مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات هسته ای – اتمی – بخش 10

در این قسمت  لغات هسته ای – اتمی بخش 10 عرضه شده است.

 

لغات هسته ای – اتمی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات هسته ای – اتمی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات هسته ای - اتمی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات هسته ای – اتمی بخش 10
Narrow Beam
باریکة نازک
باریکه‌ای که در آن، تنها تابش ناپراکنده و تابش پراکندة رو به جلو، به آشکارساز می‌رسد. رجوع شود به: Broad Beam
Narrow Gap
گاف باریک
فضای بین مجتمع‌های سوخت در قلب راکتور آب جوشان که برای میله‌های کنترل در نظر گرفته نشده است.رجوع شود به: Control Rod Gap
Narrow Water Gap
گاف باریک آب
به یک اصل طراحی اشاره دارد که در آن، اگر هر نقصی در یک قسمت یا سیستم روی دهد، شرایط ایمن برقرار می‌شود.
Natural Abundance
فراوانی طبیعی
فراوانی ایزوتوپی یک ایزوتوپ مشخص در یک عنصر، همانگونه که در طبیعت یافت می‌شود.
Natural Radioactivity
پرتوزایی طبیعی
پرتوزایی نوکلییدهایی که به طور طبیعی پدید می‌آیند.
Natural Uranium
اورانیوم طبیعی
اورانیومی با ترکیب ایزوتوپی موجود در طبیعت.
Natural-Uranium Fuelled Reactor
راکتور با سوخت اورانیوم طبیعی
راکتوری که با اورانیوم طبیعی به عنوان سوخت کار می‌کند.
Necking-Off Instability
ناپایداری گلوگاهی
ناپایداری مگنتوهیدرودینامیكی كه می‌تواند در ستون پلاسمایی حامل جریان محوری قوی، گسترش یابد.یادآوری ـ با افزایش انقباض ستون، میدان مغناطیسی قویتر شده و در نتیجه پلاسما بیشتر منقبض می‌گردد؛ این امر حتی می‌تواند منجر به قطع جریان شود.
Negative Mass Instability
ناپایداری جرم منفی
میکروناپایداری الکترواستاتیکی ناشی از نایکنواختی میدان مغناطیسی.یادآوری ـ ناپایداری بدینگونه گسترش می‌یابد که اگر انرژی به حرکت سمتی یک ذره داده شود، قطر مدار و همچنین دورة تناوب چرخش آن افزایش می‌یابد. بنابراین، نیرو در جهت سمتی مثبت، یک تأخیر فاز و یک دسته ذرات سمتی ایجاد می‌کند. در نتیجه، این دسته ذرات گویی دارای جرمی منفی هستند که یک جابجایی در خلاف جهت نیروی اعمال شده به وجود می‌آورند.
Negative Reactivity
راکتیویتة منفی
راکتیویتة یک محیط تکثیرساز هنگامی که منفی باشد.
Negatron
نگاترون
Nelkin’s Model
مدل نلکین
مدلی برای به دست آوردن کرنل پراکندگی نوترون‌های حرارتی در آب، با استفاده از توصیف تقریبی مدهای با مانع چرخشی و مدهای ارتعاشی مولکول‌ها.
Neutral Drag Instability
ناپایداری بازدارندة خنثی
ماکروناپایداری الکترواستاتیکی ناشی از جدایی بار که از اختلاف نیروهای بازدارندة وارد بر یون‌ها و الکترون‌ها به وجود می‌آید. این نیروها از اصطکاک میان پلاسمای متحرک و گاز خنثای احاطه کننده حاصل می‌شوند.یادآوری ـ این ناپایداری یک میدان الکتریکی عرضی ایجاد می‌کند که باعث انحراف پلاسما در سراسر میدان مغناطیسی می‌گردد.
Neutral Injection
تزریق خنثی
روش سوخت‌رسانی و نیز گرم‌سازی پلاسما مشابه با روش توصیف ‌شده در رهیافت تزریق یون مولکولی، با این تفاوت که اتم‌های خنثی و سریعی که متعاقباً در داخل محفظة مغناطیسی یونیزه می‌شوند، جایگزین یون‌های مولکولی می‌گردند.
Neutrino
نوترینو
ذرة پایدار بدون بار، با اسپین 2/1 (یك دوم) و جرم سکون کوچک یا برابر صفر.
Neutron
نوترون
Neutron Absorber
جذب­کنندة نوترون
ماده ماده‌ای که نوترون‌ها با آن برهمکنش قابل ملاحظه از طریق واکنش‌هایی دارند که منجر به ناپدید شدن آنها از حالت ذرات آزاد می‌شود.
Neutron Absorption
جذب نوترون
برهمکنش نوترونی که در آن، نوترون فرودی از حالت یک ذرة آزاد ناپدید می‌شود، حتی هنگامی ‌که یک یا چند نوترون در پی آن و به همراه ذرات دیگر گسیل شوند؛ به عنوان مثال در واکنش شکافت.یادآوری ـ پراکندگی، جزئی از جذب نوترونی در نظر گرفته نمی‌شود.
Neutron Absorption Cross-Section
سطح مقطع جذب نوترون
اختلاف بین سطح مقطع کل و سطح مقطع پراکندگی.
Neutron Chopper
برشگر باریکة نوترون
دستگاهی برای قطع تناوبی باریکه‌ای از نوترون‌ها.
Neutron Converter
مبدل نوترون
دستگاهی که در شار نوترون‌های کند قرار داده می‌شود تا نوترون‌های شکافت را ایجاد کند و بنابراین نسبت نوترون‌های سریع را افزایش می‌دهد.
Neutron Current Density
چگالی جریان نوترون
چگالی جریان ذرات در مورد نوترون‌ها.
Neutron Cycle
چرخة نوترون
تاریخچة مهاجرت، بر‌همکنش و میانگین انرژی نوترون‌ها در یک راکتور که با شکافت آغاز و تا زمانی که آنها نشت یا جذب گردند ادامه می‌یابد.
Neutron Density
چگالی نوترون
شمار نوترون‌های آزاد در واحد حجم.یادآوری ـ چگالی‌های جزئی ممکن است برای نوترون‌هایی که با پارامترهایی مثل انرژی و جهت مشخص می‌شوند، تعریف گردد.
Neutron Detector Burnup Life
عمر مصرف در آشکارساز نوترون
شاریدگی برآورد شده نوترون‌هایی با توزیع انرژی معین که در مقادیر فراتر از آن، ماده حساس یک آشکار‌ساز نوترون به قدری مصرف می‌شود که دیگر قابل استفاده نخواهد بود.
Neutron Diffusion
پخش نوترون
پدیده‌ای که در آن، نوترون‌های موجود در یک محیط تمایل دارند به وسیلة فرایند برخوردهای پراکندگی متوالی از نواحی با غلظت بالا، به نواحی با غلظت پایین مهاجرت کنند.
Neutron Economy
اقتصاد نوترون
حسابرسی تفصیلی نوترون‌های تولید ‌شده و از دست رفته در یک راکتور هسته‌ای.
Neutron Energy Group
گروه انرژی نوترون
یکی از مجموعه گروه‌ها شامل نوترون‌هایی که انرژی آنها در بازه‌های انتخابی دلخواه است.رجوع شود به: Multigroup Modelیادآوری ـ به هر گروه می‌توان مقادیری مؤثر برای مشخصه‌های نوترون‌های آن گروه تخصیص داد.
Neutron Generator
مولد نوترون
شتابدهندة مورد استفاده برای تولید نوترون که در آن، هدف بمباران شونده با ذرات باردار شتاب‌ یافته، طوری انتخاب می‌گردد تا نوترون‌ها به وسیلة واکنش هسته‌ای تولید شوند.
Neutron Hardening
سخت­گردانی نوترون
سخت‌گردانی بینابی نوترون‌ها.
Neutron Lifetime
طول عمر نوترون
طول عمر متوسط نوترون‌ها از تولید تا ناپدید شدن به وسیلة جذب یا نشت در یک محیط معین.
Neutron Multiplication
تکثیر نوترون
تولید چند نوترون از طریق یک نوترون در یک محیط حاوی ماده قابل شکافت.رجوع شود به: Nuclear Chain Reaction
Neutron Number Density
چگالی شمار نوترون
شمار نوترون‌های آزاد در واحد حجم.یادآوری ـ چگالی‌های جزئی ممکن است برای نوترون‌هایی که با پارامترهایی مثل انرژی و جهت مشخص می‌شوند، تعریف گردد.
Neutron Potential Scattering
پراکندگی پتانسیلی نوترون
پراکندگی که در آن، نوترون فرودی از سطح یک هسته بازتابیده می‌شود، چنانکه گویی هسته یک کرة سخت است.
Neutron Radiography
پرتونگاری نوترونی
پرتونگاری با استفاده از نوترون‌ها.
Neutron Source
چشمة نوترون
دستگاه یا ماده‌ای که نوترون گسیل می‌کند یا قادر به گسیل نوترون است.
Neutron Temperature
دمای نوترون
دمای نسبت داده شده به جمعیتی از نوترون‌ها که می‌تواند با توزیع ماکسول توصیف گردد.
Neutron Width
پهنای نوترون
پهنای جزئی تراز برای گسیل نوترون.
Neutron Yield Per Absorption
بهرة نوترون در هر جذب
شمار میانگین نوترون‌های شکافت اولیه (شامل نوترون‌های تأخیری) که به‌ ازای هر نوترون جذب شده به وسیلة نوکلیید قابل شکافت یا سوخت هسته‌ای، بنا به مورد، گسیل شود.یادآوری ـ این بهره تابعی از انرژی نوترون‌های جذب شده است.
Neutron Yield Per Fission
بهرة نوترون در هر شکافت
شمار میانگین نوترون‌های شکافت اولیه (شامل نوترون‌های تأخیری) که از هر شکافت گسیل می‌شود.یادآوری ـ این بهره تابعی از انرژی نوترون‌های جذب شده است.
Nile
نایل
Nonelastic Cross-Section
سطح مقطع ناکشسان
اختلاف بین سطح مقطع کل و سطح مقطع پراکندگی کشسان. یادآوری- سطح مقطع غیركشسان با سطح مقطع پراکندگی ناكشسان متفاوت است.
Nonisotopic Tracer
ردیاب غیر ایزوتوپی
نوعی ردیاب شامل یک یا چند نوکلیید از یک عنصر که با عناصر ماده‌ای که ردیابی می‌شود، متفاوت است.
Nonleakage Probability
احتمال عدم نشت
احتمال اینکه یک نوترون از راکتور به خارج نشت نکند.یادآوری ـ این اصطلاح ممکن است به تمام نوترون‌ها یا به نوترون‌هایی متعلق به یک گروه انرژی نوترون مشخص اشاره کند.
Nozzle Process
فرایند شیپوره­ای
جداسازی ایزوتوپ‌ها نوعی فرایند جداسازی كه از اثر جداسازی پدیده آمده به هنگام انبساط مخلوط گازی در درون نوع خاصی شیپوره بهره می‌گیرد و منجر به ایجاد جریان گاز با غلظت بیشتری از مولکول‌های سنگین در قسمت مرکزی شیپوره و غلظت بیشتری از مولکول‌های سبک در قسمت جانبی آن می‌شود.
Nu Factor
فاكتور نو
شمار میانگین نوترون‌های شکافت اولیه (شامل نوترون‌های تأخیری) که از هر شکافت گسیل می‌شود.یادآوری ـ این بهره تابعی از انرژی نوترون‌های جذب شده است.
Nuclear Accident
حادثة هسته­ای
رویداد ناگهانی و غیرمنتظره یا یک سری رویداد ناشی از گسترش واکنش زنجیره‌ای کنترل نشده یا ناشی از گریز کنترل نشدة مواد پرتوزا.
Nuclear Chain Reaction
واکنش زنجیره­ای هسته­ای
رشته‌ای از واكنش‌های هسته‌ای که در آن، یکی از عوامل لازم برای این رشته خود به وسیلة همان واکنش‌ها ایجاد می‌شود.
Nuclear Chemistry
شیمی هسته­ای
بخشی از شیمی که به مطالعة هسته‌ها و واکنش‌های هسته‌ای با استفاده از روش‌های شیمیایی می‌پردازد.یادآوری- این اصطلاح در برخی از كشورها به مفهوم جامع‌تر بر بخشی از شیمی دلالت دارد كه به جنبه‌های شیمیایی علم هسته‌ای می‌پردازد.
Nuclear Criticality Safety
ایمنی هسته­ای حالت بحرانی
ایمنی هسته‌ای مربوط به حالت بحرانی حادثه‌ای.
Nuclear Denaturant
ناسرشت­ساز هسته­ای
ماده‌ای که به یک مادة شکافت‌پذیر افزوده می‌شود تا قابلیت استفاده از آن در سلاح‌های هسته‌ای کاهش یابد
Nuclear Disintegration
فروپاشی هسته­ای
تبدیل یک هسته، احتمالاً یک هسته مرکب، که مستلزم شکافتگی به هسته‌های بیشتر یا گسیل ذرات است.
Nuclear Emulsion
امولسیون هسته­ای
امولسیون عکاسی به منظور ثبت رد پای ذرات یونساز منفرد.
Nuclear Energy
انرژی هسته­ای
انرژی آزاد شده در واکنش‌ها یا گذارهای هسته‌ای.
Nuclear Facility
تأسیسات هسته­ای
مجموعه‌ای از ساختمان‌ها، ماشین‌آلات و زیرسازه‌ها به منظور آمایش، به‌کارگیری یا ذخیره‌سازی مواد شكافا یا پرتوزا.
Nuclear Fission
شکافت هسته­ای
تقسیم یک هستة سنگین به دو قسمت (یا به ندرت بیشتر) با جرم‌هایی از مرتبة بزرگی برابر که معمولاً با گسیل نوترون‌ها، تابش‌گاما و به ندرت با پاره‌های هسته‌ای باردار کوچک، همراه است.
Nuclear Fuel
سوخت هسته­ای
مادة حاوی نوکلییدهای شکافا که هرگاه در راکتور قرار گیرد، واکنش زنجیره‌ای هسته‌ای خودنگهدار می‌تواند حاصل شود.
Nuclear Fusion
گداخت هسته­ای
فرایندی که در آن، هسته‌ها دستخوش واکنش‌های گداخت هسته‌ای می‌شوند.
Nuclear Fusion Reaction
واکنش گداخت هسته­ای
واکنش میان دو هستة سبک که منجر به تولید حداقل یک هستة سنگین‌تر از هر یک از هسته‌های اولیه، همراه با انرژی اضافی می‌گردد
Nuclear Installation
تأسیسات هسته­ای
تأسیساتی که در آن، تولید، فرابری یا به‌کارگیری مواد پرتوزا یا شکافا، به میزانی است که رعایت ملاحظات ایمنی هسته‌ای الزامی باشد.
Nuclear Isobars
ایزوبارهای هسته­ای
نوکلییدهای با عدد جرمی یکسان اما اعداد اتمی متفاوت.
Nuclear Isomers
ایزومرهای هسته­ای
نوکلییدهای با عدد جرمی و عدد اتمی یکسان، اما در حالت‌های انرژی هسته‌ای متفاوت.
Nuclear Material
مواد هسته­ای
مواد چشمه، مواد هسته‌ای ویژه و نیز گاهی اوقات کانی‌ها و پسماندهای کانی.
Nuclear Matter
مادة هسته­ای
ماده‌ای متشکل از نوکلئون‌ها که با همان تراکم موجود در هسته‌ها به هم فشرده می‌شوند.
Nuclear Poison
سم هسته­ای
ماده‌ای که به علت داشتن سطح مقطع جذب نوترون بالا، راکتیویته را کاهش می‌دهد.
Nuclear Potential
پتانسیل هسته­ای
انرژی پتانسیل نوکلئون نسبت به موضع و حالت کوانتومی آن در میدان یک هسته یا نوکلئون دیگر.
Nuclear Power Plant
نیروگاه هسته­ای
نیروگاهی که انرژی الکتریکی یا حرارتی را با استفاده از یک یا چند راکتور ‌قدرت تولید می‌کند.
Nuclear Power Plant Simulator
شبیه­ساز نیروگاه هسته­ای
تجهیزاتی برای اجرای شبیه‌سازی زمان واقعی فرایندها در یک نیروگاه هسته‌ای.یادآوری ـ تجهیزات کارگردانی و ثبت، مشابه تجهیزات داخل اتاق کنترل نیروگاه هسته‌ای است و به یک کامپیوتر متصل می‌باشد که به منظور شبیه‌سازی نیروگاه در شرایط گوناگون بهره‌برداری، برنامه‌نویسی شده است.
Nuclear Power Station
نیروگاه هسته­ای
نیروگاهی که انرژی الکتریکی یا حرارتی را با استفاده از یک یا چند راکتور ‌قدرت تولید می‌کند.
Nuclear Reaction
واکنش هسته­ای
رویدادی که در آن یک یا چند هسته درگیرند و منجر به تغییر جرم، بار یا حالت انرژی می‌شود.یادآوری 1این اصطلاح، شامل پراکندگی کشسان نوکلئون‌ها نیز می‌گردد.2برای مشاهدة نمودار دسته‌بندی واکنش‌های هسته‌ای، به شکل 1 مراجعه کنید.
Nuclear Reactor
راکتور هسته­ای
دستگاهی که در آن، یک واکنش زنجیره‌ای شکافت هسته‌ای خودنگهدار بتواند حفظ و کنترل شود (راکتور شکافت). یادآوری ـ این اصطلاح، گاهی در مورد دستگاهی به کار می‌رود که در آن یک واکنش گداخت هسته‌ای بتواند تولید و کنترل شود (راکتور گداخت).
Nuclear Reactor Start-Up
راه­اندازی راکتور هسته­ای
عملیات لازم برای به کار انداختن راکتور هسته‌ای و بالا بردن قدرت آن تا سطح مطلوب.
Nuclear Resonance Level
تراز تشدید هسته­ای
تراز انرژی یک هسته مرکب که در واکنش هسته‌ای برانگیخته می‌شود.یادآوری ـ سطح مقطع برهمکنش، ناهنجاری چشمگیری را نشان می‌دهد که معمولاً با یک قلة باریک بلند در منحنی سطح مقطع بر حسب انرژی، مشخص می‌شود.
Nuclear Safety
ایمنی هسته­ای
اقدامات مربوط به حفاظت افراد و اموال از اثرات زیان‌بخش آلودگی پرتوزا، پرتوگیری از تابش یونساز و حالت بحرانی.رجوع شود به: Nuclear Criticality Safetyیادآوری ـ اصطلاح تابش ‌یونساز، ممکن است تابش ایکس تولید شده برای کاربردهای همگانی توسط دستگاه پرتو ایکس را دربربگیرد یا نگیرد.
Nuclear Superheat
فوق گرم­سازی هسته­ای
فوق‌گرم‌سازی بخار تولید شده در یک راکتور هسته‌ای با استفاده از انرژی هسته‌ای.یادآوری ـ این رویداد ممکن است در حالی که بخار از قلب راکتور عبور می‌کند (فوق‌گرم‌سازی داخلی) یا در حال عبور از راکتور دوم (فوق‌گرم‌سازی خارجی) روی دهد.
Nuclear Transformation
تبدیل هسته­ای
تبدیل یک نوکلیید به نوکلیید دیگر.
Nuclear Transition
گذار هسته­ای
تغییر از یک حالت انرژی کوانتیده به حالت دیگر در یک سیستم هسته‌ای.یادآوری ـ این امر ممکن است یک تبدیل هسته‌ای، مانند واپاشی آلفا یا بتا، یا تغییر در تراز انرژی هسته‌ای از طریق گسیل یا جذب فوتون، الکترون مداری، یا جفت‌الکترون‌ها را دربر داشته باشد.
Nucleate Boiling
نطفة جوش
جوشیدن یک شاره در سطحی داغ و مرطوب همراه با تشکیل حباب‌های بخار.
Nucleon
نوکلئون
پروتون یا نوترون.
Nucleus
هسته
بخش مرکزی اتم، با بار مثبت.
Nuclide
نوکلیید
نوعی اتم که با عدد جرمی، عدد اتمی و حالت انرژی هسته‌ای خود مشخص شده، مشروط بر اینکه عمر متوسط در آن حالت، به قدری طولانی باشد که بتوان آن را مشاهده نمود.
Nyquist Criterion
معیار نایکوئیست
معیاری برای درجة پایداری یک سیستم کنترل با پسخور، مانند راکتور قدرت.یادآوری ـ این معیار در تحلیل تابع انتقال سیستم استفاده می‌شود.
Occupational Exposure
پرتوگیری شغلی
پرتوگیری کارکنان در نتیجة کار آنها.یادآوری ـ این پرتوگیری می‌تواند ناشی از مواد پرتوزای استنشاق شده یا بلعیده شده طی ساعات کاری و/ یا تابش یونساز حاصل از چشمه‌های خارج بدن انسان باشد.
Off-Gas Scrubbing
پاكسازی گاز خروجی
روش زدودن ناخالصی‌های گاز خروجی به وسیلة تماس بسیار نزدیک آن با مایعی که ناخالصی‌ها را به صورت انتخابی جذب می‌کند.
Off-Gas Treatment
آمایش گاز خروجی
زدودن اجزاء پرتوزا یا آلاینده‌های شیمیایی از گازها قبل از رهاسازی آنها به داخل اتمسفر تحت شرایط کنترل شده.
Ohmic Heating
گرم­سازی اهمی
مد گرم‌سازی پلاسما طبق اثر ژول ناشی از مقاومت ویژه پلاسما.یادآوری ـ به علت این که مقاومت ویژه پلاسما با افزایش دما کاهش می‌یابد، با گرم‌سازی اهمی نمی‌توان به دماهای خیلی بالا دست یافت.
Once-Through Fuel Cycle
چرخة سوخت یک­بار گذر
چرخة سوختی که در آن، سوخت تنها یک مرتبه و بدون برنامة بازفرابری از داخل راكتور هسته‌ای عبور می‌کند.
One-Group Theory
نظریة یک­­گروهی
نظریة ترابرد نوترون که در آن، فرض می‌شود کلیة نوترون‌های یک جمعیت به یک گروه انرژی نوترون تعلق دارند.
Open Configuration
آرایش باز
نوعی آرایش مغناطیسی که در آن، خطوط میدان در خارج ناحیة پلاسما، روی خودشان بسته می‌شوند.یادآوری ـ این آرایش، شامل آرایش‌های آینه‌ای، آرایش‌های کوهه‌ای و آرایش‌های هیبرید می‌باشد.
Open Magnetic Configuration
آرایش مغناطیسی باز
نوعی آرایش مغناطیسی که در آن، خطوط میدان در خارج ناحیة پلاسما، روی خودشان بسته می‌شوند.یادآوری ـ این آرایش، شامل آرایش‌های آینه‌ای، آرایش‌های کوهه‌ای و آرایش‌های هیبرید می‌باشد.
Opening Inventory
موجودی آغازی
پادمان مقدار مواد موجود در ناحیه‌ای معین در آغاز یک دورة زمانی مشخص.
Operating Range
گسترة بهره­برداری
گسترة قدرت راکتور که در محدودة آن، راکتور بگونه‌ای طراحی می‌شود که بتواند در شرایط حالت پایدار، کار کند.
Orbital Electron Capture
گیراندازی الکترون مداری
تبدیل پرتوزایی که در آن، هسته، یک الکترون مداری را گیر می‌اندازد.
Output
خروجی
جداسازی ایزوتوپ‌ها (این عبارت تنها برای اشاره به خاتمه كار بیان شده است).
Overmoderated
بیش کندشده
سیستم تکثیرساز دارای نسبت حجم كند‌کننده به سوخت بزرگتر از مقداری که پارامتر مشخصی از راکتور را فرین می‌سازد.

 

لغات هسته ای – اتمی بخش 10
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.