مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات هسته ای – اتمی – بخش 8

در این قسمت  لغات هسته ای – اتمی بخش 8 عرضه شده است.

لغات هسته ای – اتمی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات هسته ای – اتمی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات هسته ای - اتمی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات هسته ای – اتمی بخش 8
Gag
Limiteur De Débit
آب­بند
فناوری راکتور-  وسیلة تعبیه شده در کانال خنک‌کنندة راکتور به منظور محدود کردن شارش خنک‌کننده.
Gamma Radiography
پرتونگاری گاما
پرتونگاری با استفاده از تابش گامای یک چشمة پرتوزا.
Gamma-Radiation
تابش گاما
تابش الکترومغناطیسی گسیل شده در فرایند گذار هسته‌ای یا نابودی ذره.
Gas Multiplication
تکثیر گاز
فرایندی که به موجب آن، در یک میدان الکتریکی به اندازة کافی قوی، جفت یون‌های تولید شده در گاز توسط تابش فرودی، جفت یون‌های اضافی به وجود می‌آورند.
Gas-Cooled Reactor
راکتور با خنک­کنندة گازی
راکتوری که با گاز به عنوان خنک‌کنندة راکتور کار می‌کند.
Gaseous Diffusion Process
فرایند پخش گازی
جداسازی ایزوتوپ‌ها فرایندی برای جداسازی ایزوتوپ‌ها به وسیلة جریان گاز از درون غشاهای متخلخل. رجوع شود به: Diffusion Barrier
GCR
راکتور با خنک­کنندة گازی (مخفف)
راکتوری که با گاز به عنوان خنک‌کنندة راکتور کار می‌کند.
Generation Time
زمان تولید
میانگین زمان لازم برای این که نوترون‌های حاصل از شکافت، شکافت‌های دیگری را تولید کنند.
Genetic Effect Of Radiation
اثر ژنتیکی تابش
تغییر مشخصة وراثتی که از تابش یونساز ایجاد می‌شود. رجوع شود به: Somatic Effect Of Radiation
Geometric Attenuation
تضعیف هندسی
کاهش کمیت تابشی، ناشی از اثر فاصلة موجود بین نقطة مورد نظر و چشمه (مانند قانون عکس مجذور فاصله در مورد یک چشمة نقطه‌ای)، بدون در نظر گرفتن تأثیر حضور هر مادة دیگر.
Geometric Buckling
کمانش هندسی
Geometrically Safe
ایمن به طور هندسی
سیستم حاوی مواد شکافت پذیر ناتوان در پشتیبانی از واکنش زنجیره‌ای هسته‌ای خودنگهدار، به واسطة ترتیب هندسی یا شکل مؤلفه‌ها.
Geometry
هندسه
Glass Dosimeter
دزسنج شیشه­ای
دزسنج فردی بر اساس آشکارساز فوتولومینسان.رجوع شود به:radiophotoluminescence ، Radiophotoluminescence Detector
Global Criticality
حالت بحرانی کلی
حالت بحرانی که در سراسر قلب راکتور به دست می‌آید. رجوع شود به: Local Criticality
Glove Box
اتاقک دستکش­دار
محفظه هوابندی شده و مجهز به دستکش‌هایی برای کار نمایان با مواد پرتوزا یا سمی.
G-Mode Instability
ناپایداری شیوه G
یک ماکروناپایداری است و هنگامی بروز می‌کند که پلاسما به دلیل نیروی گرانشی (یا نیروی لخت معادل) در عرض خطوط میدان می‌لغزد. توجه ـ این ناپایداری در وضعیتی رخ‌‌ می‌دهد که در غیر آن، ناپایداری گرانشی معمولی فلوت‌گونه، ظاهر نشود.
Good Geometry
هندسة مناسب
اندازه‌گیری‌های تضعیف باریکه هندسه‌ای که در آن به منظور اندازه‌گیری سطح مقطع یک ماده، آن را طوری بین چشمه و آشکارساز قرار می‌دهند که پراکندگی از ماده نیز مانند جذب در ماده باعث کاهش آهنگ آشکارسازی شود.
Gram-Gray
گرم ـ گری
Gram-Rad
گرم ـ راد
al Instability
ناپایداری گرانشی
یک ماکروناپایداری است و هنگامی بروز می‌کند که پلاسما به دلیل نیروی گرانشی (یا نیروی لخت معادل) در عرض خطوط میدان می‌لغزد. توجه ـ این ناپایداری در وضعیتی رخ‌‌ می‌دهد که در غیر آن، ناپایداری گرانشی معمولی فلوت‌گونه، ظاهر نشود.
Gray
گری
Gray
خاکستری
فناوری راکتور جذب بخش عمده، ولی نه تمام، نوترون‌های با انرژی مشخص که بر روی یک جسم یا یک محیط فرود می‌آیند.
Group Cross-Section
سطح مقطع گروهی
میانگین وزنی سطح مقطع برای نوترون‌های یک گروه انرژی نوترون.
Group Removal Cross-Section
سطح مقطع برداشت گروهی
میانگین وزنی سطح مقطع، مشخصة یک گروه انرژی نوترون، که نشانگر برداشت نوترون‌ها از آن گروه توسط کلیة فرایندهاست.
Group Transfer Scattering Cross-Section
سطح مقطع پراکندگی انتقال گروهی
میانگین وزنی سطح مقطع، مشخصة گروه‌های انرژی نوترون، که نشانگر انتقال نوترون‌ها از یک گروه معین به گروه دیگر به وسیلة پراکندگی است.یادآوری ـ این سطح مقطع عنصری از ماتریس پراکندگی انتقال گروهی مربوط است.
Guiding Center
مرکز هدایت
گداخت هسته‌ای مرکز آنی چرخش یک ذرة باردار در میدان مغناطیسی به اندازة کافی قوی و تحت تأثیر آثار دیگر (مثلاً میدان الکتریکی).
G-Value
ارزش G
شمار تغییرات شیمیایی مشخص در یک مادة تابش‌دیده که به ازای جذب ۱۰۰ الکترون ولت انرژی از تابش یونساز، تولید می‌شود.یادآوری ـ مواردی از این تغییرات شیمیایی عبارتند از : اتصال عرضی، تولید مولکول‌های ویژه و تولید رادیکال‌های آزاد.
Gyrorelaxation Effect
اثر واهلش چرخشی
اثر به کار رفته برای افزایش انرژی ذرات پلاسما از طریق دمش مغناطیسی، در بسامدی نزدیک بسامد برخورد ذرات. یادآوری ـ در نتیجة ناوردایی بی‌دررو، طی نیم‌چرخة متناظر با افزایش میدان مغناطیسی، بخشی از افزایش انرژی عرضی ذرات در اثر برخورد به انرژی طولی تبدیل می‌شود؛ بنابراین در طی نیم‌چرخة بعدی که در آن شدت میدان کاهش می‌یابد، از معکوس شدن پدیده که کسب انرژی خالص توسط پلاسما را غیرممکن می‌سازد، جلوگیری می‌کند.
Gyrorelaxation Heating
گرم­سازی واهلش چرخشی
گرم‌سازی پلاسما بر پایة اثر واهلش چرخشی که در آن حرکت سیکلوترونی، توسط برخورد کاتوره‌ای می‌شود.یادآوری ـ تأثیر این پدیده در دماهای بالاتر پلاسما، به علت کاهش بسامد برخورد، کم می‌شود.
Half-Value Layer
لایة نیم­مقدار
ضخامت ماده‌ای خاص که هرگاه در مسیر باریکة تابشی معین قرار گیرد، کمیت تابش مذکور را به نصف آن کاهش دهد. یادآوری ـ این ضخامت، گاهی برحسب جرم در واحد سطح بیان می‌شود.
Half-Value Thickness
ضخامت نیم­مقدار
ضخامت ماده‌ای خاص که هرگاه در مسیر باریکة تابشی معین قرار گیرد، کمیت تابش مذکور را به نصف آن کاهش دهد. یادآوری ـ این ضخامت، گاهی برحسب جرم در واحد سطح بیان می‌شود.
Hard-Core Pinch Device
وسیله تنگش هسته ـ سخت
دستگاه تنگش تخلیه، دربرگیرندة یک رسانای برگشتی مرکز جامد، که در آن تخلیه در ناحیة حلقوی اطراف رسانا رخ می‌دهد.
Head End
آمایش آغازین
بازفرابری سوخت یکی از چندین گروه ممکن از مراحل در یک طرح معین بازفرابری سوخت با این هدف که سوخت‌های هسته‌ای مختلف‌الشکل را به یک حالت مشخص فیزیکی و شیمیایی مناسب برای آمایش مشترک بعدی درآورد.
Health Physics
فیزیک بهداشت
دانش و تکنیک حفاظت در برابر تابش.
Heavy Water
Eau Lourde
آب سنگین
آب تشکیل شده از ملکول‌هایی که درآنها به جای اتم هیدروژن، ایزوتوپ سنگین آن، دوتریوم قرار گرفته باشد.
Heavy-Water Reactor
راکتور آب سنگین
راکتوری که با آب سنگین به عنوان کندکننده کار می‌کند.
Heel
ته‌مانده
مقدار مادة هسته‌ای که معمولاً بعد از تخلیه، در یک محفظه باقی می‌ماند.
Helical Instability
ناپایداری حلزونی
نوعی ناپایداری كه هنگام عبور دادن جریان از میان پلاسمایی با توزیع چگالی مارپیچ كه به طور کامل در یك میدان مغناطیسی قرار گرفته است، رخ می‌دهد و منجر به تشكیل ابرهای یونی و الكترونی پیچی شكل می‌گردد كه در امتداد خطوط میدان در جهت‌های مخالف حركت كرده و موجب جدایی بار می‌شوند. این امر به نوبة خود، حركت‌های سوقی عرضی، میدان‌های الكتریكی و آشفتگی‌های فزاینده تولید می‌كند.یادآوری ـ این نوع ماكروناپایداری الكترواستاتیكی، مدی با مقیاس نسبتاً بزرگ و اعداد موج سمتی كوچك است.
Helicon-Wave Instability
ناپایداری موج مارپیچی
نوعی میکروناپایداری الکترومغناطیسی که شبیه به ناپایداری موج آلفون است؛ با این تفاوت که در بسامدهای نزدیک به بسامد سیکلوترونی یون که ناوردایی بی‌دررو برقرار نیست، رخ می‌دهد.
Heterogeneous Reactor
راکتور ناهمگن
راکتوری که در آن، مواد قلب طوری جدا از هم قرار دارند که مشخصه‌های نوترون آن را نمی‌توان با فرض توزیع همگن مواد در سراسر قلب به دقت تشریح کرد.
HF Confinement
محصورسازی اچ اف
محصورسازی پلاسما با استفاده از فشار تابش یک موج الکترومغناطیسی با بسامد بالا. یادآوری ـ این فرایند اغلب با محصورسازی مغناطیسی همراه است (سرپوش HF).
HF Plug
سرپوش اچ اف
محصورسازی الکترومغناطیسی توسط میدان‌های با بسامد بالا (HF) که با روش‌های زیر ایجاد می‌شود:الف) عمل محصورسازی HF (فشارتابش)،ب) عمل توأم میدان مغناطیسی استاتیک غیریکنواخت و میدان‌های HF در تشدید سیکلوترونی الکترون.یادآوری ـ درحالت (ب)، که به ویژه در آرایش‌های باز استفاده می‌شود، یک انتقال تشدیدی توان HF به حرکت عمود بر محور آینه ای الکترون رخ می‌دهد که بازتاب به مرکز آرایش را ممکن می‌سازد.
Hidden Inventory
موجودی نهان
پادمان موجودی مواد هسته‌ای در یک کارخانه و یا قسمتی از کارخانه که برای اندازه‌گیری قابل دسترس نیست.
High-Frequency Confinement
محصورسازی بسامد بالا
محصورسازی پلاسما با استفاده از فشار تابش یک موج الکترومغناطیسی با بسامد بالا. یادآوری ـ این فرایند اغلب با محصورسازی مغناطیسی همراه است (سرپوش HF).
High-Frequency Plug
سرپوش بسامد بالا
محصورسازی الکترومغناطیسی توسط میدان‌های با بسامد بالا (HF) که با روش‌های زیر ایجاد می‌شود:الف) عمل محصورسازی HF (فشارتابش)،ب) عمل توأم میدان مغناطیسی استاتیک غیریکنواخت و میدان‌های HF در تشدید سیکلوترونی الکترون.یادآوری ـ درحالت (ب)، که به ویژه در آرایش‌های باز استفاده می‌شود، یک انتقال تشدیدی توان HF به حرکت عمود بر محور آینه ای الکترون رخ می‌دهد که بازتاب به مرکز آرایش را ممکن می‌سازد.
High-Temperature Reactor
راکتور دما بالا
راکتوری که با گازهای بی‌اثر به عنوان خنک‌کنندة راکتور کار می‌کند و برای تحمل دمای بالای خروجی خنک‌کنندة راکتور، به طور گسترده از مواد دیرگداز در قلب راکتور استفاده می‌شود.
Hold-Up
ته­ماند
فرایند غنی‌سازی مقدار ماده‌ای که در حالت مانا و زمان معین، در یک کارخانة جداسازی ایزوتوپ‌ها یا قسمتی متعلق به آن، تحت آمایش باشد.
Homogenous Reactor
راکتور همگن
راکتوری که درآن، مواد قلب چنان توزیع شده‌اند که مشخصه‌های نوترون آن را بتوان با فرض توزیع همگن مواد در سراسر قلب، به دقت تشریح کرد.
Hot
داغ
بسیار پرتوزا. رجوع شود به:hot Atom
Hot Atom
اتم داغ
اتمی در حالت انرژی برانگیخته یا دارای انرژی جنبشی بالاتر از سطح گرمایی محیط اطراف آن، که معمولاً ناشی از فرایندهای هسته‌ای است.
Hot Cell
سلول داغ
محفظه‌ای با حفاظ قوی برای مواد با پرتوزایی بالا.یادآوری ـ محفظة مزبور می‌تواند برای به‌کارگیری یا فرابری این مواد با ابزارهای از راه دور، یا انبار کردن آنها مورد استفاده قرار گیرد.
Hot Channel
کانال داغ
کانال سوختی که در آن، دما در بالاترین حد باشد.
Hot Channel Factor
ضریب (ایمنی) کانال داغ
ضریب ایمنی متناظر با نسبت بیشینه تغییر انتالپی در صورت بروز حادثه، به تغییر اسمی انتالپی در کانال داغ.
Hot Channel Factor
ضریب کانال داغ
نسبت تغییر در انتالپی خنک‌کننده در یک کانال سوخت با بیشترین تغییر، به میانگین تغییر در قلب راکتور.
Hot Spot
نقطة داغ
نقطه‌ای بین قوطی و خنک‌کننده که در آن، بیشترین افزایش دما به وقوع می‌پیوندد.
Hot Spot Factor
ضریب نقطة داغ
ایمنی هسته‌ای ضریب ایمنی که به وسیلة آن، اختلاف دمای اسمی بین قوطی و خنک‌کننده در نقطة داغ چند برابر می‌شود تا مقدار اختلافی را به دست دهد که در صورت وقوع یک حادثه، پارامترهای انتقال حرارت به بیشینه‌های مجاز خود می‌رسند.
Hot Standby
آماده­باش داغ
وضعیت خاموشی که در آن، یک راکتور هسته‌ای در دمایی نزدیک به دمای در حال کار نگهداری می‌شود. رجوع شود به: Cold Shutdown
Hot Testing
آزمون داغ
آزمون روش، فرایند، دستگاه یا وسایل اندازه‌گیری و کنترل، تحت شرایط کار عادی و در سطوح تابشی که انتظار می‌رود.
Hydrodynamic Instability
ناپایداری هیدرودینامیکی
ناپایداری در جریان خنک‌کننده که ممکن است برای ترکیب معینی از سرعت جریان و توان به وجود آید.
Hydromagnetic Instability
ناپایداری هیدرومغناطیسی
ناپایداری که از حرکت ماکروسکوپی یک شارة رسانا (مایع یا پلاسما) در نتیجة برهمکنش آن با میدان مغناطیسی پدید می‌آید.مثال- ناپایداری تبادلی و ناپایداری کینک
Hydromagnetic Wave
موج هیدرومغناطیسی
موج مادی که به علت حضور میدان مغناطیسی در یک شارة رسانا (برای مثال پلاسما) منتشر می‌شود.یادآوری ـ چنین امواجی به وسیلة انتقال خطوط نیروی میدان مغناطیسی “منجمد” در شاره مشخص می‌شوند، بنابراین تمایل دارند با خطوط نیرو حرکت کنند.
Hydromagnetics
هیدرومغناطیس
موضوع‌هایی که به حرکت شاره‌های رسانای الکتریکی (مایعات و پلاسما) که با میدان مغناطیسی برهمکنش می‌کنند، می‌پردازد.
Ideal Cascade
آبشار ایده­آل
جداسازی ایزوتوپ‌ها آرایشی از مراحل جداکننده با اندازه‌های متغیر که برای یک جداسازی مشخص با جریان کمینه، طراحی شده باشد.
Ignition Temperature
دمای افروزش
دمایی که در آن، انرژی ذخیره شده در پلاسما توسط فرایند گداخت، دقیقاً برابر با اتلاف انرژی (مثلاً از طریق فرایندهای تابش) است.
Impact Parameter
پارامتر برخورد
کمترین فاصلة بین دو ذرة برهمکنش‌کننده تحت پراکندگی کشسان که از کنار هم عبور می‌کنند، بدون آن که پراکندگی به وجود آید.
Important Function
تابع اهمیت
میانگین شمار مجانبی نوترون‌ها در یک سیستم بحرانی که از نوترونی با مکان و سرعت مفروض ناشی شده باشد.یادآوری ـ این شمار با چگالی شار نوترون الحاقی متناسب است.
Improved Nuclear Material
مادة هسته­ای اصلاح ­شده
Incoherent Scattering
پراکندگی ناهمدوس
نوعی پراکندگی که درآن، هیچ رابطة معینی بین فازهای امواج پراکنده و فرودی وجود ندارد.
Independent Fission Yield
بهرة شکافت مستقل
کسر شکافت‌هایی که قبل از وقوع هر گونه واپاشی بتا یا گاما موجب تولید نوکلییدی ویژه می‌شوند
Indirect-Cycle Reactor
راکتور چرخه غیرمستقیم
راکتوری که در آن، خنک‌کنندة اولیه به منظور تولید توان مفید، گرمای خود را به خنک‌کنندة ثانویه انتقال دهد.
Indirectly Ionizing Particle
ذرة غیرمستقیم یونساز
ذره‌ای بدون‌ بار (نوترون، فوتون وغیره) که قادر است ذرات مستقیم یونساز را آزاد و یا یک تبدیل ‌هسته‌ای را آغاز کند.
Indirectly Ionizing Radiation
تابش غیرمستقیم یونساز
تابشی متشکل از ذرات غیرمستقیم یونساز.
Individual Photographic Dosimeter
دزسنج عکاسی فردی
نوعی دزسنج بر مبنای استفاده از امولسیون عکاسی که بستگی انرژی آن می‌تواند به وسیلة صافی‌ها تعدیل شود.
Induced Nuclear Reaction
واکنش هسته­ای القایی
واکنش هسته‌ای که با برهمکنش یک ذره با یک هسته آغاز می‌شود.
Induced Radioactivity
پرتوزایی القایی
پرتوزایی القا شده توسط تابش‌دهی.
Inelastic Scattering
پراکندگی غیرکشسان
نوعی پراکندگی که در آن، انرژی جنبشی کل تغییر کند.
Inertial Confinement
محصورسازی لختی
محصورسازی دینامیکی و غیرمغناطیسی پلاسما توسط نیروهای لختی، مورد استفاده در سیستم‌های تپیده با چگالی خیلی بالا (فشار بالا) که در آنها امکان محصورسازی استاتیکی وجود ندارد.
Infinite Multiplication Constant
ثابت تکثیر نامتناهی
Infinite Multiplication Factor
ضریب تکثیر نامتناهی
Inherently Stable
ذاتاً پایدار
راکتور دارای این مشخصه که افزایش راکتیویتة مثبت، قبل از بروز هرگونه فرایند نامطلوب، توسط پسخورهای راکتیویتة منفی جبران می‌شود.
Inhour
عکس ساعت
واحد راکتیویته برابر با افزایش راکتیویتة یک راکتور بحرانی که ثابت زمانی راکتور برابر یک ساعت را ایجاد می‌کند.یادآوری ـ شکل کوتاه شدة Inverse Hour
Inhour Equation
معادلة عکس ساعت
معادله‌ای که راکتیویتة یک راکتور را به ثابت زمانی آن مربوط می‌سازد.
Initial Conversation Ratio
نسبت تبدیل اولیه
نسبت تبدیل آنی در یک راکتور، پیش از آن که فرسایش سوخت قابل ملاحظه‌ای صورت گرفته باشد.
Initial Core
قلب اولیه
قلب محتوی اولین سوخت بارگذاری شده در یک راکتور.
Inner Bremsstrahlung
تابش ترمزی داخلی
تابش ترمزی که با گسیل یا جذب یک ذرة باردار توسط هسته همراه باشد.
In-Process Inventory
موجودی درون ­فرایندی
مقدار مادة موجود در دیگ‌های مختلف و قسمت‌هایی از یک فرایند در یک زمان مشخص. رجوع شود به: Hold-Up
Input Accountability Tank
مخزن با قابلیت حسابرسی ورودی
مخزنی است که می‌توان در آن یک دستة حل شده را جمع‌آوری کرد و حجم، چگالی و غلظت آن را تعیین نمود.
Inspection
بازرسی
پادمان بررسی تأسیسات هسته‌ای توسط بازرسان، به منظور تعیین این که آیا انحراف در مواد هسته‌ای در آن صورت گرفته است یا خیر. یادآوری ـ بازرسی ممکن است بر مبنای اصول ملی یا مثلاً توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نتیجة توافق بین‌المللی انجام پذیرد.
Inspectorate
ادارة بازرسی
پادمان ارگان ملی یا بین‌المللی که طبق قانون مسئول بازرسی مربوط به مواد هسته‌ای است.
Integral Absorbed Dose
دز جذبی انتگرال
انتگرال دز جذبی روی جرم مادة تابش‌دیده در حجم مورد نظر. یادآوری 1- این کمیت با انرژی داده شده به ماده در آن حجم برابر است. یادآوری 2- این کمیت معمولاً برحسب کیلوگرم ـ گری بیان می‌شود (قبلاً برحسب گرم ـ راد بیان می‌شد).
Integral Experiment
آزمایش انتگرالی
آزمایشی که در مورد اثر کلی (انتگرال) چندین پارامتر یا فرایند موجود در یک سیستم، و نه راجع به اثرات جداگانه (دیفرانسیل) آنها، اطلاعاتی به دست می‌دهد.
Integral Reactivity
راکتیویتة انتگرالی
تغییر در راکتیویته در نتیجة خارج کردن یک میلة کنترل از مکانی مشخص در قلب.
Integral Reactor
راکتور انتگرالی
راکتوری که در آن، مبدل گرما در داخل دیگ راکتور بین مدارهای خنک‌کنندة اولیه و ثانویه قرار دارد.
Interchange Instability
ناپایداری تبادلی
ناپایداری مگنتوهیدرودینامیکی که درآن، پلاسما مکانش را با میدان مغناطیسی مبادله می‌کند.یادآوری ـ ناپایداری فوق، ناپایداری فلوت‌گونه نیز نامیده می‌شود، به دلیل این که انتظار می‌رود فصل مشترک بین پلاسما و میدان مغناطیسی به شکل فلوت در آید.
Interlock Limit
حد همبندی
مقدار حدی یک پارامتر عملیاتی که در آن اعمال معینی به طور خودکار متوقف می‌شوند، مثلاً عمل عقب کشیدن بیشتر میله‌های کنترل.
Intermediate Coolant Circuit
مدار خنک­کنندة واسطه
مدار خنک‌کنندة سدیمی در یک راکتور سریع خنک‌شوندة سدیمی که گرما را از مدار خنک‌کنندة اولیة پرتوزا به مدار محتوی محیط کاری، مانند آب، منتقل می‌کند. این عمل از تماس بین خنک‌کنندة پرتوزا و آب جلوگیری می‌کند.
Intermediate Neutron
نوترون میانی
Intermediate Range Monitor
نمایشگر گسترة میانی
دستگاهی برای دیده‌بانی توان راکتور در بازة توان میان گسترة چشمه وگسترة توان.
Intermediate Reactor
راکتور میانی
راکتوری که در آن، شکافت عمدتاً توسط نوترون‌های میانی ایجاد می‌شود.
Intermediate Spectrum Reactor
راکتور بیناب میانی
راکتوری که در آن، شکافت عمدتاً توسط نوترون‌های میانی ایجاد می‌شود.
Intermediate Storage
انبار واسطه
تأسیسات ذخیره‌سازی که در آن پسماند پرتوزا یا سوخت مصرف شده تحت شرایط کنترل شده، به طور موقت نگهداری می‌شوند.
Internal Peaking Factor
ضریب قله­سازی درونی
نسبت چگالی توان موضعی بیشینه به چگالی توان میانگین، در قسمتی از دستة سوخت.
Interstitial Defect
نقص میان­­نشین
شبکه نقص نقطه‌ای که از قرار گرفتن یک یون یا اتم اضافه میان جایگاه‌های عادی یک شبکة بلوری تشکیل می‌شود و باعث تغییر شکل شبکه در اطراف آن می‌گردد.
Invariant Embedding
جایگیری ناوردا
فن ریاضی در نظریة ترابرد که می‌توان با آن پارامترهای اساسی یک ساختار (به عنوان مثال، ضرایب بازتاب) را، بدون تشریح جزئیات چگالی شار نوترون موجود در آن ساختار، به دست آورد.
Inventory Change
تغییر موجودی
پادمان افزایش یا کاهش، برحسب دسته‌های مادة هسته‌ای در یک ناحیة موازنة مواد.
Inventory Taking
دریافت موجودی
پادمان عمل صورت گرفته توسط کاربر تأسیسات هسته‌ای به منظور تعیین مقدار موجودی در تمام نواحی موازنة مواد، در یک زمان معین.
Inventory Taking
اخذ موجودی
پادمان عمل صورت گرفته توسط کاربر تأسیسات هسته‌ای به منظور تعیین مقدار موجودی در تمام نواحی موازنة مواد، در یک زمان معین.
Ion
یون
اتم، مولکول یا پاره‌ای از مولکول که با از دست دادن یا گیر انداختن الکترون‌ها، بار الکتریکی کسب کرده است.
Ion Acoustic Instability
ناپایداری اکوستیکی یون
میکروناپایداری الکترواستاتیکی ناشی از نوسانات پلاسمای یونی که توسط یک جریان الکتریکی کوچک واداشته شده‌اند‌، یعنی یک حرکت نسبی بین یون‌ها و الکترون‌ها در راستای خطوط میدان مغناطیسی.
Ion Acoustic Wave
موج یونی اکوستیکی
موج یونی با بسامد پایین که در آن، سرعت جابجایی یون و الکترون تقریباً برابر است و هیچ پاشندگی در موج وجود ندارد، زیرا سرعت فاز مستقل از بسامد آنها است.یادآوری ـ به دلیل این دو ویژگی، چنین امواجی مشابه امواج عادی صوت هستند و بنابراین نام آنها شبیه امواج صوتی است. تنها تفاوت در عدم خنثایی (متناسب با دامنة امواج و مربع بسامد آنها) می‌باشد که با ایجاد یک میدان الکتریکی بار فضائی منجر به جفت‌شدگی بین حرکت جمعی یون‌ها و الکترون‌ها می‌شود.
Ion Dose
دز یونی
کل بار الکتریکی یون‌های هم‌علامت که توسط هر تابش یونساز در یک عنصر حجمی از هوا به وجود آمده باشد، تقسیم بر جرم آن عنصر.یادآوری ـ دز یونی گاهی برحسب کولن بر کیلوگرم بیان می‌شود (قبلاً برحسب رنتگن بیان می‌شد).
Ion Plasma Frequency
بسامد پلاسمای یونی
Ion Sound Wave
موج یونی صوتی
موج یونی با بسامد پایین که در آن، سرعت جابجایی یون و الکترون تقریباً برابر است و هیچ پاشندگی در موج وجود ندارد، زیرا سرعت فاز مستقل از بسامد آنها است.یادآوری ـ به دلیل این دو ویژگی، چنین امواجی مشابه امواج عادی صوت هستند و بنابراین نام آنها شبیه امواج صوتی است. تنها تفاوت در عدم خنثایی (متناسب با دامنة امواج و مربع بسامد آنها) می‌باشد که با ایجاد یک میدان الکتریکی بار فضائی منجر به جفت‌شدگی بین حرکت جمعی یون‌ها و الکترون‌ها می‌شود.
Ion Temperature
دمای یون
دمای جنبشی یون‌ها.
Ion-Dose Rate
آهنگ دز یونی
نمو دز یونی طی بازة زمانی به اندازة کافی کوچک، تقسیم بر آن بازة زمانی.
Ionizing Radiation
تابش یونساز
تابش متشکل از ذرات مستقیم یا غیرمستقیم یونساز، یا ترکیبی از این دو.یادآوری ـ در حوزه‌های مقررات و حفاظت در برابر تابش، معمولاً نور مرئی و فرابنفش مستثنی می‌شوند.
Ion-Wave Instability
ناپایداری یون ـ موج
میکروناپایداری الکترواستاتیکی ناشی از نوسانات پلاسمای یونی که توسط یک جریان الکتریکی کوچک واداشته شده‌اند‌، یعنی یک حرکت نسبی بین یون‌ها و الکترون‌ها در راستای خطوط میدان مغناطیسی.
IRM
نمایشگر گسترة میانی (مخفف)
دستگاهی برای دیده‌بانی توان راکتور در بازة توان میان گسترة چشمه وگسترة توان.
Irradiation
تابش­دهی
پرتو‌دهی (435) با تابش یونساز.
Irradiation Channel
کانال تابش­دهی
روزنه‌ای در حفاظ راکتور به درون راکتور که در آن، تابش‌دهی‌ها انجام می‌گیرند.
Irradiation Embrittlement
تردی ناشی از تابش­دهی
کاهش قابلیت نرم‌شدگی ماده در اثر تابش‌دهی.
Irradiation Reactor
راکتور تابش­دهی
راکتوری که عمدتاً به عنوان چشمة تابش هسته‌ای برای تابش‌دهی مواد و یا اهداف پزشکی به کار می‌رود.یادآوری ـ انواع راکتورهای موجود در این رده عبارتند از:الف) راکتور تولید ایزوتوپ ب) راکتور تابش‌دهی مواد غذایی ج) راکتور شیمی ـ هسته‌ای د) راکتور فرابری مواد و) راکتور تابش‌دهی زیست ‌پزشکی ه ) راکتور آزمایش مواد (می‌تواند یک راکتور پژوهشی نیز باشد).
Irradiation Rig
مجموعه لوازم تابش­دهی
مجموعه‌ای برای قرار دادن در راکتور، حاوی موادی برای تابش‌دهی آزمایشی، به همراه دستگاه‌هایی برای اندازه‌گیری (و گاهی کنترل) شرایطی که تابش‌دهی در آنها انجام می‌پذیرد.
Isodiapheres
ایزودیافرها
نوکلییدهایی که اختلاف بین شمار نوترون‌ها و پروتون‌هایشان یکسان است.
Isodose
هم­دز
بیانگر مکان هندسی نقاطی که دز جذبی در آنها یکسان باشد.
Isolation Valve
شیر ایزولاسیون
شیر تعبیه شده در سیستم‌های لوله‌بندی گذرنده از پوشش ایمنی راکتور که هدف از آن، قطع ارتباط بین سیستم پوشش ایمنی و لوله‌های مذکور می‌باشد.
Isomeric Separation
جداسازی ایزومری
جداسازی شیمیایی یک نوکلیید ازهستة مادر ایزومری آن، در نتیجة تغییرات شیمیایی توسط برانگیختگی اتمی یا مولکولی در یک گذار ایزومری.
Isomeric State
حالت ایزومری
حالت برانگیختة هسته‌ای با عمر متوسطی که برای مشاهده شدن، به اندازة کافی طولانی باشد.
Isomeric Transition
گذار ایزومری
گذار یک هسته از حالت ایزومری (نیمه پایدار) به حالتی با انرژی پایین‌تر، معمولاً به حالت پایة هسته، که با گسیل تابش گاما همراه باشد.
Isotones
ایزوتون­ها
نوکلییدهایی که دارای شمار مساوی نوترون‌ها ولی اعداد اتمی متفاوت هستند.
Isotope Separation
جداسازی ایزوتوپ­ها
جداسازی یک یا چند ایزوتوپ از ایزوتوپ‌های دیگر یک عنصر.
Isotope Separation Plant
کارخانة جداسازی ایزوتوپ­ها
کارخانه‌ای برای جداسازی ایزوتوپ‌های مختلف یک عنصر.یادآوری ـ این اصطلاح تأسیسات ذخیره‌سازی کارخانه و بخش‌های تجزیه و تحلیل شیمیایی را نیز دربرمی‌گیرد.
Isotopes
ایزوتوپ­ها
نوکلییدهایی که دارای عدد اتمی یکسان ولی اعداد جرمی مختلف هستند.
Isotopic Abundance
فراوانی ایزوتوپی
شمار نسبی اتم‌های یک ایزوتوپ خاص در مخلوطی از ایزوتوپ‌های یک عنصر که به صورت کسری از تمام اتم‌های عنصر بیان می‌شود.
Isotopic Exchange
تبادل ایزوتوپی
تبادل دو اتم ایزوتوپی بین دو مولکول مختلف یا بین موقعیت‌های مختلف در یک مولکول.
Isotopic Power Generator
مولد توان ایزوتوپی
مولدی که گرمای تولید شده توسط نوکلیید پرتوزا را به جریان الکتریکی تبدیل می‌کند؛ معمولاً این کار توسط تبدیل گرمابرقی یا گرمایونی صورت می‌پذیرد.
Isotopic Tracer
ردیاب ایزوتوپی
ردیابی متشکل از همان عنصری که مورد ردیابی قرار گرفته است؛ ولی با ترکیب ایزوتوپی متفاوت.
Iterated Fission Expectation
چشم‌داشت شكافت مكرر
مقدار میانگین شمار شکافت‌ها در هر نسل پس از گذشت چندین نسل، حاصل از نوترون‌های پدید ‌آمده از نوترونی معین در یک راکتور بحرانی.
Iterated Fission Probability
احتمال شکافت مکرر
مقدار میانگین شمار شکافت‌ها در هر نسل پس از گذشت چندین نسل، حاصل از نوترون‌های پدید ‌آمده از نوترونی معین در یک راکتور بحرانی.

 

لغات هسته ای – اتمی بخش 8
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.