مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش 9

در این قسمت  لغات مهندسی صنایع بخش 9 عرضه شده است.

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مهندسی صنایع بخش 9
مدل‌های كاهش یافته و كامل مجموع مربعات رگرسیون
complete and reduced models for sum of squares regression- ss
مدلهای كاهش یافته و كامل آزمون ضرائب
complete and reduced models for testing coefficients
طرح تصادفی شده كامل
completely randomized design
طرح تصادفی شده كامل، تك عاملی
completely randomized design ,single factor
مدلهای طرح تصادفی شده كامل
Completely randomized design models
طرح تصادفی شده كامل مجموع مربعات كلی
completely randomized design sum of squares, total (TSS)
طرح تك عاملی تصادفی شده كامل پارامترهای رگرسیون
completely randomized design, single factor partitions of TSS
طرح تصادفی شده كامل، متغیر كمكی چندگانه
completely randomized design, multiple covariates
طرح‌های تصادفی شده كامل مجموع مربعات برای خطا
completely randomized designs sum of squares for error
طرح‌های دشوار مطالعات علمی
complicated designs scientific studies
اجزاء واریانس
components
پیشامد تركیبی، حادثه مرکب
Composite event
پیشامد مركب
Compound event
پیشامدهای مركب
compound events
تقارن مركب مشاهده
compound symmetry of observation
تقارن مشاهده شده مركب
compound symmetry of observations
تقارن مشاهده شده مركب آزمایشات تك عاملی
compound symmetry of observations single-factor experiments
محاسبة اندازه نمونه
computation of sample size
تحلیل داده با كامپیوترها
computers, data analysis with
نظریه محاسبه خطای استاندارد برآورد شده
computing estimated standard error theory
نظریه محاسبه ماتریس x ¢x معكوس
computing inverse of the x’x matrix theory
محاسبه احتمال آزمون تك دنباله‌ای
computing probability for one-tailed tests
محاسبه احتمال آزمون دو دنباله‌ای
computing probability for two-tailed tests
محاسبه آزمون رتبه علامتدار ویلكاكسون
computing wilcoxon signed-rank test
توزیع فراوانی تجمعی
cumulative frequency distribution
مفهوم كلاسیكی احتمال
concept of classical probability
احتمال شرطی
conditional probability
احتمال شرطی در مقابل احتمال غیرشرطی
conditional probability  vs. unconditional probability
تابع چگالی احتمال شرطی
conditional probability density function
شرایط طرح تصادفی شده كامل
conditions for completely randomized design
شرایط مدلهای طرح تصادفی شده كامل
Conditions for Completely randomized design models
شرایط مدل مشاهده‌ای
conditions for observation model
شرایط آزمایش دو جمله‌ای
conditions of binominal experiment
شرایط بكارگیری توزیع پواسون
conditions to apply the Poisson  distribution
هدایت شده بوسیله
Conducted by
هدایت شده بوسیله سرشماری ادارة آمریكا
Conducted by  U.S bureau of census
هدایت شده بوسیله آمار اداره كارگری آمریكا
Conducted by  U.S bureau of labor statistics
هدایت شده بوسیله نظرات گالوپ و هریس
Conducted by Gallup and Harris opinion polls
ضریب اطمینان
confidence coefficient
ضریب اطمینان برآورد میانگین
confidence coefficient estimating mean
بازه  اطمینان
confidence interval
بازه اطمینان برای تفاوت‌های دو به دو
confidence interval  for the mean of paired differences
بازه اطمینان برای مقدار میانگین y برای دادة x
confidence interval  for the mean value of y for the given x
بازه اطمینان نمونه بزرگ برای میانگین
confidence interval  for the mean, large sample
بازه اطمینان نمونه بزرگ برای تناسب
confidence interval  for the proportion, large sample
بازه اطمینان برای شیب خط رگرسیون
confidence interval  for the slope of regression line
بازه اطمینان برای انحراف معیار
confidence interval  for the standard deviation
بازه اطمینان برای واریانس
confidence interval  for the variance
بازه اطمینان و آزمون لیواین
confidence interval and Levine’s test
بازه اطمینان برآورد میانگین
Confidence interval Estimating mean
بازه  اطمینان برآورد میانه
confidence interval estimating median
بازه اطمینان پیشگویی كنتراست خطی
confidence interval for forecasting linear contrasts
بازه اطمینان برای استنباط درباره تناسب جامعه
confidence interval for inferences about a population proportion
بازه اطمینان استنباط درباره تفاوت بین دو تناسب جامعه
confidence interval for inferences about difference between two populations proportion
بازه اطمینان برای استنباط درباره میانه
Confidence interval for Inferences about median
بازه  اطمینان برای تفاوت كمترین معنی‌دار
confidence interval for least significant difference
بازه اطمینان برای رگرسیون خطی
confidence interval for linear regression
بازه اطمینان میانگین نمونه‌های مستقل
Confidence interval for Mean Independent samples
بازه اطمینان برای تناسب جامعه
confidence interval for population proportion
بازه اطمینان دو تناسب جامعه
confidence interval for population proportions
بازه اطمینان یك تناسب جامعه
confidence interval for population proportions
بازه اطمینان روش S شف
confidence interval for Scheffe’s s method
بازه اطمینان برای شیب خط رگرسیون
confidence interval for slope of the regression line
بازه اطمینان شیب پارامترهای رگرسیون
confidence interval for slope regression parameters
بازة اطمینان شیب پارامترهای رگرسیون
confidence interval for slope regression parameters
بازة اطمینان برای تفاوت بین دو میانگین جامعه
confidence interval for the difference between two population means
بازه اطمینان برای تفاوت بین دو تناسب جامعه
confidence interval for the difference between two population proportions
بازه اطمینان میانگین
Confidence interval for the mean
بازه اطمینان میانگین تفاوت‌های جفت شده
confidence interval for the mean of paired differences
بازه اطمینان برای مقدار پیش‌بینی شده y برای دادة x
confidence interval for the predicted value of y for the given x
بازه  اطمینان برای تناسب جامعه‌ای
confidence interval for the proportion
بازه اطمینان برای شیب رگرسیون
confidence interval for the slope regression
نرخ خطای آزمایشی در شیوه W توكی
confidence interval for Tukey’s w procedure
بازة اطمینان واریانس
confidence interval for variance
بازه اطمینان واریانس جامعه‌ای برای جامعه تك
confidence interval population variances  for single population
بازه اطمینان نمونه‌های مستقل
confidence interval, independent samples
بازه اطمینان نمونه‌های جفت شده
confidence interval, paired samples
سطح اطمینان
confidence level
حدود اطمینان
confidence limits
ناحیه اطمینان
confidence region
عوامل مركب شده
confounded factors
توزیع پیشین مزدوج
conjugate prior distribution
برآوردكننده سازگار
consistent estimator
ثابت
constant
واریانس ثابت
constant variance
مفروضات مدل رگرسیون واریانس ثابت
constant variance regression model assumptions
استفاده از كمترین مربعات وزین واریانس ثابت
constant variance using weighted least-squares
ساخت جداول توافقی
constructing contingency tables
ساخت جداول میانگین مربعی
constructing mean square tables
ساخت نمودار دایره‌ای
constructing pie charts
ساخت طرح‌های برش عمودی
constructing profile plots
ساخت طرح جعبه
construction of boxplot
خطر مصرف‌كننده
consumer risk
جداول توافقی
contingency tables
جداول توافقی و داده‌های طبقه‌بندی شده
contingency tables and categorical data
جداول توافقی و متغیرهای وابسته
contingency tables and dependent variables
جداول توافقی و متغیرهای چندگانه
contingency tables and multiple variables
جداول توافقی پیوند
contingency tables associations
تصحیح پیوستگی و مفروضات خم نرمال
continuity correction and normal curve
تقریب نرمال و تصحیح پیوستگی
continuity correction, normal approximation and
توزیع احتمال پیوسته
continuous probability distribution
متغیر تصادفی پیوسته
continuous random variable
متغیرهای تصادفی پیوسته در مقابل متغیرهای تصادفی گسسته
continuous random variables  vs. discrete random variables
متغیر پیوسته
continuous variable
مقایسه هیستوگرام نمونه‌ای توزیع نمونه‌ای و توزیع احتمال
contrasting sample histogram sampling distribution and probability distributions
كنتراست
contrasts
كنتراست و آزمون F
Contrasts and f tests
كنترل رفتار لغت‌شناسی
control treatment terminology
رفتار میانگین
control treatments
كنترل رفتار
control treatments
رفتار میانگین معرفی شده
control treatments  defined
رفتار میانگین استفاده در آزمایشات
control treatments  use in experiments
كنترل خطای آزمایشی
controlling experimental error
انتخاب واحدهای اندازه‌گیری و آزمایشی كنترل خطای آزمایشی
controlling experimental error selecting experimental and measurement units
استفاده بلوكی كنترل خطای آزمایشی
controlling experimental error using blocking
كنترل نرخ خطای آزمایشی
controlling experimentwise error rate
تصحیح و توضیح منبع داده خام
correcting and clarifying raw data source
عامل تصحیح جامعه متناهی
correction factor, finite population
تصحیح برای پیوستگی
correction for continuity
متغیرهای همبسته و آزمون F
Correlated variables and f tests
همبستگی
correlation
همبستگی و كنتراست خطی
correlation and linear contrasts
ضریب همبستگی
correlation coefficient
ضریب همبستگی و كنتراست خطی
correlation coefficient and linear contrasts
ضریب همبستگی جامعه
correlation coefficient population
ماتریس همبستگی
correlation matrix
ارزش مشاهدات
costs of observations
شمارش داده
count data
قاعدة شمارشی
counting rule
تحلیل كواریانس
covariance, analysis of
متغیر كمكی
covariates
متغیر كمكی معرفی شده
covariates  defined
متغیر كمكی استفاده شده در كاهش تغییر
covariates  using to reduce variability
ایجاد فایل‌های داده از داده مبنا
Creating data files from databases
ایجاد داده مبنا از منبع داده خام
creating database from raw data source
ایجاد داده مبنا
Creating databases
ایجاد جدول فراوانی برای هیستوگرام‌ها
creating frequency table for histograms
ایجاد طرح پراكنده برای پارامترهای برآورد شده
creating scatterplot for estimating parameters
ایجاد طرح پراكنده برای مدلهای رگرسیون خطی
Creating scatterplot for Linear regression models
معیار برای تصادفی كردن
criteria for randomization
ناحیه بحرانی
critical region
مقدار بحرانی
critical value
آزمون علامت مقدار بحرانی x
Critical value of x sign test
مقادیر بحرانی توزیع مربع خی
critical values of chi-square distribution
مقادیر بحرانی توزیع F
critical values of F distribution
جدول‌بندی عرضی با جداول توافقی
cross tabulations with contingency tables
جدول بندی عرضی با جداول توافقی و داده‌های طبقه‌بندی شده
cross tabulations with contingency tables and categorical data
جدول‌بندی عرضی با جداول توافقی
cross tabulations, with contingency tables
طرح‌های تمام عرض
crossover designs
طرحهای تمام عرض و طرح مربع لاتین
crossover designs and Latin square design
طرح تمام عرض و تعداد تكرار شده
crossover designs and repeated measures
مدلهای طرح تمام عرض
Crossover designs models
حاصلضرب خارجی در رگرسیون چندگانه
cross-product term, in multiple regression
داده مقطع عرضی
cross-section data
جدولبندی عرضی
cross-tabulation
تابع توزیع تجمعی
cumulative distribution function
فراوانی تجمعی
Cumulative frequency
توزیع فراوانی تجمعی
cumulative frequency distribution
توزیع فراوانی تجمعی داده‌های كمی
cumulative frequency distribution quantitative data
توزیع درصدی تجمعی
cumulative percentage distribution
توزیع درصدی تجمعی داده‌های كمی
cumulative percentage distribution quantitative data
چندضلعی تجمعی
cumulative polygon
فراوانی تجمعی نسبی
Cumulative relative frequency
خطرات برونیابی پیشگویی كنتراست خطی
dangers of extrapolation forecasting linear contrasts
خطرات برونیابی رگرسیون خطی
dangers of extrapolation linear regression
داده
data
تحلیل داده
data  Analysis
جمع‌آوری داده و مطالعات علمی
data collection and scientific studies
تكنیك‌های جمع‌آوری شده
data collection techniques
تكنیك‌های جمع‌آوری شده مصاحبه‌های شخصی
data collection techniques   personal interviews
 تكنیك‌های جمع‌آوری شده مشاهده مستقیم
data collection techniques  direct observation
تكنیك‌های جمع‌آوری شده پرسشنامه خود اداره ‌ای
data collection techniques  self-administered questionnaire
تكنیك‌های جمع‌آوری شده مصاحبه‌های تلفنی
data collection techniques  telephone interviews
توصیف داده
data description
توصیف داده و استنباط آماری
data description and statistical inference
فرمولهای توصیف داده‌ای
Data description formulas
بدست آوردن داده
data dredging
نرمال بودن داده و توزیع مربع خی
data normality and chi-square distribution
خطوط راهنمای سازماندهی شده داده روشهای گرافیكی
data organization guidelines graphical methods
آماده‌سازی داده و منبع داده خام
data preparation and raw data source
مراحل ارتباطات و مستند كردن آماده‌سازی داده
data preparation, steps in communication and documentation
مجموعه داده
data set
چولگی داده و گرایش مركزی
data skew and central tendency
چولگی داده و اندازه گرایش مركزی
data skew and measures of central tendency
آزمایش داده
data trial
تغییر داده
data variation
داده مبنا
databases
گردآوری داده
Data Collection
نقش گردآوری داده در آمار
Data Collection Role in statistics
اجرای تمام رگرسیون‌های ممكن انتخاب متغیرها
data-splitting approach selecting variables
نگرش داده جدا شده رگرسیون چندگانه
data-splitting approach, multiple regression
قاعده تصمیم
decision rule
قاعده تصمیم برای آزمون فرض
decision rule for hypothesis testing
قاعده تصمیم فرض صفر سطح معنی‌دار
decision rule for null hypothesis level of significance
اجزاء واریانس معرفی شده
defined  components
طرح بلوكی ناقص متعادل معرفی شده
defined balanced incomplete block designs
تفسیر كلاسیك معرفی شده
defined classical interpretation
احتمال شرطی مشخص شده
defined conditional probability
بازه  اطمینان معرفی شده
defined confidence interval
متغیرهای تصادفی پیوسته مشخص شده
defined continuous random variables
آزمایش داده معرفی شده
defined data trial
متغیرهای ظاهری معرفی شده
defined dummy variables
واحدهای آزمایشی معرفی شده
defined experimental units
توزیع F مشخص شده
defined f distribution
آزمایشات فاكتوریل معرفی شده
defined factorial experiments
مدل اثر ثابت معرفی شده
defined fixed-effects model
برهم كنش عوامل معرفی شده
defined interaction of factors
طرح مربع لاتین معرفی شده
defined Latin square design
سطح معنی‌دار معرفی شده
defined level of significance
درست نمایی معرفی شده
defined likelihoods
كنتراست خطی معرفی شده
Defined Linear contrasts
نماد كنتراست خطی و مقایسه چندگانه
defined linear contrasts and multiple-comparison procedures
قابلیت ماشین خوانی داده مبنایی معرفی شده
defined machine-readable database
میانگین معرفی شده
Defined mean
مربعات میانگین معرفی شده
defined mean squares
واحدهای اندازه‌گیری معرفی شده
defined measurement units
میانه معرفی شده
Defined median
مد معرفی شده
defined mode
مشاهدات معرفی شده
defined observations
طبقه‌بندی یكطرفه معرفی شده
defined one-way classification
كنتراست متعامد معرفی شده
Defined Orthogonal contrasts
توزیع پواسون مشخص شده توزیع پواسون
defined Poisson  distribution
توزیع پواسون معرفی شده
defined Poisson  distribution
تناسب معرفی شده
defined proportions
نمونه‌گیری تصادفی معرفی شده
defined random sampling
نمونه‌گیری تصادفی و توزیع احتمال معرفی شده
defined random sampling and probability distributions
طرح بلوكی كامل معرفی شده
defined randomized complete block design
برد معرفی شده
Defined range
منبع داده خام معرفی شده
defined raw data source
احتمال مفهوم فراوانی نسبی معرفی شده
defined relative frequency interpretation of probability
تكرار معرفی شده
defined replications
توزیع نمونه‌گیری معرفی شده
defined sampling distribution
انحراف معیار معرفی شده
defined standard deviation
مجموع مربعات بین نمونه‌های معرفی شده
defined sum of squares between samples
مجموع مربعات رگرسیون معرفی شده
defined sum of squares regression
مجموع مربعات مانده‌ای معرفی شده
defined sum of squares residual
هیستوگرام متقارن معرفی شده
defined symmetric histogram
تبدیلات برای مقادیر مركزی معرفی شده
defined transformations for central values
تبدیلات معرفی شده
defined transformations population central values
رفتار معرفی شده
defined treatments
خطاهای نوع اول معرفی شده
defined type I errors
خطاهای نوع دوم معرفی شده
defined type ii errors
هیستوگرام تك مدی / دو مدی معرفی شده
defined unimodal/bimodal histograms
واریانس معرفی شده
defined variance
عامل افزایش واریانس معرفی شده
defined variance inflation factor
تعریف آزمایش دوجمله‌ای
defining binomials experiment
معرفی آزمایش دو جمله‌ای
defining binominal experiment
تعریف احتمال
definitions of probability
درجه آزادی برای رگرسیون خطی ساده
degrees of freedom  for simple linear regression
درجه آزادی برای توزیع T
degrees of freedom  for the t distribution
درجه آزادی مشخص شده
degrees of freedom ,defined
درجات آزادی توزیع مربع خی
degrees of freedom chi-square distribution
درجه آزادی برای استقلال
degrees of freedom for a independence
درجه آزادی برای آزمون نیكویی بر ارزش
degrees of freedom for goodness-of-fit test
درجه آزادی برای توزیع T
degrees of freedom for t distribution
درجه آزادی برای توزیع مربع خی
degrees of freedom for the chi-square distribution
درجه آزادی برای توزیع F
degrees of freedom for the f distribution
درجه آزادی برای توزیع F
degrees of freedom for the f distribution
درجه آزادی رگرسیون
degrees of freedom regression
چگالی توزیع مربع خی
densities of chi-square distribution
چگالی توزیع F
densities of F distribution
وابستگی و جداول توافقی
dependence and contingency tables
استقلال و جداول توافقی و داده‌های طبقه‌بندی شده
dependence and contingency tables and categorical data
متغیرهای وابسته و مستقل
dependent and independent variables
متغیرهای مستقل و وابسته و اندازه‌گیری مقاومت پیوند
dependent and independent variables and measuring strength of association
پیشامدهای وابسته
dependent events
نمونه‌های وابسته
Dependent samples
متغیر وابسته
dependent variable
متغیر وابسته در رگرسیون
dependent variable in regression
توصیف نمودار میله‌ای
description of bar charts
توصیف نمودار دایره‌ای
description of pie charts
آمار توصیفی
descriptive statistics
طرح برای گردآوری داده
Design for data Collection
ماتریس طرح
design matrix
طرح رفتار
design of treatments
آزمایشات طرح شده
designed experiments
جستجوی قسمتهای مجزا
Detecting outliers
جستجوی خروجیهای طرح‌های پراكنده
detecting outliers scatter plots
جستجوی خروجی‌ها با طرح مانده‌ای
detecting outliers with residual plots
تعیین تعداد تكرار
determining number of replications
تعیین احتمال
determining probability
تعیین احتمال با تفسیر كلاسیكی
determining probability with classical interpretation
تعیین احتمال با تفسیر كلاسیكی احتمال معرفی شده
determining probability with classical interpretation of probability defined
تعیین احتمال با تفسیر فراوانی نسبی
determining probability with relative frequency interpretation
تعیین اندازه نمونه
determining the sample size
تعیین اندازه نمونه برای برآورد تناسب
determining the sample size  for estimating the proportion
تعیین اندازه نمونه برای برآورد میانگین
determining the sample size for estimating the mean
مدل مشخصه‌ای رگرسیون
deterministic model regression
مدل رگرسیون قطعی
deterministic regression model
گسترش آزمون آماری برای بیشتر از دو واریانس جامعه‌ای
developing test statistic for statistical tests  for more than two population variances
انحراف
deviation
انحراف میانگین
deviation from the mean
انحراف اندازة تغییر
deviation measures of variability
درجه آزادی
DF (degrees of freedom)
تشخیص هم‌خطی با طرح مانده‌ای
diagnosing collinearity with residual plots
تشخیص هم خطی با عامل افزایش واریانس
diagnosing collinearity with variance inflation factor
اندازه‌های مشخصه‌ای نفوذ تحلیل رگرسیون
diagnostic measure of leverage regression analysis
تأثیر و نفوذ اندازه‌های شناختی
diagnostic measures, leverage and influence
متغیر گسسته
discrete variable
تفاوت بین دو میانگین جامعه
difference between two population means
تفاوت بین دو تناسب جامعه
difference between two population proportions
تفاوت بین دو میانگین نمونه
difference between two sample means
تفاوت بین دو تناسب نمونه
difference between two sample proportions
متغیرهای متفاوت توزیع فراوانی نسبی
different variability relative frequency distribution
مشكل ارتباطات خوب
difficulty of good communication
مشاهده مستقیم مشاهدات
direct observation observations
گردآوری داده مشاهده مستقیم
direct observation, data collection
متغیر تصادفی گسسته
discrete random variable
متغیر گسسته
discrete variable
پیشامد ناسازگار
disjoint exclusive event
بر هم كنش‌های نامنظم برهم كنش عوامل
disorderly interactions
اندازة پراكندگی
dispersion, measures of
نمایش داده با متغیر چندگانه طرح‌های پراكنده
displaying data with multiple variable scatter plots
توزیع
distribution
آزمون آزاد – توزیع
distribution-free tests
حدود تحمل آزاد – توزیع
distribution-free tolerance limits
مستند كردن
documentation
مستند كردن و ذخیره نتایج
documenting and storing results
نمودار نقطه‌ای
dot diagram
طرح نمونه‌گیری دوتایی
double sampling plan
متغیرهای ظاهری
dummy variables
متغیرهای ظاهری و كمبود تناسب
dummy variables and lack of fit
شیوه دونت
Dunnett’s procedure
شیوه دونت برای كنترل نرخ خطای آزمایشی
Dunnett’s procedure for controlling experimentwise error rate
آزمون آماری دوربین – واتسون همبستگی پیاپی
durbin-watson test statistic for serial correlation

 

لغات مهندسی صنایع بخش 9
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.