مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش 42

در این قسمت  لغات مهندسی صنایع بخش 42 عرضه شده است.

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مهندسی صنایع بخش 42
block power station
نیروگاه بندال – یک نیروگاه جریانی دارای یک توربین خانه متداول که در بستر رودخانه و یا در یک دماغه حفاری شده نزدیک سد ، به سد پیوسته و بدان ارتباط پیدا میکند .
blockage of channel
انسداد آبراهه
blocking up
گرفتگی – انسداد
blockstone course
لایه سنگچین
blocky structure
ساختار مکعبی
bloom
جانپناه
blow out
ترکیدن در اثر فشار آب
blown sand
ماسه بادی
bluff body
جسم غیر باریک  ( نظیر توپ )
boil
برآمدگی – آماس
boiling of sand
رگاب ماسه ای
bond
پیوند
bond strength
مقاومت پیوستگی
bond stress
تنش پیوستگی
boojee pump, grouting machine
تلمبه تزریق
boom
بازوی متحرک ( نظیر بازوی جرثقیل )- سد شناور
bore
گمانه زدن
bore hole
گمانه
bore hole log
نمودار گمانه – گمانه نگار
bore hole pump
پمپ چاه  لوله ای
bore hole sample
مغزه
bored pile
شمع درجا
boring
حفاری – گمانه زنی – حفره کنی – چال کنی – نمونه گیری
boring pipe
لوله حفاری – لوله گمانه زنی
boring tube
لوله حفاری
borrow area
محل قرضه
borrow materials
مصالح قرضه
borrow pit
گودال قرضه – گودال خاکبرداری
bottom outlet (scour sluice)
تخلیه کننده تحتانی – تخلیه کننده عمقی – تخلیه از کف (گذرهای روبش – دریچه کفی تخلیه کننده رسوبها) –  در مخزنها یا دریاچه های پشت سد – وسیله ای است که برای تخلیه کامل مخزن طراحی می شود و بطور معمول در کف مخزن جای می گیرد . – در بند دارای دریچه متحرک  – وسیل
bottom ring
حلقه زیرین – گرد سازه زیرین – حلقه تحتانی – حلقه ثابتی که قسمت پائینی محور پره های هادی (دریچه های راهنما) توربین را نگه می دارد و نقش هدایت آب در جهت نوار چرخ دوار ( runner band ) را در یک توربین فرانسیس ویا به رینگ تخلیه توربین کاپلان و نیز توربین propel
boulder
قلوه سنگ  – گرداله – خر سنگ – تخته سنگ  ( با دانه بندی بزرگتر از 15  سانتیمتر)
boulder clay
کلوخه رسی
boulder pavement
رویه سنگی – سنگفرش
bound water
آب پیوندی
boundary bank
خاکریز مرزی
box beam،box girder
شاه تیر جعبه ای
box caisson،American caisson
صندوقه شناور (پی سازی)
box culvert
ابراهه سرپوشیده – آبگذر سرپوشیده – آبروی صندوقه ای – آبگذر صندوقه ای
box drain
زهکش چهار گوش
box girder
تیر – ورق جعبه ای
box pile
شمع جعبه ای
boxed beam
تیر جعبه ای – تیر صندوقچه ای
box inlet drop spillway
سرریز با مجرای مستطیلی
brace
مهاربند – باد بند – مهار – بند – بست  – تیر تقویت مایل – پشتبند مایل – باد بستن
braced
مهار بندی شده
braced bay
دهانه مهار بندی شده
braced bent
قاب مهار شده
braced frame
قاب مهار شده
braced girder
شاهتیرمهار بندی شده
bracing
مهاربندی
bracing member
عضو مهاربندی
bracing system
دستگاه مهاربندی
bracket
سگدست – پایه – تکیه گاه – دسته – دیوارکوب – صفحه لچکی – بست گوشه ای
bracket scaffolding
داربست طاقچه ای
braided stream
آبراهه با بستر پراکنده – رود چند شاخه – رود گیسو وار
brake nozzle
شیپوره ایست – یک شیپوره کوچک تعبیه شده در توربین پلتون برای هدایت فواره أب بسوی پشت جام ( پیاله ) ، بدین  منظور که توقف سریع دستگاه یا ماشین را امکانپذیر سازد . منظور از جام یا پیاله ، کاسه های چرخ دوار توربین پلتون میباشد .
braking turbine / wheel
توربین و یا چرخ ترمز کننده – یک چرخ پلتون سوار شده بر روی محوریک توربین فرانسیس با ارتفاع کم یا متوسط . در صورت واپس زنش بار ، بطور خود کار عمل نموده و از طریق برخورد با افشانه آب با گشتاور مخالف دستگاه را متوقف میسازد
breach
شکاف – درز
break water
موج شکن
breakaway
گسیختگی- جدائی
breaking load
بارگسیختگی- بار انقطاع
breaking load , failure load
بار گسیختگی
breaking point
حد گسیختگی
breaking strength،ultimate strength،fracture strength
مقاومت گسیختگی ، نقطه شکست
breaking stress،ultimate stress،fracture stress
تنش گسیحتکی – تاب – تنش شکست
breakthrough curve
منحنی پیشروی – منحنی پیشرفت
breasting board
سینه بند تونل- چوببست تونل
breccia
شکاف – برش- سنگ برش – سنگی که دارای اجزای تیز مدفون در یک بافت خاکی ریزدانه بندی شده (مانند خاک رس)باشد.
brittle
شکننده ،  خرد شونده
brittle failure
گسیختگی ترد ، گسیختگی  شکننده
brittle fracture
شکنندگی ، شکستن از تردی، ترد شکنی
brittleness
شکنندگی – تردی
broad chest weir
سرریز لبه پهن  ، سرریز با لبه مسطح ،  سرریز آستانه پهن
broad crested weir
سرریز لبه پهن  ، سرریز با لبه مسطح، آببند عریض ، سرریز آستانه پهن
bucket
سطل – جام – بن – قوس پیوندی – لاوک چرخاب
bucket – wheel excavator
دستگاه حفاری جام چرخی
bucket – wheel loader
لودر جام چرخی
bucket-type energy dissipater
آرام کننده جامی
bucket-type stilling basin
حوضچه آرامش جامی
buckle
کمانه کردن – کمانش کردن
Buckling
کمانش – کمانه
buckling stress
تنش کمانشی
buck-up governor
فرمانشگر پشتیبان- گاورنر پشتیبان
buffer
سپر – ضربه گیر – ضربه خور
buffering
بازدارندگی – ضربه خوری
bughole
سوراخ ریز سطحی – حفره ریز هوا
building site
کارگاه ساختمانی – محل ساختمان – محوطه ساختمان
built-in
غیر قابل انتقال – تو کار
built-in beam
تیر گیر دار
built-in support
تکیه گاه گیر دار
built-up
سرهم شده – دست سازی شده – دستی ساخته شده
built-up beam
تیر ساخته شده در محل کار  – تیر مرکب – تیر دست ساز
built-up girder
تیر باربر ساخته شده – شاه تیر ساخته شده – شاه تیر دست ساز
built-up lining
پوشش مرکب
built-up member
عضو ساخته شده از دو یا چند نیمرخ – قطعه ساخته شده یا دست ساز
built-up section
مقطع مرکب – نیمرخ تقویت شده -عضو مرکب
bulb turbine
واحد توربین حبابگون- واحدی که در آن ژنراتور در داخل محفظه ای در مسیر عبور آب قرار گرفته است . معمولا ژنراتور بوسیله یک جعبه دنده به محور توزبین متصل می شود
bulk cement
سیمان فله
bulk density
چگالی حجمی – دانسیته ظاهری – وزن مخصوص ظاهری – جرم مخصوص
bulk density of soil
چگالی ظاهری خاک
bulk head (duplicate gates)
دریچه های تیغه ای
bulk head (water front)
دیوار ساحلی – اسکله
bulk porosity
تخلخل ظاهری
bulk strain
کرنش حجمی – تغییر شکل نسبی حجمی
bulk volume
حجم ظاهری – حجم فضایی
bulkhead
دیوار ساحلی – اسکله – فرازبند –  آب برگردان – آببند – تیغه جدا ساز – دیواره
bulkhead gate
دریچه فراز بند ، خردر فرازبند ، دیوار أب بر گردان ، أبگردان
bulldozer
بولدوزر
bumper
سپر ضربه گیر
bumpy road
جاده پر دست انداز – جاده ناهموار
buoyancy
شناوری – غوطه وری
buoyancy pump
پمپ شناور
buoyant
شناور – معلق
buoyant force
نیروی شناوری
burden
فاصله افقی سینه کار تا اولین ردیف چالها
buried drain
زهکش  زیر زمینی
buried penstock
تونل آببر مدفون – لوله آببر سر پوشیده
buried stream
آبراهه مدفون
bus gallery
دهلیز کابلها – دالان کابلها – دهلیز شاه سیمها
butt ( butt – end )
نوک – لب به لب – سر – ( سر شمع )
butt joint
اتصال لب به لب
butt weld
جوش لب به لب – جوش لب – جوش سر به سر
butterfly valve
شیر پروانه ای
buttress
پشت بند- جرز – پایه دار – پایه – پشتبند گذاشتن
buttress dam
سد پشتبنددار – بند پایه ای – سد پایه دار
buttressed wall
دیوار با پشتبند در جلوی آن  – دیوار حایل پشتبند دار
by pass
گذرگاه فرعی – عبور انحرافی –  راه فرعی – مسیر فرعی – کنارگذر – میان بر
by pass valve
شیر کمکی – شیر کنار گذر
By-wash spillway / bywash spillway
مجرای سرریز انحرافی
vacuum distillation
تقطیر خلاء
vacuum distillation tower
برج تقطیر خلاء
Hydrofinishing
هیدروفینیشینگ، تصفیه با هیدروژن
pour point
نقطه ریزش
seal swelling / seal swell
تورم واشر / کاسه نمد / غیره
Depressant
متفرق کننده، ماده کاهش دهنده، پراکنده ساز
polyisobutenyl succinimide
پلی ایزوبوتنیل سوکسینامید
succinic ester
سوکسینیک استر
Anti-wear agent
عامل ضد سایش / فرسایش
Detergent
پاک کننده
Antioxidant
ضد اکسیداسیون
VI-Improvers
بهبود دهنده شاخص گرانروی
Anti-Corrosion-Anti-Rust
ضد خوردگی – ضد زنگ
Anti-Foam
ضد کف
Friction Modifiers
بهبود دهنده اصطکاک
Pour Depressants Point
پایین آورنده نقطه ریزش
Extreme Pressure Agents
عوامل مقاوم کننده در برابر فشار
thiophosphate
دی‌تیوفسفات
dithiocarbamate
دی‌تیوکربامات
wax crystal
کریستال موم
Polymethacrylates
پلی متاکریلات
styrene
استایرن
crosslinked alkyl phenol
 اکلیل فنول اتصال عرضی
crosslinked polymer
پلیمر اتصال عرضی
Total Base Number (TBN)
عدد بازی کل / عدد قلیایی کل
Sulfated Ash
خاکستر سولفاته
petrol engine/gasoline engine
موتور بنزینی
diesel motor
موتور دیزلی
four-stroke cycle engine
موتور چهار زمانه
valve train
مکانیسم سوپاپ
oil soot
دوده روغن
cylinder liner
پوسته سیلندر
sludge
لجن
viscosity shear
گران روی برشی
Filter plugging
مسدود شدن فیلتر
Sump / Crankcase
کارتر روغن
oil sump
کارتر / منبع / مخزن روغن موتور
engine sump
کارتر موتور
engine sump oil
روغن کارتر موتور
jacket water temperature
دمای آب پوششی
crankcase
کارتر
Crankcase oil
روغن کارتر
parts-per-million
ذرات در میلیون
atomized
اتمی شده، ریز افشاند شده
bore polishing
صیقلی شدن بیش از اندازه سطح داخلی سیلندر به شکلی که ظاهر آینه‌ای پیدا کند. این امر سبب ایجاد اختلال در عملکرد رینگ روغن در کنترل مصرف روغن در محفظه سیلندر میگردد.
reserve alkalinity
آنالیز تعیین میزان ذخیره قلیائیت
valve guide
راهنمای سوپاپ
kinematic viscosity
ویسکوزیته حرکتی، گرانروی حرکتی
Centistoke
سانتی استوک، واحد اندازه گیری غلظت مایعات
oil starvation
بی روغنی
Crankshaft
میل لنگ
crankshaft journal
یاتاقان گرد میل لنگ
Bearing
یاتاقان
smearing
لک شدگی، آلودگی
scuffing
سایش
Piston seizing
قفل شدگی پیستون
Knock sensor
حسگر کوبش
Piston crown
تاج پیستون
Piston head
سر پیستون
Piston skirt
دامن پیستون
Piston scuffing
سایش گرم پیستون
Diamond-like carbon (DLC)
کربن شبه الماس
Blow-by meter
دستگاه اندازه  گیری گازهای نشتی محفظه لنگ
seizure
گیرپاژ
Motor seizure
گیرپاژ موتور
bearing seizing
گیرپاژ یاتاقان
rotating journal
یاتاقان گرد
Connecting rod bearing
یاتاقان شاتون
thrust bearing
یاتاقان کف‌گرد یا یاتاقان محوری
Ball Bearing
یاتاقان ساچمه‌ای یا بلبرینگ
Guide Bearing
یاتاقان هادی
journal bearing
یاتاقان تخت، یاتاقان گرد
thrust ring
رینگ فشاری
thrust washer
واشر کفی
Needle roller thust bearing
رولبرینگ سوزنی کف گرد
valve stem seizure
گرفتگی ساقه سوپاپ
bell mouthing
گشاد شدگی دهانه
Valve seat
نشیمن سوپاپ
Degunning stage
مرحله صمغ گیری
Neutralization
خنثی سازی
Bleaching, etiolation, Decolourizing
بی رنگ سازی
Re bleach
بی رنگ سازی مجدد
Deodorization
بی بوسازی
Cooker
دیک پخت
Cracker
دستگاه کراکر
Crushing Rolls
دستگاه خرد کن دانه
Stack Cooker
دستگاه پخت دانه یا ستون پخت
Expellers or Screw Press
پرس حلزونی مداوم
Flaker
دستگاه فلیکر (فلس کن)
Huller
دستگاه هالر
Screen
الک
Soda, Soda flakes
سود
agricultural tyre
تایر كشاورزی
all – season tyre/all season tyre
تایر چهارفصل
apex → bead filler
apex strip → bead filler
asymmetrical tread design
نقش نامتقارن
syn. nonsymmetrical tread design
band
لایگان
syn. pocket
bead
طوقه
bead bundle → bead core
bead butter
روغن طوقه
syn. bead lube
bead core
مغزة طوقه
syn. bead bundle
bead expander
طوقه‌بازكن
bead face
قاعدة طوقه
syn. bead ledge, bead sole
bead filler
پُركن طوقه
syn. apex strip, apex
bead ledge → bead face
bead lube → bead butter
bead sealing area
سطح آب‌بندی طوقه
bead seat
نشیمن طوقه
bead sole → bead face
bead unseating
دررفتگی طوقه
bead wire
سیم‌طوقه
bead wrapper
لفاف طوقه
belt
تسمه
belt edge insert → belt edge wedge
belt edge wedge
گوة تسمه
syn. belt edge insert, shoulder belt
wedge
blem → blemish tyre
blemish tyre
تایر درجه‌دو
abbr. blem
syn. second grade tyre
block pattern → block shape
block shape
نقش قطعه‌ای
syn. block pattern
body ply insert
میان‌لا
syn. squeegee, insulation
breaker
مهارلایه
budget tyre → economy tyre
buttress
زیرشانه
carcass
مَنجید
syn. casing
casing → carcass
casing factor
ضریب مَنجید
chafer
طوقه‌پوش
commercial tyre
تایر كار
curbing rib → kerbing rib
مهندسی بسپار
decorative rib
نوار تزیینی
directional tread design
نقش یك‌سویه
dual bead tyre
تایر دوطوقه
economy tyre
تایر اقتصادی
syn. budget tyre
filler strip → flipper
flipper
باله، بالة طوقه
syn. filler strip
floatation tyre
تایر شنی
green tyre1
تایر خام
syn. raw tyre
green tyre 2
تایر سبز
groove
شیار
syn. tread groove
grooving
شیاراندازی
grown tyre
تایر جابازكرده
high – performance tyre
تایر كارا
syn. maximum performance tyre,ultra-high-performance tyre
industrial solid tyre
تایر صنعتی توپُر
industrial tyre
تایر صنعتی
innerliner
آستری
syn. liner
inner tube → tube
insulation → body ply insert
kerbing rib
نوار محافظ
syn. kerbstone rib
kerbstone rib → kerbing rib
liner → innerliner
lower sidewall
پایین‌دیواره
low – pressure tyre
تایر كم‌فشار
low profile tyre
تایر دیواره‌كوتاه
lug
دنده1
lug pattern → lug shape
lug shape
نقش دنده‌ای
syn. lug pattern
M&S → mud and snow
M/S → mud and snow
M+S → mud and snow
maximum performance tyre
→ high-performance tyre
mud and snow
نشانة گِل‌و‌برف
abbr. M&S, M/S, M+S
new tyre
تایر نو
nonpneumatic tyre → solid tyre
nonsymmetrical tread design
→ asymmetrical tread design
NPT → solid tyre
OE → original equipment tyre
OE tyre → original equipment tyre
off – the – road → off-the-road tyre
off – the – road tyre
تایر راه‌سازی
abbr. OTR
syn. off-the-road
original equipment
→ original equipment tyre
original equipment tyre
تایر اصل
abbr. OE tyre
syn. original equipment, OE
OTR → off-the-road tyre
passenger car tyre
تایر سواری
ply turnup → turn up
pneumatic tyre
تایر بادی
pocket → band
protector ply
تسمة محافظ
racing tyre
تایر مسابقه
raw tyre → green tyre1
regroovable tyre
تایر شیارخور
regrooved tyre
تایر شیارخورده
regrooving
شیارزنی
syn. tyre siping
مهندسی بسپار
replacement tyre
تایر جایگزین
rib → tread rib
rib – lug pattern → rib-lug shape
rib – lug shape
نقش دنده‌نواری
syn. rib-lug pattern
rib pattern → rib shape
ribs → rib shape
rib shape
نقش نواری
syn. ribs, rib pattern
run – flat → run-flat tyre
run – flat tyre
تایر پنچررو
syn. run-flat
second grade tyre → blemish tyre
shoulder
شانه
shoulder belt wedge
→ belt edge wedge
shoulder block
آج‌قطعة شانه
shoulder gauge
ضخامت بیشینة شانه
sidewall
دیواره
sipe
شیارك
syn. tread sipe
skid depth → tread depth
snow tyre
تایر گُل‌برفی
solid → solid tyre
solid tyre
تایر توپُر
syn. solid, nonpneumatic tyre, NPT
squeegee → body ply insert
steel belt
تسمة سیمی
step groove
شیار پله‌ای
subtread
زیرساخت رویه
syn. tread base
summer tyre
تایر تابستانی
symmetrical tread pattern
نقش متقارن
tire → tyre
toe cap → top cap
top cap
روساخت رویه
syn. tread cap, toe cap
tread1
رویه
tread2 → tread pattern
tread bar → tread rib
tread base → subtread
tread block
آج‌قطعه
tread cap → top cap
tread depth
عمق شیار
syn. skid depth
tread design → tread pattern
tread element
آج
tread groove → groove
tread pattern
نقش رویه
syn. tread design, tread2
tread rib
آج‌نوار
syn. rib, tread bar
tread sipe → sipe
tread wear indicator
نشانگر حد رفتگی
abbr. TWI
truck tyre
تایر باری
tube
تویی
syn. inner tube
tubeless tyre
تایر بی‌تویی
tube – type → tube-type tyre
tube – type tyre
تایر باتویی
syn. tube-type
turn up
بالاگَرد
syn. ply turnup
tweel
پره‌چرخ
TWI → tread wear indicator
tyre
تایر
tyre bead
طوقة تایر
tyre siping → regrooving
ultra – high – performance tyre
→ high-performance tyre
undertread
زیررویه
whitewall tyre
تایر دورسفید
winter tyre
تایر زمستانی
worn tyre
تایر فرسوده

 

لغات مهندسی صنایع بخش 42
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.