مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش 35

در این قسمت  لغات مهندسی صنایع بخش 35 عرضه شده است.

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مهندسی صنایع بخش 35
Abandon
متروکه کردن- ترك کردن، مسدود کردن یك قسمت از چا ه
Abaft
پاشنه یا عقب (کشتی یا دستگاه حفاری دریایی)
Abnormal
غیرعادی
Abrasive
سایشی – ساینده
Abrasive Wear
فرسودگی سایشی
Abrade
خراشیدن- تراشیدن)دیواره چاه)
Abreast
پهلو به پهلو (در حفاری دریایی)
Absolute Permeability
عبور پذیری مطلق- تراوایی مطلق
Accelerator
شتابگر
Accelerator
انباره
Acid Fracturing
لایه شكافی با اسید
Acidizing
اسید زنی – اسید کاری
Acid Treatment
چاره کاری با اسید- معالجه با اسید
Action
کنش- عمل
Adapter
تبدیل
Adaptor Flange
فلنج تبدیل
Additive
مواد افزودنی به گل و سیمان حفاری- افزایه
Adjustable Choke
کاهنده قابل تنظیم- چوك قابل تنظیم
Adhesion
چسبندگی- کشش سطحی
Aeration
هوا زدن به مایعات
Aerated Mud
گل هوا زده
A-Frame
دکل نوع – نوعی دکل یا جرثقیل جهت وزن های بسیار سنگین
Affinity
تمایل- گرایش
Agglomerate
انباشتن- متراکم شدن
Aggregate
تجمع- هم شكل کردن) سنگ های رسی)
Aggregation
تجمع هم شكل
Again
زمان دادن-  مدت دادن
Air- Actuated
عمل کننده بادی-  بادی
Air Cut
آمیخته با هوا
Air Drilling
حفاری با هوا
Air Gap
فا صله هوایی) فاصله سطح آب تا زیر سكوی دکل حفاری دریایی)
Air Hoist
بالا بر هوایی
Air Injection
تزریق هوا
Air Nozzle
شیپوره) هوا)
Air Trap
هوا گیر
Alarm
آژیر – هشدار
Allowable
مجاز
Allowable Pull
کشش مجاز
Analysis Core
آنالیز مغزه
Analysis Mud
آنالیز گل حفاری
Anchor
مهار – لنگر – گیره، محكم کردن – ایمن کردن
Anchor Chain
زنجیر لوله گیر
Anchors (B.O.P.)
مهارهای بدنه فورانگیر
Anchor packer
توپك مهاری
Anchor Pipe
لوله لنگر
Angle of Deflection
زاویه انحراف
Angle of Drift
زاویه انحراف
Angle of Deviation
زاویه انحراف
Allowable Stress
تنش مجاز
Angle Drop- Off
زاویه افت چاه
Angle of Inclination
شیب – زاویه میل
Angle of Twist
زاویه پیچشی
Angle Needle Valve
شیر سوزنی
Angle Sub
لوله رابط خمیده
Anhydrite
انهیدربت –  گچ
Annulus
دالیز
Annular Space
فضای دالیزی
Annular Blowout Prevent or
فورانگیر دالیزی
Annular Velocity
سرعت دالیزی
Anti-Rust
ضد زنگ
API
ا – پی – آی –انجمن نفت آمریكا
API Specification
مشخصات ا – پی –  آی
Apparent Viscosity
گرانروی ظاهری
Asbestos
پنبه نسوز
Asphalt
آسفالت
Astern
در عقب دستگاه حفاری دریایی
Athwart
اتصال پهلو به پهلو در حفاری دریایی
Automatic Drilling Control Unit
دستگاه حفار اتوماتیك
Azimuth
آزیموت –  سمت
A.A.O. DC
اتحادیه پیمان کاران آمریكایی حفاری چاه های نفت
Back Off
پس گردی
Back off operation
عملیات پس گردی
Mechanical Back off Operation
عملیات پس گرد مكانیكی
Shooting Back off Operation
عملیات پس گرد انفجاری
Back Pressure
پس فشار
Back Pressure Valve
شیر پس فشار
Baffle
موج گیر–سپر
Baffle Collar
طوقه سیمان ساده
Bail of Elevator
گوشواره بالابر
Bailer
دلوچه
Balance Plug
مجرابند متعادل
Ball Sealer
گویچه اسیدکاری
Ball Out
گل شویی –  تمیزکردن گل از مته
Ball Up
گلی شدن
Bar
میله کوتاه–شمش
Bar
واحد فشار
Barite
باریت سولفات باریم
Barrel
بشكه
Barrier
مانع –  سد
Base Flange
فلنج مبنا
Base Line
خط مبنا
Basket
سبد
Bridging Basket
سبد سیمان کاری
Cementing Basket
سبد سیمان کاری
Cone Basket
سبد کاج گیری
Fishing Basket
سبد مانده گیری
Magnetic Basket
سبد آهن ربایی
Pour Boy Basket
سبد چنگالی
Basket Sub (Junk Sub)
طوقه خرده آهن گیر
Bearing
امتداد –  جهت
Bearing
بیرینگ
Ball Bearing
بال بیرینگ
Bit bearing
بیرینگ مته
Friction bearing
بیرینگ بالشی
Journal bearing
بیرینگ ژرنال
Roller Bearing
رولر بیرینگ
Sealed Bearing Bit
بیرینگ گریسی
Standard Bearing
بیرینگ استاندارد
Bed
طبقه –  لایه
Bell Nipple
لوله هادی گل
Belt (V type –belt)
تسمه وی شكل
Belt Run
تسمه ای
Bending Moment
گشتاور خمشی
Bent Sub
طوقه زاویه دار–طوقه خمیده
Big Blower
پنكه روی سكوی حفاری
Bit
مته
Bit Breaker
مته شكن
Bit Element
اجزا و قطعات مته
Bit Cone
کاج مته
Bit Cone Shell
پوسته کاج مته
Bit Crest of Tooth
راس دندانه های مته
Bit Heel Teeth
پاشنه دندانه های مته
Bit Interruptions
برش جانبی دندانه های مته
Bit Green
مته کنده نشده
Bit Gauge
حلقه مقیاس مته
Bit Gauge Surface
سطح مقیاس مته
Bit Gauge Under cut
برش دندانه های مقیاس مته
Bit Leg
پایك مته
Bit Root of Tooth
ریشه دندانه های مته
Bit Nose of Cone
دماغك کاج مته
Bit Shank
نرینه مته
Bit Shirt Tail
دامن پایك مته
Bit Shoulder
شانه های مته
Bit Spear Point
پیكان مته دماغك کاج شماره یك مته
Bit Water Course
مجرای گل مته
Bit Lift
عمر مته
Bit Pilot
هادی مته
Bit Record
گزارش کار کرد مته
Bit Serial Number
شماره سریا مته
Bit Sub
طوق مته
Bit Trade Mark
مارك تجارتی مته
Bit Types
انواع مته
Button Bit
مته دکمه ای
BIT
مته
Carbide insert Bit
مته دکمه ای
Core Bit
مته مغزه گیری
Diamond Bit
مته الماس
Directional Bit
مته حفاری انحرافی–مته مایل کن
Drag Bit
مته تیغه دار
Expanding Bit
مته باز شونده
Fish Tail Bit
مته دم ماهی
Hard Formation Bit
مته سخت سازند
Jet Bit
مته فواره ای
Long Tooth Bit
مته دندانه بلند
Mill Tooth Bit
مته دندانه فولادی
Mining Bit
مته معدن کاری
Offset Bit
مته برون مرکزی
Pilot Bit
مته راهنما
Percussion Bit
مته ضربه ای
Rock Bit
مته سه کاجه
Rolling Cutter Bit
مته با کاج گردنده
Reverse Circulation Bit
مته گردش معكوس
Rotary Bit
مته دورانی
Sealed Bearing Bit
مته گریسی
Soft Formation Bit
مته نرم سازند
Bit Walking
سر خوردن و خزش مته
Blade (Stab. & Ream.)
تیغه مورد استفاده در طوقه پایدار کننده و تراش
Blank Casing
جداری نا مشبك
Blank Flange
فلنج کور
Blank off
بستن –  کور کردن
Blast Joint
پارلوله مقاوم
Bleed
تخلیه تدریجی گاز و آب
Blend to
مخلوط کردن
Blind
کور
Blind Flange
فلنج کور
Blind Drilling
حفاری کور
Blind Ram
کوبه کور
Block
جعبه قرقره –  بلاك
Blow
وزیدن –  دمیدن
Blow out
فوران –  طغیان
Blow out Prevent or (B.O. P.)
فوران گیر
Board
تابلو –  صفحه
Bore
دیواره داخلی –  دهانه–قطر داخلی
Borehole
دیواره چاه
Borehole Stability
ثبات دیواره چاه
Body
بدنه
Bolt
مهره
Bond
اتصال –  بست–پیوند
Bonnet
کلاهك
Bonnet Seal
درز گیر کلاهك
Boom
بازوی متحرك
Booster
فشار افزا–تقویت کننده
Booster Pump
پمپ تقویت کننده
Bowl
جام –  مقر
B.O.P. Drill
تمرین با فورانگیر–تمرین کنترل چاه
Bottom Hole
ته چاه
Bottom Hole Assembly (BHA)
ساقه حفاری
Bottom settling
ته نشست
Bounce
کوبیدن
Box
مادگی
Brackish
شوراب
Braden Head – Casing head housing
سرجداره پایه
Brake
ترمز
Brake Band
لنت
Brake Flange
فلنج ترمز
Brake Hydrometric
ترمز هیدرولیك
Brake Magnetic
ترمز مغناطیسی
Elm ago Brake (Magnetic Brake)
ترمز برقی (مصطلح سرچاه)
Brake Pneumatic
c ترمز پنوماتیك (ترمز بادی)
Brake Rim
چنبره ترمز
Break
شكستن
Break Circulation
به جریان انداختن گل حفاری
Break Down
ازرشته در آوردن لوله
Break out
شكستن اتصال–باز کردن لوله
Break out Plate
در پوش چاه
Break out Tongs
آچار چپ
Bridging
کیپ شدن –  بهم آمدن
Bridge
مانع
Bridge Plug
مجرا بند پلی
Brine
آب شور
Brine in
زنده کردن چاه
Brittleness
تردی –  شكنندگی
Brush Heap Structure
ساختار دسته جارویی
Broken Pin
نرینه شكسته
Buckle
کمانه کردن –  کمانش
Bull Head
سرکوبی چاه
Bull Plug
در پوش مغزه ای
Bulk Material
مواد فله
Bumper Sub
طوق ضربه کوب
Bushings
بوش
Bushing Assembly
بوش سر جداره
Casing Head Bushing
بوش سر جداره
Gland Bushing
بوش غده ای
Kelly Bushing
بوش کلی
Master Bushing
بوش اصلی
Rotary Bushing
بوش دورانی
X- Bushing
بوش سر جداره نوع اکس
Buttress (BUT)
باترس
Cable
کابل
Cable Tool drilling
حفاری ضربه ای
Calibrate
مدرج کردن
Caliper
قطر یاب
Caliper Log
نمودار قطر یابی
Cap
سر پوش –  در
Capacity
گنجایش –  ظرفیت–قدرت
Cap a Well
مهار فوران چاه
Carrying capacity (Mud)
ظرفیت حمل گل
Carrier Rig
دکل سیار
Cased (Cased Hole)
چاه پوشیده–پوشیده
Case History
سابقه
Casing
لوله جداری
Casing Baffle Collar
طوق سیمان ساده
Casing Bowl
جام لوله جداره-  مقر لوله جداره
Casing Centralize
لوله جداره–پرگر
Casing Clamp
بست لوله جداری
Casing Collar
طوقه اتصال لوله جداری
Casing Differential fills up collar
طوقه سیمان پر کننده
Casing Float Collar
طوقه سیمان شناور
Casing Hanger
آویزه لوله جداری
Casing Head
سر جداره
Casing Head Spool
ماسوره سر جداره
Casing Head Housing
سرجداره پایه
Casing Point
عمق نصب جداری
Casing Protector
حفاظ رزوه لوله جداری
Casing Scraper
طوق تراش لوله جداری
Casing Shoe
کفشك لوله جداری
Casing Differential Fill Up Shoe
کفشك پر کننده
Casing Duplex Shoe
کفشك مضاعف
Casing Guide Shoe
کفشك ساده
Casing Scraper
طوقه جداری تراش
Casing Spear
قلاویز جداره گیر
Casing Spider
گوه عنكبوتی
Casing String
رشته لوله جداری
Casing swage
سنبه لوله جداری
Cat Head
طبلك فرعی(کت هد)
Break out Cathead
طبلك چپ (طبلك باز کردن لوله)
Make up Cathead
طبلك راست) طبلك سفت کردن لوله)
Cat ion Exchangeable Capacity
ظرفیت تعویض کاتیونی
Cat line
کابل طبلك فرعی
Cat Walk
راه گربه–راهرو
Caving
ریزش دیواره چاه
Cellar
سرداب
Cement Accelerator Additive
افزایه شتابده سیمان
Cement Additive
افزایه سیمان
Cement Basket
سبد سیمان کاری
Cement Bond
آژند سیمان
Cement Bond Log
نمودار آژند سیمان
Cementer Multistage
سیمان زن چند مرحله ای
Cementing Bottom Plug
جداری روب پایینی
Cementing Top Plug
جداری روب بالایی
Cementing Head
کلاهك سیمان کاری
Cementing
سیمان زنی–سیمان کاری
Primary Cementing
سیمان کاری اولیه
Multistage Cementing
سیمان کاری چند مرحله ای
Squeeze Cementing
سیمان کاری تزریقی
Secondary Cementing
سیمان کاری ثانویه
Cement Grout
دوغاب سیمان
Cement Plug
مجرا بند سیمانی
Cement Time
زمان سیمان زدن
Cement Retainer
توپك سیمان کاری
Cement Retarded Additive
افزایه شتابگر سیمان
Cement Return
برگشت سیمان اضافی–برگشتی سیمان
Cement Slurry
دوغاب سیمان
Centralize
پرگار کردن
Centralizer
پرگار (لوله های جداری)
Chain Drive
زنجیر ران – زنجیری
Chain Tongs
آچار زنجیر
Channel (to)
رگه شدن
Channeling
رگه ای
Check Valve
شیر یك طرفه –  یكسویه
Chemical Cut –Off Mud
بریدن گل  (شیمیایی)
Chemical Treatment
شیمی درمانی–چاره کاری شیمیایی
Chips
تراشه مته–کنده های مته
Chip Clearance
دفع کنده های مته–راندن کنده های مته
Chipping Action (bit)
عمل خرد و ریز کننده مته
Choke
کاهنده
Adjustable Choke
کاهنده قابل تنظیم
Positive Choke
کاهنده مثبت
Choke Line
کاهنده خروجی فوران گیر
Bottom Choke Line
کاهنده خروجی زیرین فورانگیر
Top Choke Line
کاهنده خروجی بالایی فورانگیر
Choke Manifold
شبكه کاهنده (فورانگیر)
Christmas tree
تاج چاه
Circle “C” Assembly
ساقه حفاری  “سی ” شكل
Circulation
گردش سیال
Circulating across Well Head
گردش گل در دهانه چاه
Circulate Around
گردش کامل گل
Circulating Head
سری گردش گل
Circulating Rate
میزان گردش گل
Clamp
بست
Clay ejector
(دستگاه رس زدا (دستگاه تصفیه وجداسازی موادرسی از گل
Cleavage
رخ
Clutch
کلاج
Air Actuated Clutch
کلاج بادی
Friction Clutch
کلاج مالشی
Hydraulic Clutch
کلاج هیدرولیك
Mechanical Clutch
کلاج مكانیكی
Coalescence
بهم پیوستگی مولكول های مایعات
Cohesion
بهم پیوستگی مولكول های جامد ومایع
Coat (to)
روکش زدن–پوشاندن
Coating
روکش
Coefficient of viscosity
ضریب گرانروی

 

لغات مهندسی صنایع بخش 35
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.