مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات هسته ای – اتمی – بخش 6

در این قسمت  لغات هسته ای – اتمی بخش 6 عرضه شده است.

 

لغات هسته ای – اتمی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات هسته ای – اتمی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات هسته ای - اتمی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات هسته ای – اتمی بخش 6
Effective Atomic Number
عدد اتمی مؤثر
میانگین وزنی اعداد اتمی عناصر تشکیل‌دهندة یک ماده. یادآوری ـ وزن‌دهی به طرق مختلفی بسته به نوع برهمکنش مورد نظر می‌تواند انجام گیرد؛ مثلاً در اثر فوتوالکتریک یا تولید تابش ترمزی.
Effective Cadmium Cutoff
قطع مؤثر کادمیوم
مقدار انرژی تعیین ‌شده در یک آرایش آزمایشی معین، در شرایطی که اگر به جای پوشش کادمیومی اطراف آشکارساز، پوششی بدلی را که برای نوترون‌های با انرژی کمتر از این مقدار کدر و برای نوترون‌های با انرژی بیشتر از آن شفاف است قرار دهیم، پاسخ آشکارساز تغییر نکند.
Effective Delayed Neutron Fraction
کسر نوترون تأخیری مؤثر
نسبت میانگین شمار شکافت‌های ایجاد شده توسط نوترون‌های تأخیری به میانگین شمار کل شکافت‌های ایجاد شده توسط نوترون‌های تأخیری به اضافة نوترون‌های آنی. یادآوری ـ کسر نوترون تأخیری مؤثر، معمولاً از کسر نوترون تأخیری واقعی بزرگتر است.
Effective Dose Equivalent
معادل دز مؤثر
HE کمیتی است که با جمع زیر بیان می‌شود
Effective Half-Life
نیم­عمر مؤثر
زمان لازم برای این که مقدار یک رادیونوکلیید خاص در یک سیستم، در نتیجة واپاشی پرتوزا و فرایندهای دیگر نظیر حذف زیست‌شناختی و مصرف سوخت، به نصف مقدارش کاهش یابد، وقتی ‌که آهنگ کاهش تقریباً نمایی است.
Effective Kilogram
کیلوگرم مؤثر
پادمان حاصل‌ضرب جرم مواد هسته‌ای و ضریب سنجش مربوطه برحسب کیلوگرم.یادآوری 1- ضریب سنجش ــ برای پولوتونیوم : ۱،ــ برای اورانیوم با غنای ۰۱/۰ (1%) و بیشتر: مجذور غنای آن،ــ برای اورانیوم با غنای کمتر از 01/۰ (1%) و بیشتر از 005/0 (5/0% ) : ۰۰۰۱/ ۰ وــ برای اورانیوم فقیرشده با غنای ۰۰۵/ ۰ (۰/۵% ) و کمتر از آن و برای توریوم : 00005/0 است.یادآوری 2- اصطلاح “کیلوگرم مؤثر” امروزه به کار نمی‌رود؛ به هرحال این اصطلاح در گذشته به کار می‌رفته و در موافقت‌نامه‌های قانونی موجود، وجود دارد.
Effective Mass
جرم مؤثر
پادمان حاصل‌ضرب جرم مواد هسته‌ای و ضریب سنجش مربوطه برحسب کیلوگرم.یادآوری 1- ضریب سنجش ــ برای پولوتونیوم : ۱،ــ برای اورانیوم با غنای ۰۱/۰ (1%) و بیشتر: مجذور غنای آن،ــ برای اورانیوم با غنای کمتر از 01/۰ (1%) و بیشتر از 005/0 (5/0% ) : ۰۰۰۱/ ۰ وــ برای اورانیوم فقیرشده با غنای ۰۰۵/ ۰ (۰/۵% ) و کمتر از آن و برای توریوم : 00005/0 است.یادآوری 2- اصطلاح “کیلوگرم مؤثر” امروزه به کار نمی‌رود؛ به هرحال این اصطلاح در گذشته به کار می‌رفته و در موافقت‌نامه‌های قانونی موجود، وجود دارد.
Effective Multiplication Factor
ضریب تکثیر مؤثر
Effective Resonance Integral
انتگرال تشدید مؤثر
انتگرال تشدیدی که در آن، یک سطح مقطع مؤثر جایگزین سطح مقطع می‌شود و هنگامی ‌که چگالی شار با معکوس انرژی نوترون تغییر نمی‌کند، آهنگ واکنش واقعی را به دست می‌دهد.
Effective Thermal Cross-Section
سطح مقطع حرارتی مؤثر
سطح مقطع پنداری برای یک برهمکنش معین که وقتی در چگالی شار قراردادی ضرب شود، آهنگ واکنش صحیح را به دست می‌دهد. یادآوری ـ معمولاً استفاده از این اصطلاح، به گیراندازی و شکافت در سیستم‌های خوب کندشده محدود می‌شود.
Elastic Scattering
پراکندگی کشسان
پراکندگی که در آن، انرژی جنبشی کل تغییر نکند.
Electromagnetic Separation Process
فرایند جداسازی الکترومغناطیسی
جداسازی ایزوتوپ‌ها فرایند جداسازی که از تغییر انحنای مسیر یون با نسبت جرم به بار، در یک میدان مغناطیسی، بهره می‌گیرد
Electron
الکترون
Electron Gas
گاز الکترون
گاز فرضی که در آن الکترون‌ها بدون برهمکنش با یکدیگر فرض شده و همة ذرات سنگین به حالت سکون در نظر گرفته می‌شوند.
Electron Plasma Frequency
بسامد پلاسمای الکترون
Electron-Volt
الکترون ولت
Electrostatic Accelerator
شتابدهندة الکترواستاتیکی
شتابدهنده‌ای که در آن، از شدت میدان الکتریکی حاصل از یک اختلاف پتانسیل ثابت استفاده می‌شود. این اختلاف پتانسیل از انتقال بارهای الکتریکی و تجمع‌شان بر روی الکترود عایق‌بندی شده به دست می‌آید.
Emergency Cooling System
سیستم خنک­کنندة اضطراری
سیستمی به منظور تضمین برداشت پس‌گرما از قلب راکتور پس از بروز نقص در خنک‌سازی عادی راکتور؛ مثلاً در حادثة از دست رفتن خنک‌کنندة اولیه.
Emergency Core Cooling
خنک­سازی اضطراری قلب
برداشت پس‌توان یک راکتور پس از حادثة از دست رفتن خنک‌کننده.
Emergency Dose
دز اضطراری
دز جذبی پیش آمده در مواقعی که از بیشینه معادل دز مجاز با انجام کاری غیرعادی، به منظور حفاظت از افراد و یا اموال با ارزش، آگاهانه تجاوز کند.
Emergency Shutdown
خاموش­سازی اضطراری
عمل خاموش کردن ناگهانی راکتور به منظور پیشگیری از وضعیتی خطرناک یا به حداقل رساندن آن.
Emergency Shutdown Limit
حد خاموش­سازی اضطراری
مقدار حدی یک پارامتر عملیاتی که رسیدن به آن حد، موجب خاموشی سریع راکتور می‌شود.
Emission Rate
آهنگ گسیل
شمار ذراتی از نوع و انرژی معین که از یک چشمة تابش مشخص، در واحد زمان خارج می‌شوند.
Ending Inventory
موجودی پایانی
پادمان مقدار مواد در دسترس پس از پایان یک دورة زمانی مشخص.
Energy Band
نوار انرژی
مجموعه‌ای از ترازهای انرژی مجزا ولی بسیار نزدیک به هم، با شمار مساوی با شمار اتم‌ها، که از هر یک از حالت‌های کوانتومی اتم‌های یک جسم، وقتی از وضعیت گازی غیرتبهگن به حالت جامد چگالیده شوند، به وجود می‌آید.
Energy Fluence
شاریدگی انرژی
مجموع انرژی‌های تمام ذرات فرودی، به جز انرژی سکون، بر کره‌ای به قدر کافی کوچک به مرکز نقطة مفروضی در فضا، طی بازة زمانی معین، تقسیم بر سطح مقطع آن کره. یادآوری ـ این کمیت با انتگرال زمانی چگالی شار انرژی برابر است.
Energy Fluence Rate
آهنگ شاریدگی انرژی
مجموع انرژی‌های تمام ذرات فرودی، به جز انرژی سکون، بر کره‌ای به قدر کافی کوچک به مرکز نقطة مفروضی در فضا، در واحد زمان، تقسیم بر سطح مقطع آن کره.یادآوری ـ این کمیت با حاصل‌ضرب چگالی شار ذرات و انرژی میانگین ذرات برابر است.
Energy Flux Density
چگالی شار انرژی
مجموع انرژی‌های تمام ذرات فرودی، به جز انرژی سکون، بر کره‌ای به قدر کافی کوچک به مرکز نقطة مفروضی در فضا، در واحد زمان، تقسیم بر سطح مقطع آن کره.یادآوری ـ این کمیت با حاصل‌ضرب چگالی شار ذرات و انرژی میانگین ذرات برابر است.
Energy Imparted To Matter
انرژی داده­ شده به ماده
اختلاف بین مجموع انرژی‌های تمام ذرات یونساز وارد شده به یک حجم و مجموع انرژی‌های تمام ذراتی که از آن خارج می‌شوند، منهای انرژی معادل هرگونه افزایش در جرم سکون حاصل از واکنش‌های هسته‌ای یا واکنش‌های ذرات بنیادی در حجم مذکور.یادآوری ـ این مقدار با دز جذبی انتگرالی در حجم مذکور برابر است.
Energy-Loss Time
زمان اتلاف انرژی
زمانی‌که پلاسما (توسط تابش و یا سازوکارهای دیگر) مقداری انرژی، معادل با میانگین انرژی جنبشی خود را از دست می‌دهد.
Energy-Replacement Time
زمان جایگزینی انرژی
زمانی‌که پلاسما (توسط تابش و یا سازوکارهای دیگر) مقداری انرژی، معادل با میانگین انرژی جنبشی خود را از دست می‌دهد.
Energy-Transfer Coefficient
ضریب انتقال انرژی
مجموع انرژی‌های جنبشی تمام ذرات باردار آزاد شده در لایة نازکی از یک جسم، تقسیم بر ضخامت لایه و تقسیم بر مجموع انرژی‌های جنبشی ذرات فرودی در یک باریکة موازی از ذرات غیر مستقیم یونساز مشخص که به طور عمودی بر لایه فرود می‌آیند. یادآوری ـ ضریب انتقال انرژی تابعی از انرژی تابش است.
Engineering Safety System
سیستم ایمنی طراحی­ شده
سیستم ایمنی تعبیه شده، به خصوص به منظور محدود کردن پیامدهای یک حادثه در راکتور.
Enhanced Diffusion
پخش فزاینده
پخش ذرات پلاسما در سراسر میدان مغناطیسی، سریع‌تر از پخش در اثر برخوردها.مثال ـ پخش بوهم و پخش متلاطم.یادآوری ـ در برخی موارد، پخش مزبور در نتیجة ناپایداری پلاسما ایجاد می‌شود.
Enriched Fuel
سوخت غنی ­شده
سوخت هسته‌ای شامل اورانیوم که در آن، یک یا چند ایزوتوپ شکافای اورانیوم، غنی‌سازی شده و یا نوکلییدهای شکافا با خواص شیمیایی متفاوت به آن اضافه شده باشند.
Enriched Material
مادة غنی ­شده
ماده‌ای که فراوانی یک یا چند ایزوتوپ خاص در یکی از اجزای تشکیل‌دهندة آن، بیشتر از مقدار طبیعی خود باشد.
Enriched Uranium
اورانیوم غنی­ شده
اورانیومی که در آن، ایزوتوپ اورانیم ـ ۲۳۵، غنی شده و یا شامل اورانیوم ـ 2۳۳ باشد.
Enrichmen
غنی­سازی
هر فرایندی که توسط آن، مقدار ایزوتوپ خاص از عنصری افزایش یابد.
Enrichment
غنا
کسری از اتم‌های یک ایزوتوپ خاص یک عنصر در مخلوطی از ایزوتوپ‌های همان عنصر، وقتی این کسر بیش از مقدار آن در مخلوط طبیعی باشد.یادآوری ـ غنا به معنای ضریب غنی‌سازی و یا ضریب غنی‌سازی منهای یک (درجه غنی‌سازی) نیز به کار می‌رفته است. این کاربردها توصیه نمی‌شوند.
Enrichment Factor
ضریب غنی­سازی
نسبت کسری از اتم‌های یک ایزوتوپ خاص در یک مخلوط غنی‌شدة آن ایزوتوپ، به کسر اتم‌های همان ایزوتوپ در ترکیب طبیعی آن.
Entropy Trapping
گیراندازی انتروپی
گیراندازی یک باریکة منظم از ذرات در یک آرایش میدان مغناطیسی (مثلاً هندسة کوهه‌ای) از طریق فرایند کتره‌ای کردن حرکت منظم ذرات، که منجر به افزایش انتروپی سیستم می‌شود.
Epicadmium Neutron
نوترون فوق کادمیوم
نوترونی با انرژی جنبشی بیشتر از قطع مؤثر کادمیوم.
Epicadmium Resonance Integral
انتگرال تشدید فوق کادمیوم
انتگرال تشدیدی که قطع مؤثر کادمیوم را به عنوان حد پایین انرژی دربردارد.
Epithermal Neutron
نوترون فوق حرارتی
نوترونی با انرژی جنبشی بیشتر از انرژی حاصل از اغتشاش حرارتی. یادآوری ـ این اصطلاح اغلب به انرژی‌هایی که درست بالاتر از انرژی حرارتی، یعنی انرژی‌های قابل مقایسه با انرژی‌های حاصل از پیوندهای شیمیایی، باشند محدود می‌شود.
Epithermal Reactor
راکتور فوق حرارتی
راکتوری که در آن، شکافت عمدتاً به وسیلة نوترون‌های فوق حرارتی ایجاد می‌شود.
Equilibrium Core
قلب ترازمند
قلب راکتور که سوخت آن، قسمتی از چرخة سوختی است که سوخت اضافه شده و سوخت برداشتة شده در آن دارای ترکیبات ثابت هستند.
Equilibrium Cycle
چرخة ترازمند
اقتصاد چرخةسوخت فرضی در یک نیروگاه هسته‌ای که در آن، مواد تغذیه و پسماند دارای ترکیباتی ثابت باشند.
Equilibrium Time
زمان ترازمندی
جداسازی ایزوتوپ‌ها زمان لازم برای این ‌که کسر مولی در هر مرحلة جداسازی آبشاری به مقدار مانای خود برسد.
Eta Factor
فاكتور اتا
شمار میانگین نوترون‌های شکافت اولیه (شامل نوترون‌های تأخیری) که به‌ ازای هر نوترون جذب شده به وسیلة نوکلیید قابل شکافت یا سوخت هسته‌ای، بنا به مورد، گسیل شود.یادآوری ـ این بهره تابعی از انرژی نوترون‌های جذب شده است.
Excess Reactivity
راکتیویتة اضافی
بیشینه راکتیویتة دست‌یافتنی در هر زمان، با تنظیم اعضاء کنترل.
Excess Resonance Integral
انتگرال تشدید اضافی
انتگرال تشدیدی که درآن، سطح مقطع، بخشی را که به طور معکوس با سرعت نوترون تغییر می‌کند، در برندارد.
Exchange Distillation
تقطیر تبادلی
جداسازی ایزوتوپ‌ها فرایندی برای جداسازی ایزوتوپ‌ها به وسیلة تقطیر یک ترکیب که بخار تفکیک شده‌ای به دست می‌دهد.
Exclusion Area
حریم
منطقة در نظر گرفته شده اطراف یک تأسیسات هسته‌ای (822) یا چشمة تابش دیگری که دسترسی به آن تنها تحت شرایط کنترل ‌شده مجاز باشد و معمولاً در این مناطق اسکان ممنوع است.
Exhaust Air Decontamination System
سیستم رفع آلودگی هوای خروجی
سیستمی برای جداسازی آلودگی پرتوزا از هوای خروجی ناحیة کنترل شدة یک تأسیسات هسته‌ای (822).
Experimental Hole
روزنة آزمایشی
روزنه‌ای در حفاظ راکتور به درون راکتور که در آن، تابش‌دهی‌ها انجام می‌گیرند.
Experimental Reactor
راکتور تجربی
راکتوری که عمدتاً برای به دست آوردن داده‌هایی در زمینة فیزیک راکتور یا مهندسی راکتور به منظور طراحی راکتور یا تکامل نوع راکتور، به کار می‌رود.یادآوری ـ راکتورهای موجود در این رده شامل:الف ) راکتور صفر قدرت (که ممکن است راکتور پژوهشی نیز باشد)،ب) راکتور برای آزمایش وج) راکتور نمونة نخستین هستند.
Exponential Absorption
جذب نمایی
Exponential Assembly
مجتمع نمایی
مجتمعی زیربحرانی که برای یک آزمایش نمایی به کار گرفته شود.
Exponential Attenuation
تضعیف نمایی
Exponential Decay
واپاشی نمایی
Exponential Experiment
آزمایش نمایی
آزمایش انجام شده برروی مجتمع زیربحرانی از مواد راکتور با یک چشمة نوترون مستقل که به منظور تعیین مشخصه‌های نوترون موجود در آرایشی از این مواد به کار می‌رود. با قرار دادن معمول چشمة نوترون (به نحوی که نوترون‌های حرارتی از یکی از سطوح مکعب یا از انتهای یک استوانه وارد شوند)، چگالی شار نوترون در مجتمع، به صورت نمایی و نسبت به فاصله از مرز چشمه، کاهش پیدا می‌کند.
Exponential Pile
پیل نمایی
مجتمعی زیربحرانی که برای یک آزمایش نمایی به کار گرفته شود.
Exposure
پرتودهی/ پرتوگیری
فرود تابش بر مادة جاندار یا بی‌جان، به طور اتفاقی یا عمدی. رجوع شود به: Irradiation
Exposure
پرتودهی
مجموع بارهای الکتریکی کلیة یون‌های هم‌علامت ایجاد شده در هوا توسط تابش ایکس یا گاما، هنگامی که همة الکترون‌های آزاد شده توسط فوتون‌ها در یک عنصرحجمی به قدر کافی کوچک هوا به طور کامل متوقف شوند، تقسیم بر جرم هوای آن عنصر حجمی. یادآوری ـ این کمیت معمولاً برحسب کولن بر کیلوگرم بیان می‌شود (در گذشته برحسب رونتگن بیان می‌شد).
Exposure Meter
پرتودهی سنج
دستگاهی که برای اندازه‌گیری پرتودهی استفاده می‌شود.
Exposure Rate
آهنگ پرتودهی
نمو پرتودهی طی بازة زمانی به قدر کافی کوچک، تقسیم بر مقدار بازة زمانی.
Extraction Cycle
چرخة استخراج
بازفرابری سوخت یک سری از مراحل که شامل استخراج با حلال، تهی‌سازی و در پاره‌ای موارد، شستشو می‌شود.
Extrapolated Boundary
مرز برون­یابی شده
سطحی فرضی اطراف یک مجتمع که فاصلة آن از مجتمع، در تمام نقاط برابر فاصلة برون‌یابی است.
Extrapolation Distance
فاصلة برون­یابی
فاصله‌ای فراتر از مرز یک محیط تا نقطه‌ای که در آن، چگالی شار نوترون مجانبی به سمت صفر می‌رود، در صورتی که این چگالی توسط همان تابع درون مرز، در نظریة یک‌گروهی ترابرد نوترون نمایش داده شود. یادآوری ـ چگالی شار مجانبی، چگالی شار دور از مرزها و دور از چشمه‌های موضعی و جذب‌کننده‌های موضعی است.
لغات هسته ای – اتمی بخش 6
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.