مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش 5

در این قسمت  لغات مهندسی صنایع بخش 5 عرضه شده است.

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مهندسی صنایع بخش 5
دترمینان
Determinant
دترمینان ها
Determinants
تعیین كردن
Determine
انحراف
Deviation
انحراف معیار
Standard Deviation
نمودار كنترل اختلاف از مقدار اسمی
Deviation from nominal (DNOM) control chart
تشخیص
Diagnostic
ماتریس قطری
Diagonal matrix
قطر
Diameter
نمودار كنترل اختلاف
Difference control chart
تقاضلی
Differential
تقلیل
Diminishing
جدا – گسسته
Discrete
داده های گسسته
Discrete data
داده گسسته
Discrete data
هزینه های اختیاری
Discretionary costs
دیسك خوان
Disk drive
نمودار كنترل پراكندگی
Dispersion control chart
ماتریس پراكندگی
Dispersion matrix
توزیع
Distribution
توزیع آزاد
Distribution – free
تقسیم
Division
جای خالی
Dodge
تسلط
Dominance
علل مسلط
Dominant causes
نمودارهای نقطه ای
Dot diagrams
طرح دو نمونه ای
Double sampling plan
طرح جفت نمونه گیری
Double sampling plan
مشخصه فنی با حدود دو طرفه
Double Specification limits
نمایش طراحی یا نقشه كشی
Draftsman’s display
پارچه فروشی
Draper
تغییر در خروجی ، انحراف در جهت مشخص
Drift
مدل نوع دانكن
Duncan – type model
قابلیت دوام
Durability
برنامه ریزی پویا
Dynamic programming
شکست زودرس
Early failure
اقتصاد سنجی (كاربرد ریاضیات و آمار در اندازه گیری ، تفسیر و بررسی پدیده های اقتصادی)
Econometrics
بهینه سازی اقتصادی
Economic optimization
مقدار ویژه
Eigenvalue
بردار ویژه
Eigenvector
تجربی – عملی
Empirical
نزدیک شدن تجربی
Empirical approach
تابع توزیع تجربی
Empirical distribution function
احتمال تجربی – عملی
Empirical probability
دایره المعارف علوم آمار
Encyclopedia of statistical sciences
بازرسی نهایی
End inspection
كنترل فرایند مهندسی
Engineering process control
مهندسی کنترل فرایند
Engineering process control
تحقیق یا تحقیقات هدایت شده
Enlightened search
اقدام مهم
Enterprise
مطالعات شمارشی
Enumerative studies
آزمایش محیط
Environmental test
لوازم و بازرسی
Equipment and inspection
متغیر تصادفی ارلنگ
Erlang random variable
تخمین – برآورد
Estimate
حك كردن
Etch
ارزیابی فهرست اموال
Evaluation
حادثه یا رویداد غیر ممكن
Event impossible
رویداد مستقل
Event independent
پیشامدها
Events
عملیات تكاملی (Evop)
Evolutionary operation
آزمون t دقیق
Exact T test
آزمایش
Examination
جامعیت
Exhaustive
نمایان
Exhibit
توسعه
Expansion
انتظار
Expectation
هزینه انتظاری در واحد زمان
Expected Cost per unit time
طول انتظاری
Expected length
هزینه كل انتظاری
Expected total cost
ارزش انتظاری
Expected value
تجربه
Experiment
تجربی
Experiment
آزمایشی ، تجربی
Experimental
طرح های آزمایشی
Experimental designs
خطای آزمایشی
Experimental error
واحد آزمایشی
Experimental unit
تجزیه و تحلیل داده اكتشافی
Exploratory data analysis
توزیع نمایی
Exponential distribution
توزیع احتمالی نمایی
Exponential probability distribution
نمودار كنترل میانگین متحرك موزون نمایی
Exponentially weighted moving average (EWMA) control chart
میانگین مربع خطای موزون نمایی
Exponentially weighted mean square error (EWMS)
واریانس متحرك موزون نمایی
Exponentially weighted moving variance (EWMV)
مجذور میانگین مربع موزون نمایی
Exponentially weighted root mean square (EWRMS)
هزینه های نقص خارجی
External failure costs
مقیاس خارجی در سیستم بازرسی
External indicators in inspection sys.
برون یابی
Extrapolation
نقاط پرت
Extreme points
عملیات فشار كاری
Extrusion
توزیع F
F distribution
اثر عامل
Factor effect
عاملی
Factorial
طرح عاملی
Factorial design
آزمایش عاملی
Factorial experiment
جایزه کارخانه
Factory award
تحلیل نقص
Failure analysis
هزینه های نقص
Failure costs
تراکم شکست
Failure density
نرخ شکست
Failure rate
زنگ خطر
False alarm
هشدارهای اشتباهی
False alarms
واکنش اولیه سریع
Fast initial response (FIR)
خسته
Fatigue
واكنش اولیه سریع
Features
بازخور
Feed back
ویژگی ها
Feed back
بازخورد کنترل
Feedback control
بازرسی نهایی
Final inspection
اولین پیشامد
Firs occurrence
مدل خودبرگشتی درجه یک
First – order auto regressive model
بازرس اولین قطعه
First – piece inspector
چارک اول
First quartile
برازش
Fit
تناسب برای استفاده
Fitness for use
مقدار برازش شده
Fitted value
مدل اثرات ثابت
Fixed effects model
بازرسی سیار
Floor inspection
بازرس سیار
Floor inspector
فلوچارت
Flow char
سرگروه
Fore man
سرکارگر بازرسی
Forman inspector
اصول چهارگانه
Four principles
تبدیل ریشه چهارم
Fourth root transformation
به قسمتهای کوچک تقسیم کردن
Fraction
طرح عاملی كسری
Fractional factorial design
تناوب چند گوشه
Frequency polygon
جدول متناوب
Frequency table
تكرار كسری
Frequency distribution
توزیع فراوانی
Frequency distribution
گروه
Fry
انجام دادن
Fulfill
داده های وظیفه ای یا كاركردی
Functional data
تقسیم کارکرد
Functional division
آزمایش کارکرد
Functional testing
فرمان
Gage
ابزار اندازه گیری
Gage
آزمایشکاه اندازه گیری
Gage laboratory
تئوری اندازه گیری
Gage theory
توزیع گاما
Gamma distribution
قضیه گوس – ماركف
Gauss Markova theorem
منحنی گوس
Gaussian curve
مهندسی عمومی
General engineering
بازرسی عمومی
General inspection
سطح بازرسی عمومی
General inspection level
کارکنان عمومی
General staff
مولد
Generator
توزیع هندسی
Geometric distribution
میانگین متحرك هندسی
Geometric moving average (GMA)
اشكالات
Glitch
نشانه گذاری
Glyph
آماره زیبندگی
Goodness – of fit statistic
آزمون زیبندگی
Goodness – of fit test
زیبندگی – خویی برازش
Goodness of fit
كنترل كردن
Govern
درجه نقص
Grade of defect
فرایند متعامد سازی گرام – اشمیت
Gram – Schmidt orthogonalization
امتیاز
Grant
نمایش گرافیکی
Graphic representation
روشهای گرافیکی
Graphical methods
روش جستجوی شبكه ای
Grid search method
کنترل کیفیت مواد خام
Gross process quality control
بیش از حد
Grossly
نمودار كنترل گروهی
Group control chart
نمونه گیری پی در پی گروهی
Group sequential sampling
گروه  – توده
Grouped
پیشرفت کنترل کیفیت
Growth of quality control
صنف ، اتحادیه
Guild
، UH-LH اختلاف بین میانه بالا و میانه پایین داده ها
H – spread (H-S)
نمودار نیم نرمال
Half – normal plot
کتاب راهنما
Handbook
دانشگاه هاروارد
Harvard university
به خطر افتادن نقش
Hazard function
تغییرات كلگی
Head variation
آغاز سریع
Head-start / Headstart
خاصیت آغاز سریع
Headstart feature
بنابراین
Hence
ناهمگن
Heterogeneous
نزدیک شدن سلسله مراتب
Hierarchy of approximation
قسمت بالا و پایین نمودار جعبه ای – كد بالا و پایین نمودار جعبه ای
Hinges
هیستوگرام
Histogram
نمودار مستطیلی – نمودار ستونی – هیستوگرام
Histogram
داده های گذشته
Historical data
مجموعه ای از داده های قبلی فرایند
Historical set of process data
همگن – یك جور
Homogeneous
نمودار كنترل هتلینگ T2
Hoteling T2 control chart
توزیع فوق هندسی
Hypergeometric distribution
توزیع احتمالی فوق هندسی
Hypergeometric probability distribution
آزمون فرضیه
Hypothesis testing
یعنی
I.e. = that is
ماتریس خود توان
Idempotent matrix
فرم درجه دوم خود توان
Idempotent quadratic form
ماتریس واحد – ماتریس همانی
Identity matrix
تحت كنترل
In – control
مهندسی مواد اولیه
Income material Eng.
بازرسی ورودی
Incoming inspection
عوامل آمیخته شده ناقص
Incomplete mixed factorials
شرایط تحت کنترل
In-control condition
افزایش شکست
Increasing failure
نامعین
Indefinite
بی نیازی
Independence
هم توزیع و مستقل
Independent, identically distribution (I.I.d) (iid)
نمودار راهنما
Index chart
متغیرهای نشانگر یا شاخص
Indicator variables
شاخص در سیستم بازرسی
Indicators in inspection sys.
منحصر به فرد
individual
سطح کیفیت بیتفاوت
Indifference quality level
سطح کیفیت بی تفاوت
Indifferent quality level(IQL)
اندازه گیری شخصی
Individual measurement
اندازه گیری های تكی یا منفرد
individual measurements
شیمی صنعتی و مهندسی
Industrial and engineering chemistry
کنترل کیفیت صنایع
Industrial quality control
كنترل كیفیت صنعتی
Industrial quality control
فضای نامحدود
Infinite event space
اثر
Influence
بازخور اطلاعات
Information feed back
تکثیر پذیری ذاتی
Inherent reproducibility
متغیرهای ذاتی
Inherent variability
داخلی
Inner
کنترل تحت فرایند
In-process control
بازرسی
Inspection
بازرسی روزانه
Inspection daily
داده های بازرسی
Inspection data
بازخور بازرسی
Inspection feedback
بازرسی
Inspection feedback
سطح بازرسی
Inspection level
سرپرست بازرسی
Inspection supervisor
سیستم یازرسی
Inspection sys.
کارایی بازرسی
Inspector efficiency
خطای بازرسی
Inspector error
اثر متقابل
Interaction
اثر متقابل
Interaction effect
روش تكراری
Interactive procedure
برآورد فاصله ای
Interval estimation
قطع کردن
Intercept
روابط داخل شرکت
Intercompany relationship
روابط داخل بخش
Interdivision relationship
میانه انباشته ها
Intermediate lots
هزینه های نقص داخلی
Internal failure costs
شاخص درونی
Internal indicators
دامنه میان چاركی – دامنه چارك درونی
Interquartile range
برآورد كننده فاصله ای
Interval estimator
مداخله
Intervention
ارزیابی فهرست اموال
Inventory evaluation
معكوس
Inverse
معكوس ماتریس
Inverse of matrix
ماتریس وارون پذیر
Invertible matrix
رسیدگی عوامل
Investigation causes
نمونه گیری پی در پی مورد به مورد
Item – by – item sequential sampling
طرح نمونه گیری انباشته های جمعی
Item-by -Item sequential plan
جاكوبین
Jacobian
جایزه كنترل كیفیت ژاپن
Japan QC prize
چرخه كنترل كیفیت ژاپن یا ژاپنی
Japanese quality control circle
راهنمایی شغلی
Job instruction
نشریه تكنولوژی كیفیت
Journal of quality technology
درخواست شغلی
Job shop application
داوری
Judgment
شعبده باز – تردست
Juggler
نوعی سیستم سفارش دهی
Just in time
فیلتر كالمن
Kalman filter
سیستم کانبان
Kanban system
کلوین
Kelvin
كشیدگی
Kurtosis
تاخیر
Lag
شاخص آهسته كننده
Lagging indicator
مدارهای مجتمع چگال
Large scale integrated circuits
ریشه های راكد یا نهفته (مقدار ویژه)
Latent roots
طرح مربع لاتین
Latin square design
جانمایی
Layout
برآورد حداقل مربعات
Least squares
حداقل مربعات
Least squares estimate
اهمیت سطح
Level of significance
جرخه طول عمر
Life cycle
آزمایش طول عمر
Life testing
درست نمایی
likelihood
آماره نسبت درست نمایی
Likelihood ratio statistic
آزمون های نسبت درست نمایی
Likelihood ratio tests
محدوده کنترل
limiting quality
سطح كیفیت حدی
Limiting quality level (LQL)
حدود
Limits
محدود کردن طبقه بندی
Limits. Class
نمودار خطی
Line diagram
بازرسی در خط
Line inspection
سازماندهی خط
Line organization
تركیب خطی
Linear combination
تابع خطی
Linear function
مستقل خطی
Linear independence
مدل های خطی
Linear models
پروفایل های خطی
Linear profiles
روابط خطی
Linear relation
ادبیات موضوع
Literature
مکان
Location
لغزش یا افت موضوعی یا مكانی
Location slippage
تمایل مكانی یا موضعی
Location tendency
تبدیل لگاریتمی
Logarithmic transformation
احتمال لگاریتم نرمال
Logarithm normal probability
توزیع لگارتیم نرمال
Lognormal distribution
مدل لورنزن و ونس
Lorenzen and Vance model
منحنی لرنزه
Lorenzo curve
تابع زیان
Loss function
انباشته
Lot
روش طرح انباشته
Lot – plot method
بازرسی انباشته به انباشته
Lot by lot inspection
تشکیل انباشته
Lot formation
اطلاعات انباشته
Lot information
کیفیت انباشته
Lot quality
حكم انباشته
Lot sentencing
اندازه انباشته
Lot size
حجم انباشته
Lot size
حداکثر درصد ضایعات قابل قبول
Lot tolerance percent defective
نسبت اقلام معیوب مجاز انباشته
Lot tolerance percent defective (LTPD)
پایین آوردن
Lower
حد كنترل پایین
Lower control limit (LCL)
میانه نیمه اول یا پایین داده ها
Lower hinges (LH)
حصار داخلی یا درونی پایین
Lower inner fence
حدود تلورانس طبیعی پایین
Lower natural tolerance limit (LNTL)
خارجی ، بیرونی پایین
Lower outer fence
حدود مشخصات فنی قابل قبول پایین
Lower specification limit (LSL)
حدفنی پایین
Lower specification limit(LSL)
حدود هشدار پایین
Lower warning limit (LWL)

 

لغات مهندسی صنایع بخش 5
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.