مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات پزشکی – بخش 11

در این قسمت  لغات پزشکی بخش 11 عرضه شده است.

لغات پزشکی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات پزشکی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات پزشکی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات پزشکی بخش 11
پایه
abutment
ساروجه بی‌یاخته
acellular cementum
رویش فعال
active eruption
پوسیدگی حاد
acute caries
آرکی
alveolar
ستیغ آرکی
alveolar crest
آرک‌آماس
alveolar osteitis
آرک‌سازه
alveolar process
آرک‌سازه فک پایین
alveolar process of mandible
آرک‌سازه فک بالا
alveolar process of maxilla
برآمدگی آرکی
alveolar ridge
آرک‌برداری
alveolectomy
ناوک آرکی‌زبانی
alveololingual groove
بازسازی آرک
alveoloplasty
آرک‌بری
alveolotomy
آرک
alveolus/ alveolar cavity/ odontobothrion tooth socket/ dental alveolus
مینازایی ناقص
amelogenesis imperfecta
تاج کالبدشناختی
anatomical crown/ anatomic crown
ریشه کالبدشناختی
anatomical root
وارون‌بست قدامی
anterior cross-bite
دندان‌های قدامی
anterior teeth/ labial teeth/ morsal teeth
ماده پادپژک
antiplaque agent
نوک‌یاب
apex locator
نوکی
apical
سوراخ نوک
apical foramen/ root foramen/ pulpal foramen
نوک‌برداری
apicoectomy/ apicectomy/ apiectomy/ root resection
پوسیدگی متوقف
arrested caries/ arrested dental caries
دیواره محوری
axial wall
پژک باکتریایی
bacterial plaque
دوشاخگی
bifurcation
بست
bite
پل
bridge
لپی
buccal
گوده لپی
buccal pit
دهلیز لپی
buccal vestibule
جرم
calculus
گودی نیشی
canine fossa
دندان نیش
canine tooth/ canine/ cuspid tooth/ cuspid/ cynodont/ dens caninus
پل تک‌سویه
cantilever bridge
پوسیدگی
caries
پوسیدگی‌زایی
cariogenesis
پوسیدگی‌زا
cariogenic
پوسیدگی‌زایی
cariogenicity
پوسیدگی‌شناسی
cariology
پوسیدگی‌ایستان
cariostatic
پوسیده
carious
دیواره حفره
cavity wall
ساروجه یاخته‌دار
cellular cementum
ساروج
cement/ cementum
کف‌بندی
cement base/ cavity preparation base
خط ساروج
cement line
ساروجک
cementicle
ساروجه‌ساز
cementoblast
ساروجه‌کاه
cementoclast
ساروجه‌یاخته
cementocyte
ساروجه‌زایی
cementogenesis
ساروجواره
cementoid
ساروجه‌تود
cementoma
ساروجه
cementum/ cement/ tooth cement
بیش‌رویش ساروجه
cementum hyperplasia/ cementosis
پیش‌مرکزی
central incisor/ first incisor tooth/ medial incisor/ central
گوده مرکزی
central pit
برهمایی مرکزی
centric occlusion/ central occlusion
طوقی
cervical
پوسیدگی طوق
cervical caries
خط طوقی
cervical line
طوق دندان
cervix dentis/ cervix/ neck of tooth/ cervical margin of tooth/ cervix of tooth/ dental neck/ colum dentis/ cervical zone of tooth
کوژک
cingulum/ basal ridge/ linguocervical ridge/ linguogingival ridge
تاج بالینی
clinical crown/ corona clinica/ extra-alveolar crown
ریشه بالینی
clinical root
دندانواره کامل
complete denture/ full denture
نقطه تماس
contact point/ point of proximal contact/ contact area
سطح تماس
contact surface
ستیغ
crest
وارون‌بست
cross-bite
تاج
crown/ dental crown/ corona dentis
تاجواره
crown/ artificial crown / cap
دندانه
cusp
دندانگان شیری
deciduous dentition
دندان‌های شیری
deciduous teeth/ primary teeth/ primary dentition/ baby teeth/ first teeth/ milk teeth/ temporary teeth/ temporary dentition
بیش‌بست
deep bite/ closed-bite malocclusion/ closed bite
روبست عمیق
deep overbit
هم‌پوشانی عمودی عمیق
deep vertical overlap
رویش تأخیری
delayed eruption
قوس دندانی
dental arch/ arcus dentalis/ dental arc
جرم دندان
dental calculus/ tartar
پوسیدگی دندان
dental caries/ tooth decay
ساروج دندانپزشکی
dental cement
نمودار دندانی
dental chart/ dental record
بهداشت دهان و دندان
dental hygiene/ mouth hygiene/ oral hygiene
بهداشت‌کار دهان و دندان
dental hygienist/ DH
نهفتگی دندان
dental impaction/ tooth impaction/ impaction
پژک دندان
dental plaque
فن‌ورز دندان‌سازی
dental technician/ dental laboratory technician/ dental technologist
فناوری دندان‌سازی
dental technology
عاجی
dentinal
عاج
dentine/ dentin/ substantia eburnea/ ebur dentis/ dentinum
عاج‌ساز
dentinoblast
عاج‌کاه
dentinoclast
عاج‌زایی
dentinogenesis/ odontogenesis
عاجواره
dentinoid
دندان‌رویی
dentition
دندانگان
dentition
دندانی‌آرکی
dentoalveolar
دندانواره
denture/ artificial denture/ artificial dentition
دست‌دندان
dentures
دندان‌سازی
denturism
دندان‌ساز
denturist
گودی دوبطنی
digastric fossa
نگهدارنده مستقیم
direct retainer
نهفتگی دورینه‌گرا
distoangular impaction
زاویه دورینه‌ـ لپی
distobuccal angle
زاویه نقطه‌ای دورینه ـ زبانی ـ برهمایشی
distolingo-occlusal point angle
اضافی پشت‌آسیا
distomolar/ retromolar
حفره دورینه ـ برهمایشی
disto-occlusal cavity/ DO cavity
حفره‌خشکی
dry socket/ alveolitis sicca dolorosa
مجرا
duct/ ductus
رویش نابجا
ectopic eruption
بست نوک‌به‌نوک
edge-to-edge bite/ end-to-end bite
برهمایی نوک‌به‌نوک
edge-to-edge occlusion
دندان خفته
embeded tooth
مینا
enamel/ enamelum/ dental enamel/ adamantine/ substantia adamantina dentis
کم‌رویشی مینا
enamel hypoplasia
مروارید مینایی
enamel pearl
منشور مینایی
enamel prism/ enamel fiber
میله مینایی
enamel rod
میناتود
enameloma/ enamel drop/ enamel droplet/ enamel excrescence/ enamel nodule
ریشه‌دندان‌پزشکی
endodontics/ endodontology
ریشه‌دندان‌پزشک
endodontist/ endodontologist
دندان‌پزشکی زیبایی
esthetic dentistry/ cosmetic dentistry
برآمدگی مایل خارجی
external oblique ridge/ external oblique line
نگهدارنده برون‌تاجی
extracronal retainer
رخی
facial
سطح رخی
facial surface
آسیای اول
first molar
آسیای کوچک اول
first premolar
شیار
fissure/ fissura
ماده شیارگیر
fissure sealant/ pit and fissure sealant/ dental sealant
دندانواره تکه‌ای ثابت
fixed partial dentur
دندان‌پزشکی برسازه‌های ثابت
fixed prosthodontics
دندان‌پزشکی قانونی
forensic dentistry/ legal dentistry/ forensic odontology
گودی
fossa
آسیای چهارم
fourth molar
مهاربرداری
frenectomy
بازسازی مهار
frenoplasty
مهاربری
frenotomy
مهار
frenum
تاجواره کامل
full crown/ full veneer crown/ complete veneer crown
نقص‌های چندشاخگی
furcation defects
درگیری چندشاخگی
furcation involvement
چندشاخگی
furcation/ furca
دندان‌پزشکی سالمندان
geriatric dentistry/ dental geriatrics/ gerodontics/ gerodontology
دندان‌پزشک سالمندان
gerodontist
ستیغ لثه‌ای
gingival crest
لبه لثه
gingival margin
ناوک
groove/ sulcus
نهفتگی افقی
horizontal impaction
هم‌پوشانی افقی
horizontal overlap
بیش‌ساروجگی
hypercementosis
دندان نهفته
impacted tooth
پوسیدگی آغازین
incipient caries
برنده‌ای
incisal
لبه برنده
incisal edge/ incisal margin/ incisal surface/ margo incisal/ shearing edge
پیشی
incisive
گودی پیشی
incisive fossa
درز پیشی
incisive suture
دندان پیش
incisor tooth/ incisor/ incisive tooth/ dens acutus/ dens incisivus
نگهدارنده غیرمستقیم
indirect retainer
تیغه بین‌آرکی
interalveolar septum
درهم‌رفتگی دندانه‌ها
intercuspidation
تیغه بین‌دندانی
interdental septum
بین‌فکی
intermaxillary
پایه میانی
intermediate abutment/ pier
برآمدگی مایل داخلی
internal oblique ridge
تیغه بین‌ریشه‌ای
interradicular septum
نگهدارنده درون‌تاجی
intracronal retainer
فک
jaw
لبی
labial
مهار لبی
labial frenum
سطح لبی
labial surface
دهلیز لبی
labial vestibule
لبی‌ـ دندانی
labiodental
پیش کناری
lateral incisor/ lateral incisor tooth/ second incisor/ second incisor tooth
زاویه خطی
line angle
خط برهمایی
line of occlusion
زبانی
lingual
گودی زبانی
lingual fossa
مهار زبانی
lingual frenum
غدد زبانی
lingual glands
برآمدگی زبانی ـ طوقی
linguocervical ridge/ linguogingival ridge
دندانواره کامل پایین
lower complete denture
دستگاه جرم‌گیری فراصوتی
magnetostrictive ultrasonic devic
بدهمایی
malocclusion
ممینه
mamelon
فک پایین
mandible/ mandibula/ inferior maxillary bone/ lower jaw/ lower jaw bone/ lower maxilla/ submaxilla
زیرواره‌ای
mandibular
گودی زیرواره‌ای
mandibular fossa
پس‌رفتگی فک پایین
mandibular retrognathia/ inferior retrognathia
زیرواره‌برداری
mandibulectomy
سطح جونده
masticatory surface
پنیرک دندان
materia alba
فک بالا
maxilla/ superior maxillary bone/ supramaxilla/ upper jaw/ upper jaw bone
برواره‌ای
maxillary
پس‌رفتگی فک بالا
maxillary retrognathia/ superior retrognathia
کاوک برواره‌ای
maxillary sinus
برواره‌برداری
maxillectomy
جراحی فک و صورت
maxillofacial surgery
خط میانی
median line/ midline
نزدینه
mesial
نهفتگی نزدینه‌گرا
mesioangular impaction
زاویه خطی نزدینه‌ـ لپی
mesiobuccal line angle
اضافی میانی
mesiodense/ mediodense
زاویه نقطه‌ای نزدینه‌ـ لبی ـ برنده‌ای
mesiolabio-incisal point angle
حفره نزدینه ـ برهمایشی
mesio-occlusal cavity/ MO cavity
حفره نزدینه ـ برهمایشی ـ دورینه
mesio-occlusodistal cavity/ MOD cavity
پژک میکربی
microbial plaque
دندانگان مختلط
mixed dentition/ transitional dentition
آسیای بزرگ
molar/ molar tooth/ dentes molares
مینای لک‌دار
mottled enamel
پایه چندگانه
multiple abutment
ناوک آسیالامی
mylohyoid groove/ mylohyoid sulcus
برآمدگی آسیالامی
mylohyoid ridge
بینی ـکامی
nasopalatine / palatonasal
ناهمایی
nonocclusion
دندانه‌های ناپشتیبان
nonsupporting cusps
برهم آمدن دندان‌ها
occlude
برهمایشی
occlusal
پوسیدگی سطح جونده
occlusal caries
تماس برهمایشی
occlusal contact
سطح برهمایی
occlusal surface
برهمایی
occlusion
برهمایشی
occlusive
دندان‌زایی
odontogenesis
نابست
open bite/ apertognathia/ open bite malocclusion
جراح دهان و فک و صورت
oral and maxillofacial surgeon
جراحی دهان و فک و صورت
oral and maxillofacial surgery/ OMFS
دهان‌پزشکی
oral medicine
روبست
overbite
برریشه
overdenture
پیش‌بست
overjet/ overjut/ horizontal overbite
دندانواره برریشه
overlay denture/ hybrid prosthesis/ telescopic denture/ bar joint denture
کامی
palatal/ palatine
ریشه کامی
palatine root
سطح کامی
palatine surface
کامی ـ برواره‌ای
palatomaxillary
اضافی کنارآسیا
paramolar/ accessory buccal cusp/ paramolar tubercle/ supernumerary molar
مجرای غده بزاقی بناگوشی
parotid duct/ blasius’s duct/ stenson’s duct
تاجواره تکه‌ای
partial crown
دندانواره تکه‌ای
partial denture/ partial denture prosthesis
رویش غیرفعال
passive eruption
دندان‌پزشکی کودکان
pediatric dentistry/ pedodontics
دندان‌پزشک کودکان
pedodontist
نمودار پیرادندانی
periodontal chart
رباط پیرادندانی
periodontal ligament
غشای پیرادندانی
periodontal membrane
پیرادندانی
periodontal/ paradental/ pericemental/ peridental
لثه‌پزشکی
periodontics/ periodontology
لثه‌پزشک
periodontist
پیرادندان‌آماس
periodontitis
پیرادندان
periodontium,odontoperiosteum/ paradentium/ peridontium
دندانگان دائمی
permanent dentition
دندان‌های دائمی
permanent teeth/ dentes permanentes/ secondary dentition/ dens succedaneus/ succedaneous dentition
ریشه کاراندام‌شناختی
physiological root
گوده
pit
شاخص پژک
plaque index
زاویه نقطه‌ای
point angle
فرچه پرداخت
polishing brush
پلدیس
pontic
وارون‌بست خلفی
posterior cross-bite
دندان‌های خلفی
posterior teeth/ buccal teeth/ cheek teeth
دندان‌رویی زودرس
precocious dentition
پیش‌عاج
predentin
پیش‌برواره
premaxilla
درز پیش‌برواره‌ای
premaxillary suture
آسیای کوچک
premolar/ bicuspid tooth/ bicuspid/ dentes premolar/ premolar teeth
پوسیدگی اولیه
primary caries/ initial caries
ساروجه اولیه
primary cementum
عاج اولیه
primary dentin
پیش‌آمدگی فک پایین
prognathia inferior
پیش‌آمدگی فک بالا
prognathia superior/ maxillary prognathia
پیش‌آمدگی فک
prognathia/ prognathism
فک‌پیش‌آمده
prognathous/ prognathic
دندان‌پزشکی برسازه‌ای
prosthetic dentistry
سازه‌دندان‌پزشکی
prosthodontics/ dental prosthetics
سازه‌دندان‌پزشک
prosthodontist
مجاور
proximal

 

لغات پزشکی بخش 11
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.