع چگالی احتمال
probability density function
تعریف تابع چگالی احتمال
probability density function definition
ارائه گرافیکی تابع چگالی احتمال
probability density function graphical presentation
خواص تابع چگالی احتمال
probability density function properties
توزیع احتمال
probability distribution
ارائه تحلیلی توزیع احتمال، بیان تحلیلی توزیع احتمال
probability distribution analytical presentation
تابع توزیع احتمال
probability distribution function
ارائه گرافیکی توزیع احتمال
probability distribution graphical presentation
قانون توزیع احتمال
probability distribution law
عنصر احتمال
probability element
تعریف صوری احتمال
probability formal definition
تئوری عمومی احتمال
probability general theory
تابع مولد احتمال
probability generating function
بافتنمای احتمال
probability histogram
احتمال علت ها
probability of causes
احتمال انحراف
probability of deviation
احتمال انحراف فراوانی مطلق
probability of deviation of absolute frequency
احتمال انحراف فراوانی نسبی
probability of deviation of relative frequency
احتمال فرضیه ها
probability of hypotheses
احتمال برطبق مفهوم میزس
probability on Mises conception
خواص احتمال
probability properties
فضای احتمال
probability space
تعریف آماری احتمال
probability statistical definition
احتمال ذهنی
probability subjective
تعریف ذهنی احتمال
probability subjective definition
نظریة احتمال، تئوری احتمال
probability theory
تعریف اصولی احتمال
probability axiomatic definition
فرآیند
process
حاصل ضرب
product
حادثه حاصل ضرب
product event
واریانس حاصل ضرب
product variance
خواص
properties
چندک، کوانتیل
quantile
چندک مرتبه p ام، کوانتیل مرتبه p ام
quantile of p-th order
چارك
quartile
خارج قسمت
quotients
رلی
Raleigh
توزیع رلی
Raleigh distribution
تصادفی
random
حادثه تصادفی
random event
متغیر تصادفی
random variable
ضریب تغیرات متغیر تصادفی
random variable coefficient of variation
تابع چگالی شرطی متغیر تصادفی
random variable conditional density function
تابع توزیع شرطی متغیر تصادفی
random variable conditional distribution function
قانون توزیع شرطی متغیر تصادفی
random variable conditional distribution law
تابع چگالی متغیر تصادفی
random variable density function
امید ریاضی متغیر تصادفی
random variable expectation
امید ریاضی متغیر تصادفی
random variable mathematical expectation
گشتاورهای متغیر تصادفی
random variable moments
مشخص کننده های عددی متغیر تصادفی، ویژگیهای عددی متغیرتصادفی
random variable numerical characteristics
تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی
random variable probability density function
متغیرهای تصادفی
random variables
اجزا متغیرهای تصادفی
random variables components
قوانین توزیع متغیرهای تصادفی
random variables distribution laws
شرط لازم وکافی برای مستقل بودن متغیرهای تصادفی
random variables necessary and sufficient condition of independence
دنباله متغیرهای تصادفی
random variables sequence
دنباله متغیرهای تصادفی ازتوزیع ها
random variables sequence of distributions
بردارتصادفی
random vector
قدم تصادفی، قدم زدن تصادفی
random walk
طرح بلوكی تصادفی شده
randomized block design
برد
range
گویا، منطقی
rational
حقیقی
real
عددحقیقی
real number
تحقق، بوجودآمدن
realization
اخیر، تازه، جدید
recent
توزیع مستطیلی
rectangular distribution
مستطیلی در سطح
rectangular on plane
برگشت، تسلسل ، بازگشت
recurrence
بازگشتی
recurrent
حوادث بازگشتی
recurrent events
مرتبط شدن حوادث بازگشتی ، حوادث بازگشتی متصل شده
recurrent events connected
فرمول بازگشتی
recurrence formula
اصل انعکاس، اصل بازتاب
reflection principle
انعكاسی
reflexive
ناحیه
region
رگرسیون
regression
تحلیل رگرسیونی
regression analysis
ضریب رگرسیون
regression coefficient
معادله رگرسیون
regression equation
خط رگرسیون
regression line
تأسف
regret
ناحیة رد
rejection region
رابطه
relation
رابطه هم ارزی حوادث
relation of equivalence of events
رابطه هم ارزی
relation of equivalency
روابط
relations
روابط بین گشتاورها
relations between moments
روابط بین حوادث
relations of events
فراوانی نسبی
relative frequency
نظریه تجدید، تئوری رینوال
renewal theory
تکراری،  باتکرار، تکرارشده
repeated
جایگشتهای تکراری، تبدیل های باتکرار
repeated permutations
آزمایشهای تکراری
repeated trials
قضیه عمومی آزمایشهای تکراری
repeated trials general theorem
قضیه خاص آزمایشهای تکراری
repeated trials special theorem
خاصبت دوباره بوجود آورندگی
reproductive property
نتایج
results
بازگشتهابه نقطه شروع، مراجعت به مبدا
returns to origin
برگشت پذیری، بازگشت پذیری، قابلیت برگشت
reversibility
تابع مخاطره
risk function
اجرا، دور، ردیف
run
مسئله ورشکستگی، مسئله منهدم کردن
ruin problem
نقاط زینی
saddle points
نمونه
sample
نقطه نمونه
sample point
فضای نمونه
sample space
نمونه گیری، نمونه برداری
sampling
نمونه گیری با جایگذاری
sampling with replacement
نمونه گیری بی جایگذاری
sampling without replacement
پراكنش نگار
Scatter-gram / scattergram
شمای، طرح
scheme
شمای برنولی، طرح برنولی
scheme Bernoulli
شمای آوند، شمای کیسه، طرح آوند
scheme of urn
شمای پوآسن، طرح پوآسن
scheme Poisson
شمای نمونه گیری بازگردان، طرح نمونه گیری بازگردان
scheme sampling with replacement
شمای نمونه گیری بدون بازگردان، طرح نمونه گیری بدون بازگردان
scheme sampling without replacement
نا مساوی شوارتز
Schwarz inequality
روابط درجه دوم(روابط غیراصلی)
secondary relations
خود تجدید، خودتجدید کننده
self-renewing
نیم پایاها، نیم ناوردا، نیم تغییرناپذیر، سمی-اینواریانت ها
semi-invariants
دنباله
sequence
دنباله متغیرهای تصادفی
sequence of random variables
نمونه گیری تدریجی، نمونه گیری تسلسلی، نمونه گیری متوالی
sequential sampling
سری
series
سری توزیعهای متغیرتصادفی
series of distributions of random variable
خدمتگذار
servers
مجموعه
set
مجموعه شرطها
set of conditions
مجموعه حوادث ساده
set of elementary events
مجموعه حوادث ساده
set of simple events
مجموعه های برل
sets Borel
مجموعه هایی که برای آنها اندازه تعریف شده است،  مجموعه های اندازه پذیر
sets measurable
تئوری مجموعه ها
sets theory
ابعاد چندگانه، ابعاد متعدد
several dimensions
برزدن ورقهای باری
shuffling
میدان سیگمائی
sigma field
آزمون رتبة علامت دار
signed-rank test
ساده
simple
حادثه ساده
simple event
سیل ساده، جریان ساده، گردش ساده
simple flow
شبیه سازی
simulation
پیشامد تك عضوی
single element event
اندازة ناحیة بحرانی
size of critical region
چاوله، چوله
skew
توزیع چاوله، توزیع چوله
skew distribution
چاولگی، چولگی
skewness
ضریب چاولگی، ضریب چولگی
skewness coefficient
فضا
space
فضای حوادث ساده
space of elementary events
فضایn بعدی
space of n-dimensional
فضای حوادث ساده
space of simple events
حالت خاص
special case
خاصبت ویژه
special property
قضیه خاص
special theorem
ثبات فراوانی
stability of frequency
معیار
standard
نرمال استاندارد
standard normal
توزیع نرمال استاندارد
standard normal distribution
آمار
statistic
تعریف آماری احتمال
statistical definition of probability
بازی های آماری
statistical games
احتمال آماری
statistical probability
نظم آماری
statistical regularity
آماری، آمار، آماره، رقم
statistic
وضعیت دائمی، حالت دائمی، حالت ساکن، حالت یکنواخت، حالت پابرجا، حالت باوضعیت یکسان
steady state
فرمول استرلینگ
Stirling’s formula
تصادفی، احتمالی
stochastic
فرآیند تصادفی
stochastic process
قانون قوی اعداد بزرگ
strong law of large numbers
ادیبانه، ادبی
stylistic
زیرمجموعه های دستگاه
sub sets of system
ذهنی
subjective
احتمال ذهنی
subjective probability
تئوری ذهنی احتمال
subjective probability theory
پیروزی نتیجه اجراها، موفقیت اجراها
success runs
حاصل جمع
sum
حاصل جمع اجزاٍ دستگاهی از متغیرهای تصادفی
sum of components of random variables system
حاصل جمع متغیرهای تصادفی
sum of random variables
قانون توزیع حاصل جمع متغیرهای تصادفی
sum of random variables distribution law
قانون توزیع حدی حاصل جمع متغیرهای تصادفی
sum of random variables limit distribution law
حاصل جمع دنباله متغیرهای تصادفی ازتوزیع ها
sum of random variables sequence of distributions
واریانس حاصل جمع، واریانس مجموع
sum variance
جمع بندی
summation
حادثه یقین
sure event
متقارن
symmetric
چگالی متقارن
symmetric density
خاصبت قرینگی آزمایش
symmetric property of experiment
قرینه
symmetry
دستگاه ، سیستم
system
دستگاهی از متغیرهای تصادفی
system of  random variables
دستگاهی از متغیرها، دستگاهی از چندمتغیر
system of  variables
دستگاه اصولی، دستگاه آکسیومها
system of axioms
دستگاهی از متغیرهای تصادفی نا بسته (مستقل)
system of independent random variable
دستگاهی از دنباله متغیرهای تصادفی ازتوزیع ها
system of random variables sequence of distributions
جدول
table
جدول توزیع متغیرتصادفی یک بعدی
table of distribution of random variable of one dimensional
جدول توزیع متغیرتصادفی دو بعدی
table of distribution of random variable of two dimensional
جدول توزیع متغیرهای تصادفی
table of distribution of random variables
دنباله،  دنباله ی،  دُ مِ
tail
سطح دنباله یک توزیع
tail area of a distribution
برآوردهای دنباله، برآوردهای دنباله ی، برآوردهای دُ مِ
tail estimates
آزمون
test
شکستگی مورد بحث آزمون، شکستگی مبهم آزمون، شکستگی بغرنج آزمون
test involving breakage
قضیه
theorem
قضیه راجع به احتمال متوسط
theorem about the average probability
قضیه راجع به احتمال فرضیه ها
theorem about the probability of hypotheses
قضیه حاصل جمع احتمال ها
theorem of addition of probabilities
قضیه حاصل ضرب احتمال ها
theorem of multiplication of probabilities
قضایا راجع به پراکندگی ، قضایایی راجع به پراکندگی
theorems on dispersion
قضایا راجع به امید ریاضی، قضایایی راجع به امید ریاضی
theorems on expectation
قضایا راجع به واریانس، قضایایی راجع به واریانس
theorems on variance
فراوانی نظری
theoretical frequency
تئوری احتمال کلاسیک
theory of classical probability
نظریة بازیها
theory of games
تئوری احتمال هندسی
theory of geometrical probability
تئوری توزیع های حدی
theory of limit distributions
سه بازیکن نوبتهایی درنظرگرفته اند، سه بازیکن بطورچرخشی درنظربگیرید
three players taking turns
حدود تحمل
tolerance limits
احتمال تام ، احتمال کامل
total probability
تبدیل ژاکوبین
transform Jacobean
تبدیل
transformation
تبدیل قانون توزیع
transformation distribution law
شامل تبدیل
transformation involving
تبدیل تابع چگالی
transformation of density function
تبدیل متغیر تصادفی چندبعدی
transformation of multidimensional random variable
تبدیل تابع چگالی متغیر تصادفی چندبعدی
transformation of multidimensional random variable density function
تبدیل قانون توزیع متغیر تصادفی چندبعدی
transformation of multidimensional random variable distribution law
تبدیل یک متغیر تصادفی
transformation of one random variable
تبدیل دو متغیر تصادفی
transformation of two random variable
تبدیل تابع چگالی دو متغیر تصادفی
transformation of two random variable density function
تبدیل قانون توزیع دو متغیر تصادفی
transformation of two random variable distribution law
تبدیل خطی دو متغیر تصادفی
transformation of two random variable linear
متعددی
transitive
تله گذاری، غلط یابی، جلوگیری ازپخش امواج رادار
trapping
تیمار
treatment
نمودار درختی
tree diagram
آزمایش
trial
سه نمائی
Tri-modal / trimodal
مسئله تلگراف کردن،  مسئله کانال
Trunking problem
نرمال دو بعدی
two dimensional normal
تابع چگالی احتمال دو بعدی
two dimensional probability density function
کمیت تصادفی دو بعدی، متغیر تصادفی دو بعدی
two dimensional random variable
یکنواخت دو بعدی
two dimensional uniform
کمیت دو بعدی، متغیردو بعدی
two dimensional variable
توزیع دو نقطه ای
two points distribution
نرمال دومتغیره
two variate normal
آزمون دو دمی
two-tailed test
بی اریب
unbiased
فراوانی غیر شرطی
unconditional frequency
احتمال غیرشرطی(احتمال بدون شرط)
unconditional probability
فراوانی نسبی غیر شرطی
unconditional relative frequency
شمارش ناپذیر
uncountable
توزیع اصلی
underlying distribution
یكنواخت
uniform
توزیع یكنواخت
uniform distribution
متغیر توزیع شده بطوریکنواخت، متغیربا توزیع یکنواخت
uniformly distributed variable
توزیع تک نمائی، توزیع یک نمائی
Unimodal distribution
اجتماع
union
اجتماع حوادث
union of events
یکتا، تک
unique
قضیة یكتائی
uniqueness theorem
مرجع، کلی، جهانی، جامع ، عمومی
universal
مجموعه مرجع
universal set
آوند
urn
مدل آوند، طرح کیسه گلوله ها
urn model
مدلهای آوند
urn models
شمای آوند، طرح آوند
urn scheme
متغیر
variable
واریانس، پراش
variance
واریانس فراوانی
variance of frequency
واریانس تابعی از چند متغیرتصادفی
variance of function of more random variable
واریانس میانگین
variance of mean
واریانس متغیرتصادفی
variance of random variable
بردار
vector
زمانهای انتظار
waiting times
خط انتظار ومسائل سرویس گیری
waiting line and servicing problems
اتحاد والد
Wald’s identities
قانون ضعیف اعداد بزرگ
weak law of large numbers
بازی دو نفری با مجموع-صفر
zero-sum two-person game

 

لغات مهندسی صنایع بخش 3
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.