مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات پزشکی – بخش 10

در این قسمت  لغات پزشکی بخش 10 عرضه شده است.

لغات پزشکی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات پزشکی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات پزشکی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات پزشکی بخش 10
خودیابی پرهیزمدار
abstinence-based recovery
الکاسالان
ACOAs/ACA
الکاسال
ACOAs/ACA
اقدام
action
مرحله اقدام
action stage
ماهیچه‌آسیبی الکلی حاد
acute alcoholic myopathy
شاخص شدت اعتیاد
addiction severity index
الکلی‌زادگان بزرگسال
adult children of alcoholics
انجمن الکلی‌زادگان بزرگسال
adult children of alcoholics
الکاوند
Al-Anon
الکاوان
Alateen
توهم‌زدگی الکلی
alcohol hallucinosis/ alcoholic hallucinosis
اختلال اضطرابی الکل‌زاد
alcohol induced anxiety disorder
اختلالات الکل‌زاد
alcohol induced disorders
اختلال خلق الکل‌زاد
alcohol induced mood disorder
اختلال یادزدودگی الکل‌زاد دائم
alcohol induced persisting amnestic disorder
اختلال روان‌پریشی الکل‌زاد
alcohol induced psychotic disorder
اختلال خواب الکل‌زاد
alcohol induced sleep disorder
الکل‌آزمایی
alcohol testing
تباهی الکل‌زاد مخچه
alcoholic cerebellar degeneration
ماهیچه‌آسیبی الکلی
alcoholic myopathy
عصب‌آسیبی الکلی
alcoholic neuropathy
نشانگان بی‌انگیزگی
amotivational syndrome
شاخص شدا
ASI
خودیابی باکمک
assisted recovery
کتاب پایه
basic text
جلسه به‌نامه‌خوانی
Big Book study meeting
دمکل
BrAC
مقدار الکل بازدم
breath alcohol content
الکل‌آزمای تنفسی
breathalyzer
پرسش‌نامه صارت
CAGE questionnaire
غرباله صارت
CAGE screening instrument
مژدک
chip
مصرف موقعیتی مواد
circumstantial-situational drug use
خودیابی کامل
complete recovery
مصرف اجبارگونه مواد
compulsive drug use
تأمل
contemplation
مرحله تأمل
contemplation stage
تأمل‌گر
contemplator
کاهش تقاضا
demand reduction
مژدک رونما
desire chip
تسهیلات مصرف مواد
drug consumption facility/ DCF
جایگاه مصرف مواد
drug consumption room/ DCR
اعتیادافزار
drug paraphernalia/ DP
مصرف آزمایشی مواد
experimental drug use
صبوحی
eye opener
خودیابی ایمان‌مدار
faith-based recovery
خودیابی خانواده
family recovery
توهم‌زدگی
hallucinosis
مواد سنگین
hard drug
پیشگیری نشانه‌ای
indicated prevention
مصرف تزریقی مواد
injection drug use/ IDU
مصرف فشرده مواد
intensive drug use
اینترنت‌باره
internet addict
اینترنت‌بارگی
internet addiction
مصرف وریدی مواد
intravenous drug use/ IVDU
ماندگاری
maintenance
مرحله ماندگاری
maintenance stage
خودیابی خودآموز
manual-guided recovery
خودیابی دارویی
medication-assisted recovery
درافزا
MET
اندازه‌نوشی
moderate drinking
خودیابی تعدیلی
moderated recovery
درمان انگیزه‌افزا
motivational enhancement therapy
مصاحبه انگیزشی
motivational interview
معتاوند
Nar-Anon
معتاوان
Narateen
خودیابی طبیعی
natural recovery
برنامه سرنگ و سوزن
needle and syringe program
نت‌بارگی
netaddiction
برسن
NSP
دگراعتیادی
other addiction
خودیابی نسبی
partial recovery
چندموادی
polydrug abuser
پیش‌تأمل
precontemplation
مرحله پیش‌تأمل
precontemplation stage
پیش‌تأمل‌گر
precontemplator
آمادگی
preparation
مرحله آمادگی
preparation stage
خودیافته
recovered
خودیابنده
recovering person
خودیابی
recovery
مربی خودیابی
recovery coach/ recovery support specialist
خانه خودیابی
recovery home
مصرف تفریحی مواد
recreational drug use/ social-recreational drug use
مصرف سنجیده مواد
responsible drug use
تسهیلات تزریق ایمن
safe injection facility/ SIF
تزریق‌خانه ایمن
safe injection site/ SIS/ supervised injection site/ SIS/ medically supervised injection centre/ MSIC
خودتغییری
self-change
تیزاله‌دان
sharps container/ sharps disposal container/ sharps disposal bin
تزریق‌خانه
shooting gallery
پاک
sober/ clean
پاکی
sobriety
تاریخ پاکی
sobriety date/ clean date
جمع‌نوشی
social drinking
مواد سبک
soft drug
بهبود بی‌کمک
solo recovery
خودیابی بی‌کمک
solo recovery
مراحل تغییر
stages of change
برنامه محصل‌یاری
student assistance program/ SAP
اختلال روان‌پریشی موادزاد
substance-induced psychotic disorder
کاهش عرضه
supply reduction
چسب الکل‌سنج
sweat patch
برنامه تعویض سرنگ
syringe-exchange program/ SEP/ needle exchange program/ needle and syringe exchange
ترکل
TAC
به‌نامه
The Big Book
مقدار الکل تعرقی
transdermal alcohol content
یاریگری دوازده‌قدمی
twelve-step facilitation
مژدک بیست‌وچهارساعته
twenty four hour chip
وب‌بارگی
web addiction
کارباره
work addict/ workaholic/ ergomaniac
کاربارگی
work addiction/ workaholism/ ergomania
سوءمصرف‌آوری
abuse liability
طب اعتیاد
addiction medicine
روان‌پزشکی اعتیاد
addiction psychiatry
اعتیادپزشک
addictionologist/ narcologist/ addictionist
اعتیادپزشکی
addictionology/ narcology
اعتیادآوری
addictive potential
مهار الکل
alcohol control
روان‌آشفتگی الکل‌زدگی
alcohol intoxication delirium
سیاست مهار الکل
alcohol policy
روان‌آشفتگی قطع مصرف الکل
alcohol withdrawal delirium/ delirium tremens
زوال عقل دائم الکل‌زاد
alcohol-induced persisting dementia/ alcoholic dementia
فعالیت جایگزین
alternative activity
تدبیر پیایندی
contingency management/ CM
پاییده‌نوش
controlled drinker
پاییده‌نوشی
controlled drinking
ترازش تصمیم‌گیری
decisional balance
ترازبرگ تصمیم‌گیری
decisional balance sheet/ decision balance sheet
وابستگی‌آوری
dependence potential
تسریع‌کننده شخصی دور
distal personal factor
پیمانه
drink
رانندگی در حال مستی
drinking-driving/ drunken driving/ drink-driving
رانندگی در حال نشئگی
driving under the influence/ DUI/ driving while intoxicated/ DWI/ drugged driving
مهار مواد
drug control
سیاست مهار مواد
drug policy
زیاده‌نوشی دوره‌ای
episodic excessive drinking
گریزنوش
escape drinker
گریزنوشی
escape drinking
زیاده‌نوش
excessive drinker/ heavy drinker
زیاده‌نوشی
excessive drinking/ heavy drinking
مواد دروازه‌ای
gateway drug
نظریه مواد دروازه‌ای
gateway drug theory/ gateway theory/ gateway hypothesis/ gateway effect
مصرف مشامی چسب
glue sniffing
زیاده‌نوشی عادتی
habitual excessive drinking
خانه نیمه‌راهی
halfway house
پرزیان‌نوش
harmful drinker
پرزیان‌نوشی
harmful drinking
مصرف پرزیان
harmful use
موقعیت پرخطر
high-risk situation
شاخص گرا
IDI
سیام
IDTS
شاخص گرفتاری اعتیاد
index of drug involvement
ماده استنشاقی
inhalant
سوءمصرف ماده استنشاقی
inhalant abuse
وابستگی به ماده استنشاقی
inhalant dependence
استنشاق مواد
inhalation of drugs
عامل زمینه‌ای میانی
intermediate background factor
تعیین‌کننده بین‌فردی
interpersonal determinant
تعیین‌کننده درون‌فردی
intrapersonal determinant
سیاهه موقعیت‌های لغزش‌زا
inventory of drug-taking situations
کم‌نوش
light drinker
کم‌نوشی
light drinking
تدبیر اندازه‌نوشی
moderation management/ MM
عصب‌سازگاری
neuroadaptation
آزادی مشروط
probation
ناظر آزادی مشروط
probation officer/ parole officer
آزاد مشروط
probationer
مشکل‌زانوش
problem drinker
مشکل‌زانوشی
problem drinking/ problematic drinking
ممنوعیت
prohibition
تسریع‌کننده نزدیک
proximal precipitating factor
تخیل بازگشت
relapse fantasy
تسریع‌کننده بازگشت
relapse precipitant
سیاهه تسریع‌کننده‌های بازگشت
relapse precipitant inventory
تمرین بازگشت
relapse rehearsal
تلنگر بازگشت، بازگشت‌آور
relapse trigger
داغ‌نشئگی
rush
خودپایی
self-monitoring
مصرف انفیه‌ای
sniff/ sniffing/ insufflations/ nasal insufflation
تنهانوش
solitary drinker
تنهانوشی
solitary drinking
پیسات
SRP
پیمانه معیار
standard drink
پیشگیری ساختمند از بازگشت
structured relapse prevention
روان‌آشفتگی موادزدگی
substance intoxication delirium
زوال عقل دائم موادزاد
substance-induced persisting dementia
عامل تراگذر
transitional factor
کم‌سن‌نوش
underage drinker
کم‌سن‌نوشی
underage drinking
سیاست ممنوعیت مطلق
zero tolerant policy
پرسش‌نامه باو
CBQ
توتون جویدنی
chewing tobacco
کوک‌مور
cok bugs
اعتیاد زیگزاگی
cross addiction
غرباله سرف
DAST
پیاسرف
DATOS
نسخه‌نویسانی
doctor making
مسیرگردانی دارو
drug diversion
درجان
DTAP
پیشگیری تجربه‌محور
empirically based prevention
جان‌سختی
hardiness
جذب سریع
rapid intake
مقیاس پیش‌باز
RPS
خودآرامی
self-soothing
میانه‌روی
temperance
ماد
VCT
ازبه
WFS
تمرین توجه‌گردانی
attention-switching exercise
چانه‌زنی
bargaining
حساس‌شدگی رفتاری
behavioural sensitization
سرخ‌چشمی
bloodshot eye
دل‌گسستگی مراقبتی
caring detachment
تغییرگویه
change talk
سیگارک
cigarillo/ little cigar/ mini cigar
مراجع‌گیری
client engagement
مورمور کوکائینی
cocaine bugs
تندترکی
cold turkey
پادتغییرگویه
counterchange talk/ sustain talk
درمان دادگاه‌فرما
court-mandated treatment
پرسش‌نامه باورهای ولع‌مدار
craving beliefs questionnaire
سلسله‌مراتب دل‌گسستگی
detaching hierarchy
برنامه‌های بازدارندگی
deterrence program
مسیربان دارو
diversion investigator/ DI
برنامه‌های کیفرگردانی
diversion programs
نوش‌بازی
drinking game
آزمون غربالگری سوءمصرف
drug abuse screen test
پیامدپژوهی درمان سوءمصرف مواد
drug abuse treatment outcome studies
درمان سوءمصرف مواد
drug abuse treatment/ substance abuse treatment
ممانعت از قاچاق مواد
drug interdiction
کشور موادگذر
drug transit country
درمان جایگزین زندان
drug treatment alternative to prison
راهبرد مراجع‌خوانی
enlistment strategy
پیشگیری شواهدمحور
evidence-based prevention
جان‌سخت
hardy
مصرف ابزاری مواد
instrumental substance use
محیط‌درمانی
milieu therapy
اعتیاد هرزه‌بینی
pornography addiction
شبه‌اعتیاد
pseudoaddiction
شبه‌انتخاب
pseudochoice
فروپاشی روان‌پریشانه
psychotic break
روان‌درمانی عقلانی
rational psychotherapy
خودیابی عقلانی
rational recovery
رفتاردرمانی عقلانی ـ هیجانی
rational-emotive behavior therapy/ REBT
درمان عقلانی ـ هیجانی
rational-emotive therapy/ RET
مهارت امتناع
refusal skill
مقیاس پیش‌بینی بازگشت
relapse prediction scale
تاب‌آوری
resilience/ resiliency
تاب‌آور
resilient
واتحمل
reverse tolerance
برنامه پیشگیری مدرسه‌محور
school-based prevention program
سیگار خودخاموش
self-extinguishing cigarette
راهبرد خودگویی
self-talk strategy
حساس‌شدگی
sensitization
خوش‌وبش
small talk
توتون ناکشیدنی
smokeless tobacco
اعتیاد جایگزین
substitute addiction
جنبش میانه‌روی
temperance movement
میانه‌رو
temperate
سخت‌گیری مشفقانه
tough love
ویرسواری
urge surfing
مشاوره و آزمایش داوطلبانه
voluntary counselling and testing/ client-initiated testing and counselling
کندترکی
warm turkey
انجمن زنان بهبودیاب
Women for Sobriety
الگم
AA
خویشتن‌داری
abstinence
قماگ
GA
لغزش حافظه
memory lapse/ lapsus memoriae
لغزش شنوایی
slip of the ear
لغزش قلم
slip of the pen/ lapsus calami
لغزش زبان
slip of the tongue/ lapsus lingua/ tongue-slip
خطای گفتار
speech error
خون‌کل
BAC
غلظت الکل خون
blood alcohol concentration
سطح الکل خون
blood alcohol level/ BAL
وابستگی شیمیایی
chemical dependency
وابستگی به مواد
substance dependence
پرهیز
abstinence
اثر پرهیزشکنی
abstinence violation effect
رفتارهای اعتیادی
addictive behaviours
شخصیت اعتیادی
addictive personality
الکل‌آزمایی تنفسی
alcohol breath test
یادباختگی الکلی
alcoholic blackout
الکلی‌های گمنام
alcoholics anonymous
مواد بزمی
club drugs
هم‌وابستگی
codependency/ coaddiction
ولع
craving
دادگاه درمان‌مدار
drug court
آزمایش اعتیاد
drug testing
ناخورده‌مست
dry drunk
میدان‌ده
enabler
میدان‌دهی
enabling
قماربازان گمنام
gamblers anonymous
چنداعتیادی
multiple addiction
معتادان گمنام
narcotics anonymous
جایگزین‌درمانی نیکوتینی
nicotine replacement therapy
پیشگیری از بازگشت
relapse prevention
دود دست دوم
secondhand smoke/ environmental tobacco smoke
معتادان جنسی گمنام
sex addicts anonymous
اعتیاد جنسی
sexual addiction
ترک سیگار
smoking cessation
تلنگر
trigger
برنامه دوازده‌قدمی
twelve step program
ویر
urge
ویرگردانی
urge management
بیش‌مصرفی اتفاقی
accidental overdose
بیش‌مصرفی مرگ‌بار
fatal overdose
بیش‌مصرفی غیرمرگ‌بار
nonfatal overdose
بیش‌مصرفی
overdose
سوءمصرف چندگانه
poly drug abuse
سوءمصرف مواد
substance abuse/ drug abuse
مواد
substance/ drug
پیشگیری گزینشی
selective prevention
پیشگیری همگانی
universal prevention

 

لغات پزشکی بخش 10
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.