مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات نظامی – بخش 6

در این قسمت  لغات نظامی بخش 6 عرضه شده است.

 

لغات نظامی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات نظامی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات نظامی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات نظامی بخش 6
حركت اداری
administrative movement
پایگاه ردة جلو
advanced base
پایگاه عملیاتی ردة جلو
advanced operations base
aircraft handover → handover
واحد آماده‌سازی پرواز، واپر
air staging unit
باند اضطراری
airstrip
برتری هوایی
air superiority
سلطة هوایی
air supremacy
ناو مهمات‌بَر، مهمات‌بَر
ammunition ship
نیروی آب‌خاكی
amphibious force
گروه آب‌خاكی
amphibious group
عملیات آب‌خاكی
amphibious operation
ناوگروه آب‌خاكی
amphibious squadron
ارزیابی منطقه
area assessment
منطقة توجه
area of interest
armed naval ship → man of war
مسلح كردن
arming
طرح آتش
artillery fire plan table
منطقة تجمع
assembly area
زیست‌جُرم
biocrime
bombarded site → bomb site
bombing site → bomb site
نقطة رهاسازی بمب
bomb release point
محل بمباران
bomb site
syn. bombing site, bombarded site
تلة انفجاری
booby trap
ماسورة ضامن‌دار
boresafe fuse / boresafe fuze
خیز
bound
خط حد
boundary
شنودافزار
bug
تحتِ شنود
bugged
شنودگذاری
bugging
زیرپناه
bunker
خودروِ دوربین‌دار
cam-car
سنگر توپ
casemate
سلسه‌مراتب فرماندهی
chain of command
دفاع غیرنظامی
civil defense
فشار روانی رزمی‌ـ عملیاتی
combat and operational stress
سامانة انهدام به‌فرمان، انهدام به‌فرمان
command destruct
حیطه‌بندی
compartmentation
مین ضربه‌ای
contact mine
آتش پایدار
continuous fire
قیف انفجار
crater
پیشگیری جُرم
crime prevention
اقلام حیاتی
critical item
شناوة نشان‌گذار
dan buoy
تاریك‌سازی ناو
darken ship
غیرمسلح كردن، ضامن كردن
de-arming
syn. safing
شنودزدایی
debugging
اطلاعات سازمانی
departmental intelligence
آتش پخشیده
distributed fire
ناودسته
division
دوگانه‌گویی
doublespeak
مهمات عمل‌نكرده
dud
واپایش تابش
emission control
گیرانداز
entanglement1
مانع
entanglement2
گریز و فرار
evasion and escape
زنجیرة انفجار
explosive train
FFE → fire for effect
fighting ship → man of war
برگ انگشت‌نگاری
fingerprint card
آتش مؤثر
fire for effect
علوم نظامی
abbr. FFE
FL → flashing light
چراغ چشمك‌زن
flashing light
abbr. FL
سوخت‌رسان ناوگان
fleet oilers
ناوتیپ
flotilla
سنگر حفره‌روباه
foxhole
مراقبت نامحسوس
ghost surveillance
آتش تراش
grazing fire
GTL → gun-target line
چریك
guerrilla
خط قبضه‌ـ هدف
gun-target line
abbr. GTL
hand-made bomb   → improvised explosive device
handoff → handover
واگذاری هواگرد
handover
syn. aircraft handover, handoff
وقفه در آتش
hang fire
جُرم نفرت‌محور
hate crime
بال‌بُرد
heliborne
هدف پرارزش
high-payoff targets
رادار شناخت دوست از دشمن
identification friend or foe
سرقت هویت
identity theft
رشداد
IFF
بمب دست‌ساز
improvised explosive device
syn. hand-made bomb
شیرفلكة توازن
kingstone valve
قایق نجات
life boat
شناوة نجات
life buoy
حلقة نجات
life ring
خط چراغ‌جنگی
light line
خط نشانه‌روی
line of aim
خط عزیمت
line of departure
خط فرود
line of fall
خط عقب‌روی
line of retirement
انگشت‌نگاری خودكار
live scan
روزنه
loophole
مین مغناطیسی
magnetic mine
هواگرد باسرنشین
manned aircraft
ناو جنگی
man of war
syn. fighting ship, armed naval ship, warship
مین‌گذار
mine layer
syn. mine planter ship
mine planter ship → mine layer
مین‌روب
mine sweeper
مین‌روبی
mine sweeping
مأموریت پذیر
mission capable
تحرك‌نما
moving target indicator
توانمندی انهدام چندگانه، تاچ
multiple kill capability
خط دید‌بان‌ـ هدف
observer-target line
on-call → on-call fire
آتش درخواستی
on-call fire
syn. on-call
خاكریز
parapet
نشان‌فرست همراه
personal locator beacon
خط خیز
phase line
آتش طرح‌ریزی‌شده
prearranged fire
فاصله‌یابی
ranging
جیرة فشرده
ration dense
سنگر جنگ‌افزار
rifle trench
safing → de-arming
آتش غلتان
searching fire
ماسورة خودانهدامی
self- destroying fuse
syn. self-detonating fuse
self-detonating fuse  → self-destroying fuse
حسگرریزی
sensor seeding
مرخصی پزشكی
sick leave
سنگر گروهی
slit trench
شناوة صوتی
sonobuoy
گردان هوایی
squadron1
ناوگروه
squadron2
آتش سركوب
suppressive fire
راهكنشی
tactical
راهكنش‌شناس
tactician
راهكنش
tactics
ناوگان رزمی
task fleet
فن‌جُرم
technocrime
مهمات تهدیدنگر
threat-oriented munitions
سنگر
trench
كارد سنگری
trench knife
زهپاد
UGV
هواگرد بی‌سرنشین
unmanned aircraft
سامانة هواگرد بی‌سرنشین
unmanned aircraft system
وسیلة زمینی هدایت‌پذیر از دور
unmanned ground vehicle
شناور هدایت‌پذیر از دور
unmanned underwater vehicle
شهپاد
UUV
تنش‌كاوی صوت
voice stress analysis
warship → man of war
منطقة آتش
zone of fire
لغات نظامی بخش 6
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.