مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات هسته ای – اتمی – بخش 15

در این قسمت  لغات هسته ای – اتمی بخش 15 عرضه شده است.

 

لغات هسته ای – اتمی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات هسته ای – اتمی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات هسته ای - اتمی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات هسته ای – اتمی بخش 15
Ultimate Waste Disposal
دورهِشت نهایی پسماند
آماده‌سازی پسماند پرتوزا برای دورهشت دائم و قراردادن فراوردة حاصل در جایگاه نهایی.یادآوری ـ این اصطلاح اغلب در مورد دورهشت پسماند با فعالیت بالا به كار می‌رود.
Umpire Laboratory
آزمایشگاه داوری
آزمایشگاه ثبت شدة مستقلی كه از آن، برای رفع مناقشات، مثلاً در مورد اختلافات فرستنده ـ دریافت‌کننده، كمك گرفته می‌شود.
Uncontrolled Area
ناحیة کنترل نشده
ناحیه‌ای كه از لحاظ حفاظت در برابر تابش، كنترل نشده باشد.رجوع شود به: Controlled Areaیادآوری ـ به طور کلی، وارد كردن مواد پرتوزا و انجام كار مستلزم تابش، در این ناحیه ممنوع است.
Undermoderated
کم کند شده
سیستم تكثیرساز دارای نسبت حجم كند‌كننده به سوخت كمتر از مقداری که پارامتر مشخصی از راكتور را فرین می‌سازد.
Unique Identification
شناسایی یگانه
پادمان ثبت مشخصه‌ای ویژه از یك دسته كه امكان نسخه‌برداری یا دست بردن در آن وجود ندارد.رجوع شود به: Seal
Universal Alfvén-Wave Instability
ناپایداری عمومی موج آلفون
ناپایداری سوقی الكترومغناطیسی ناشی از تشدید بین موج آلفون و موج سوقی ایجاد شده در اثر گرادیان فشار.
Universal Instability
ناپایداری عمومی
رده‌ای ازمیکروناپایداری‌ها، ناشی از سوق دیامغناطیسی پلاسما که از گرادیان‌های چگالی فضایی و دما در یک میدان مغناطیسی به وجود می‌آیند.یادآوری ـ این ناپایداری‌ها از آن جهت عمومی‌اند که در هر پلاسمای محصور شده‌ای، بدون در نظر گرفتن هندسة خاص آرایش آنها، می‌توانند رخ دهند.
Unmeasured Inventory
موجودی اندازه­گیری نشده
پادمان موجودیی که به صورت اختلاف بین دو کمیت اندازه‌گیری شده در موازنة مواد وارد می‌شود، بدون اینکه خود آن اندازه‌گیری شده یا قابل اندازه‌گیری باشد.رجوع شود به: Material Unaccounted For
Unsealed Source
چشمة باز
چشمة پرتوزایی كه یك چشمة بسته نباشد.
Upscattering
پراکندگی رو به بالا
نوعی پراكندگی كه در آن، نوترون انرژی کسب می‌کند.
Uranium Concentrate
کنسانترة اورانیوم
فراورده‌ای با فراوانی بالای اورانیوم كه از طریق آمایش‌های فیزیكی و شیمیایی به دست می‌آید و قبل از آنكه به مصارف هسته‌ای برسد، نیاز به پالایش بیشتر دارد.مثال ـ كیك زرد.
Use Charge
بهای مصرف
اقتصاد کرایة سوخت هسته‌ای.
Utilization Factor
ضریب به کارگیری
نسبت انرژی تحویل شدة واقعی در یك بازة زمانی معین به انرژی در دسترس.رجوع شود به: Capacity Factor، Plant Load Factorیادآوری ـ این کمیت، نسبت ضریب بار به ضریب دسترسی است.
Vacancy
تهی­جا
شبكه نقصی نقطه‌ای كه در صورت خالی ‌شدن مكانی كه به طور معمول توسط یك اتم یا یون اشغال می‌شود، پدید می‌آید.
Value Function
تابع ارزش
Vented Fuel Rod
میلة سوخت تهویه­دار
میلة سوخت با امکان آزادسازی کنترل شدة گازهای شکافت.
Very High Density Plasma
پلاسمای بسیار چگال
Virgin Neutrons
نوترونهای بکر
نوترون‌های حاصل از هر چشمه، پیش از آن كه برخوردی انجام دهند.
Void Coefficient
ضریب خلاء
مشتق جزئی راكتیویته نسبت به كسر حجمی خلاء در یك موضع مشخص.
Void Fraction
کسر خلاء
نسبت حجم خلاء به كل حجم كند‌كننده و خلاء.
Volatility Process
فرایند فراریت
فرایند جداسازی شیمیایی بر اساس تفاوت‌ فراریت اجزای تشكیل دهندة یك مخلوط.یادآوری ـ این فرایند، به ویژه برای خالص‌سازی اورانیوم و جداكردن آن از پلوتونیوم در بازفرابری سوخت، به علت فراریت بیشتر هگزا فلوئورید اورانیوم، به كار می‌رود.
Volume Dose
دز حجمی
حاصل‌ضرب دز جذبی در حجم مادة جاذب.یادآوری ـ این اصطلاح، اغلب با دز جذبی انتگرالی اشتباه می‌شود.
Waste Management
مدیریت پسماند
اقداماتی شامل آمایش، ذخیره‌سازی و دورهشت نهایی پسماند پرتوزا.
Waste Storage
انبارش پسماند
انبارسازی پسماند پرتوزا در محلی خاص به نحوی که دسترسی مجدد به آن امکان‌پذیر باشد.
Waste Treatment
آمایش پسماند
آمایش پسماند پرتوزا، شامل متراکم کردن و جامدسازی، به‌ منظور دورهشت موقت یا نهایی.
Waste Waters
آبهای پسماند
مایعات حاصل از یک نیروگاه هسته‌ای یا تأسیسات فرابری پسماند پرتوزا که فعالیت آنها پایین‌تر از حد مجاز استانداردهای دورهشت پسماند است.
Waterlogging
نفوذ آب
نفوذ آب در جزء سوخت از طریق شکافی در قوطی یا غلاف.
Weapon Accessibility
قابلیت دستیابی تسلیحاتی
پادمان بیانی کمی که دلالت بر کارایی مواد هسته‌ای در تولید سلاح‌ها یا ادوات انفجاری دارد.
Well-Moderated
خوب کند شده
سیستم تکثیرساز دارای چنان نسبت حجم کندکننده به سوختی که بتوان بخش با انرژی پایین‌تر بیناب نوترون را با توزیع ماکسول تقریب زد و بخش عمدة جمعیت نوترون‌ها نیز در این توزیع قرار گیرد.
Westcott Cross-Section
سطح مقطع وستکات
سطح مقطع پنداری برای یک برهمکنش معین که وقتی در چگالی شار قراردادی ضرب شود، آهنگ واکنش صحیح را به دست می‌دهد. یادآوری ـ معمولاً استفاده از این اصطلاح، به گیراندازی و شکافت در سیستم‌های خوب کندشده محدود می‌شود.
Westcott G-Factor
فاکتور G وستکات
فاکتوری وابسته به دمای نوترون در مدل وستکات که انحراف سطح مقطع را از مقدار داده شده توسط قانون عکس سرعت در گسترة انرژی نوترون حرارتی به حساب می‌آورد.
Westcott Model
مدل وستکات
Westcott R-Factor
فاکتور R وستکات
فاکتوری در مدل وستکات که کسر نوترون‌های فوق حرارتی موجود را منظور می‌کند.
Westcott S-Factor
فاکتور S وستکات
فاکتوری وابسته به دمای نوترون در مدل وستکات که معیاری از انتگرال تشدید اضافی است.
Wet-Well
چاه مرطوب
فضایی در ساختمان پوشش ایمنی، حاوی آب سرد یا یخ، برای تراکم بخار حاصل از سیستم زیرکش.رجوع شود به: Dry-Well
Whistler-Wave Instability
ناپایداری موج سوت‌زن
نوعی میکروناپایداری الکترومغناطیسی که شبیه به ناپایداری موج آلفون است؛ با این تفاوت که در بسامدهای نزدیک به بسامد سیکلوترونی یون که ناوردایی بی‌دررو برقرار نیست، رخ می‌دهد.
Whole-Body Counter
شمارندة تمام­ بدن
مجموعه‌ای از آشکارسازهای تابش که کاملاً در برابر تابش طبیعی محیط حفاظت شده‌اند و برای اندازه‌گیری کل تابش گاما و تابش ترمزی گسیل شده از بدن انسان به کار می‌روند.
Whole-Body Irradiation
تابش­دهی تمام بدن
تابش‌دهی کل سازواره.
Wigner Effect
اثر ویگنر
تغییر در خواص فیزیکی گرافیت در هنگام کار راکتور که ناشی از جابجایی اتم‌های شبکه توسط نوترون‌های با انرژی بالا و دیگر ذرات پرانرژی است.
Wigner Energy
انرژی ویگنر
انرژی ذخیره ‌شده در گرافیت در نتیجة اثر ویگنر.
Wigner-Wilkins Method
روش ویگنر ـ ویلکینز
روشی برای محاسبة بیناب نوترون حرارتی در یک محیط هیدروژنی با استفاده از مدل گاز آزاد.
Window
پنجره
بخشی از آشکارساز که به‌منظور تسهیل نفوذ تابش مورد نظر طراحی شده است.
Xenon Effect
اثر زنون
Xenon Equilibrium
ترازمندی زنون
Xenon Instability
ناپایداری زنون
نوسان‌های سطح قدرت در بخش‌های موضعی از یک راکتور بزرگ، به علت وابستگی سمیت گزنون به چگالی شار نوترون حرارتی.
Xenon Override
چیرگی بر زنون
بخشی از راکتیویتة اضافی که در راکتور در نظر گرفته می‌شود تا راه‌اندازی آن را، حتی پس از خاموش‌سازی که سمیت زنون بیشینه مقدار خود را دارد، ممکن سازد.
Xenon Poisoning
سمیت زنون
Xenon Transient
حالت گذرای زنون
انحراف از ترازمندی زنون در نتیجة تغییر موضعی یا تغییر کلی قدرت راکتور.
X-Radiation
تابش ایکس
تابش الکترومغناطیسی نافذی غیر از تابش نابودی که منشأ آن، بخش برون هسته‌ای اتم است و طول موج‌هایی بسیار کوتاه‌تر از طول موج‌های نور مرئی دارد.یادآوری ـ این اصطلاح غالباً در مورد تابش ترمزی الکترون‌هایی که در اثر میدان کولنی اتم‌های مادة هدف کند شده‌اند (پرتو ایکس با طیف پیوسته) و تابش با انرژی گسسته ناشی از گذارهای الکترون‌های اتمی مداری به ترازهای با انرژی پتانسیل پایین‌تر (پرتوهای ایکس مشخصه) به کار می‌رود.
Yellow Cake
کیک زرد
کنسانترة اورانیوم میانی که اورانیوم آن معمولاً به شکل آمونیوم دی اورانات یا سدیم اورانات است.
Yin-Yang Coil
سیم­پیچ ین ـ یانگ
Yvon’s Method
روش ایون
روشی تقریبی برای حل معادلة ترابرد که به روش هماهنگ‌های کروی وابسته است و مبتنی بر دو بسط بستگی زاویه‌ای چگالی دیفرانسیلی شار ذرات، یکی در جهت جلو و دیگری در جهت عقب می‌باشد.یادآوری ـ این روش بیشتر در مواقعی به کار می‌رود که تغییر بارزی در مشخصه‌های نوترون در عبور از یک مرز وجود داشته باشد.
Zero-Energy Reactor
راکتور صفر انرژی
راکتوری که طوری طراحی شده تا بتوان آن را در چنان توان پایینی به کار برد که به هیچ سیستم خنک‌کننده‌ای نیاز نباشد.
Zero-Power Reactor
راکتور صفر قدرت
راکتوری که طوری طراحی شده تا بتوان آن را در چنان توان پایینی به کار برد که به هیچ سیستم خنک‌کننده‌ای نیاز نباشد.
Zircaloy
زیرکالوی
یکی از آلیاژهای تهیه ‌شدة زیرکونیوم (با سطح مقطع جذب نوترون پایین) به منظور بهبود مقاومت خوردگی و پایداری در برابر تابش، و افزایش گسترة دمایی که در محدودة آن، آلیاژ برای غلاف‌گذاری و سایر کاربردهای راکتور قابل استفاده است.
Z-Pinch
تنگش زد
تنگشی که در آن، جریان عبوری از پلاسما طولی است درحالیکه میدان مغناطیسی تولید شده توسط این جریان سمتی است.

 

لغات هسته ای – اتمی بخش 15
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.